ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού: Επιστήμες της Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης

Αθήνα 6.56.2015, 17:15

Ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε τη λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι 2021 - 2022 Διαπανεπιστημιακού - Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης», των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συντονιστής του Προγράμματος θα είναι το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, το οποίο αναλαμβάνει και τη γραμματειακή - διοικητική υποστήριξή του. Proslipsis.gr

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το ΔΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τις Τεχνολογίες Μάθησης. Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας όπως και να προάγει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

Ειδικότερα, στοχεύει:
α) Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεχνολογιών μάθησης.
β) Να καταστήσει ειδικούς σε εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας άτομα που θα στελεχώνουν δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
γ) Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ και θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.
δ) Να καταστήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ικανούς και ικανές να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην σκέψη και την επαγγελματική τους εξάσκηση, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τόσο στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως.
ε) Να συμβάλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.
 Proslipsis.gr
Το ΔΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης».

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί 45 πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Proslipsis.gr
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών, δηλαδή 30 ECTS ανά εξάμηνο.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου περιγράφονται παρακάτω.

Τα προσφερόμενα μαθήματα (6 ECTS/μάθημα) από τα οποία επιλέγουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές τους σπουδές, είναι:
1. Παιδαγωγική και Τεχνολογία.
2. Μεθοδολογία Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης.
3. Διδασκαλία και Μάθηση με την Τεχνολογία.
4. Ψηφιακός Γραμματισμός.
5. Κοινωνικές Αναπαραστάσεις και Νέες Τεχνολογίες.
6. Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα.
7. Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτικές Πρακτικές.
8. Ευφυείς Τεχνολογίες.
9. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής.
10. Τεχνολογίες Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία.
11. Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Εικονικοί Κόσμοι.
12. Τεχνολογία Υπολογισμού. Proslipsis.gr
13. Φορητές τεχνολογίες.
14. Τεχνολογίες εξ αποστάσεως μάθησης.
15. Τεχνολογίες της Επικοινωνίας, Κουλτούρα και Εκπαίδευση.
16. Γνωστικές Διεργασίες και Μάθηση.
17. Συναισθηματική Υπολογιστική και Μάθηση.
18. Γενική Διδακτική και Τεχνολογία.
19. Διδακτική της Πληροφορικής.
20. Διδακτική της Τεχνολογίας.
21. Διδασκαλία και Μάθηση με την Τεχνολογία.

Ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων μπορεί να διαφέρει ανά ακαδημαϊκό έτος και ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που επιλέγουν το κάθε μάθημα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, και είναι συναφή προς το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι υποχρεώσεις ανά εξάμηνο είναι οι εξής:
 Proslipsis.gr
Α’ Εξάμηνο - ECTS
Τέσσερα Μαθήματα (επιλογή από προσφερόμενα) 6ECTS/μάθημα x 4= 24 ECTS
Εργαστηριακή έρευνα στο πλαίσιο προσφερόμενων μαθημάτων υπό την επίβλεψη συμβούλου καθηγητή 6 ECTS
Σύνολο Α' εξαμήνου: 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο - ECTS
2 Μαθήματα (επιλογή από προσφερόμενα) 6 ECTS/μάθημα x 2= 12ECTS
Εκπόνηση ερευνητικού project 18 ECTS
Σύνολο Β' εξαμήνου: 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο - ECTS
Πρακτική Άσκηση με στοχευμένη απασχόληση και αξιολο-
γημένα παραδοτέα ικανής στάθμης:
- σε δομές εκπαίδευσης
- σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης
- σε συνεργαζόμενους φορείς
- σε εταιρείες και επιχειρήσεις:
30 ECTS
Σύνολο Γ' εξαμήνου: 30 ECTS

Δ’ Εξάμηνο ECTS
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ερευ-
νητικού χαρακτήρα 30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Γενικό σύνολο: 120 ECTS Proslipsis.gr

Υποδομή - προσωπικό
Στο Πρόγραμμα θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των τριών συμμετεχόντων Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για τη λειτουργία του θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και τα εργαστήρια των συμμετεχόντων Τμημάτων όπως και τα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αυτά αλλά και τα ιδρύματα στα οποία ανήκουν, διαθέτουν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3685/2008 όπως ισχύει, το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 45.500,00€ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης - Ποσό (€) - %
Α. Αμοιβές-αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, υποτροφίες, μετακινήσεις, παρακολούθηση συνεδρίων, εκδόσεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 29.000,00€ - 41,42%
Β. Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών και εργαστηρίων 10.000,00€ - 14,29%
Γ. Αναλώσιμα, συντήρηση εξοπλισμού, δημοσιότητα, άλλες δαπάνες 6.500,00€ - 9,29%
Σύνολο 45.500,00€ 65,00%

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από πόρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3685/2008, δηλαδή δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, κοινοτικά και ερευνητικά προγράμματα. Επιπρόσθετοι πόροι του ΠΜΣ μπορεί να προέρχονται από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, σεμιναρίων, οργάνωση συνεδρίων και εκδόσεων.
 Proslipsis.gr
Επιπλέον, δυνητικά το ετήσιο κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται και από άλλες πηγές (επιχορηγήσεις, παράβολα, κλπ) που εγκρίνουν τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved