ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποίηση Μεταπτυχιακού: Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική

Αθήνα 25.1.2017, 23:55

Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 25341/Β7/1.8.2006 (ΦΕΚ 1036 Β΄), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 70/22.6.2015 πράξη Πρύτανη (ΦΕΚ 1414 Β΄) και αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, ενέκρινε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος.

Το Πρόγραμμα μετατρέπεται σε αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γενικό τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και με έξι κατευθύνσεις.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2026 - 2027.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 295/12-12-2016 (2)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’
αριθμ. 25341/Β7/1.8.2006 (ΦΕΚ 1036 Β΄), όπως
αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 70/22.6.2015
πράξη Πρύτανη (ΦΕΚ 1414 Β΄) και αφορά το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νο-
σηλευτική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, το οποίο μετατρέπεται σε αυτοδύναμο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ με γενικό τίτλο «ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» με έξι κατευθύνσεις.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ, 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπ’ αριθμ. 25341/Β7/1.8.2006 (ΦΕΚ 1036 Β΄)
υπουργική απόφαση.
8. Την υπ’ αριθμ. 70/22.6.2015 πράξη Πρύτανη (ΦΕΚ
1414 Β΄).
9. Τo απόσπασμα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Ειδι-
κής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (12η συνεδρίαση,
22.7.2016).
10. Τo απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (4η συνεδρία, 8.11.2016).
11. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
25341/Β7/1.8.2006 (ΦΕΚ 1036 Β΄), όπως αντικαταστά-
θηκε με την υπ’ αριθμ. 70/22.6.2015 Πράξη Πρύτανη
(ΦΕΚ 1414 Β΄) και αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
και Επείγουσα Νοσηλευτική» της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε
συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
ως ακολούθως:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008, Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας» με κατευθύνσεις:
1. Επείγουσα Νοσηλευτική,
2. Πνευμονική Κυκλοφορία-Πνευμονική Υπέρταση,
3. Κλινικές Νευροεπιστήμες,
4. Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός,
5. Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου
(ΙΦΝΕ),
6. Κλινική Επιδημιολογία: Μεθοδολογία Έρευνας στην
Κλινική Πράξη.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» με
τις έξι κατευθύνσεις είναι η παροχή εκπαίδευσης σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα
ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνω-
σία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης
επιστήμης όπως είναι οι ΜΕΘ, η επείγουσα θεραπεία και
νοσηλευτική και η έρευνα, τα Νοσήματα του Αναπνευ-
στικού συστήματος οι κλινικές Νευροεπιστήμες και τα
ΙΦΝΕ.
Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
• Παροχή γνώσης σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις
της Εντατικής Θεραπείας και ιδιαίτερα εκείνων που αφο-
ρούν τη Νοσηλευτική.
• Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση
και λειτουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Τμημά-
των Επείγοντων Περιστατικών (ΤΕΠ), καθώς και Ιατρείων
πνευμονικής υπέρτασης, Ιατρείων ΧΑΠ και Οξυγονοθε-
ραπείας, Μονάδων που αφορούν τα ΙΦΝΕ κ.ά.
• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό-
τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα.
• Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκ-
παιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους
χώρους εργασίας. Proslipsis.gr
• Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας,ΤΕΠ, ιατρείων πνευμο-
νικής υπέρτασης ΧΑΠ και Οξυγονοθεραπείας κ.ά.
• Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και φροντί-
δας στο πεδίο των κλινικών Νευροεπιστημών.
• Στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών
σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
• Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές καταστροφές και
Θεομηνίες.
• Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα
τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη
μείωση του κόστους νοσηλείας.
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-
ρικού επιπέδου.
• Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
• Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στον
Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
• Να στελεχώσουν Τμήματα επειγόντων περιστατικών
(ΤΕΠ).
• Να στελεχώσουν Κινητές Μονάδες για παροχή υπη-
ρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
• Να στελεχώσουν Ιατρεία πνευμονικής υπέρτασης.
• Να στελεχώσουν Ιατρεία ΧΑΠ και Οξυγονοθεραπείας
και ΙΦΝΕ.
• Να παρέχουν, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες σε επείγουσες καταστάσεις, Μαζικές κατα-
στροφές και Θεομηνίες.
• Να παρέχουν πλήρη και τεκμηριωμένη θεραπεία και
φροντίδα σε ασθενείς με διαταραχές αναπνευστικού, κυ-
κλοφορικού, γαστρεντερικού και νευρικού συστήματος.
• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές δι-
δακτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και με κατεύθυνση:
1. Επείγουσα Νοσηλευτική,
2. Πνευμονική Κυκλοφορία - Πνευμονική Υπέρταση,
3. Κλινικές Νευροεπιστήμες,
4. Αναπνευστική Ανεπάρκεια - Μηχανικός Αερισμός,
5. Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου
(ΙΦΝΕ),
6. Κλινική Επιδημιολογία: Μεθοδολογία Έρευνας στην
Κλινική Πράξη.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των μαθημάτων, πτυχιούχοι Νοσηλευτικής (ΤΕΙ και Πανε-
πιστημίου), Ιατρικής και όλων των συναφών επιστημών
υγείας της ημεδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων
Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής ν. 3685/2008.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να εκτελείται και
με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Το
σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του
Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι
εξαμηνιαία. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδα-
σκαλίας (θεωρία, Φροντιστηριακές ασκήσεις και κλινική
άσκηση) Τα προσφερόμενα μαθήματα θα υλοποιούνται
στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα και είναι:
1. Μαθήματα Βασικής υποδομής (ΜΒΥ)
2. Μαθήματα Ειδικής υποδομής (ΜΕΥ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μαθήματα Επιστημονικού Πεδίου - Ειδίκευσης (ΜΕ)
Κωδικός Μαθήματος - ΜΑΘΗΜΑ - ECTS
Εξάμηνο Α΄
ΜΒΥ Μεθοδολογία Έρευνας -Βιοστατιστική 8
ΜΒΥ Λοιμώξεις 5
ΜΒΥ Παθολογία 6 Proslipsis.gr
ΜΒΥ Σημειολογία παθολογικού και
χειρουργικού ασθενή 6
ΜΒΥ Κλινική Φαρμακολογία 5
Σύνολο ECTS 30
Εξάμηνο Β΄
ΜΕ Επείγουσα Θεραπεία 9
ΜΕ Εντατική Θεραπεία 9
ΜΕ Μαζικές απώλειες υγείας - Διαχείριση
Κρίσεων 5
ΜΕΥ Αναισθησιολογία 4
Επιλογής Υποχρεωτικά
ΜΕΥ Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 3
ΜΕΥ Νευροανατομία 3
ΜΕΥ Πληροφορική Υγείας 3
ΜΕΥ Ψυχολογία Υγείας 3
ΜΕΥ Διατροφή σε ειδικά νοσήματα 3
Σύνολο ECTS 30
Εξάμηνο Γ΄
Κατεύθυνση 1η
ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική
ΜΕ Επείγουσα Νοσηλευτική (PHTLS) 9
ΜΕ Εντατική Νοσηλευτική 9
ΜΕΥ Νέες Τεχνολογίες στην Επείγουσα και
Εντατική Νοσηλευτική 5
ΜΕ Θεωρητικές βάσεις της Νοσηλευτικής
Επιστήμης (εφαρμογές στη φροντίδα
υγείας) 4
Κατεύθυνση 2η
ΜΕΘ και Κλινικές Νευροεπιστήμες
ΜΕ Νευρολογία 8
ΜΕ Νευροαπεικόνιση 6
ΜΕ Νευροχειρουργική 8
ΜΕ Νευροψυχολογία 5
Κατεύθυνση 3η
ΜΕΘ και Πνευμονική Κυκλοφορία-
Πνευμονική Υπέρταση
ΜΕΥ Πνευμονική Υπέρταση (Ορισμοί,
Παθοφυσιολογία, Παθολογία,
Επιδημιολογία της Νόσου) 8
ΜΕ Διαγνωστικές Μέθοδοι στην
Πνευμονική Υπέρταση 8
ΜΕ Θεραπεία Πνευμονικής Υπέρτασης 5
ΜΕ Πνευμονική Κυκλοφορία (Φυσιολογία
Παθοφυσιολογία, Φαρμακολογία
πνευμονικής κυκλοφορίας) 6
Κατεύθυνση 4η
Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
ΜΕΥ Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία της
ανταλλαγής των αερίων 5
ΜΕ Νοσήματα του αναπνευστικού 8
ΜΕ Μηχανικός αερισμός 6
ΜΕ Εφαρμογές στη φροντίδα του
αναπνευστικού 8
Κατεύθυνση 5η
Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου
ΜΕ Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του
Εντέρου (Γενικά-Ταξινόμηση-Διάγνωση)
ΜΕ Εξωεντερικές εκδηλώσεις των ΙΦΝΕ 4
ΜΕ Φαρμακευτική θεραπεία των ΙΦΝΕ 4
ΜΕ Χειρουργική Θεραπεία των ΙΦΝΕ 5
ΜΕ Διαχρονική παρακολούθηση των
ασθενών με ΙΦΝΕ 4
ΜΕ Εκπαίδευση των ασθενών με ΙΦΝΕ 5
Κατεύθυνση 6η
Κλινική Επιδημιολογία: Μεθοδολογία Έρευνας στην
Κλινική Πράξη
ΜΕ Ερευνητικός σχεδιασμός 7
ΜΕ Συλλογή και καταχώρηση δεδομένων
ερευνών κλινικής επιδημιολογίας 6
ΜΕ Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων
ερευνών κλινικής επιδημιολογίας 7
ΜΕ Συγγραφή επιστημονικών εργασιών 7
Επιλογής Υποχρεωτικά Γ Εξαμήνου
ΜΕΥ Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
(Βασική- Εξειδικευμένη) 3
ΜΕΥ Νευροφυσιολογία 3
ΜΕ Επίδραση των ΙΦΝΕ στη ζωή των
ασθενών 3
ΜΒΥ Βιοηθική - Ηθική δημοσιεύσεων 3
ΜΕΥ Ειδικές Μονάδες 3
Σύνολο ECTS 30
Εξάμηνο Δ΄
Διπλωματική Εργασία 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα (40) άτο-
μα κατ’ έτος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ από την Ιατρι-
κή Σχολή του ΕΚΠΑ και μέλη Ε.Π. Τμημάτων Νοσηλευ-
τικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και διακε-
κριμένοι ειδικοί επιστήμονες άλλων πανεπιστημίων και
ερευνητικών κέντρων που διαθέτουν τα από το νόμο
προβλεπόμενα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
H Ιατρική σχολή και το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός δι-
αθέτουν την κτηριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον
υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
Οι εξειδικευμένες ανάγκες πρόκειται να καλυφθούν με
κατά περίπτωση προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού,
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό βι-
βλιοθηκών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» με έξι (6) Κα-
τευθύνσεις θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2026-2027, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφο-
ρά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των τρι-
άντα τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν είκοσι πέντε ευρώ
(34.125 €) και αναλύεται ως εξής:
α.α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ
1. Δαπάνες Εκπαίδευσης, Γραμματειακή-
Διοικητική Υποστήριξη Διδακτικού
προσωπικού 18.000
2. Δαπάνες αναλώσιμων και άλλες
προμήθειες 5.125
3. Προμήθεια Η/Υ, συντήρηση εξοπλισμού/
λογισμικού 6.000
4. Δαπάνες για υποτροφίες 3.000
5. Γενικές δαπάνες 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 34.125
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας θα καλύπτεται α) από δίδακτρα φοιτητών,
β) ερευνητικά προγράμματα, γ) χορηγίες - δωρεές (εάν
υπάρξουν).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα περατώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved