ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διακρατικού Μεταπτυχιακού: Σχολική Ψυχολογία

Αθήνα 4.7.2016, 23:52

Την ίδρυση και λειτουργία του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία» του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας/University of Nicosia και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρύτανης του ελληνικού ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3961 (4)
Ίδρυση και Λειτουργία του Κοινού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχολική
Ψυχολογία» του Τμήματος Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας/University
of Nicosia και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α’), του άρθρου 27 του
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α’), των παρ. 5 και 6 του άρθρου
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α’) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.Α’)
2. Τις διατάξεις του εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ’ του άρθρου 47
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α’), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώμα-
τος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98, τ. Α’)
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013/ΦΕΚ 119 τ.Α’) «Κα-
τάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με-
τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου».
6. Το από 09.06.2016 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Λευκωσίας και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
για το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχο-
λική Ψυχολογία».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(107η συνεδρίαση/19.05.2016).
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών α) της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας (συνεδρίαση 09.06.2016), και
β) της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (συνεδρίαση 64η/07.06.2016).
9. Το υπ’ αριθ. και 622/13.02.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
10. Το υπ’ αριθ. 82/10.12.2010 έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ,
με το οποίο βεβαιώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
έχει αναγνωριστεί ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά
Α.Ε.Ι. και οι σχολές και τα Τμήματα του ως ισότιμα με τα
αντίστοιχα των ελληνικών Α.Ε.Ι.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της Ίδρυσης και της Λειτουργίας, από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-17, Κοινού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τμήματος
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώ-
νουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της κοινής αυτής απόφασης και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και τις διατάξεις του εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρου
80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α’) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώ-
σεων στον τομέα της εξειδίκευσης του ΠΜΣ δια της (α)
παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων ψυχολογίας
και (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, το
πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών
δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών
μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την
ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των δια-
φόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διατριβής, και (γ) την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή
μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά
συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφο-
δίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη
δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονι-
κή σταδιοδρομία στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας
συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο
με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε
να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της Σχολικής
Ψυχολογίας ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες
ανάγκες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήρι-
ξης και εξακρίβωσης μαθησιακών δυσκολιών τόσο σε
εκπαιδευτικούς όσο και σε παιδιά, νέους και οικογένειες
στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
τους θα αποκτούν επίσημο μεταπτυχιακό τίτλο από τα
δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτ-
λος θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα αναφέρεται ως
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE) στη «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημά-
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής
καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά-
των της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα. Με απόφαση των οικείων οργάνων των συνερ-
γαζόμενων Ιδρυμάτων και ύστερα από τεκμηριωμένη
εισήγηση του Συντονιστικού Οργάνου παρέχεται η δυνα-
τότητα παράτασης μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής συ-
μπλήρωση 120 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξα-
μηνιαίων μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων μαθημάτων και
Μεταπτυχιακής Διατριβής, καθώς επίσης και η επιτυχής
ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Στο τρίτο εξά-
μηνο, οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν 30 ECTS
επιλέγοντας τα μαθήματα PSYM-634DL, PSYM-680DLκαι
PSYM-681DLή το μάθημα PSYM-634DL και τη Μεταπτυ-
χιακή Διπλωματική Εργασία (PSYM-691DL).
Το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» έχει την ακόλουθη δι-
άρθρωση:
Εξάμηνο 1 ECTS
PSYΜ-500DL Ψυχολογία Διδασκαλίας και
Μάθησης 10
PSYΜ-502DL Δυσκολίες Μάθησης 10
PSYΜ-506DL Μέθοδοι Έρευνας 10
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 2 ECTS
PSYΜ-503DL Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 10
PSYΜ-504DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι και
Εργαλεία Μέτρησης 10
PSYM-631DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 10
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 3 ECTS
PSYM-634DL Αξιολόγηση Παιδιών και
Εφήβων 10
PSYΜ-680DL Συμβουλευτική Αγωγή στο
Σχολείο 10
PSYΜ-681DL Επαγγελματική Δεοντολογία 10
PSYΜ-691DL Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία 20
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 4 ECTS
PSYM-682DL Πρακτική Άσκηση 30
ECTS Εξαμήνου 30
Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση
για την αξιολόγηση του φοιτητή. Η διδασκαλία των μα-
θημάτων θα γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευσης.
Το σύνολο του Προγράμματος Σπουδών παρέχεται
στην ελληνική γλώσσα.
Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί
να γίνεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων των συ-
νεργαζόμενων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση του
Συντονιστικού Οργάνου.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ θα ανέρχεται
στους 250 ετησίως. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για
κάθε ακαδημαϊκό έτος θα καθορίζεται με αποφάσεις
των οικείων οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων
ύστερα από πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων ή και άλλων Τμημάτων των συνεργα-
ζόμενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’).
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπο-
ρεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
που υπηρετεί στα συνεργαζόμενα Τμήματα και στα συ-
νεργαζόμενα Ιδρύματα, καθώς επίσης και εξωτερικούς
συνεργάτες.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδ. α’
της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας –Πόροι
Το κόστος διεξαγωγής του προσφερόμενου ΠΜΣ θα
καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτη-
τών. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών θα καθορί-
ζεται ανά ακαδημαϊκό έτος, με αποφάσεις των οικείων
οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ύστερα από
πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου. Παράλληλα το
Συντονιστικό Όργανο μπορεί να επεξεργαστεί και σχέδιο
απαλλαγών από τα δίδακτρα (είτε εν όλω είτε εν μέρει)
για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με κοινωνικά,
οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Επιπλέον το ΠΜΣ
μπορεί να χρηματοδοτείται από άλλες πηγές όπως χο-
ρηγίες, δωρεές κ.τ.λ. Τα έξοδα υποβολής των αιτήσεων,
καθώς και η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το
προσφερόμενο ΠΜΣ θα καταβάλλονται απευθείας από
τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο
θα έχει και την ευθύνη της συνολικής οικονομικής και
διοικητικής διαχείρισης.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 15 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved