ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Αθήνα 21.7.2014, 23:34

Θέσεις σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο: «Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο», με ειδίκευση «Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία», προσφέρει το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο τμήμα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2014.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο». Με ειδίκευση: Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία

Προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15
Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης αριθμ. 137/8-7-2014, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, δώδεκα (12) θέσεις στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία» που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην ειδίκευση Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία.

Δικαίωμα για συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν: οι πτυχιούχοι όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων και των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα και σε άριστο επίπεδο μία ευρωπαϊκή ξένη γλώσσα. Συνεκτιμάται επίσης η πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών καθώς και η καλή χρήση Η/Υ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας
4. Βιογραφικό σημείωμα (με επισυναπτόμενη φωτογραφία)
5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν γνώση ευρωπαϊκών ξένων γλωσσών.
6. Για τους απόφοιτους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών το επίπεδο γλωσσομάθειας της συγκεκριμένης γλώσσας τεκμηριώνεται από το Πτυχίο τους.
7. Επίσης για τους αποφοίτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης κα Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου το επίπεδο γλωσσομάθειας τεκμηριώνεται από τις γλώσσες εργασίας που εμφανίζονται στην αναλυτική τους βαθμολογία.
8. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να τεκμηριώνουν γνώση της ελληνικής γλώσσας (σε επίπεδο Γ2) εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους
9. Σύντομο γραπτό σχέδιο (μέχρι 500 λέξεις) των προσωπικών ερευνητικών τους προθέσεων και ενδιαφερόντων (ειδίκευση, πεδίο έρευνας, επαγγελματική ενασχόληση, ερευνητικά ενδιαφέροντα, κλπ.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 20 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 3ος όροφος κτηρίου Διοίκησης ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή. Η ταχυδρόμηση πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και η ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) να είναι εμφανής στον φάκελο. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους μέχρι τον Αύγουστο του έτους 2014. Για την επιλογή των υποψηφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α και β του νόμου 3685/2008. Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται τα εξής:
α) Γενικός βαθμός του πτυχίου: 10%
β) Mέσος όρος των βαθμών των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τη ειδίκευση: 15%
γ) Tυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα. 5%
δ) Εξετάσεις των υποψηφίων που συνίστανται στην γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός σχεδίου έρευνας βασισμένου πάνω σε υπόθεση εργασίας που δίνεται ως θέμα: 60%
ε) Γνώση ξένων γλωσσών: 10%

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τα 3 πρώτα εξάμηνα ενώ το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. επικοινωνίας 2310 995174).

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΗ

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του ΠΜΣ κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος τελεί υπό την αίρεση της δημοσίευσης της αναμορφωμένης Υπουργικής Απόφασης Λειτουργίας η οποία αναμένεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί:
- 16 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00-21:00 στην αίθουσα 112 στον 1ο όροφο του Νέου Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.
- Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

Γραπτή εξέταση
Με τη γραπτή εξέταση, σημαντικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογούνται:
- η ικανότητα έκφρασης με συνοχή και συνεκτικότητα στην ελληνική γλώσσα
- η ικανότητα διατύπωσης σύνθετων συλλογισμών/προβληματισμών/συμπερασμάτων
- η ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών
- η καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας

Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα των τριών (3) ωρών για να αναπτύξουν ένα σύντομο σχέδιο έρευνας (μέχρι 1000 λέξεις) πάνω σε μια ερευνητική υπόθεση εργασίας που θα τους δοθεί ως θέμα. Το σχέδιο έρευνας μπορεί να κινείται σε 3 κυρίους άξονες:

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Σαφής ανάλυση του θέματος
- Σύντομη ανάπτυξη του σκοπού, των υποθέσεων εργασίας ή/και προβληματισμών. Περιληπτική αναφορά σε συναφείς, με το υπό εξέταση αντικείμενο, έρευνες.
- Σύντομη ανάλυση της σκοπιμότητας της έρευνας και της συμβολής της στην προώθηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης γενικότερα.

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Περιληπτική παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας, που θα περιλαμβάνει:
- Συνοπτική περιγραφή του γενικότερου σχεδίου/πλαισίου έρευνας, π.χ. επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα (διαδικασία της δειγματοληψίας), συγκριτική έρευνα, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης, συμμετοχική παρατήρηση, βιβλιογραφική έρευνα, κ.τ.λ.).
- Εργαλεία της έρευνας, π.χ. ερωτηματολόγια, άξονες συνεντεύξεων, βιβλιογραφία.

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σύντομη περιγραφή της δομής της έρευνας.
Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται.

Προφορική εξέταση
Όλοι/ες υποψήφιοι/ες μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορική εξέταση με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.
Με την προφορική εξέταση αξιολογούνται:
- η ικανότητα έκφρασης με συνοχή και συνεκτικότητα στην ελληνική γλώσσα
- η ικανότητα διατύπωσης σύνθετων συλλογισμών/προβληματισμών/συμπερασμάτων
- η ικανότητα ανάλυσης και παρουσίασης πληροφοριών

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας προφορικής εξέτασης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.frl.auth.gr.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν ενδεικτικά να συμβουλευτούν τα:
- Brown J. D. ,1988. Understanding Research in Second Language Learning. Cambridge: CUP.
- Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα, Εκδόσεις: Μεταίχμιο.
- Guibert J., Jumel G., 1997. Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales. Paris: A. Colin.
- Κατσιμαλή, Γ. (2007). Γλωσσολογία σε εφαρμογή. Αθήνα: Καρδαμίτσας
- Μήτσης, Ν. (2004). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Αθήνα: Gutenberg.
- Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ. (2001) «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση ενός πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών», Recherches en Linguistique Grecque I, (Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίαs), 13-15 Σεπτεμβρίου 2001, Παρίσι,
σσ. 99-102.
- Σελλά, Ελ. & Μπατσαλιά Φρ.( 2000) «Πολυπολιτισμικές κοινωνίες: η σύγχρονη πρόκληση για το σχολείο», Πρακτικά του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 25-26 Σεπτεμβρίου 2000, Αθήνα, σσ. 427-438.
- Seliger H. W., Shohamy E., 1989. Second Language Research Methods. Oxford: OUP.
- Tardieu, C., Làzàr, I., et al. (2008). La didactique des langues en 4 mots-clés : communication, culture, méthodologie, évaluation. Paris. Ellipses.
- Τσοπάνογλου Α., 2010. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved