ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Προγεννητικός έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκετός

Αθήνα 31.5.2015, 02:47

Την λειτουργία από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ιατρικής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης µε τίτλο: «Προγεννητικός έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκετός», αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, αντικείµενο του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση και εφαρµογή σύγχρονων εξεταστικών και διαγνωστικών µεθόδων που αφορούν τα γνωστικά αντικείµενα του Προγεννητικού Ελέγχου – Τοκετού - Αντισύλληψης µε την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σεθέµατα βασικής και εφαρµοσµένης κλινικής έρευνας. Σκοπός του είναι η διασύνδεση της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την
αγορά εργασίας.
Proslipsis.gr
Η υλοποίηση του προγράµµατος περιλαµβάνει τρείς κύκλους µαθηµάτων – εκπαίδευσης µε οµοιογενή και ισοβαρή κατανοµή του εκπαιδευτικού περιεχοµένου τους:
- Κύκλο θεωρητικών µαθηµάτων και σεµιναρίων. Proslipsis.gr
- Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης.
- Πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση στην κλινική έρευνα.

Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µε τίτλο «Προγεννητικός Έλεγχος- Τοκετός- Αντισύλληψη.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων Ιατρικής Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ Μαιευτικής.

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάµηνα.
Proslipsis.gr
Για την απονοµή του Μ∆Ε απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα, όπως αυτά κατανέµονται στα τέσσερα εξάµηνα σπουδών (Α’, Β, ’Γ’, και ∆’). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 120. 

Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ` ανώτερο όριο σε τριάντα ανά έτος.

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν µέλη ∆ΕΠ Του τµήµατος Ιατρικής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ή άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008.(ΦΕΚ 148Ά). 

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες) θα διατεθεί από την υπάρχουσα υποδοµή του Τµήµατος Ιατρικής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, καθώς και από την απαραίτητη εργαστηριακή υποδοµή των ενεργά εµπλεκοµένων στο ΠΜΣ Κλινικών και Εργαστηρίων του ∆.Π.Θ.. Οι εξειδικευµένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν µε προµήθεια πρόσθετου εξοπλισµού, και διαµόρφωση κατάλληλων χώρων.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 ,µε επιφύλαξη της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α`) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Proslipsis.gr

Σύµφωνα µε το άρθρο του Ν.3685/2008 ( ΦΕΚ 148 Α`) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 97500.ευρώ και αναλύεται ως εξής:
- ∆απάνες µετακινήσεων –διαµονής 18.750 €
- Υλικοτεχνική Υποδοµή (Εξοπλισµός, αναλώσιµα, προµήθειες) 47.550€
- Αµοιβές - αποζηµιώσεις διοικητικού ,διδακτικού και τεχνικού προσωπικού 29.250 €
- ∆απάνες δηµοσιότητας - δηµοσιεύσεις 1.950€
Σύνολο 97.500 €

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από δίδακτρα, Ερευνητικά Προγράµµατα, χορηγίες και δωρεές.
Proslipsis.gr
Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθµίζονται από Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

* Ακολουθεί πίνακας με το πρόγραμμα μαθημάτων.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Το πρόγραµµα μαθημάτων

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - ECTS =30
1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ-ΤΟΚΕΤΟΥ 1
2. ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 1
3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 1
4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ 1
5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 1
6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ,ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑ-ΣΥΚΥΟΥΛΚΙΑ 2
7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΑΙΕΣ 1
8. ΚΑΡ∆ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ 2
9. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡ∆ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 3
10. ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 3 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 3
11. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 3
12. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ 2
13. ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 3
14. ΥΠΕΡΗΧΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 3
15. ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 3
ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS =30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΜΒΡΥΟΥ 10
2. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ,ΚΑΡ∆ΙΑΣ, ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10
3 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10
ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS =30Proslipsis.gr

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 2
2 ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΣΩΜΙΑ 21 ΠΡΩΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 1
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟ DNA 1
4 AΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΙΣΗ-ΛΗΨΗ ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΛΑΧΝΗΣ 4
5 ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 1
6 DOPPLER ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4
7 ΣΥΜΒΟΛΗ DOPPLER ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 2
8 ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ 5
9 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ 2
10 ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ 2
11 ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ 2
12 ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ 4
ΣΥΝΟΛΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS =30
Proslipsis.gr
∆' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ECTS =30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (Π.Μ.)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 120
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved