ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Διακρατικού Μεταπτυχιακού: Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων

Αθήνα 26.4.2015, 21:01

Την ίδρυση Διακρατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ιατρικής του Universita deglistudidi Genova Ιταλίας, με τίτλο «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», ενέκρινε ο Πρύτανης του ελληνικού Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 έως 2021 - 2022.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


Απόφαση
Ίδρυση Διακρατικού Διατμηματικού Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και του Τμήματος Ιατρικής του Universita
deglistudidiGenova Ιταλίας, με τίτλο «Υπερηχογρα−
φική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και δι−
άγνωση των αγγειακών παθήσεων»

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10 (ΦΕΚ 148,
τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25.8.2008, του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ.
5 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και
του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.Α΄). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α΄/5−6−2013) Μετονομασία
κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση−
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι−
στήμιο Θεσσαλίας.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 7/02.07.2014).
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. και του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Università degliStudidiGenova, της
Ιταλίας. Proslipsis.gr
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
44/6−3−2015).
8. Το με αριθμ. 1763/28−11−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη λει−
τουργία Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών με τίτλο «Advanced Ultrasonic Functional Imaging
And Research for Prevention and Diagnosis of Vascular
Diseases» μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Università
degliStudidiGenova, της Ιταλίας, σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμή−
μα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Università deglistudidi
Genova οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Advanced Ultrasonic Functional
Imaging And Research for Prevention and Diagnosis of
VascularDiseases» σύμφωνα με τις διατάξεις της από−
φασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – σκοπός
Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)
έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την
ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγ−
γελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνω−
ση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθή−
σεων και την μετ−επεμβατική παρακολούθηση. Επίσης
παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα
εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή
τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική
τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(MΔE) στο «Advanced Ultrasonic Functioning Imaging for
Prevention and Diagnosis of Vascular Diseases».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρι−
κής και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλο−
δαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται
σε δύο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος οι
φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 60 Πιστωτι−
κές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση
και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχι−
ακής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρα−
κολουθήσουν τις επτά (7) υποχρεωτικές ενότητες (Υ)
και μία (1) ενότητα επιλογής (Ε) των προσφερομένων
μαθημάτων. Τα μαθήματα του Κ.Π.Μ.Σ. πραγματοποι−
ούνται στην αγγλική ή στην εθνική γλώσσα του Πανε−
πιστημίου εγγραφής. Επίσης η μεταπτυχιακή εργασία
συγγράφεται στην αγγλική ή στην εθνική γλώσσα του
Πανεπιστημίου εγγραφής.
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/
ECTS για την απόκτηση του ΜΔΕ ορίζονται ως εξής:
Α΄ εξάμηνο
ΚΩΔ. - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Υποχρεωτικό/
Επιλογής - ECTS
ΜΑ01 Βασικές αρχές – Εισαγωγή
στους υπερήχους (Υ) 6
ΜΑ02 Καρωτιδικό και
σπονδυλοβασικό σύστημα (Υ) 6
ΜΑ03 Ανευρυσματική νόσος
της κοιλιακής αορτής και
περιφερικών αρτηριών −
Νόσος της σπλαχνικής
κυκλοφορίας (Υ) 6
ΜΑ04 Νόσος των αρτηριών των
άνω μελών (Υ) 6
ΜΕ Μεταπτυχιακή Εργασία (Υ) 6
ΣΥΝΟΛΟ − 30
Β΄ εξάμηνο
ΚΩΔ. - ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(Ο φοιτητής επιλέγει ένα από
τα προσφερόμενα μαθήματα
επιλογής) - Υποχρεωτικό/
Επιλογής - ECTS
ΜΒ05 Αποφρακτική νόσος των
αρτηριών των κάτω μελών (Υ) 6
ΜΒ06 Φλεβική θρόμβωση – Χρόνια
φλεβική νόσος (Υ) 6
ΜΒ07 Αρτηριοφλεβικές εποικοινωνίες (Υ) 6
ΜΒ08 Θεραπευτικές προσεγγίσεις
υπερηχογραφικά
Κατευθυνόμενες στο
φλεβικό σύστημα (Ε) 6
ΜΒ09 Θεραπευτικές προσεγγίσεις
υπερηχογραφικά
κατευθυνόμενες στις
αγγειακές προσπελάσεις (Ε) 6
ΜΕ Μεταπτυχιακή Εργασία (Υ) 6
ΣΥΝΟΛΟ − 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο κοινό ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των
συμμετεχόντων Τμημάτων και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή Proslipsis.gr
Για τη λειτουργία του κοινού Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιού−
νται οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο
εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας ΠΜΣ
Το κοινό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «AdvancedUltrasonic
Functional Imaging And Research for Prevention and
Diagnosis of Vascular Diseases» θα λειτουργήσει μέχρι
το ακαδημαϊκό έτος 2021−22, με την επιφύλαξη των δι−
ατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄), το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο
ποσό των 39.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ευρώ
Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού
και διοικητικού προσωπικού 20.000
Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος
εξοπλισμός (προμήθεια−ανανέωση−συντήρηση 3.500
Μετακινήσεις 5.000
Γενικά έξοδα 6.500
Υποτροφίες 4.000
ΣΥΝΟΛΟ 39.000
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα,
χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κλπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μετα−
ξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου
Università degliStudidiGenova και τα αρμόδια όργανα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 11 Μαρτίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved