ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας

Αθήνα 18.6.2016, 19:22

Θέσεις σπουδαστών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» προκηρύσσει για ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η Νομική Σχολή και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο Μεταπτυχιακό αυτό γίνονται δεκτοί κατΆ αποκλειστικότητα πτυχιούχοι των Νομικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Νομικών Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και διπλωματούχοι μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Πολυτεχνικών Σχολών του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, το αργότερο. Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή με courier, στην κατωτέρω διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Υπόψη Γραμματείας Νομικής Σχολής, 54124 Θεσσαλονίκη. Στο εξωτερικό του φακέλου, σε ευδιάκριτο σημείο, φροντίστε να αναγράψετε την ένδειξη: «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας».

Κρίσιμη ημερομηνία για την έγκαιρη αποστολή μιας υποψηφιότητας είναι αυτή που θα προκύπτει από την σφραγίδα των ΕΛΤΑ ή από την παραλαβή του φακέλου προς αποστολή από την εταιρία Courier. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 9.9.2016.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υποχρεωτικά, αίτηση συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης από τον ιστοχώρο http://www.law.auth.gr/el/postgraduate και αφού το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, να το εκτυπώσετε, να το υπογράψετε και να το συμπεριλάβετε στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας στείλετε με τον φάκελο υποψηφιότητάς σας.
2. Υποχρεωτικά, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υποχρεωτικά, αντίγραφο πτυχίου Νομικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Αν δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, θα πρέπει να προσκομίσετε αντίστοιχο πιστοποιητικό σπουδών της Σχολής από την οποία αποφοιτήσατε. Όσοι δεν έχουν ακόμη ορκιστεί, πλην έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά αναλυτική βαθμολογία από την οποία να προκύπτει αφενός ο βαθμός πτυχίου τους, αφετέρου ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.
Προαιρετικά, οποιουσδήποτε άλλους τίτλους σπουδών έχετε αποκτήσει και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
4. Υποχρεωτικά, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Υποχρεωτικά, υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού.
6. Υποχρεωτικά, πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το 
3 σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
Προαιρετικά, σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
7. Προαιρετικά, αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή σε θερινά μαθήματα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία. Για την άσκηση των επαγγελμάτων του δικηγόρου και του μηχανικού, αρκούν οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο ή στο Τ.Ε.Ε., αντίστοιχα. Επιπλέον αποδεικτικά ειδικότερης επαγγελματικής εμπειρίας κατατίθενται εφόσον υπάρχουν.
Δεν προβλέπεται η καταβολή οιουδήποτε τέλους για την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας των υποψηφίων. Αντίθετα, εφόσον κάποιος υποψήφιος επιλεγεί και εγγραφεί, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000¤ για όλη τη διάρκεια των σπουδών, εκ των οποίων 1.500¤ καταβάλλονται με την εγγραφή και 1.500¤ τον μήνα Φεβρουάριο πριν την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

Αξιολόγηση - Επιλογή
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις.

Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Στη δεύτερη φάση, συνεκτιμώνται (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 3685/2008):
α) ο Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή πέντε (5), με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια (πτυχία με βαθμό από 8 και πάνω παίρνουν όλα 40 μόρια).
β) Προηγούμενη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή θερινά μαθήματα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού: μέχρι είκοσι (20) μόρια.
γ) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: μέχρι είκοσι (20) μόρια.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατΆ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια. Στη φάση αυτή συνεκτιμάται και το υπόμνημα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι.

Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου, ωστόσο, για λόγους διασφάλισης μιας κατά το 
4 δυνατό απρόσκοπτης και ισόρροπης ανάπτυξης των διεπιστημονικών προσεγγίσεων του Μεταπτυχιακού και στους δύο βασικούς επιστημονικούς του κλάδους, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό κατά τα τέσσερα δέκατα (4/10) τουλάχιστον του αριθμού των εισακτέων από αποφοίτους Τμήματος Νομικής ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού και κατά τα τέσσερα δέκατα (4/10) τουλάχιστον από αποφοίτους Πολυτεχνικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού, εφόσον βεβαίως υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι από κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Δήμητρα Μάνου, ΔΝ, ΕΔΙΠ, στο τηλέφωνο: 2310 996548, στο fax: 2310 996529 ή, κατά προτίμηση, στο e-mail: dimanou@law.auth.gr.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved