ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (Human Reproduction)

Αθήνα 30.5.2015, 22:26

Την Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 έως 2021 - 2022 στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (Human Reproduction), ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 23090 (5)
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (Human Reproduction).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/ 2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/ 2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και του άρθρου 34 Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας Proslipsis.gr για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11−6−2013.
6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις υπ’ αριθμ. 10/16−4−2013 και 10/10−3−2015).
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (συνεδριάσεις υπ’ αριθμ. 150/24−7−2013, 155/3−4−2014 και 169/8−4−2015).
8. Το υπ’ αριθμ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ..
9. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 22858/Ζ1/11−2−2015 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (Human Reproduction)», ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα οργανώσει και λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (Human Reproduction)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Γενικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.
Ειδικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.
Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του ΠΜΣ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» της Ιατρικής Σχολής κατά τη διάρκεια των ετών 1998 − 2014, το παρόν ΠΜΣ σκοπεύει να καλύψει ανάγκες σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ακολουθώντας τη ζήτηση, τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από τις δημόσιες δομές (Πανεπιστήμιο, Εθνικό Σύστημα Υγείας − ΕΣΥ).
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται ότι θα συνδυάσουν καλύτερα την ερευνητική εμπειρία και γνώση με την εφαρμοσμένη ιατρική πράξη, αναβαθμίζοντας ποιοτικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ώστε να εξομοιωθούν με τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα μόνο στο εξωτερικό, με άμεση συνέπεια το σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό όφελος του Έλληνα πολίτη. Proslipsis.gr
Η λειτουργία του ΠΜΣ, όχι μόνο θα ελαττώσει τη διαρροή επιστημόνων προς στο εξωτερικό, αλλά θα προσελκύσει αντίστοιχους του εξωτερικού και θα επιταχύνει τη σύνδεση της γνώσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (Human Reproduction)».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής: Α΄ εξάμηνο: μαθήματα βασικής υποδομής, Β΄ εξάμηνο: μαθήματα εμβάθυνσης και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα προσφερόμενα mαθήματα είναι τα εξής:
α/α - Μαθήματα Εξάμηνο - ECTS
Βασική υποδομή – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α1 Μεθοδολογία της Έρευνας − Βιοστατιστική Α΄ 5
Α2 Γαμετογένεση και ανάπτυξη του εμβρύου Α΄ 5
Α3 Γενετική και Βλαστοκύτταρα Α΄ 5
Α4 Ανατομία και Φυσιολογία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και του άνδρα Α΄ 5
Α5 Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής Α΄ 5
Α6 Υπογονιμότητα Α΄ 5
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Εμβάθυνση – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Β1 Διέγερση των ωοθηκών Β΄ 5
Β2 Μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Β΄ 5
Β3 Προεμφυτευτική διάγνωση Β΄ 5
Β4 Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Β΄ 15
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60 ECTS
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε., πλήρους ή μερικής φοίτησης, κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια οφεί−
λει να συγκεντρώσει εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (45 ECTS από τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων και 15
ECTS από την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας).
Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με αποφά−
σεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα είναι και η γλώσσα εκπόνησης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής
του Α.Π.Θ., η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας
και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες, εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης - Κόστος σε € Proslipsis.gr
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 12.000,00
Μετακινήσεις και φιλοξενία προσκεκλημένων ομιλητών 3.000,00
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 2.000,00
Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού 3.000,00
Προμήθεια αναλωσίμων 10.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες απόδημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα, δωρεές κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2015

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved