ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό στην βιοτεχνολογία και την ποιότητα διατροφής και περίβάλλοντος (21/10/06)


Αθήνα 21.10.2006, 23:05
Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στον έλεγχο, τη μελέτη, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής και του περιβάλλοντος. Η βιοτεχνολογία πλέον αναπτύσσεται ραγδαία σε ένα ολοκληρωμένο, συνθετικό και συνδετικό εργαλείο για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στους δύο παραπάνω τομείς.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει εκπαίδευση στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της εφαρμογής της βιοτεχνολογίας για την επίτευξη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης:
α) για ασφαλή και καινοφανή διατροφικά προϊόντα, με δυνατότητα ανιχνευσιμότητας συστατικών και ελέγχου της ποιότητας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους, καθώς και εκτίμησης της διατροφικής αξίας τους για τον άνθρωπο ως τελικό καταναλωτή, με έμφαση στο μεταβολισμό και την τοξικότητα τους, και
β) για αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκτίμηση των ανθρωπογενών επεμβάσεων στα διάφορα επίπεδα των οικοσυστημάτων και τη διαχείριση γεγονότων και φαινομένων περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Στα πλαίσια αυτά το προτεινόμενο πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στον παραπάνω τομέα και να παρέχει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε μονάδες παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος, εταιρείες βιοτεχνολογίας και τροφίμων, κέντρα αναπτυξιακού σχεδιασμού, διοικητικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το ΜΔΕ περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (75 διδακτικές μονάδες/ECTS), πρακτική εξάσκηση στα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος (rotation) (15 διδακτικές μονάδες/ECTS)και μεταπτυχιακή διατριβή (30 διδακτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ μελών ΔΕΠ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τέσσερα εξάμηνα. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα τρία πρώτα εξάμηνα. Στο 4ο εξάμηνο πραγματοποιείται με ερευνητική εργασία η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε € 4.500 συνολικά, ενώ ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε 20 για κάθε έτος. Καθ' υπέρβαση του παραπάνω αριθμού εισακτέων προβλέπεται η εγγραφή υποτρόφων εσωτερικού του ΙΚΥ.

Προϋποθέσεις
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Aγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
-
 Τίτλο σπουδών από Eκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας,
-
 Πιστοποιητικό First Certificate in English
-
 Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης)
-
 Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω
-
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και γραπτής διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (Ν.2083/92), ή μετά από εξέταση της αρμόδιας επιτροπής του ΠΘ, όπως αυτή έχει οριστεί με την 39η/27-06-2003 απόφαση της Συγκλήτου.

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 27 Νοεμβρίου 2006 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση.
2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2006 , καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
4. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών.
6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές η εξέχουσες προσωπικότητες.

Το βιογραφικό σημείωμα και η αίτηση θα πρέπει, αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψήφιους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stroulia@bio.uth.gr συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bio.uth.gr/postgraduate
Η διαδικασία επιλογής, περιλαμβάνει προεπιλογή με βάση τους φακέλους υποψηφιότητας και, για όσους προεπιλεγούν, προφορική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο http://www.bio.uth.gr/postgraduate ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 11.00- 13.00), Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221, Λάρισα, Τηλ. 2410-579310, 565298 fax: 2410-565290.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved