ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Ισπανοαμερικανικές Σπουδές

Αθήνα 25.1.2017, 22:24

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 293/12-12-2016 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-
λο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25-8-2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄/4-9-2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3-6-2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή-
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τo απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (20-9-2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (3η συνεδρία, 18-10-2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (4η συνεδρία, 8-11-2016).
10. Το υπ’ αριθμ. 3348/12-12-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίo προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές
Σπουδές».

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές Σπου-
δές», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148 A΄/16-7-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η
μετάφραση του τίτλου του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική αποδίδε-
ται ως «Hispanic Studies» και στην Ισπανική ως «Estudios
Hispánicos».
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με αντικείμενο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές».
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση, την προα-
γωγή της γνώσης και της έρευνας σε ειδικές θεματικές
ενότητες ή επί μέρους κλάδους των Ισπανοαμερικανικών
Σπουδών. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προσδιορίζεται από
το γνωστικό περιεχόμενο των κατευθύνσεών του και
καλύπτεται υπό τη γενική θεματική «Ισπανοαμερικανικές
Σπουδές».
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
• Να έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις στις Ισπανοαμε-
ρικανικές Σπουδές, αναλόγως την κατεύθυνση την οποία
έχουν ολοκληρώσει, τις οποίες στη συνέχεια θα μπορούν
να αξιοποιήσουν και να εμβαθύνουν.
• Να έχουν εξοικειωθεί με την έρευνα θεμάτων συνα-
φών προς τις Ισπανοαμερικανικές Σπουδές (Λατινοαμε-
ρικανικές Σπουδές, Ισπανικές Σπουδές, Μετάφραση και
Eφαρμοσμένη Γλωσσολογία). Απώτερος στόχος είναι η
προώθηση προσεγγίσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία
με την έρευνα. Proslipsis.gr
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές» θα έχουν τη
δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους με την εκ-
πόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές» απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής
κατευθύνσεις:
Α) «Λατινοαμερικανικές Σπουδές»,
Β) «Ισπανικές Σπουδές»,
Γ) «Μετάφραση»,
Δ) «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, των Τμημάτων των
Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμέ-
νου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/2008), καθώς και πτυχιούχοι
τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επι-
στημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα μαθημά-
των δύναται να εκτελείται και με τη χρήση καινοτόμων
εκπαιδευτικών μεθόδων. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι
η Ισπανική και η Αγγλική.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά κατεύθυνση δια-
μορφώνεται ως εξής:
Ι. «Λατινοαμερικανικές Σπουδές»
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 10
Πολιτισμός των Χωρών της Λατινικής Αμερικής 10
Ιστορική Εξέλιξη και Oλοκλήρωση στη Λατινική
Αμερική 10
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Θεωρία Λογοτεχνίας και Πολιτισμικές Σπουδές 10
Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο 10
Επιλέγονται 10 ECTS:
Οικονομική Ανάπτυξη της Λατινικής Αμερικής
μετά την Ανεξαρτησία 10
Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία και Επιστήμη 5
Θέματα Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας 5
Μετανάστευση στη Λατινική Αμερική. Πολιτι-
σμικές Επιπτώσεις 5
Modernismo - Post-modernismo 10
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα: Ιστορία και
Λογοτεχνία 10
Λατινική Αμερική: Πολιτισμική Ποικιλομορφία
και Ταυτότητα 10
Επιλέγονται 10 ECTS:
Παγκοσμιοποίηση και Λατινική Αμερική 5
Συγκριτική Λογοτεχνία 10
Γυναικεία Ισπανοαμερικανική Ποίηση 5
Διαμόρφωση και Εξέλιξη του Πολιτισμικού
Συγκρητισμού στη Λατινική Αμερική 5
Σύνολο 30
Δ΄ Εξάμηνο
ECTS
Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο 30
ΙΙ. «Ισπανικές Σπουδές»
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 10
Πολιτισμός της Ισπανίας 10
Ιστορία και Κοινωνία της Ισπανίας 10
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Ισπανική Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές 10
Ισπανία: Αυτονομίες και Ταυτότητα 10
Επιλέγονται 10 ECTS:
Don Quijote 5
Σύγχρονο Ισπανικό Διήγημα 5
Γυναικεία Ισπανική Λογοτεχνία 10
Οικονομική Ανάπτυξη της Ισπανίας μετά τον
Εμφύλιο Πόλεμο 5
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Ισπανικό Δοκίμιο 10
Πολιτική και Φιλοσοφική Σκέψη στην Ισπανία 10
Επιλέγονται 10 ECTS:
Σύγχρονο Ισπανικό Μυθιστόρημα: Ιστορία και
Λογοτεχνία 5
Ισπανία: Από την Παλινόρθωση στην Πτώση της
Μοναρχίας 5
Ισπανικός Εμφύλιος 5
Ισπανική Τέχνη 10
Σύνολο 30
Δ΄ Εξάμηνο
ECTS
Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο 30
ΙΙΙ. «Μετάφραση»
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 10
Πολιτισμός των Ισπανόφωνων Χωρών 10
Μετάφραση στον Ισπανόφωνο Κόσμο 10
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Θεωρία της Μετάφρασης 10
Γενική Μετάφραση 10
Επιλέγονται 10 ECTS:
Μετάφραση και Νέες Τεχνολογίες 5
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Μετάφραση 5
Οικονομική Μετάφραση και Ορολογία 5
Μετάφραση Δημοσιογραφικών Κειμένων 5
Σύνολο 30 Proslipsis.gr
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Λογοτεχνική Μετάφραση 10
Ειδικά Κείμενα και Μετάφραση 10
Επιλέγονται 10 ECTS:
Λεξικογραφία και Ορολογία 5
Μετάφραση Πολιτικών και Νομικών Κειμένων 5
Αντίστροφη Μετάφραση (Ελληνική - Ισπανική) 5
Σημασιολογία και Πραγματολογία 10
Σύνολο 30
Δ΄ Εξάμηνο
ECTS
Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο 30
IV. «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 10
Ισπανική Γλωσσολογία 10
Κοινωνιογλωσσολογία της Ισπανικής Γλώσσας 10
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Θεωρίες Γλωσσικής Κατάκτησης και Εκμάθηση
της Ξένης Γλώσσας 10
Σύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία της Ξένης
Γλώσσας 10
Επιλέγονται 10 ECTS:
Ανάλυση Λόγου και Διδασκαλία της Ισπανικής
ως Ξένης Γλώσσας 5
Ειδικά θέματα Μορφολογίας - Σύνταξης 5
Ειδικά Θέματα Κοινωνιογλωσσολογίας 5
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS
Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας σε Σχολικό
Περιβάλλον 10
Αξιολόγηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 10
Επιλέγονται 10 ECTS:
Ανάλυση και Παραγωγή Διδακτικού/
Εκπαιδευτικού Υλικού 10
Ειδικά Θέματα Γλωσσολογίας 5
Γλωσσική Πολιτική 5
Σύνολο 30
Δ΄ Εξάμηνο
ECTS
Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) για
κάθε κατεύθυνση (60 συνολικά).
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας
(1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχια-
κών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου
του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελλη-
νικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο αριθμός των
υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Στο ΠΜΣ «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές» προβλέπεται
να απασχοληθούν:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επι-
σκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυ-
μάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή Proslipsis.gr
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι
εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (βι-
βλιοθήκες, αίθουσες διδασκαλίας, εποπτικό υλικό και
λοιπά).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄),
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο
ποσό των 117.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Αμοιβές γραμματείας 10.000
Δαπάνες εξωτερικών και εσωτερικών
συνεργατών 90.000
Δαπάνες μετακινήσεων (οδοιπορικά,
διαμονή) 10.000
Δαπάνες εξοπλισμού και άλλες προμήθειες
Υλικοτεχνική Υποδομή
α) Αναλώσιμα (1.000)
β) Εκπαιδευτικό υλικό (1.000)
γ) Τεχνική υποστήριξη (1.000)
3.000
Γενικές Δαπάνες (δαπάνες δημοσιότητας,
έκδοση περιοδικού κ.ά.) 2.000
Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 117.000
Ο ακριβής καταμερισμός του ανωτέρω συνολικού
ποσού στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών δύναται να
μεταβληθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., με βάση τις ανάγκες
του Προγράμματος.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ισπανοαμερικανι-
κές Σπουδές» θα καλύπτεται από:
α) δίδακτρα φοιτητών,
β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
δ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέ-
ων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή
φυσικών προσώπων. Proslipsis.gr
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύντα-
ξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμ-
ματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρα-
κολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την
έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved