ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό στο δημόσιο δίκαιο από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Montesquieu (8/9/06)


Αθήνα 8.9.2006, 14:11
Τη λειτουργία ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Montesquieu − Bordeaux IV, ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Η λειτουργία του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992, του άρθρου 23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17.10.2005 τ.Α΄) και του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων.

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία το Πανεπιστήμιο Montesquieu − Bordeaux IV. Το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει Συντονιστικό Όργανο αποτελούμενο από δύο (2) ακαδημαϊκούς υπεύθυνους, έναν από κάθε Πανεπιστήμιο, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Πανεπιστημίων τους. Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι η Αθήνα και το Bordeaux.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση και κατάρτιση πτυχιούχων Νομικών επιστημών σε εξειδικευμένα αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου στα οποία δίδεται έμφαση κάθε έτος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ειδίκευση και η συμμετοχή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά κι στη διαμόρφωση και προσαρμογή της επιστημονικής σκέψης.

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο και
β) Διδακτορικό Δίπλωμα το Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο υπό συνεπίβλεψη.
Οι απονεμόμενοι τίτλοι θα είναι διπλοί (ένας από κάθε Πανεπιστήμιο).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται:
α) Για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε δώδεκα (12) μήνες και
β) για το διδακτορικό δίπλωμα σε έξι (6) τουλάχιστον εξάμηνα μετά τη λήψη του ΜΔΕ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται σε τέσσερα, εκ των οποίων δύο υποχρεωτικά ετήσια, και δύο εξαμηνιαία επιλογής από περισσότερα προσφερόμενα.
1. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:
α) εσωτερικό δημόσιο δίκαιο και (Α΄ & Β΄ εξάμηνο)
β) ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο (Α΄ & Β΄ εξάμηνο)
2. Τα μαθήματα επιλογής είναι:
α) φορολογικό δίκαιο
β) ειδικό διοικητικό δίκαιο
γ) ειδικό συνταγματικό δίκαιο
δ) μεθοδολογία έρευνας
ε) δίκαιο της κοινωνικής ασφάλειας
στ) ειδικά θέματα δημοσίου δικαίου.
ζ) δίκαιο του περιβάλλοντος

Η διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής θα γίνεται είτε στο Α΄ είτε στο Β΄ εξάμηνο, ανάλογα με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος των μεταπτυχιακών φοιτητών και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού και ύστερα από απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται επί 4 ώρες εβδομαδιαίως στην ελληνική, γαλλική ή αγγλική γλώσσα.

Προσέλευση σε εξετάσεις κάθε μαθήματος επιτρέπεται μόνο δύο φορές. Μετά την επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων οι φοιτητές παρουσιάζουν και υποστηρίζουν, το πολύ δύο φορές, διπλωματική εργασία τουλάχιστον 40 σελίδων ενώπιον κοινής επιτροπής που ορίζεται από το Συντονιστικό Όργανο.

Προϋπόθεση για την υποστήριξη διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής εξέταση σε κληρούμενο θέμα ενιαίου γενικού προγράμματος κορμού. Η εξέταση αυτή γίνεται το πολύ δύο φορές ενώπιον επιτροπής καθηγητών, που ορίζονται από το Συντονιστικό Όργανο. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται σε γλώσσα που δεν χρησιμοποιήθηκε στην εξέταση του κληρούμενου θέματος.

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ θα πρέπει να πραγματοποιούν μέρος των σπουδών τους και στα δύο από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 φοιτητές κατ’ έτος. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από το διδακτικό προσωπικό των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Ειδικότερα την οργάνωση και πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα αναλαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής, ομότιμοι καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στα εκάστοτε γνωστικά αντικείμενα. Η κατά προσέγγιση διάρκεια των αποστολών των καθηγητών θα είναι ενός μηνός.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, σεμιναρίων, βιβλιοθήκες, το Σπουδαστήριό του και την αίθουσα υπολογιστών. Το Πανεπιστήμιο του Bordeaux IV διαθέτει ανάλογη υποδομή.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012−13. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας για το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέρχεται σε 23.000 ευρώ που ενδεικτικά κατανέμεται στις εξής κατηγορίες δαπανών:
Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών 18.000
Αναλώσιμα 2.000
Δαπάνες δημοσιότητας 1.000
Λοιπά έξοδα 2.000

Πηγές χρηματοδότησης για το ανωτέρω κόστος λειτουργίας είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved