ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους

Αθήνα 22.4.2015, 23:52

Θέσεις στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» για το ακαδ. έτος 2015-2016 προκηρύσσει το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης:
- Α' Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
- Β' Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για 50 θέσεις (25 ανά κατεύθυνση) στο ΔΠΜΣ έχουν πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τη συνάφεια του αντικειμένου αποφαίνεται η ΕΔΕ, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις αποκλειστικά σε μία από τις δύο κατευθύνσεις. Δεν επιτρέπεται αλλαγή κατεύθυνσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/08 και την απόφαση της ΕΔΕ είναι τα ακόλουθα:
1. Γενικός βαθμός πτυχίου, έως 5 μονάδες Proslipsis.gr
2. Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως 5 μονάδες
3. Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή ερευνητική δραστηριότητα, έως 5 μονάδες
4. Επαγγελματική εμπειρία και/ή τυχόν άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 5 μονάδες.

Πρόσθετα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται τα εξής:
1. Γραπτή εξέταση, έως 60 μονάδες
2. Ατομική συνέντευξη για την εκτίμηση της επιστημονικής κατάρτισης και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, έως 20 μονάδες.

Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος είναι 100. Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στη γραπτή εξέταση (άριστα 60). Τα
γραπτά εξετάζονται από δύο εξεταστές. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο εξεταστών είναι μεγαλύτερη του 3 τότε το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο μέλος ΔΕΠ το οποίο ορίζεται από τη Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής κρίνεται απαραίτητη η γνώση μιας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, η επάρκεια της οποίας πιστοποιείται είτε με πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες είτε με βάση αναγνωρισμένα διπλώματα επιπέδου Proficiency για την αγγλική  γλώσσα, επιπέδου Sorbone II ή DALF για τη γαλλική γλώσσα και επιπέδου Kleines Sprachdiplom για τη γερμανική γλώσσα ή με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας και εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μετά από τρεις μήνες. Proslipsis.gr

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων με βάση το συνολικό αριθμό μονάδων που θα συγκεντρώσουν.

Ο πίνακας επιτυχόντων εγκρίνεται από το Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από την ΕΔΕ και ανακοινώνεται από
τη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος και οι επιτυχόντες καλούνται να εγγραφούν στο επισπεύδον Τμήμα εντός τακτής προθεσμίας.

Η εξεταστέα ύλη έχει ως εξής:
Για την κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών»:
• Η εξέλιξη της ειδικής αγωγής ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου- μοντέλα σχολικής ένταξης
- Θεωρίες νοημοσύνης, διαταραχές της, αξιολόγηση
- Γνωστική ανάπτυξη, γνωστικές ανεπάρκειες, αναπτυξιακές μαθησιακές διαταραχές
• Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη-Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες παιδιών με ειδικές ανάγκες.
- Αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Για την κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας»:
- Εξέλιξη του παιδαγωγικού λόγου για παιδιά από πολιτισμικές ετερότητες
- Θέματα ταυτότητας σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες
- Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας
• Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση προβλημάτων διγλωσσίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη (2ος όροφος) και ώρα 12:00-
13:00, από τις 20 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2015, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναγράφεται η κατεύθυνση πού επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική, επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα.
3. Αντίγραφο πτυχίου. Proslipsis.gr
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
5. Πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας.
6. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
7. Μια φωτογραφία.

Οι εξετάσεις θα γίνουν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 10.00-13.00 και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 10.00-12.00
(ξένη γλώσσα), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κτήριο Πύργος.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για τη διευκόλυνση των εργαζομένων.

Για κάθε χρόνο φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν συμμετοχή - εισφορά 500€ για κάλυψη διοικητικών και επιστημονικών αναγκών του ΔΠΜΣ.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved