ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Προηγμένη Φυσικοθεραπεία

Αθήνα 31.5.2015, 02:24

Θέσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Προηγμένη Φυσικοθεραπεία, προκηρύσσει το Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για το ακαδηµαϊκό έτος 2015 - 2016. Οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» - Master of Science in Advanced Physiotherapy».

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, κλινικών εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας με έμφαση στη πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. 
Proslipsis.gr
Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιο-αναπνευστικό σύστημα. Σκοποί του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

Στον 2ο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ θα εισαχθούν μετά από αξιολόγηση 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

Όσοι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιλεγέντα ή είναι υπότροφοι, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του προαναφερόμενου αριθμού. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε 1.500 € ανά εξάμηνο σπουδών δηλ. 6.000 € για την παρακολούθηση του πλήρη κύκλου σπουδών των 2 ετών. Τα δίδακτρα δύναται να αναπροσαρμόζονται ανά ακαδημαϊκό έτος ενώ καταβάλλονται τμηματικά κατά την διάρκεια φοίτησης του φοιτητή.Proslipsis.gr

Ο 2ος κύκλος σπουδών του ΠΜΣ θα είναι αποκλειστικά πλήρους φοίτησης και στην Ελληνική Γλώσσα. Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) και κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα. Τα πρώτα τρία  εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τέταρτο (Δ’) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) που προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση δώδεκα μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Κάθε εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει υποχρεωτικά 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Τα μαθήματα, εργαστήρια ή ασκήσεις πράξεις διδάσκονται 14 ώρες ανά εβδομάδα για τα 3 πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η εβδομαδιαία διδασκαλία θα πραγματοποιείται σε ημέρες και ώρες λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών. Παράλληλα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών τους δραστηριοτήτων, αναλαμβάνουν υποχρεωτικά επικουρικό διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Proslipsis.gr
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας. Θεωρείται απαραίτητη η αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, ενώ υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.
Proslipsis.gr
O φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στην γραμματεία του Τμήματος και πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
- Έντυπη αίτηση ή οποία διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Επίσημο αντίγραφο πτυχίου - διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχεται από ΑΕΙ του εξωτερικού).
- Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
- Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
- Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. (υποχρεωτικά: αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 {καλή γνώση} ή άλλο ισοδύναμο)Proslipsis.gr
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
- Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ),
- Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών πχ Erasmus (εάν υπάρχουν).
- Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.
- Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας.
- Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
- Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ. (εάν υπάρχουν)

Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΠΜΣ συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητας τους, στη Γραμματεία του ΠΜΣ και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.
Proslipsis.gr
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης – βαθμολόγησης των προσόντων των υποψηφίων, καθώς και η διαδικασία αξιολόγηση τους στο σύνολο της, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://mscphysio.teiste.gr) και στο σχετικό έντυπο με τίτλο: «Αναλυτικές Πληροφορίες του προγράμματος για τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές». Επίσης, πληροφορίες παρέχονται, τόσο από την γραμματεία του προγράμματος, όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30/11/2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής). Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία, 1ος όροφος κτιρίου ΣΕΥΠ, Τηλέφωνο - φαξ: 22310-60177 και 60176, Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-14:00 (Πληροφορίες: κ. Τσιλαλής Δημήτριος & κα. Σάλτα Φωτεινή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mscphysio@teiste.gr).


Proslipsis.gr

© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved