ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Λογιστική και Ελεγκτική» (M.Sc in Accountingand Auditing)

Αθήνα 26.4.2015, 21:01

Στην έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» (MasterofScience (M.Sc) in Accountingand Auditing), προχώρησε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.


Απόφαση
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» (MasterofScience (M.Sc) inAccountingandAuditing).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρ−
θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71). Proslipsis.gr
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνωση
της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και
των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 98 του Ν.4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τε−
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Tο Π.Δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/5−6−2013 τ.Α΄) «Μετονομα−
σία Σχολής και Τμημάτων−Συγχώνευση Τμημάτων− Κα−
τάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής−
Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Με−
ταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το με αρ. πρωτ. 137/19−1−2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας για την κατάθεση της Ιδρυματικής
Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
στην Α.ΔΙ.Π. Proslipsis.gr
5. Το με αρ. πρωτ. 73/21−1−2015 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
κατάθεσης της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
6. Το αριθμ. 1/19−1−2015, θέμα 1ο απόσπασμα πρακτικού
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας.
7. Το αριθμ. 3/11−2−2015, θέμα 2ο απόσπασμα πρακτι−
κού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτι−
κή» (M.Sc.−Master of Science in Accounting and Finance)
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μα−
κεδονίας σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 την λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο−
μικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική»
«Master of Science (M.Sc) in Accounting and Auditing».

Άρθρο 2
Αντικείμενο − σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση
επιστημόνων στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής.
2. Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με τις απαραίτητες
γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην Λο−
γιστική και Ελεγκτική επιστήμη. Proslipsis.gr
• Η κατανόηση των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών
και Ελεγκτικών Προτύπων.
• Η κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των
αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης που αφορά την
λογιστική παρακολούθηση, τον έλεγχο των χρηματο−
οικονομικών καταστάσεων και την ευρύτερη χρηματο−
οικονομική διοίκηση.
• Την κατανόηση της νομολογίας και την εφαρμογή
της Φορολογίας, του Εσωτερικού και Εξωτερικού Έλεγ−
χου των επιχειρήσεων.
• Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές δι−
δακτορικού επιπέδου.
• Την κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο
για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Δι−
πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική και Ελεγκτι−
κή και στην Αγγλική γλώσσα «Master of Science (M.Sc)
in Accounting and Auditing».

Άρθρο 4
Κατηγορία Πτυχιούχων
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά,
σε πτυχιούχους Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών
και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώ−
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή και
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του
Ν.4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), το Π.Μ.Σ.
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019 −
2020, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης
της λειτουργίας του. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί
σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα είναι
τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατί−
θεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματι−
κής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η δι−
πλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση
ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.
1ο Εξάμηνο: 1stSEMESTER
Α/Α Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)
1. Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial
Accounting) 5
2. Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα Έλεγχου
(Auditing & International Auditing Standards) 5
3. Eντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικο−
νομικής απάτης (Detection, Investigation and
Prevention of Economic Fraud) 5
4. Στατιστική (Statistics) 5
5 Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Ορ−
γανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρή−
σεων (Accounting and Auditing of Public
Organizations and specific business sectors) 5
6. Οικονομική των Επιχειρήσεων (Business
Economics) 5
Σύνολο 30
2ο Εξάμηνο: 2ndSEMESTER
Α/Α Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)
7. Φορολογική Νομοθεσία (ΤaxLaw) 5
8. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Hellenic
AccountingStandards) 5 Proslipsis.gr
9. Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
(Cost and Management Accounting) 5
10. Χρηματοοικονομική ανάλυση (Financial
Analysis) 5
11. Ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεων
(Consolidated Financial Statements) 5
12. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International
Accounting Standards) 5
Σύνολο 30
3ο Εξάμηνο Σπουδών: 3th SEMESTER
Τίτλος μαθήματος - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master Thesis) 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο
σε σαράντα (40) φοιτητές ανά Τμήμα. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως
υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυ−
χόντα. Εφόσον οι εισακτέοι υπερβαίνουν τον παραπάνω
όριο, δημιουργείται και δεύτερο Τμήμα. Ο αριθμός των
εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της
Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος και
άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή
Ε.Π. άλλων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή
επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε
σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής
και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (Α΄ 148)
και του Ν. 4009/2011 και τις συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον αριθμό
των φοιτητών του Μ.Π.Σ.. Ενδεικτικά εφόσον οι φοιτητές
είναι 25 το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 72.500 €. Το
ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί
από τα δίδακτρα (για 25 φοιτητές x 2.900,00 € ετησίως =
72.500,00 €), το ΛΑΕΚ επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από
χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές
υπάρξουν. Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:

Προϋπολογισμός
Κατηγορίες - Κόστος - Συμμετοχή
Αμοιβές προσωπικού 29000 40%
Λοιπά Έξοδα – Αμοιβές τεχνικής διοικητικής υποστήριξης 7250 10%
Μετακινήσεις 1450 2%
Επιβραβεύσεις 7250 10%
Συνέδρια/ Ημερίδες 2175 3%
Ειδικός Λογαριασμός 7250 10%
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 18125 25%
Σύνολο 72500 100%

Άρθρο 11
Επιβραβεύσεις
Με στόχο την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος στην
οποία συμβάλλει η έρευνα που διενεργείται στο Π.Μ.Σ.,
οι επιβλέποντες Καθηγητές είτε διπλωματικών εργασι−
ών είτε εργασιών στα 12 μαθήματα, καλούνται να συμ−
μετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση
σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blindpeerviewprocess),
σε συνεργασία με τους φοιτητές και με άλλους ερευνη−
τές όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα προτείνεται
η επιβράβευση των πέντε (5) καλυτέρων εργασιών. Η
αξιολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή βάση της
SCImagoJournal&CountryRank και συγκεκριμένα το

H – index του κάθε περιοδικού στις παρακάτω ειδικές
κατηγορίες (Subject Area):
• Business, Management and Accounting
• Economics, Econometrics and Finance
• Social Sciences με υποκατηγορία τους Νόμους (Law)
Στους βραβευθέντες φοιτητές θα αποδίδεται επαινε−
τική αναφορά (εύφημος μνεία) και στους καθηγητές θα
διανέμεται ως αμοιβή το 10 % του σχετικού προϋπολο−
γισμού (1ο βραβείο 2,4%, 2ο βραβείο 2,2%, 3ο βραβείο
2%, 4ο βραβείο 1,8%, 5ο βραβείο 1,6%).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Koζάνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved