ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας

Αθήνα 26.4.2015, 23:51

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο: «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας», ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 έως 2022 - 2023.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.Απόφαση
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμά−
των Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο:
«Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επί−
κτητων διαταραχών επικοινωνίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (195/
τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (228/τ. Α΄), του
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (159/τ. Α΄) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (24/τ. Α΄).
β) Του Ν. 3685/2008 (148/τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 ( 177/τ.Α΄), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (156/τ.Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 2848/2010 (71/τ. Α΄).
γ) Του Ν. 3374/2005 (189/τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (223/τ. Α΄) «Οργάνω−
ση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄) «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις».
2. Το υπ’ αριθμ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/3−6−2013) Π.Δ. «Μετο−
νομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση
Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων –
Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (1466/τ. Β΄)
Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα−
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το υπ’ αριθμ. 1634/11−7−2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο−
λόγηση του τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου.
5. Την υπ’ αριθμ. 1/02−02−2015 απόφαση της συνεδρία−
σης Ειδικής Σύνθεσης της Διεύθυνσης της Σχολής Επαγ−
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Ηπείρου.
6. Την υπ’ αριθμ. 2/4−2−2015 απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π.
του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «Πρόταση υλοποίησης Με−
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος
Λογοθεραπείας». Proslipsis.gr
7. Την υπ’ αριθμ. 1/20−2−2015 απόφαση της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «Πρόταση
υλοποίησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
του τμήματος Λογοθεραπείας».
8. Την υπ’ αριθμ. 2/26−02−2015 απόφαση του Συμ−
βουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «Έγκριση πρότασης
υλοποίησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
τμήματος Λογοθεραπείας
9. Την με αριθμ. 3/10−12−2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 29/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/28−01−2013)
και την Y.A. με αριθμ. 19602/Ε5/12−02−2013 Διαπιστωτική
Πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου διοργα−
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−
2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) με
τίτλο «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και
επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας», σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’ 148), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7.10.2014).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διεπιστημονική
και πολυπαραγοντική προσέγγιση των αναπτυξιακών και
επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας και των συνοδών
διαταραχών τους, ως προς τις διαδικασίες ανίχνευσης,
διάγνωσης, διαφορικής διάγνωσης και αντιμετώπισής
τους. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η
θεωρητική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις
αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας και
αφετέρου η κλινική κατάρτιση και η πρακτική εφαρμογή.
Ειδικότερα θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη κατάρ−
τιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε συναφή ζητήματα
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως η κλινική και νευρο−
φυσιολογική προσέγγιση κατά τη διάγνωση, διαφορική
διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών,
η πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση, η χρήση ακοο−
λογικών, νευροωτολογικών και νευροαπεικονιστικών
μεθόδων στη διάγνωση, οι ψυχοκοινωνικές και ψυχο−
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η εφαρμογή εξειδικευμένων
τεχνικών αντιμετώπισης των διαταραχών αυτών και οι
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στη διάγνωση και
αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και η προετοιμα−
σία εξειδικευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στην
ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή της λογοπα−
θολογίας. Παρέχει βάση για μεταπτυχιακές σπουδές
και έρευνα σε ιδιαίτερα εξειδικευμένο επίπεδο, συμ−
βάλλοντας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και πολυ−
σχιδούς επαγγελματικής ταυτότητας και ανεξάρτητης
επιστημονικής σκέψης.
Ο σχεδιασμός τόσο του προγράμματος διδασκαλίας
των θεματικών ενοτήτων/ μαθημάτων, όσο και της κλι−
νικής πράξης και των πρόσθετων μορφών κατάρτισης
των μεταπτυχιακών φοιτητών (σεμιναριακές εισηγήσεις
από εξειδικευμένους καθηγητές/ερευνητές, συνέδρια)
αποσκοπούν:
• Στη βελτίωση της κατανόησης των αρχών της επι−
κοινωνίας και της κατάποσης
• Στην εξοικείωση με τις ανατομικές δομές και τους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς πρόκλησης των αντί−
στοιχων διαταραχών
• Στην ανάπτυξη ικανοτήτων στην πρακτική πρόληψης,
αξιολόγησης και παρέμβασης στις διαταραχές επικοι−
νωνίας και κατάποσης
• Στην αύξηση των ικανοτήτων σχεδιασμού έρευνας
• Στην προώθηση της αίσθησης της ηθικής και ευ−
θύνης προς τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές
ομιλίας, γλώσσας, ακοής και κατάποσης και προς τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Οι κλινικές υπηρεσίες του Τμήματος Λογοθεραπείας
του ΤΕΙ Ηπείρου και των συνεργαζομένων φορέων δί−
νουν την ευκαιρία για εποπτευόμενη κλινική εμπειρία
αντιπροσωπεύοντας το εύρος και το βάθος του επαγ−
γέλματος σε μια πληθώρα περιπτώσεων.
Ειδικότερα, ο κάτοχος του τίτλου ΜΔΕ, θα έχει τη
δυνατότητα να:
1. προαγάγει την αριστεία στην κλινική πράξη επε−
κτείνοντας και ενισχύοντας το υφιστάμενο υπόβαθρο
θεωρητικών γνώσεών του με την κριτική επίγνωση των
νέων αντιλήψεων και εξελίξεων στην κλινική εξειδίκευση
της επιλογής του.
2. εφαρμόζει τις υπάρχουσες επιστημονικές δεξιότη−
τες στην έρευνα και στην κλινική πρακτική.
3. επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη κατανόηση και εκμά−
θηση των εννοιών, των πληροφοριών και των τεχνικών
της μεθοδολογίας έρευνας.
4. σχεδιάζει και εφαρμόζει, με ένα βαθμό αυτονομίας,
λαμβάνοντας υπόψη την κλινική ηθική και δεοντολογία,
μικρής κλίμακας ερευνητικές μελέτες σε επιλεγμένη
κλινική ειδική περιοχή. Οι μελέτες αυτές θα δράσουν
ενισχυτικά στο επαγγελματικό του προφίλ.
5. επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση με συναδέλφους της
ειδικότητας μέσω επίσημων παρουσιάσεων αλλά και με
την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα τόσο με προφο−
ρικές παρουσιάσεις όσο και με δημοσιευμένα άρθρα σε
έγκριτα περιοδικά.
6. διατηρεί πνευματικό ενδιαφέρον και κριτική σκέψη
ως επαγγελματίας μέσω της έμπρακτης εφαρμογής
των επιστημονικών δεξιοτήτων που αποκόμισε και της
δια βίου μάθησης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογοθεραπείας απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Διε−
πιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων
διαταραχών επικοινωνίας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι−
ούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογοθεραπείας,
αλλά και Τμημάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής και
Υγείας Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι
Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγ−
γελματική και ερευνητική εμπειρία στις διαταραχές επι−
κοινωνίας. Η επιλογή θα γίνεται με συνεκτίμηση του
βαθμού πτυχίου, της επιδόσεως σε εξετάσεις επιλογής
και συνέντευξης των υποψηφίων, όπως θα ορίζει ο κα−
νονισμός λειτουργίας του Μ.Π.Σ. που θα ακολουθήσει.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα σπουδών, Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο
εξάμηνο περιλαμβάνει τη διδασκαλία (παραδόσεις, ερ−
γαστηριακές ασκήσεις, κλινική άσκηση πράξης και εξε−
τάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, ενώ το
τέταρτο διατίθεται για πρακτική άσκηση και εκπόνηση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι−
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων σε θεωρητικό
και εργαστηριακό επίπεδο, πρακτική άσκηση, καθώς και
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το Π.Μ.Σ., το οποίο είναι πλήρους φοίτησης, υποδι−
αιρείται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών.
Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται πέντε υποχρεωτικά
μαθήματα. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι πιστωτικές
μονάδες – ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρα−
κολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Proslipsis.gr
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου πραγματο−
ποιείται η πρακτική άσκηση και εκπονείται η μεταπτυ−
χιακή διπλωματική εργασία, οι οποίες αντιστοιχούν σε
(30) τριάντα πιστωτικές μονάδες− ECTS.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά
εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες − ECTS.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
Ωστόσο, Για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση των ΠΜΣ
(π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων Ιδρυμάτων της αλ−
λοδαπής) μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται
σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως η αγγλική. Επίσης μέριμνα θα δοθεί να προσφέ−
ρονται οι εισηγήσεις και μέσω της πλατφόρμας των
ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων.
Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
έχει ως εξής:
Α' Εξάμηνο
Α/Α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Διαταραχές Επικοινωνίας στις αναπτυ−
ξιακές διαταραχές – Communication
Disorders in developmental disorders 6
2. Διαταραχές Επικοινωνίας στις επί−
κτητες διαταραχές − Communication
Disorders in acquired disorders 6
3. Κλινική Ακοολογία − Clinical Audiology 6
4. Κλινική Νευροανατομία και νευρο−
φυσιολογία των διαταραχών επικοι−
νωνίας − Clinical neuroanatomy and
neurophysiology of communication
disorders 6
5. Ψυχοπαθολογία και Διαταραχές
Επικοινωνίας − Psychopathologyand
CommunicationDisorders 6
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Α/Α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Σχεδιασμός και παρουσίαση Κλινικής
Έρευνας – Research Methods in Clinical
Practice 6
2. Εφαρμογές Νευρογλωσσολογίας στη
Λογοπαθολογία – Neuro−linguisticsand
SpeechandLanguageTherapy 6
3. Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ –Νοητι−
κή Υστέρηση− Εγκεφαλική Βλάβη − Σύν−
δρομα) – Developmentaldisorders 6
4. Αναπτυξιακές & Επίκτητες Διαταραχές
Μάθησης Γνωστικές/μεταγνωστικές
δυσλειτουργίες −Developmentaland
acquiredlearningdisabilities 6
5. Τεχνολογία Ανάλυσης Φωνής, Αντήχη−
σης και Ομιλίας −Voice, Resonance&
Speech Analysis using New Technologies 6
Σύνολο 30
Γ' Εξάμηνο
Α/Α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία: Διεπιστημονικές
και πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις –
Specific Developmental Dyslexia:
Multidisciplinary and multicultural
approaches 6
2. Παθολογία Aκοοφωνητικών
Oργάνων – Pathology of audio/
vocalorgans 6
3. Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων
για την Λογοθεραπευτική Κλινική
Πράξη− Computing competencies
in speech and language therapy 6
4. Κλινικές Μέθοδοι στη Λογο−
παθολογία − ClinicalMethodsin
SpeechandLanguagePathology 6
5. Γνωστική αποκατάσταση
των διαταραχών επικοινωνί−
ας – cognitive rehabilitation of
communication disorders 6
Σύνολο 30
Δ΄ Εξάμηνο
Α/Α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας−
Dissertation 20
2 Πρακτική Άσκηση – Work Placement 10
Σύνολο 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορί−
ζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) μεταπτυχι−
ακούς φοιτητές. Μεταξύ των εισακτέων γίνονται δεκτοί
και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
Λογοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες εγνωσμένου
επιστημονικού κύρους διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή Proslipsis.gr
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογοθεραπείας
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις αντίστοιχες αίθουσες διδασκα−
λίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κλινική Λογοθεραπεί−
ας, όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κρίνεται
επαρκής και ικανοποιητική προκειμένου να καλύψει τις
εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την επιτυχή
υλοποίηση του Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
είναι δυνατόν να διενεργούνται και σε εγκαταστάσεις
συνεργαζόμενων φορέων.

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α´
228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανά κύκλο
σπουδών υπολογίζεται σε 70.000 ευρώ και κατανέμεται
ως εξής:
Α/Α - Κατηγορία - Δαπάνης - Ευρώ - Ποσοστό
1. Κόστος Εκπαίδευσης 21000 30%
2. Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη
10500 15%
3. Δημοσιότητα − Προβολή 3500 5%
4. Λειτουργικά έξοδα - Αναλώσιμα - Βιβλία 3500 5%
5. Προσκεκλημένοι διδάσκοντες από
ιδρύματα της αλλοδαπής 7000 10% Proslipsis.gr
6. Απόδοση στον Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου 24500 35%
ΣΥΝΟΛΟ 70.000 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, χορηγίες, ενίσχυση από ερευνητικά προγράμ−
ματα και κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 8 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
πρόταση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρτα, 5 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved