ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

Αθήνα 6.6.2015, 18:43

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας ενέκρινε τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιδρύματος με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων».

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2716 (3)
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο
«Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Proslipsis.gr
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό Πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) « Δομή,
Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Δι−
πλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 «Οργά−
νωση της Νομικής Μορφής των Θρησκευτικών Κοινοτήτων
και των Ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατά−
ξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 223/τ.
Α΄/07.10.2014). Proslipsis.gr
5. Το άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08.12.2014)
σχετικά με την οργάνωση αυτοδύναμων Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.
6. Τον Ενιαίο Κανονισμό Προγραμμάτων Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (αριθμ. 1/12−02−2009 πρακτικό Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας).
7. Το Π.Δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/03.06.2013) « Μετονομα−
σία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας − Μετονομασία
Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάρ−
γηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».
8. Το άρθρο 6 του Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ.Α΄/16.09.2013)
«τροποποίηση − συμπλήρωση του Π.δ. 83/2013».
9. Την αριθμ. 68745/Ε5/02.09.2009 υπουργική απόφα−
ση έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείρισης Έρ−
γων και Προγραμμάτων» (ΦΕΚ 1906/τ.Β΄/07.09.2009), όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 24281/Ε5/07.03.2012 (ΦΕΚ
851/τ.Β΄/20.03.2012) και 178671/Ε5/22.11.2013 (ΦΕΚ 3020/τ.
Β΄/28.11.2013) υπουργικές αποφάσεις. Proslipsis.gr
10. Την από 07/07/2014 υποβληθείσα πρόταση Πιστοποί−
ησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (υπ. αριθμ.
19/02−07−2014 πρακτικό Συνέλευσης Τμήματος − θέμα 3°).
11. Το αριθμ. 480/08−07−2014 πρακτικό Συμβουλίου της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (θέμα 6° ) σχετικά με
την υποβολή προς το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας της πρότασης Πι−
στοποίησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
12. Την αριθμ. πρωτ. 4635/25−07−2014 έγγραφο της
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με το οποίο υποβλήθηκε
στην Α.ΔΙ.Π. η πρόταση Πιστοποίησης του Τμήματος Διοί−
κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
13. Το αριθμ. πρωτ. 44/23−01−2015 πρακτικό της ειδικής
επιτροπής κατάρτισης αυτοδύναμου Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
και Προγραμμάτων».
14. Την αριθμ. πρωτ. Δ.Ε./134/04−02−2015 πρόταση του
Προέδρου της ειδικής επιτροπής κατάρτισης αυτοδύνα−
μου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο «Διοίκηση και
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων».
15. Το αριθμ. 13/04−02−2015 (θέμα 3°) Πρακτικό Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
16. Την υποβληθείσα πρόταση που συνοδεύεται από
ολοκληρωμένο φάκελο του αυτοδύναμου Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση
και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων του Τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 498/04−03−2015(θέμα 5°) απόφαση του Συμ−
βουλίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας.
17. Το υπ'αριθμ. 151/04−03−2015 έγγραφο της Σχολής Δι−
οίκησης και Οικονομίας ( αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
1322/06−03−2015) και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.
18. Το αρ. 17/07.04.2015 Πρακτικό Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
19. Την υπ’ αρ. 71888/Ε5/28.05.2013, Διαπιστωτική Πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του
Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθ−
μίδας ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
20. Το αριθμ. πρωτ. 2350/24.04.2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτοαξι−
ολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2010−2014 προς την Α.ΔΙ.Π.
21. Το αριθμ. πρωτ. 617/24.04.2015 της Α.ΔΙ.Π. παραλαβής
έκθεσης αυτοαξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2010−2014.
22. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος. Proslipsis.gr
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με
τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων»
σύμφωνα με την υποβληθείσα εισήγηση που εμπεριέ−
χεται στο υπ’ αριθμ.151/04−03−2015 έγγραφο της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας (αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
1322/06−03−2015) και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα,
σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−
2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις δια−
τάξεις των Ν. 3685/2008, Ν. 4009/2011, Ν. 4301/2014, καθώς
επίσης και του Ν. 4310/2014, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτ−
λο «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων»
έχει σκοπό:
• Την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελε−
χών για απασχόληση σε φορείς του δημοσίου και ιδι−
ωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και της οικονομίας καθώς και στη βελτίωση
και την αποδοτικότητα της δημόσιας Διοίκησης.
• Την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελε−
χών για απασχόληση σε φορείς, οργανισμούς και εταιρεί−
ες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο το
σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών.
• Την προαγωγή γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων στη
σύλληψη, δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων σε καί−
ριους τομείς της οικονομίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.
• Την ανάπτυξη της έρευνας και επιστημονικής μεθο−
δολογίας στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απο−
νέμει «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη
Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων», εφό−
σον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα
προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα σε
συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκ−
παιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό
μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γί−
νονται δεκτοί πτυχιούχοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλ−
λοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους
από το αρμόδιο όργανο. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών
και Πανεπιστημίων, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών,
καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταε−
τή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό
αντικείμενο της «Διαχείρισης Έργων».
Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα
την αγγλική γλώσσα.
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που θα λειτουργήσει στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί−
ας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) προ−
σφέρεται σε πλήρη φοίτηση. Η χρονική διάρκεια για την
απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με
πλήρη φοίτηση ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα,
εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της
διπλωματικής εργασίας.
Υποψήφιοι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μπορούν να ζητήσουν
για ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους την αναστολή
εγγραφής πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και αν
αυτή γίνει δεκτή από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθε−
σης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος, τη θέση τους καταλαμβάνει ο
επόμενος επιλαχών στον πίνακα εισακτέων και ο/η αιτών/
αιτούσα καταλαμβάνει μία θέση στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές του επόμενου έτους, εφ’ όσον συνεχιστεί η λει−
τουργία του.
Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των σπουδών των
φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια
σπουδών, προσθησομένων τριών επιπλέον εξαμήνων

Άρθρο 6
Διαδικασία Επιλογής
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προηγουμένως
έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, γίνεται με βάση
τη συνολική βαθμολογία, εκφραζόμενη σε εκατοστιαία
κλίμακα από ένα [1] έως εκατό [100]. Η βαθμολογία διαμορ−
φώνεται με τα κριτήρια που καθορίζει η Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ ) και που το καθένα από αυτά
αποδίδεται με ποσοτικοποιημένο συντελεστή βαρύτητας,
εκφραζόμενο επί τοις εκατό (100%) σε ακέραιο αριθμό
και έχουν ως εξής:
1. Βαθμός Πτυχίου (Συντελεστής Βαρύτητας: σαράντα
τοις εκατό [40%])
2. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής (Συντελεστής βαρύ−
τητας: δέκα τοις εκατό [10%])
3. Προϋπηρεσία (Συντελεστής βαρύτητας: είκοσι τοις
εκατό [20%])
4. Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου της διαχείρι−
σης έργων (Συντελεστής βαρύτητας: πέντε τοις εκατό [5%])
5. Συνέντευξη (Συντελεστής βαρύτητας: είκοσι τοις εκα−
τό [20%])
6. Λοιπά προσόντα υποψηφίου (Συντελεστής βαρύτητας:
πέντε τοις εκατό [5%])
Δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
γίνονται υποψήφιοι, οι οποίοι θα λάβουν το μεγαλύτερο
συνολικό βαθμό.

Άρθρο 7
Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες δια−
σφάλισης ποιότητας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων
είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα.
Το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο
εργασίας 90 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται
στα διδασκόμενα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία.
Ο πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τη δομή των μαθη−
μάτων ανά εξάμηνο:
ΚΩΔΙΚΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Υ100 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
Υ101 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
Υ102 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Επιχειρηματικής Επικοινωνίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
Υ103 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
Υ105 Μεθοδολογίες και Τεχνικές Έρευνας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
Κωδικός - Μαθήματα 2ου Εξαμήνου - Είδος Μαθήματος - Πιστωτικές Μονάδες 
Υ205 Στρατηγική Διοίκησης Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
Υ206 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διοίκησης Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 Proslipsis.gr
Ε208 Διοίκηση Τεχνικών Έργων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5
Ε209 Διοίκηση Έργων Πληροφορικής ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5
Ε210 Διαχείριση Ποιότητας Έργων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5
Ε211 Διοίκηση Προγραμμάτων και Χαρτοφυλακίων Έργων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5
Ε212 Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5
Ε213 Ειδικά Θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5
ΚΩΔΙΚΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Υ314 Διπλωματική Εργασία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 30
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων όλων των κατευθύνσεων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από
μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ή άλλων Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων με την προϋπόθεση να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει τις αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό εξο−
πλισμό καθώς και τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 8 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved