ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Χημική Βιολογία

Αθήνα 27.4.2015, 02:43

Την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Χημική Βιολογία», ενέκρινε η Πρύτανις του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 έως 2022 - 2023.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών των Τμημάτων Χημείας, της Σχολής Θετι−
κών Επιστημών και Ιατρικής και Φαρμακευτικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πα−
τρών με τίτλο «Χημική Βιολογία».

 Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) και ιδί−
ως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008), του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) και
του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄) και του άρθρου 34 του
Ν.  4301/2014 (ΦΕΚ 225/τ.Α΄). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων−Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
5. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Γ.Σ.Ε.Σ. των
Τμημάτων Χημείας (συνεδρία 6/10.7.2014), Φαρμακευ−
τικής (συνεδρία 379/14.10.2014) και Ιατρικής (συνεδρία
629/6.10.2014).
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου με την
Eιδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
49/12.1.2015). Proslipsis.gr
7. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 1006/7.7.2011, 1909/29.10.2012 και
381/28.1.2014 έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει
ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμη−
μάτων Χημείας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής αντίστοιχα,
του Πανεπιστημίου Πατρών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 την λει−
τουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών των Τμημάτων Χημείας, της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο:
«Χημική Βιολογία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών θα λειτουργήσουν από το ακαδη−
μαϊκό έτος 2015−2016 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών με τίτλο «Χημική Βιολογία», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος ανα−
λαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Η Χημική Βιολογία είναι μία σύγχρονη διεπιστημονική
περιοχή που εμπλέκει τις επιστήμες της Χημείας και της
Βιολογίας και η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή χημικών
τεχνικών και εργαλείων, συχνά μορίων που παράγονται
με χρήση της συνθετικής χημείας, για να μελετήσει και
να επηρεάσει τα βιολογικά συστήματα. H Χημική Βιολογία
βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στην Φαρμακευτική Χημεία, μία
συγγενή επιστημονική περιοχή στην οποία τα μόρια σχεδι−
άζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλεπιδρούν με τις
βιολογικές διαδικασίες και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμέ−
νες ασθένειες. Μέσω (α) της εκπαίδευσης πτυχιούχων των
Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής και συναφών
Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ή ξένων Α.Ε.Ι.,
η οποία πραγματώνεται με την εμπέδωση και ικανότητα
εφαρμογής της γνώσης και των τεχνικών που είναι απα−
ραίτητες στην κατανόηση των βιολογικών διεργασιών και
των διαθέσιμων συνθετικών μεθόδων, (β) της απόκτησης
ευελιξίας στο συνδυασμό διαφόρων τεχνικών για την επί−
λυση σύνθετων προβλημάτων, (γ) της προσαρμοστικότη−
τας σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεπιστημονικό πεδίο
και (δ) της απόκτηση γενικών δεξιοτήτων, το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην τροφοδότηση
σύγχρονων ζωτικών κλάδων της Εθνικής Οικονομίας, που
σχετίζονται με την Υγεία, την Κτηνιατρική, την Αγροτική
Παραγωγή και άλλους κλάδους στους οποίους η Χημική
Βιολογία βρίσκει εφαρμογή, αλλά και της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης με έμπειρα στελέχη που μπορούν να εργάζονται με
ευχέρεια στη διεπιφάνεια διαφόρων επιστημών της Ζωής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χημική Βιολογία». Proslipsis.gr

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημά−
των Χημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Βιολογίας και
συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρι−
σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς
και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενε−
νήντα (90). Τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. «Χημική Βιολογία»
είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική,
αλλά και την Αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που
αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.
Για τη λήψη Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά
μαθήματα καθώς και σε κατ’ επιλογής μαθήματα κατά
τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄ εξάμηνο), καθώς και να
εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική εργασία
κατά το Γ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων
διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
Kωδικός Μαθήματος - Τίτλος Μαθήματος - Υποχρεωτικό (ΥΠ)/
Επιλογής (ΕΠ) - Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) [ECT Scredits]
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 15
ΠΣΥ 110 Προχωρημένη Συνθετική Οργανική Χημεία ΥΠ 5
ΔΒΦ 111 Δομή και Λειτουργία Βιομακρομορίων – Φαρμακολογία ΥΠ 10
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 3x5=15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΟΧ 100 Συνθετική Οργανική Χημεία ΕΠ 5
ΦΟΕ 101 Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων ΕΠ 5
ΟΧΒ 102 Οργανική Χημεία Βιολογικών ΔιαδικασιώνΕΠ 5
ΦΦΠ 103 Φαρμακογνωσία − Φυσικά Προϊόντα ΕΠ 5
ΜΟΒ 104 Μοριακή Βιολογία ΕΠ 5
ΚΥΒ 105 Κυτταρική Βιολογία ΕΠ 5
ΦΑΧ 106 Φαρμακευτική Χημεία ΕΠ 5
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΜ 220 Ερευνητική Μεθοδολογία ΥΠ 5
ΑΦΦ 212 Ανακάλυψη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμάκων
– Φαρμακοκινητική ΥΠ 10
ΜΑΒ 213 Μέθοδοι Ανάλυσης Βιολογικώς Δραστικών Μορίων ΥΠ 10
ΧΗΒ 221 Χημική Βιολογία ΥΠ 5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΔΕ 330 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΥΠ 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί−
ζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων
Χημείας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Πατρών, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπι−
στημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς
και κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζονται στις δι−
ατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. διαθέτουν την
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας,
υπολογιστές, βιβλιοθήκες και εργαστήρια), καθώς και τα
απαραίτητα επιστημονικά όργανα για χρήση στα πλαίσια
του Π.Μ.Σ.. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί
οργανωμένη κεντρική βιβλιοθήκη η οποία έχει ήδη συν−
δεθεί (μέσω Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με τις
μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες με αποτέ−
λεσμα η δυνατότητα άμεσης βιβλιογραφικής ενημέρωσης
να είναι εξαιρετική. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί
Μηχανουργείο, Υαλουργείο και δύο Aναλυτικά Kέντρα,
το Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης και το Εργαστήριο
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης, τα οποία
είναι εφοδιασμένα με όργανα 400ΜΗz ΝMR, GC−MS, Στοι−
χειακούς Αναλυτές CHΝS, DNA Αναλυτή και όργανα SEM
και TEM ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Στα διάφορα εργα−
στήρια των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Φαρμακευ−
τικής υπάρχουν όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται για
έρευνα κυρίως αλλά και για εκπαίδευση των φοιτητών και
καλύπτουν στο μέγιστο βαθμό τις απαιτούμενες ανάγκες
για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, μέσω μακροχρό−
νιων συνεργασιών που έχουν αναπτύξει τα μέλη ΔΕΠ των
ανωτέρω Τμημάτων με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
της αλλοδαπής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε
μια τεράστια ποικιλία άλλων πιο εξειδικευμένων τεχνικών
οργάνων ανάλυσης και προσδιορισμού της δομής μικρών
οργανικών μορίων αλλά και μεγαλομορίων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022 - 2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται
στο ποσό των 75.000€ και αναλύεται ως εξής:
Α/Α Περιγραφή Δαπάνης Κόστος σε €
1 Αναλώσιμα και μικροεξοπλισμός εργαστηρίων 40.000
2 Επισκευές/συντήρηση υπάρχουσας
υλικοτεχνικής υποδομής 10.000
3 Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών 4.000
4 Υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών 6.000
5 Μετακινήσεις 10.000
6 Χαρτικά−Γραφική Ύλη−Αναλώσιμα υπολογιστών 5.000
ΣΥΝΟΛΟ 75.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύ−
πτεται από ιδίους πόρους (ερευνητικά προγράμματα,
δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Τα θέματα, που δεν αναφέρονται στην παρούσα
Υπουργική Απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια
όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved