ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Διακρατικού Μεταπτυχιακού: Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού: Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία

Αθήνα 25.1.2017, 23:59

Την λειτουργία Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας», «Γεωγραφίας» και «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το IREST (Institute de Researche et d’ Etudes Superieures du Tourisme) του Πανεπιστημίου Paris I Pantheon - Sorbonne, με τίτλο «Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού: Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία»., ενέκρινε η πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Μαρία Νικολαΐδη.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 64277 (3)
Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών των Τμημάτων «Οικιακής Οικονομίας
και Οικολογίας», «Γεωγραφίας» και «Πληροφορι-
κής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπι-
στημίου και του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρή-
σεων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία
με το IREST (Institute de Researche et d’ Etudes
Superieures du Tourisme) του Πανεπιστημίου
Paris I Pantheon - Sorbonne με τίτλο «Ανάπτυξη
Αειφόρου Τουρισμού: Πολιτισμική Κληρονομιά,
Περιβάλλον, Κοινωνία».

Η ΠΡΥΤΑΝHΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 6
και 10 (ΦΕΚ 148/Α’) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια-
κές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α) του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’) και του άρθρου 37 παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών της διεθνοποίησης των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228/Α’). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223/Α’).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α’) «Δια-
σφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ-
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονά-
δων - Παράρτημα Διπλώματος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
6. Την από τον Μάιο του 2016 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης, από την Α.Δ.Ι.Π., του Ιδρύματος.
7. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη στις
15-1-2016 μεταξύ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και
του Universite Paris Ι Pantheon-Sorbonne (στο εξής Paris I).
8. To Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Χα-
ροκοπείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και του Universite Paris l Pantheon-Sorbonne (στο εξής
Paris I).
9. To απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (αριθμ. συνεδρίας
19/3.11.2016).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αριθμ. συ-
νεδρίας 287Α/20.10.2016).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Χαροκοπείου Πα-
νεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Universite
Paris Ι Pantheon-Sorbonne (στο εξής Paris Ι) για τη λειτουρ-
γία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα: Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Γε-
ωγραφίας, Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκο-
πείου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το IREST (Institute de
Researche et d’ Etudes Supérieures du Tourisme) του
Universite Paris I Pantheon - Sorbonne (στο έξης Paris Ι),
λειτουργούν από το ακαδ. έτος 2017-2018 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην αγγλική γλώσσα, με τίτ-
λο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (Α’/148), όπως ισχύει.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος όσον
αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα
στην ελληνική επικράτεια θα έχει το Χαροκόπειο Πα-
νεπιστήμιο και όσον αφορά στις δραστηριότητες που
θα λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία, το Universite Paris I
Pantheon - Sorbonne (στο εξής Paris I).
Το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβά-
νει το Συντονιστικό Όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ειδίκευσης
υψηλού επιπέδου, για επαγγέλματα που σχετίζονται με
τις Επιστήμες του Τουρισμού και Προβολής της Πολιτι-
σμικής Κληρονομιάς.
Το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
είναι η παροχή ειδικευμένων σπουδών σε Πτυχιούχους
Ελληνικών και Αλλοδαπών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο επιστημονικό
πεδίο της Αειφορικής Τουριστικής Ανάπτυξης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό πεδίο των επιστημών του τουρι-
σμού με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
Οι απονεμόμενοι τίτλοι θα είναι χωριστοί, ο τύπος των
οποίων περιγράφεται στο Ε.Π.Σ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Το Π.Μ.Σ. είναι ανοιχτό σε πτυχιούχους όλων των πανε-
πιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής, της αλλοδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και σε πτυχιούχους Τμημάτων ΤΕΙ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρ-
θρο 3 Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
ορίζεται σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο διδακτικά
εξάμηνα. Προβλέπονται θεωρητικά και σεμιναρια-
κά μαθήματα, διαλέξεις, εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας καθώς και πρακτική άσκη-
ση. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται
με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν
διαλέξεις, η παρακολούθηση των οποίων είναι υπο-
χρεωτική και πρότυπες ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές
υποδομές.
Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν μαθή-
ματα υποχρεωτικά / επιλογής προκειμένου να συ-
γκεντρώσουν ανά εξάμηνο 30 πιστωτικές μονάδες
(ECTS). H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι
υποχρεωτική.
Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α/α 1° Εξάμηνο
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Γεωγραφία του Τουρισμού
(Geography of Tourism) 5
2. Οικονομικά του Τουρισμού
(Economics of Tourism) 5
3. Μεθοδολογία της Έρευνας
(Research Methods) 5 Proslipsis.gr
4. Πολιτισμική Κληρονομιά και
Πολιτισμικός Τουρισμός (Heritage
and Cultural Tourism) 5
5. Διαχείριση Πολιτισμικής
Κληρονομιάς (Heritage
Management) 5
6. Μάρκετινγκ Πολιτισμικής
Κληρονομιάς (Heritage
Marketing) 5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
1ου Εξαμήνου 30 ECTS
α/α 2° Εξάμηνο
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Αναπτυξιακά Προγράμματα
Τουρισμού (Tourism
Development Plans) 5
2. Διαχείριση Τουριστικών
Προορισμών (Destination
Management) 5
3. Αειφόρος Τουρισμός (Sustainable
Tourism) 5
4. Internship 5
5. Thesis 10
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
2ου Εξαμήνου 30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 60 ECTS
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχια-
κούς φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών θα
απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών πανεπιστημί-
ων, Γάλλοι καθηγητές καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (Α’/148), όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστη-
μίου με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80
παρ. 11 περ.α του Ν. 4009/2011 (ΑΊ95), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του
Ν. 4025/2011 (Α’/228) και του άρθρου 5 παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (Α’/159), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι
και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, οπότε και θα αξιο-
λογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
93.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών, ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
1 Ανθρώπινο δυναμικό (διδακτικό,
τεχνικό και διοικητικό) 55.000
2 Υποτροφίες 13.000
3 Δαπάνες μετακινήσεων 12.000
4 Δαπάνες για προμήθειες
(εξοπλισμός, αναλώσιμα,
λογισμικό, βιβλία, κ.λπ.) 10.000
5 Δαπάνες δημοσιότητας 3.500
Σύνολο 93.500
2. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από
δίδακτρα, χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήμα-
τα, ενίσχυση από ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά
προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’/148), όπως ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Κάθε ζήτημα σχετικό με την λειτουργία του Π.Μ.Σ. που
δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμί-
ζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία και το Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Η Πρύτανης
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved