ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Κοινωνική Ψυχιατρική

Αθήνα 26.4.2015, 21:01

Θέσεις σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρική» προκηρύσσει το Τµήµα Ιατρικής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται μέχρι 6 Μαΐου 2015.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Με την απόφαση αριθµ. 93703/Β7/ΦΕΚ Αρ. 1879, τεύχος Β, 12 Σεπτεµβρίου
2008, του τότε Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανατέθηκε στο Τµήµα
Ιατρικής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών µε τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρική», το οποίο άρχισε να πραγµατοποιείται από το
εαρινό εξάµηνο του 2009. Ήδη ο τρίτος κύκλος σπουδών εξελίσσεται προς την
ολοκλήρωσή του.

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη δηµιουργία στελεχών ψυχικής υγείας µε
εξειδικευµένες γνώσεις καθώς και ερευνητικές, οργανωτικές και κλινικές δεξιότητες
που θα µπορούν να εργαστούν αποτελεσµατικά ως στελέχη σε υπηρεσίες Κοινωνικής
Ψυχιατρικής και να αναπτύξουν την έρευνα σε αυτό τον τοµέα.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι υποψήφιοι πληρούν τις κατωτέρω
αναφερόµενες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση προκειµένου να επιλεγούν για τον
τέταρτο κύκλο σπουδών, που θΆ αρχίσει κατά το χειµερινό εξάµηνο του Ακαδ. Έτους
2015-2016.

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι, κατά την ηµεροµηνία που θα προσδιοριστεί να
δώσουν συνέντευξη στην επιτροπή επιλογής, στην Αλεξανδρούπολη.

Οι µετέχοντες θα πρέπει:
α) Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα θεωρητικά µαθήµατα που θα γίνονται στην
Αλεξανδρούπολη µε τρόπο που θα βοηθάει και εργαζοµένους σε άλλες περιοχές να τα
παρακολουθήσουν Proslipsis.gr
β) Να ασκηθούν πρακτικά σε διάφορες υπηρεσίες που ασκούν έργο Κοινωνικής
Ψυχιατρικής. Ο ασκούµενος µπορεί ύστερα από συνεννόηση, νΆ ασκηθεί στον τόπο
κατοικίας όπου ζει και εργάζεται, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υπηρεσία
γ) Να συµµετάσχουν επιτυχώς σε εξετάσεις επί της διδαχθείσας ύλης
δ) Να παρουσιάσουν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τις εργασίες που θα τους
ζητηθούν και κατά το τέλος της φοίτησης, διπλωµατική εργασία.

Τα µαθήµατα διαρκούν τέσσερα εξάµηνα.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 750 ευρώ ανά εξάµηνο σπουδών.

Ποιοί µπορούν να συµµετάσχουν
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχιατρική», αφορά κυρίως
αποφοίτους ΑΕΙ Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και κατόχους άλλων
πτυχίων ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι συναφών µε την Ψυχιατρική της ηµεδαπής ή οµοταγών
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο
εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, ισοτιµία από το
ΔΟΑΤΑΠ καθώς και βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ στην οποία να αναφέρεται ο βαθµός
του πτυχίου. Θα επιλεγούν έως 40 σπουδαστές. Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε τα πιο
κάτω περιγραφόµενα κριτήρια επιλογής.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει µε βάση το διαχωρισµό των υποψηφίων σε
πέντε κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία ορίζεται ανώτερο όριο εισακτέων. Αν σε µια
κατηγορία οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι, οι κενές θέσεις µεταφέρονται στις άλλες
κατηγορίες.

Πρώτη κατηγορία
Ψυχίατροι και Παιδοψυχίατροι, οι οποίοι εργάζονται σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας
(Μ.Ψ.Υ.) του νόµου 2716/1999 ή σε άλλη συναφή υπηρεσία δηµόσιου χαρακτήρα (π.χ.
ΟΚΑΝΑ), ειδικευόµενοι στην Ψυχιατρική ή στην Παιδοψυχιατρική καθώς και απόφοιτοι
Ιατρικής που καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιλέξουν µια από τις ανωτέρω
ειδικότητες.
Ανώτερος αριθµός σπουδαστών αυτής της κατηγορίας = 17 άτοµα.
Κριτήρια επιλογής
α) Ο βαθµός του πτυχίου
β) Η εργασία, κατά την παρούσα περίοδο, εντός της περιοχής Ανατολ. Μακεδονίας –
Θράκης, µοριοδοτείται µε 1 µονάδα επί του βαθµού του πτυχίου
γ) Η συµµετοχή σε δύο τουλάχιστον δηµοσιεύσεις σε ελληνικό επιστηµονικό περιοδικό ή
σε µια δηµοσίευση σε ξενόγλωσσο επιστηµονικό µε impactfactor, µοριοδοτείται µε 1
µονάδα επί του βαθµού του πτυχίου.

Δεύτερη κατηγορία
Γενικοί Ιατροί και ειδικευόµενοι Γενικής Ιατρικής
Ανώτερος αριθµός σπουδαστών αυτής της κατηγορίας = 4 άτοµα
Ισχύουν τα κριτήρια επιλογής της πρώτης κατηγορίας

Τρίτη κατηγορία
Απόφοιτοι ΑΕΙ, Τµηµάτων Ψυχολογίας (µε πτυχίο που τους επιτρέπει τη λήψη
άδειας άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου), Νοσηλευτικής και Τµηµάτων ΑΕΙ άµεσα -4-
συναφών µε την άσκηση ψυχιατρικών δραστηριοτήτων (π.χ. Λογοθεραπείας, Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης, µε κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία).
Ανώτερος αριθµός σπουδαστών αυτής της κατηγορίας= 9 άτοµα
Κριτήρια επιλογής
α) Ο βαθµός του πτυχίου Proslipsis.gr
β) Η εργασία, κατά την παρούσα περίοδο, σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας του νόµου
2716/1999 ή σε άλλη δηµόσιου χαρακτήρα υπηρεσία (π.χ. ΟΚΑΝΑ) στην οποία ο
εργαζόµενος παρέχει κλινικό έργο συναφές µε το πτυχίο του, µοριοδοτείται µε 1 µονάδα
επιπλέον επί του βαθµού του πτυχίου
γ) Η εργασία σε Μ.Ψ.Υ. ή άλλη δηµόσιου χαρακτήρα υπηρεσία στην περιοχή Ανατολ.
Μακεδονίας-Θράκης, στην οποία ο εργαζόµενος παρέχει κλινικό έργο συναφές µε το
πτυχίο του, µοριοδοτείται µε 1 µονάδα επιπλέον επί του βαθµού του πτυχίου
δ) Η ύπαρξη δηµοσιεύσεων (όπως και στην πρώτη κατηγορία) µοριοδοτείται µε 1 µονάδα
επιπλέον επί του βαθµού του πτυχίου
ε) Η εθελοντική εργασία σε υπηρεσία που προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες,
τουλάχιστον επί ένα εξάµηνο εντός του 2012-2013, µοριοδοτείται µε 0,5 µονάδα επί του
βαθµού του πτυχίου

Τέταρτη κατηγορία
Απόφοιτοι ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας,
Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας ή άλλου Τ.Ε.Ι. που δίνει πτυχίο συναφές µε ψυχιατρικές
δραστηριότητες
Ανώτατος αριθµός ατόµων που θα επιλεγούν: 4 άτοµα
Ισχύουν τα κριτήρια επιλογής της τρίτης κατηγορίας

Πέµπτη κατηγορία
Αφορά τις ακόλουθες οµάδες πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ:
α) ¶τοµα που έχουν κάποιο από τα προηγουµένως αναφερθέντα πτυχία και ανήκουν σε
κάποια πολιτισµική µειονότητα µε µητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική
β) Επιστήµονες, που έχουν κάποιο από τα προηγουµένως αναφερθέντα πτυχία, µε
µακροχρόνια εργασία σε ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού συναφές µε την Ψυχιατρική
και δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε impactfactor
γ) Nέοι επιστήµονες µε διαρκή, τουλάχιστον διετή, δραστηριότητα στο δηµόσιο που
συνεχίζεται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, µε
πτυχίο παρόµοιο ή και διαφορετικό από αυτά που αφορούν τις προηγούµενες κατηγορίες
και εργάζονται ως στελέχη σε δραστηριότητες που αφορούν την οργάνωση ψυχιατρικών
υπηρεσιών ή την πρόληψη ψυχικών διαταραχών

Ανώτερος αριθµός σπουδαστών της πέµπτης κατηγορίας= 6 άτοµα

Η επιλογή όσον αφορά αυτή την κατηγορία θα γίνει από την επιτροπή επιλογής µε
βάση τα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων.

Γενικά κριτήρια επιλογής (ισχύουν για όλες τις κατηγορίες)
α) Όπως αναφέρθηκε ήδη όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε συνέντευξη. Η
βαθµολογία των συνεντευκτών, 1-4 µονάδες, θα προστίθεται στις υπόλοιπες µονάδες τις
οποίες συγκέντρωσε ο υποψήφιος. Επισηµαίνεται ότι η βαθµολογία της συνέντευξης θα
εξαρτηθεί από την ποιότητα των προπτυχιακών και τυχόν µεταπτυχιακών σπουδών, το
επίπεδο γλωσσοµάθειας, την ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης καθώς και από την
υποκειµενική εκτίµηση των συνεντευκτών ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος θα
µπορούσε να ωφεληθεί από την παρακολούθηση του µεταπτυχιακού και να µεταδώσει το
όφελος αυτό στο κοινωνικό σύνολο
β) Όλοι οι υποψήφιοι (µε εξαίρεση αυτούς της κατηγορίας 5α) πρέπει απαραιτήτως να
έχουν πιστοποιηµένη γνώση µιας από τις επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε., εκτός βέβαια των
ελληνικών. Οι υποψήφιοι οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν έχουν πιστοποίηση θα πρέπει να
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ικανοποιητικά µία ξένη γλώσσα από τις
προαναφερθείσες. Ο έλεγχος θα γίνει κατά τη συνέντευξη ή/και µε όποιο άλλο τρόπο
κρίνει η επιτροπή επιλογής.

Αίτηση συµµετοχής
Αυτή πρέπει να υποβάλλεται ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά: Προς τη Γραµµατεία του
Τµήµατος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. Για το Π.Μ.Σ.: «Κοινωνική Ψυχιατρική» – Γραφείο
Φοιτητικών και Μεταπτυχιακών θεµάτων – 6ο χιλ. Αλεξ/πολης-Μάκρης. Τηλ. πληροφ.
25510 30332 (κ. Παπαδοπούλου)

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεως είναι η 06-05-2015. Η αίτηση πρέπει
να περιέχει απαραιτήτως:
α) Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη τη φόρµα αίτησης (βλ. κατωτέρω)
β) Σύντοµο (µέχρι 1½ δακτυλογραφηµένη σελίδα) βιογραφικό του υποψηφίου
γ) Αριθµηµένο κατάλογο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται
δ) Τα δικαιολογητικά αριθµηµένα από τον υποψήφιο, σύµφωνα µε τον ανωτέρω κατάλογο.
ε) Αντίτυπα εργασιών, µόνο αν αυτές είναι δηµοσιευµένες σε επιστηµονικά περιοδικά. Από
συµµετοχές, ανακοινώσεις ή οµιλίες σε συνέδρια ή ηµερίδες παρακαλούµε στείλτε µόνο τη
βεβαίωση συµµετοχής ή το µέρος των προγραµµάτων όπου αναφέρεται η συµµετοχή σας.

Η Επιστηµονική Υπεύθυνος
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μαρία Σαµακουρή
Αν. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής
του Δ.Π.Θ.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved