ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αντικατάσταση Μεταπτυχιακού: Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Αθήνα 13.6.2016, 11:02

Την αντικατάσταση της ισχύουσας μέχρι τώρα απόφασης για τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές» στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση αντικατάστασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3315 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 113997/Β7/
21-7-2014 (ΦΕΚ 2103/Β΄/31-07-2014) υπουργικής
απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την 5165/16-
7-2015 (ΦΕΚ 1627/03-08-2015) απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
ισχύει, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών με τίτλο: «Διαστημική Επιστή-
μη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science,
Technologies and Applications»

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’)
«θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’), του άρθρου 27 του
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), των παρ. 5 και 6 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α’). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ’ του άρθρου 47
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α’), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (189, τ. Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α’).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-
05-2013) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κα-
τάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1561/5-06-2014 της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα
για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την εξωτερική
του αξιολόγηση.
7. Την υπ’ αριθμ. 113997/Β7/21-7-2014 (ΦΕΚ 2103/
τ.Β’/31-07-2014) υπουργική απόφαση που αφορά στην
ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο:
«Σχεδίαση Διαστημικών Συστημάτων/Space Systems
Design».
8. Την υπ’ αριθμ. 5165/16-7-2015 (ΦΕΚ 1627/03-08-
2015) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου που αφορά στην τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 113997/Β7/21.7.2014 (ΦΕΚ 2103/τ.Β’/31.7.2014)
υπουργικής απόφασης ίδρυσης και λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου με τίτλο: «Σχεδίαση Διαστημικών Συστη-
μάτων/Space Systems Design».
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συ-
νεδρίαση 9η/23-3-2016).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρί-
αση 63η/10.05.2016).
11. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (συνεδρίαση 1108/
7-4-2016). Proslipsis.gr
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 113997/Β7/21-7-
2014 (ΦΕΚ 2103/τ.Β΄/31-07-2014) υπουργικής απόφα-
σης όπως τροποποιήθηκε με την 5165/16-7-2015 (ΦΕΚ
1627/03-08-2015) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου και ισχύει, που αφορά στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με τίτλο: «Διαστημική
Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science,
Technologies and Applications», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο-
λής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών λειτουργούν σε συνεργασία από το ακ. έτος
2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρ-
μογές/Space Science, Technologies and Applications»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του εδ. α της παρ.
11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) είναι να παρέχει στους φοιτητές προηγμένη
εκπαίδευση στη θεωρία και στην πράξη των διαστημι-
κών εφαρμογών και τεχνολογιών. Το Πρόγραμμα είναι
σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τους φοιτητές για
επαγγελματική καριέρα σε διαφορετικά πεδία συμπε-
ριλαμβανομένων της έρευνας, της σχεδίασης και της
ανάπτυξης διαστημικών εφαρμογών.
Μέσα από το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα αποκτήσουν:
1. Ισχυρές θεμελιώδεις γνώσεις οι οποίες θα τους επι-
τρέπουν να λύνουν σύγχρονα προβλήματα διαστημικών
εφαρμογών.
2. Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες θα
τους επιτρέπουν να ανταγωνιστούν με επιτυχία στην εγ-
χώρια αλλά και παγκόσμια αγορά εργασίας στον τομέα
των διαστημικών εφαρμογών, να βελτιώσουν την τρέ-
χουσα θέση τους ή να προχωρήσουν σε διδακτορικές
σπουδές.
3. Την απαραίτητη εμπειρία για να δουλέψουν στην
ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη διαστημικών εφαρ-
μογών.
4. Ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοι-
νωνίας συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής τεχνικών
αναφορών.
5. Ικανότητα να διεξάγουν έρευνα και να δουλεύουν
ανεξάρτητα για να λύσουν ανοικτά προβλήματα διαστη-
μικών εφαρμογών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρ-
μογές». Ο τίτλος του ΜΔΕ στην αγγλική γλώσσα είναι
«Space Science Technologies and Applications». Οι τίτλοι
απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με
αναφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στους
χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ στη Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογί-
ες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and
Applications γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετι-
κών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών
και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς
γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυ-
χής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοι-
τητών κατά τη διάρκεια τριών (3) διδακτικών εξαμήνων
και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Η
μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει να ολοκληρωθεί σε διά-
στημα όχι μικρότερο ενός διδακτικού εξαμήνου (τέταρτο
διδακτικό εξάμηνο του ΠΜΣ) και έως την συμπλήρωση
δύο ετών από την έναρξη φοίτησης στο ΠΜΣ. Η διάρκεια
ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να
παραταθεί κατά την κρίση της Ειδικής Δι-ιδρυματικής
Επιτροπής (ΕΔΕ) μέχρι ένα κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον
διδακτικό εξάμηνο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 120 πι-
στωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ-ECTS) και η φοίτηση και
η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων
των φοιτητών κατά τη διάρκεια τεσσάρων (4) εξαμήνων.
Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν
και εξετάζονται σε τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα ανά
εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές ξεκινούν την
εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής και παρα-
κολουθούν και εξετάζονται σε δύο (από έναν αριθμό
προσφερόμενων) μαθήματα επιλογής. Στο τέταρτο
εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους
διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύ-
ουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν. 3374/2005.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διαμορ-
φώνονται ως εξής:
Α' εξάμηνο: ECTS
1. Space environment 8
2. Fundamentals of remote sensing 8
3. Satellite communications 8
4. Applied computer science 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β' εξάμηνο: ECTS
1. Signal/image processing
and pattern recognition 7
2. Big data management 8
3. Space applications 8
4. Earth system science 7
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ' εξάμηνο: ECTS
1. Διπλωματική εργασία 14
2. Μάθημα επιλογής 8
3. Μάθημα επιλογής 8
ΣΥΝΟΛΟ 30
Μαθήματα επιλογής ECTS
1. Advanced space applications 8
2. Satellite systems and networks 8
3. Dependable and energy efficient computing 8
4. Satellite positioning and navigation 8
5. Space business aspects 8
Δ' εξάμηνο: ECTS
1. Διπλωματική εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
2. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχεται στην αγγλική
γλώσσα. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών μπορεί
να παρέχεται στην ελληνική γλώσσα μετά από απόφαση
της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής.
3. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπο-
ρεί να γίνεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων των
συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση της
Ειδικής Δι-ιδυματικής Επιτροπής.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτη-
ση ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40)
άτομα ετησίως. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων ανά ακα-
δημαϊκό έτος καθορίζονται με απόφαση της Ειδικής
Δι-ιδρυματικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου και ερευνητές του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’).
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπορεί
να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που
υπηρετεί στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, καθώς επίσης
και εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται
από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το ΠΜΣ λειτουργεί στους
χώρους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επί-
σης θα χρησιμοποιηθούν διαδικτυακές εφαρμογές
εκπαίδευσης. Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 11 του
Ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
Προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ
(52.000€) και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ανά
κατηγορία δαπάνης
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 48.000,00
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 2.000,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1.000,00
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως
χορηγίες, δωρεές κ.λ.π. Το υψος των διδάκτρων καθορί-
ζεται για κάθε κύκλο του ΠΜΣ με αποφάσεις των αρμό-
διων οργάνων διοίκησης σύμφωνα με το Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/τ.Α’).

Άρθρο 12
Τελικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2015-2016 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών
σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 24 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved