ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια

Αθήνα 23.6.2016, 20:48

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά Βασίλεια» (ΜΑ in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology: From the Bronze Age Palaces to the Hellenistic Kingdoms), ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 213/20.5.2016 (8)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ελλάδας και
της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της
Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βα-
σίλεια» (ΜΑ in Greek and Eastern Mediterranean
Archaeology: From the Bronze Age Palaces to the
Hellenistic Kingdoms).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, και ιδίως το άρθρο
6 ΦΕΚ 148, τ.Α’, 16-7-2008 «θεσμικό πλαίσιο νια τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’/
25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/
τ.Α’/04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/
2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/
02.08.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα διπλώματος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α’) και του άρθρου 5, παρ. 8
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α’) και του άρθρου 34, παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α’/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α’).
6. Το Π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α’/3.6.2013) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (8η συνέλευση, 04-04-2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (15η συνεδρία, 27-04-2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 54/18-01-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τίτλο «Αρχαι-
ολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από
τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνι-
στικά βασίλεια» (ΜΑ in Greek and Eastern Mediterranean
Archaeology: From the Bronze Age Palaces to the
Hellenistic Kingdoms) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής
Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού
έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια» (ΜΑ in Greek and
Eastern Mediterranean Archaeology: From the Bronze
Age Palaces to the Hellenistic Kingdoms), σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (Α΄148), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι: η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχια-
κού επιπέδου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και
τεχνογνωσίας, η έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των
μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό:
α. την ανάπτυξη των απαραίτητων ειδικών γνώσεων
για την εις βάθος κατανόηση των σύγχρονων απαιτήσε-
ων και μεθόδων της αρχαιολογικής επιστήμης,
β. τη δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων
επιστημόνων της αλλοδαπής και της ημεδαπής ικανών
να συμβάλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και την προ-
ώθηση της γνώσης σε θέματα τόσο της Ελληνικής αρ-
χαιολογίας όσο και αυτής της Ανατολικής Μεσογείου,
γ. την προώθηση και προβολή του Ελληνικού πολιτι-
σμού και των πολύπλευρων και αμφίδρομων σχέσεών
του με γειτονικούς σύγχρονους πολιτισμούς της Ανατο-
λικής Μεσογείου,
δ. την εμβάθυνση στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγ-
γίσεις και πρακτικές μεθόδους του γνωστικού αντικειμέ-
νου της αρχαιολογίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Ε.Κ.Π.Α. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της
Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής
του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια» (ΜΑ in
Greek and Eastern Mediterranean Archaeology: From
the Bronze Age Palaces to the Hellenistic Kingdoms).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, πτυ-
χιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κα-
θώς και Τμημάτων με κατεύθυνση τις Ανθρωπιστικές
Επιστήμες ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής και της ημεδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε ένα
ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή σε δυο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά εβδο-
μήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση
μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση
και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το
πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να εκτελείται και με τη
χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Η γλώσσα
διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυ-
χιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και
να εξετασθεί επιτυχώς συνολικά σε έξι (6) μαθήματα.
Κατά το Α΄και Β΄εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται
να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε
μαθήματα που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές
μονάδες (ECTS). Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το
Α΄εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες (10 ανά μάθημα) και τρία (3) μαθήματα επιλογής
κατά το Β΄εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (10 ανά μάθημα). Θα προσφέρονται
οκτώ (8) μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές
υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν
τρία (3).
Μετά το πέρας των δύο εξαμήνων ακολουθεί, κατά τη
θερινή περίοδο, η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15)
πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα - ECTS
The Archaeology of Bronze Age Aegean 10
Visual Cultures of Classical Greece 10
Key Themes in Eastern Mediterranean Archaeology 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα επιλογής* - ECTS
The Minoan civilization 10
Mycenaean Greece 10
Cyprus in the Bronze Age 10
The Near East during the 2nd and early 1st
millennium B.C. 10
Ancient Greek topography and architecture 10
Ancient Greek sculpture 10
Ancient Greek pottery 10
Monumental topography of ancient Athens 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Θερινή Περίοδος
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
(ΜΑ dissertation) 15
ΣΥΝΟΛΟ 75
*Οί φοιτητές επιλέγουν τρία (3) από τα οκτώ (8) Μαθή-
ματα Επιλογής που προσφέρονται στο Β΄εξάμηνο.
Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται
δεκτοί και υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄148) και όχι άνω του 5% του
τελικού συνολικού αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα
Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. με την υπάρχουσα υπο-
δομή και ο επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα
εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του
συγκεκριμένου προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α΄228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), το
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπο-
λογίζεται σύμφωνα με τον ανώτατο αριθμό εισακτέων,
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 130.000 € και αναλύεται ως εξής:
α/α Κατηγορία δαπάνης Ευρώ Ποσοστό
1. Κόστος Εκπαίδευσης 56.000 28%
2. Διοικητική - Τεχνική Υποστήριξη
12.000 6%
3. Υποστήριξη διδακτικού και
ερευνητικού έργου
(συμμετοχή σε συνέδρια,
μετακινήσεις) 20.000 10%
4. Αγορά - Ανανέωση - Συντήρηση 
Εξοπλισμού 9.000 4,5%
5. Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα 5.000 2,5%
6. Δημοσιότητα - Προβολή 10.000 5%
7. Εκπαιδευτικές εκδρομές 18.000 9%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 130.000 65%
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα και χορηγίες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved