ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό: Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός

Αθήνα 10.2.2017, 17:27

Θέσεις σπουδών στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει το ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι σπουδές οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2015.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΠΜΣ «ΕΛΛΑΔΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

1. Γενικά. Proslipsis.gr
Το Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.
και Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών/ τριών στο ΔΜΠΣ με τίτλο «Ελλάδα:
Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός» (Φ.Ε.Κ. 3486/31-10-2016, τ. ΒΆ), για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης.
Η παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους
1.800 ¤ (600 ¤, για κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα). Σε περίπτωση κατά την
οποία ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια δεν καταβάλει εντός της οριζόμενης
προθεσμίας κάποια από τις τρεις δόσεις διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ.
2. Υποψήφιοι για το Δ.Π.Μ.Σ.
Υποψήφιοι δύνανται να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής. Επίσης,
πτυχιούχοι παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των
εισακτέων ορίζεται στους εξήντα (60). Σημειώνεται ότι θα δίνονται υποτροφίες
σε ποσοστό 10% επί των εγγραφομένων φοιτητών με κριτήρια επίδοσης.
3. Αξιολόγηση - Επιλογή υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις: 
Στην πρώτη φάση πραγματοποιείται η εμπρόθεσμη κατάθεση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση γνώσης
της ξένης γλώσσας με την κατάθεση αντίστοιχου τίτλου, ο οποίος μπορεί να
είναι:
α) Αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή
ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο
γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ., ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο
Internet-based τεστ ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης από ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής –Γαλλικής –Γερμανικής - Ιταλικής
ή Ισπανικής Φιλολογίας, ή ε) Πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ, για τη γνώση των
σλαβικών και λοιπών βαλκανικών γλωσσών. Οι υποψήφιοι που δεν είναι
κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών έχουν τη δυνατότητα να
εξεταστούν γραπτά για να αποδείξουν τη γνώση της γλώσσας.
Κατά τη δεύτερη φάση γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφίων με τα εξής
κριτήρια και τις αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες (σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 1α του Ν. 3685/2008):
α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή πέντε (5):
έως 50 μόρια.
β) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις ή συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: μέχρι δέκα (10) μόρια.
γ) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: μέχρι δέκα (10) μόρια.
δ) Δεύτερο πτυχίο λαμβάνει πέντε (5) μόρια.
ε) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 λαμβάνει πέντε (5) μόρια.
Η ΕΔΕ αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους και στη συνέχεια, προωθεί τον
σχετικό κατάλογο των προκριθέντων στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία
προσκαλεί τους υποψηφίους για συμμετοχή στην τρίτη φάση.
Κατά την τρίτη φάση διεξάγεται η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων με
κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής
συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η
συνέντευξη λαμβάνει κατΆ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.
Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται από ειδική επιτροπή
Καθηγητών/Λεκτόρων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, η οποία συγκροτείται
με απόφαση της ΕΔΕ.
4. Απαραίτητα Δικαιολογητικά
α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και σε περίπτωση πτυχιούχων ιδρυμάτων του
εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι
τίτλοι που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό πρέπει να είναι επικυρωμένοι και
μεταφρασμένοι. 
3
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών
μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική
δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα
επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους
ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του Δ.Π.Μ.Σ.
στ) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2.
Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το
αντίστοιχο πιστοποιητικό. Proslipsis.gr
Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού
Τμήματος.
ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και για επαγγελματική
εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
θ) Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές
επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται.
5. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών
Χρόνος υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από Τετάρτη 1
Φεβρουαρίου έως Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στη Γραμματεία του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
Αρμόδια υπάλληλος η κα. Ε. Κυρατζή (τηλ. επικοινωνίας: 2310996682, e-mail:
info@past.auth.gr).
Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως κατά τις
παραπάνω ημερομηνίες και ώρες 12.00-13.00 στη θυρίδα της Γραμματείας του
Τμήματος, είτε με ταχυμεταφορέα είτε με συστημένη επιστολή μέσω
ταχυδρομείου (για το εμπρόθεσμο της οποίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομείου), στη διεύθυνση:
ΔΠΜΣ «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός»
 Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Γραμματεία Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Γραφείο 212, 2ος όροφος (υπόψη κας Κυρατζή)
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη 
6. Ημερομηνία γραπτής εξέτασης ξένων γλωσσών
Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11-13.00 στην αίθουσα α΄ του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ.
7. Ημερομηνία συνέντευξης Proslipsis.gr
Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 σε χώρο που θα ανακοινωθεί στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των υποψηφίων.
Στη συνέχεια, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ο Πίνακας των
Επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες μέχρι την Τετάρτη 1η Μαρτίου πρέπει να
ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να προσκομίσουν αντίγραφο πληρωμής
της πρώτης δόσης των διδάκτρων ύψους 600 ¤, σε λογαριασμό του ΕΛΚΕ που
θα τους αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Proslipsis.gr
Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών δεν εγγραφεί, θα κληθεί στη θέση του ο
πρώτος επιλαχών/ χούσα.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Κωνσταντίνος Π. Χρήστου
Καθηγητής 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved