ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά

Αθήνα 13.6.2016, 11:38

Την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά - Computational Finance» των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3316 (2)
Ίδρυση και Λειτουργία του Διατμηματικού
ΠΜΣ «Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά/
Computational Finance» των Τμημάτων Οικονομι-
κών Επιστημών και Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πλη-
ροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο ΠΡYTΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’)
«θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’), του άρθρου 27 του
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), των παρ. 5 και 6 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α’) Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ του άρθρου 47
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α’), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α’).
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1561/5-06-2014 έγγραφο της
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών.
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 877/6-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συ-
νεδρίαση 9η/23-03-2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Κοσμητείας της Σχο-
λής Διοίκησης, Οικονομίας και Πληροφορικής του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (Συνεδρίαση 6η/18-04-2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνεδρί-
αση 63η/10.05.2016).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 199/τ.Α’) «Κα-
τάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με-
τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου». Proslipsis.gr
11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της Ίδρυσης και της Λειτουργίας, από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Διατμηματικού Μεταπτυ-
χιακού Προγράμματος Σπουδών στα Υπολογιστικά Χρη-
ματοοικονομικά/Computational Finance του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πληροφορι-
κής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) στα Υπολογιστικά Χρη-
ματοοικονομικά/Computational Finance, σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις της κείμενης νο-
μοθεσίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Ο σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να παρέχει στους φοιτη-
τές προηγμένη εκπαίδευση στη θεωρία και στην πρά-
ξη των υπολογιστικών χρηματοοικονομικών. Το ΔΠΜΣ
είναι σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τους φοιτητές
για επαγγελματική καριέρα σε διαφορετικά πεδία συ-
μπεριλαμβανομένων της εφαρμογής και της έρευνας
των υπολογιστικών χρηματοοικονομικών. Μέσα από το
ΔΠΜΣ οι φοιτητές θα αποκτήσουν:
• Ισχυρές θεμελιώδεις γνώσεις οι οποίες θα τους επι-
τρέπουν να λύνουν σύγχρονα προβλήματα υπολογιστι-
κών χρηματοοικονομικών.
• Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες θα
τους επιτρέπουν να ανταγωνιστούν με επιτυχία στην εγ-
χώρια αλλά και παγκόσμια αγορά εργασίας στον τομέα
των υπολογιστικών χρηματοοικονομικών, να βελτιώ-
σουν την τρέχουσα θέση τους ή να προχωρήσουν σε
διδακτορικές σπουδές.
• Την απαραίτητη εμπειρία για να δουλέψουν στην
ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή των υπο-
λογιστικών χρηματοοικονομικών.
• Ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοι-
νωνίας συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής τεχνικών
αναφορών.
• Ικανότητα να διεξάγουν έρευνα και να δουλεύουν
ανεξάρτητα για να λύσουν προβλήματα υπολογιστικών
χρηματοοικονομικών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στο πεδίο των υπολογιστικών χρηματοοικονομικών.

Άρθρο 4
Υποψήφιοι φοιτητές
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγων αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα χρηματοοικο-
νομικών, οικονομικών, θετικών και τεχνολογικών επιστη-
μών, μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς
και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου προς το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτ-
λων ορίζεται ΜΔΕ σε τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα
δύο αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο
την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας και παρα-
κολούθηση μαθημάτων επιλογής. Η μέγιστη διάρκεια
φοίτησης ορίζεται σε επτά (7) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Δομή προγράμματος
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης απαιτείται:
• Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90
μονάδων ECTS για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
• Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην
αγγλική γλώσσα.
• Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει 3 εξάμηνα σπουδών.
• Στο Α’ και Β’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσ-
σερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο στα οποία εξετάζονται
στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου. Στο Γ’ εξάμηνο οι
φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής και εκπονούν
την διπλωματική τους εργασία.
• Η γλώσσα της διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.
Oι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα
μαθήματα κατά το πρώτο και τέσσερα από το δεύτερο
εξάμηνο ως ακολούθως.
Α' εξάμηνο ECTS
Data management 7
Programming languages for finance 8
Financial products and markets 8
Probability and statistical inference 7
Β' εξάμηνο ECTS
Advanced data management 7
Advanced programming languages
for finance 8
Advanced time series analysis 8
Asset management 7
Κατά το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέ-
ξουν 2 από τα παρακάτω ενδεικτικά μαθήματα επιλογής.
Ενδεικτικές επιλογές Γ' εξαμήνου ECTS
Advanced technologies for
fast financial computations 5
Financial information systems 5
Financial security and anonymity 5
Risk management 5
Macroeconomics for computational finance 5
Quantitative trading strategies 5
Επιπρόσθετα οι φοιτητές στο Γ’ εξάμηνο πρέπει να
εκπονήσουν διπλωματική εργασία.
Γ εξάμηνο ECTS
Diploma thesis 20

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
40 μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος, ενώ ο ακριβής
αριθμός καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση της ΕΔΕ
του ΔΠΜΣ. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 παρ.
3 του Ν. 3685/2008, επιπλέον του αριθμού εισακτέων,
γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετι-
κό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού
του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας (1)
αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με
απόφαση της ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί
να αυξάνεται. Proslipsis.gr

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΠΜΣ μπορούν να διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των οι-
κείων Τμημάτων, άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επί-
σης, στο ΔΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες
διδασκόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατά-
ξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα αξιοποιηθεί η υλικο-
τεχνική υποδομή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 80, παρ. 11 του Ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’)
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΔΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 109.200€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως
εξής:
Κατηγορία δαπάνης - Ποσό ανά κατηγορία
Αμοιβές - αποζημιώσεις διδακτικού
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 85.000,00
Μετακινήσεις 15.000,00
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
(εργαλεία, εξοπλισμός) 5.000,00
Έξοδα δημοσιότητας 1.000,00
Λοιπά έξοδα- αναλώσιμα 3.200,00
Γενικό σύνολο 109.200
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα,
καθώς και χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμ-
ματα, κ.λπ. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται για
κάθε κύκλο του ΔΠΜΣ με αποφάσεις των αρμόδιων
οργάνων διοίκησης σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148/τ.Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 24 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved