ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Τοξικολογία

Αθήνα 27.4.2015, 02:04

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τοξικολογία» του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 έως 2022 - 2023.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ−
λο «Τοξικολογία» του Τμήματος Βιοχημείας και Βιο−
τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/
25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71
τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Proslipsis.gr
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α΄/5−6−2013) «Μετονομα−
σία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και
ίδρυση – συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτε−
χνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
90η/11.2.15).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης τους Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
44/06−03−2015).
7. Το με αριθ. 975/4−7−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−15 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Τοξικολογία» του Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας, οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2015−16 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τοξικολογία» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτή και του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση υψηλής
ποιότητας επιστημόνων, την εφαρμοσμένη τοξικολογία
και με ενισχυμένη αντίληψη του σεβασμού στο περι−
βάλλον, την προστασία της υγείας του εργαζόμενου
και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια
στον Ελλαδικό χώρο για την κάλυψη σε μεταπτυχιακό
επίπεδο γνώσεων τοξικολογίας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ.
θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μια επιτυχή
σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της χημικής βιο−
μηχανίας, των εργαστηρίων που ασχολούνται με ανάλυ−
ση και βιολογική δράση τοξικών ουσιών, της βιομηχανίας
τροφίμων, καθώς θα έχουν λάβει μια ολοκληρωμένη
γνώση του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Με αυτό
τον τρόπο αξιοποιώντας τις γνώσεις του προγράμμα−
τος μπορούν να γίνουν πολύτιμοι στην ανάπτυξη του
βιομηχανικού τομέα καθώς επίσης και σε εξειδικευμένα
εργαστήρια και υπηρεσίες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών
Το ΠΜΣ χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην «Τοξικολογία».

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις− Κριτήρια επιλογής φοιτητών
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
(ΜΦ) πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών
Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, και Πολυτεχνικών
Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοι−
χων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι
λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος
τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε
τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά
μαθήματα και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας τα οποία μπορούν να είναι τόσο στην Ελλη−
νική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέ−
μεται μετά την συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων
σύμφωνα με τον πίνακα 1.
Πίνακας 1
Κωδικός - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΚ1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8
ΜΚ2 ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΙΟΙ, ΜΙΚΡΟΒΙΑ,
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) 7
ΜΚ3 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ−ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ 7 Proslipsis.gr
ΜΚ4 ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 8
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΚ5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 7
ΜΚ6 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ, ΤΟΞΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ, DOPING,
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 8
ΜΚ7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 8
ΜΚ8 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 7
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΚ9 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο
σε τριάντα (25) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα−
τος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και άλλων ΑΕΙ και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Ο υπάρχων εξοπλισμός του Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύ−
πτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την
υλοποίηση του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργί−
ας που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται
στο ποσό των 88.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αμοιβές, αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού 50.000
Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό,πρόσθετος
εξοπλισμός (προμήθεια, ανανέωση, συντήρηση) 30.000
Μετακινήσεις 7.000
Γενικά έξοδα 1.500
Σύνολο 88.500
Το ανώτερο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί
κυρίως από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών,
δωρεές, χορηγίες, κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα Νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 11 Μαρτίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved