ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αντικατάσταση Μεταπτυχιακού: Παθολογία της Κύησης

Αθήνα 25.1.2017, 23:49

Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 68380/Β7/7.9.2009 (ΦΕΚ 1908 B΄) υπουργικής απόφασης, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθολογία της Κύησης» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την αναμόρφωση του προγράμματος, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 297/12-12-2016 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 68380/Β7/7.9.2009
(ΦΕΚ 1908 B΄) υπουργικής απόφασης, που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Παθολογία της Κύησης» της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών - Αναμόρφωση του προγράμματος, όπως
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 74/10.7.2015
(ΦΕΚ 1437 Β΄) πράξη Πρύτανη.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών». Proslipsis.gr
7. Την υπ’ αριθμ. 68380/Β7/7.9.2009 (ΦΕΚ 1908 B΄)
υπουργική απόφαση.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
11.10.2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (4η συνεδρία, 8.11.2016).
10. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 68380/Β7/7.9.2009
(ΦΕΚ 1908 B΄) υπουργική απόφαση, που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Παθο-
λογία της Κύησης» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,- Αναμόρφωση
του προγράμματος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’
αριθμ. 74/10.7.2015 (ΦΕΚ 1437 Β΄) πράξη Πρύτανη ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2016-2017 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθολογία
της Κύησης» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέ-
δου Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Παθολογία της
κύησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και απευ-
θύνεται σε ιατρούς, βιολόγους, νοσηλευτές, μαίες και
άλλους ερευνητές.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
α) η δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμι-
κού που θα μπορεί να απασχοληθεί σε θέσεις ευθύνης
υπηρεσιών υγείας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
β) η προαγωγή της έρευνας και της εφαρμογής νέων
τεχνολογιών σε συνεργασία με ερευνητικούς-επιστη-
μονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής και
γ) η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές Διδα-
κτορικού επιπέδου, αλλά και η συνέχιση της κατάρτισης
σε αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού
από όπου και προέρχονται διδάσκοντες του Προγράμματος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην « Παθολογία της Κύησης »(MSc in High Risk
Pregnancy).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Ια-
τρικής και άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντί-
στοιχων, αναγνωρισμένων, τμημάτων της αλλοδαπής, το
γνωστικό αντικείμενο και οι τίτλοι σπουδών των οποίων
σχετίζονται με το διδασκόμενο Πρόγραμμα.
Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ Νο-
σηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας και λοιπών
επιστημών υγείας συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστι-
κού αντικειμένου της ημεδαπής ή αντίστοιχων, αναγνω-
ρισμένων, τμημάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Για τη λήψη του Π.Μ.Σ απαιτείται συνολικά η συγκέ-
ντρωση 120 Π.Μ (ECTS) από όλα τα εξάμηνα συμπερι-
λαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας. Τα προ-
σφερόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
1. Εισαγωγή, Ορολογία, βασικές έννοιες (6 ECTS)
• Η Γ΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική - Το ΠΜΣ, Ορι-
σμοί, βασικές έννοιες- Εισαγωγή στην παθολογία της
κύησης, Ανατομία του γεννητικού συστήματος της γυναί-
κας, Υστεροσκόπηση και ανωμαλίες μήτρας, Ανατομικές
ανωμαλίες του γυναικείου γεννητικού συστήματος, Εμ-
βρυολογία του γυναικείου γεννητικού συστήματος, Εμ-
φύτευση - Πλακουντοποίηση - Πρώιμα στάδια κύησης,
Πρώιμη Εμβρυική Ανάπτυξη, Γεννητικός κύκλος, Αμνιακό
υγρό: Φυσιολογία και Παθολογία, Πλακούντας και κύηση,
Oμφάλιος Λώρος, Βιβλιογραφική ενημέρωση - Συζήτηση
Περιστατικών / Αντιπαραθέσεις.
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
2. Αναπαραγωγή και Φυσιολογία της Κύησης (6 ECTS)
• Βασικές αρχές βιολογίας της αναπαραγωγής, Γενε-
τική - κυτταρική βάση των διαταραχών εμφύτευσης,
Φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύηση, Ορμόνες της
υπόφυσης και μηχανισμοί ρύθμισης έκκρισης στην κύ-
ηση, Οστά - ασβέστιο και κύηση, Διαταραχές της ήβης-
σπάνια σύνδρομα και εγκυμοσύνη, Ενδοκρινοπάθειες
κατά την κύηση. Proslipsis.gr
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
3. Παρακολούθηση της κύησης (6 ECTS)
• Βασικές αρχές υπερηχογραφίας, Αρχόμενη κύηση,
Αυχενική διαφάνεια -Έλεγχος 1ου Τριμήνου, Υπερηχο-
γράφημα Β΄ Επιπέδου, Τρισδιάστατη Υπερηχογραφία
στη Μαιευτική, MRI στην προγεννητική διάγνωση,
Υπερηχογραφία - Βιοφυσικό προφίλ - Doppler στην
αξιολόγηση της οξεοβασικής ισορροπίας του εμβρύου,
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες και άλλα σύνδρομα - Βιοχη-
μικοί δείκτες, Υπερηχογραφικοί δείκτες χρωμοσωμικών
ανωμαλιών του εμβρύου στο 2ο τρίμηνο, Βασικές αρχές
ηχωκαρδιογραφίας του εμβρύου, Παρακολούθηση της
κύησης με Καρδιοτοκογραφία ηρεμίας, Καρδιοτοκογρα-
φία στο τοκετό, Διαγνωστικά διλήμματα στη Καρδιοτο-
κογραφία, Παλμική οξυμετρία, Εισαγωγή στη βιοϊατρική
τεχνολογία - επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών σημά-
των, 24ωρη ασύρματη παρακολούθηση του εμβρύου με
Καρδιοτοκογραφία, Διαταραχές ανάπτυξης εμβρύου -
IUGR, Βιβλιογραφική ενημέρωση - Συζήτηση Περιστα-
τικών / Αντιπαραθέσεις
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
4. Εισαγωγή στην έρευνα - Βιοστατιστική (6 ECTS)
• Βασικές Αρχές Έρευνας, Εισαγωγή στη Βιοστατιστι-
κή, Ψηφιακή τεχνολογία στη Μαιευτική Γυναικολογία,
Telecommunication Applications in Healthcare and
Obstetrics, Διαχείριση του ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού και των μηχανημάτων της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
των νοσοκομείων, Διαφοροποίηση και ανάπτυξη των
αρχέγονων πολυδύναμων κυττάρων, Βλαστικά κύττα-
ρα - νεότερα δεδομένα και μελλοντικές εφαρμογές,
Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Προεμ-
φυτευτική διάγνωση, Κλωνοποίηση - μύθος ή πραγματι-
κότητα, Εμβρυϊκά κύτταρα και ελεύθερο εμβρυϊκό DNA,
προβλεπτική και διαγνωστική αξία, Νέοι Βιοδείκτες στο
Προγεννητικό Έλεγχο.
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
5. Βιοηθική, νομικό πλαίσιο (6 ECTS)
• Προϊστορική εποχή - Κλασσική και Ελληνιστική περί-
οδος - Βυζάντιο - Τοκετός - μητρότητα και νεογνό στην
Ελληνική Λαογραφία, Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας,
Αστική ευθύνη στην Περιγεννητική Ιατρική, Αστική ευ-
θύνη στη μαιευτική: νομικό - ιατρικό πλαίσιο, Το νομο-
θετικό πλαίσιο της εξωσωματικής γονιμοποίησης στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό, Παρένθετη μητρότητα, Η
χρήση ανθρωπίνων εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς,
Βιοτράπεζες - Βιοηθικές προεκτάσεις
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
1. Τοκετός (10 ECTS)
• Παράταση κύησης, Ανεπάρκεια τραχήλου - αιτιολο-
γία, Περίδεση τραχήλου - Χορήγηση προγεστερόνης,
Πρόωρος τοκετός, Πρωτεΐνες εξωκυττάριου χώρου και
πρόωρος τοκετός - φιμπρονεκτίνη. Νεότεροι βιοχημικοί
δείκτες πρόγνωσης πρόωρου τοκετού πρωτεωμική - με-
ταβολομική - microRNA/microarrays, Πρόβλεψη και Πρό-
ληψη πρόωρου τοκετού, Πρόκληση τοκετού, Ανώμαλες
θέσεις και προβολές, Δυστοκία ώμων, Επεμβατικός το-
κετός - Κολπικός τοκετός, Καισαρική τομή, Μαιευτικές
επιπλοκές σε συλλήψεις μετά από IVF, Βιβλιογραφική
ενημέρωση - Συζήτηση Περιστατικών / Αντιπαραθέσεις
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής
2. Περιβάλλον και έμβρυο (4 ECTS)
• Ακτινοβολία- Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εφαρ-
μογές, Ακτινοβολία και κύηση, Μουσική και έμβρυο, Τε-
ρατογόνα στη κύηση.
Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής
3. Παθολογία της Κύησης Ι (8 ECTS)
• Αυτόματες και καθ’ έξιν αποβολές, Γενετικοί και μο-
ριακοί παθογενετικοί μηχανισμοί αποβολών, Σύνδρομο
υπερδιέγερσης ωοθηκών και Κύηση, Πρόωρη αποκόλ-
ληση πλακούντα, Όγκοι πλακούντα, Ανωμαλίες πρόσφυ-
σης πλακούντα - Επιπωματικός πλακούντας, Ανωμαλίες
πρόσφυσης ομφάλιου λώρου, Τροφοβλαστική νόσος
του πλακούντα, Εμβρυϊκός ύδρωπας: παθοφυσιολογία-
διάγνωση-αντιμετώπιση, Πολύδυμη κύηση - Σύνδρομο
υποκλοπής [TTTS], Επεμβάσεις προγεννητικής διάγνω-
σης, Επεμβάσεις ενδομήτριας Θεραπείας, Αιματολογικά
νοσήματα και κύηση, Περιγεννητική μετάγγιση - Η άπο-
ψη του Αιματολόγου, Rh-Ισοανοσοποίηση - Διάγνωση
και αντιμετώπιση κύησης με ισοανοσοποίηση - Ενδο-
μήτρια μετάγγιση - Διάγνωση και αντιμετώπιση κύησης
με εμβρυική αναιμία άλλης αιτιολογίας, Αντιμετώπιση
Θρομβοπενίας στο έμβρυο κ το νεογνό, Θρομβοφιλία
και κύηση, Θρόμβωση αγγείων στην Κύηση και Λοχεία,
Καρδιολογικές παθήσεις και κύηση, Καρδιοπάθειες και
κύηση, Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και κύηση.
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής
4. Παθολογία της Κύησης ΙΙ (8 ECTS)
• Αναπνευστικό και κύηση, Μαιευτικά προβλήματα
στη ΜΕΘ, Αναισθησία στη Κύηση, Παθοφυσιολογία,
Screening για προεκλαμψια στο 1ο και 2ο τριμηνο,
Προεκλαμψία, αντιμετώπιση και περιγεννητικό αποτέ-
λεσμα, Γονίδια και προεκλαμψία - βιοχημικοί δείκτες,
Νεφρική βλάβη στην προεκλαμψία, Νεφροπάθειες και
κύηση, Εμβρυϊκή ουροπάθεια - υπερηχογραφική - δια-
γνωστική και συμβουλευτική προσέγγιση, Χειρουγικες
Παθήσεις ουροποιητικού κατά την κύηση, Χειρουργικές
λοιμώξεις και τραυματισμοί περινέου κατά την κύηση,
Λοιμώξεις κατά την κύηση, TORCH, Σεξουαλικώς μετα-
διδόμενα νοσήματα και κύηση, Ενδομήτριος θάνατος
του εμβρύου - Η παθολογοανατομική εικόνα εμβρύου
και πλακούντα, Βιβλιογραφική ενημέρωση - Συζήτηση
Περιστατικών / Αντιπαραθέσεις
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
1. Παθολογία της Κύησης ΙΙΙ (10 ECTS)
• Σύνδρομο υπερανδρογοναιμίας και κύηση, Συγγενής
υπερπλασία των επινεφριδίων, Υπογοναδισμός και γονι-
μότητα, Παθήσεις θυρεοειδούς και κύηση, Μακροσωμία
και μαιευτικές επιπλοκές, Διαβήτης και κύηση - ενδοκρι-
νολογική αντιμετώπιση, Διαβήτης και κύηση - μαιευτική
παρακολούθησή - αντιμετώπιση, Εμβρυϊκός προγραμ-
ματισμός (“fetal programming”), Παθήσεις γαστρεντερι-
κού και κύηση, Οξεία κοιλία και κύηση, Ήπαρ και κύηση,
Παθησεις ήπατος- παγκρέατος στην κύηση, Γονιμότητα,
οικογενειακός προγραμματισμός και κύηση σε γυναίκες
με αυτοάνοσα νοσήματα, Αντιμετώπιση αυτοάνοσων
νοσημάτων στην κύηση, Παθήσεις του οφθαλμού και
κύηση, Βιβλιογραφική ενημέρωση - Συζήτηση Περιστα-
τικών / Αντιπαραθέσεις.
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής
2. Παθολογία της Κύησης ΙV (10 ECTS)
• HPV λοίμωξη - καρκίνος τραχήλου και κύηση, Θε-
ραπείες διατήρησης γονιμότητας σε γυναικολογικούς
καρκίνους, Καρκίνος μαστού - γονιμότητα και κύηση,
Διάλεξη: «Μοριακή προσέγγιση στην παθοφυσιολογία
του γυναικολογικού καρκίνου», Νεώτερες τεχνικές στη
διάγνωση καρκίνου του μαστού - γαλακτοσκόπηση,
Συγκριτική αξιολόγηση κλινικών και απεικονιστικών
ευρημάτων καρκίνου του μαστού κατά την κύηση, Νο-
σήματα του νευρικού συστήματος και κύηση, Κύηση και
εγκεφαλικό επεισόδιο, Επιληψία και κύηση, Παθήσεις
του δέρματος κατά την κύηση, Παρασιτικά νοσήματα
στην κύηση, Νεογνό με Συγγενή τοξοπλάσμωση.
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής Proslipsis.gr
3. Λοχεία και Νεογνικές παθήσεις (10 ECTS)
• Αιμορραγία μετά τον τοκετό - Ατονία μήτρας: φαρμα-
κευτική - χειρουργική αντιμετώπιση, Aντιμετώπιση Προ-
δρομικού - Διεισδυτικού πλακούντα - Μαιευτική ολική
υστερεκτομή, Εμβολισμός αγγείων σε μαιευτική αιμορ-
ραγία, Αντιμετώπιση Μαιευτικής αιμορραγίας στη Μο-
νάδα Αυξημένης Φροντίδας, Ψυχοπαθολογία της κύησης
και της λοχείας, Πνευμονική ωριμότητα - BPD, Ανάνηψη
του πρόωρου νεογνού, Αίτια εγκεφαλικής παράλυσης
εκτός της υποξίας, Κυτταρομεγαλοϊός και περιγεννητική
έκβαση, Εγκεφαλική Παράλυση, Παράλυση βραχιονίου
πλέγματος, Εμβόλια στην προγεννητική περίοδο, Νεογνι-
κές παθήσεις μετά από IVF, Βιβλιογραφική ενημέρωση -
Συζήτηση Περιστατικών / Αντιπαραθέσεις
• Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
• Πρακτική Εκπαίδευση (10 ECTS)
Εκπαίδευση στους υπερήχους, στο εργαστήριο γενε-
τικής ανάλυσης και στην παρακολούθηση της κύησης
στην κλινική. Εκπαίδευση στα εργαστήρια Βιοχημείας-
Μοριακής Βιολογίας και Εμβρυολογίας.
• Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται συνολικά η συγκέ-
ντρωση 90 ECTS από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα - ως
αυτά περιγράφονται ανωτέρω-, 10 ECTS από τα επιλε-
γόμενα μαθήματα (από τα 4 προσφερόμενα μαθήματα
επιλέγουν τα 2) και 20 ECTS από την εκπόνηση Διπλωμα-
τικής Εργασίας, σύνολο 120 ECTS. Το πρόγραμμα μαθη-
μάτων δύναται να εκτελείται και με τη χρήση καινοτόμων
εκπαιδευτικών μεθόδων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε εβδομήντα (70)
άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. δύνανται
να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη ΔΕΠ άλλων
Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και
διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες που διαθέτουν τα
από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η Γ’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, τις βι-
βλιοθήκες, τον πλέον σύγχρονο απαραίτητο εξοπλισμό,
καθώς και σημαντικό αριθμό σχετικών κλινικών περι-
πτώσεων για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ.. Σε περίπτωση
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών προβλέπεται
και η χρήση άλλων απαραίτητων χώρων, εργαστηρίων
κ.ά. σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς και
οργανισμούς από τους οποίους προέρχονται διδάσκο-
ντες του Προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Παθολογία της Κύησης» θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των
ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (91 000 €) και αναλύεται
ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΠΟΣΟ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (διδακτικό,
διοικητικό, επιστημονικό και λοιπό
προσωπικό) 30.004
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 0
Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ 1.395
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.395 Proslipsis.gr
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.041
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.041
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.500
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ -ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 3.750
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 0
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Μη Αναλώσιμα) 0
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 23.754
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (Χημικά, Ιατρικά, κ.ά.) 2.916
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 3.000
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ 0
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 0
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ KAI ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥΣ 0
ΑΕΡΙΑ 0
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ- – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ 1.500
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0
ΑΛΛΟ (Σωληνάρια εργαστηρίου και κουτιά
φύλαξης) 1.041
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 625
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 500
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.291
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ / ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ -
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 1.500
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 1.500
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1.291
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΒΡΑΒΕΙΩΝ,
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1.291
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ 1.500
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.500
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 0
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.041
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1.041
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ (κάλυψη αναγκών
στέγασης ερ/κών προγ/των) 1.083
ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.500
ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.500
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.500
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 0
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 91.000
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Παθολογία της Κύη-
σης θα καλύπτεται α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνη-
τικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά
προγράμματα, δ) χορηγίες - δωρεές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα περατώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης. Proslipsis.gr
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved