ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

Αθήνα 9.3.2017, 19:07

Την έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών», ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγιώτης Γούλας.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθ. 355 (3)
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Mετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του τμήματος Τε-
χνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολόγων
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατρο-
φής, του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο «Ολοκληρωμέ-
νη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών
Φυτών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», (ΦΕΚ 148/Α/16.07.2008), σε
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 11α του άρθρου 80
του ν. 4009 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/Α/06.09.2011).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/02.08.2005
τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/ 07.10.2014 τ. Α΄)« Οργάνωση της Νομικής Μορφής
των Θρησκευτικών Κοινοτήτων και των Ενώσεών τους
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
4. Το άρθρο 98 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/08.12.2014
τ.Α΄) σχετικά με την οργάνωση αυτοδύναμων Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.
5. Το π.δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/03.06.2013) « Μετο-
νομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονο-
μασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων –
Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».
6. Το άρθρο 6 του π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ. Α΄/
16.09.2013) «τροποποίηση - συμπλήρωση του π.δ.
83/2013».
7. Την υπ΄ αρ. 71888/Ε5/28.05.2013, διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός
του Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
8. Την εισήγηση της Επιτροπής Επεξεργασίας Προ-
γραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Τε-
χνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής.
9. Tον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (που
εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 1/12-02-2009 απόφαση της
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας), όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του και με την υπ΄αριθμ.
264/20-01-2016 πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, εκδοθείσης σύμ-
φωνα με την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που καταγράφηκε στο υπ΄αριθμ.
35/22-12-2015 πρακτικό. Proslipsis.gr
10. Την υπ΄αριθμ. 483/28-01-2015 απόφαση του Συμ-
βουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας «Έγκριση Συστήματος Δια-
σφάλισης Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 228/Β/17.02.2015).
11. Τη διαδικασία «ΕΚΠ-Δ. 103»: Σχεδιασμός Προγραμ-
μάτων Σπουδών», του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότη-
τας (ΣΔΠ) της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
12. Την υπ΄αριθμ. 1149/02-06-2016, Έκθεση Εξωτε-
ρικής Αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από την Α.ΔΙ.Π.
13. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6018/13.10.2016, έγγραφο της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-
μων και Διατροφής με το οποίο διαβιβάστηκε η πρόταση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολο-
κληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών
Φυτών».
14. Την απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολο-
γίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
που καταγράφηκε στο υπ΄αριθμ. 24/12.10.2016 πρακτι-
κό με θέμα την έγκριση για λειτουργία Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Δι-
αχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών» του
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
15. Το αρ. 55/21-10-2016 απόσπασμα πρακτικού της
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (θέμα 4ο) του Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλίας.
16. Το αρ. 45/15-12-2016 απόσπασμα πρακτικού Συμ-
βουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (θέμα 4ο) «Ορισμός /μείωση
διδάκτρων και το ύψους τους σε Προγράμματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»
17. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος. Proslipsis.gr
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας και Τεχνο-
λογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και
Φαρμακευτικών Φυτών».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολο-
γίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατρο-
φής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, και ειδικότερα το Εργαστήριο
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εξειδίκευσης
στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών», σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις: α) του ν. 3685/2008, β) του
ν. 4009/2011, γ) του ν. 3374/2005 και δ) του ν. 4301/2014
(άρθρο 34), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι
σήμερα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει ως αντικείμενο την
εκπαίδευση και ενημέρωση των συμμετεχόντων ώστε
να καθίστανται ικανοί με το τέλος της Εκπαίδευσης να
διαχειρίζονται ολοκληρωμένα το αντικείμενο των αρω-
ματικών και φαρμακευτικών φυτών και των αιθέριων
ελαίων στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, μέχρι το
μάρκετινγκ και την εμπορία των προϊόντων.
Ειδικότερα στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί η δυνα-
τότητα αναγνώρισης των κυριότερων Φαρμακευτικών–
Δηλητηριωδών Φυτών της ελληνικής χλωρίδας και χρή-
σης αυτών. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν
την τεχνογνωσία ώστε να συντάσσουν μελέτες καταλ-
ληλότητας εδαφών για την εγκατάσταση αρωματικών
και φαρμακευτικών φυτών μέσω της χαρτογράφησης
των εδαφών, να ενημερωθούν για τις ενδεικνυόμενες
συνταγές λίπανσης και να γνωρίσουν τις σύγχρονες τε-
χνικές καλλιέργειας και συλλογής μέσω των συστημάτων
προσομοίωσης.
Όσον αφορά στον τομέα της μεταποίησης οι συμμετέ-
χοντες θα εκπαιδευτούν στην παραλαβή των αιθέριων
ελαίων και στην ανάλυση αυτών με τη μέθοδο της Αέριας
και της Υγρής χρωματογραφίας, καθώς και στον προσ-
διορισμό πολυφαινολών και αντιοξειδωτικής δύναμης
των δρογών. Επίσης θα γνωρίσουν τις εφαρμογές των
ΑΦΦ στη φυτοπροστασία στη ζωοτεχνία και στην τεχνο-
λογία τροφίμων. Επιπλέον θα αποκτήσουν γνώσεις για
παρασκευή καλλυντικών αλλά και διαφόρων φαρμακευ-
τικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων φυτικής
προέλευσης. Τέλος οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τη
διαδικασία σύστασης μιας μονάδας μεταποίησης ΑΦΦ
ενώ θα μυηθούν στο Marketing και στην έρευνα αγοράς
και στους τρόπους προώθησης των προϊόντων. Proslipsis.gr
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια και επισκέψεις
σε μονάδες καθετοποιημένης παραγωγής – μεταποίησης
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
στην «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρ-
μακευτικών Φυτών».
Η διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), εκτείνεται μέχρι τέσσερα
(4) έτη. Το αργότερο το τελευταίο εξάμηνο του χρόνου
λειτουργίας του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος και έκθεση του Διευθυντή
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τη συνολική αποτίμηση του προγράμματος, δίδεται
παράταση της λειτουργίας του για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, που καθορίζεται κάθε φορά με την ίδια από-
φαση. Η παράταση της λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή απόφοιτοι Τμημάτων
Τεχνολόγων Γεωπόνων, απόφοιτοι Τμημάτων Φυτικής
Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων, διπλωματούχοι Γεωπονικών Σχολών Πανεπι-
στημίων, Χημικοί Φαρμακοποιοί, Βιολόγοι, Βιοχημικοί
και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων
συναφούς γνωστικού αντικειμένου, απόφοιτοι ομοτα-
γών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς
και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικο-
τήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την
αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι (20).
Στα κριτήρια αξιολόγησης και εισαγωγής σύμφωνα
με τον Κανονισμό του Τ.Ε.Ι., άρθρο 5 περιλαμβάνονται
τα εξής:
- ο γενικός βαθμός πτυχίου (15%)
- η άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (10%)
- η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι
σχετικά με τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), (15%)
- επίδοση στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέ-
πεται στο προπτυχιακό επίπεδο (15%)
- ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%).
- Συνέντευξη (35%).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Στο τέταρτο εξάμηνο
σπουδών διεκπεραιώνεται η μεταπτυχιακή διατριβή, η
οποία θα αρχίζει από το δεύτερο εξάμηνο, ώστε να δίδε-
ται ο χρόνος ολοκλήρωσης των πειραμάτων αγρού. Σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας δίδεται η δυνατότητα προ-
σωρινής διακοπής σπουδών μέχρι ένα εξάμηνο. Στους
εργαζομένους δίδεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης
με παράταση της διάρκειας όπως ο Νόμος ορίζει. Επίσης
δίδεται η δυνατότητα παράταση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας επί ένα εξάμηνο μετά από εισήγη-
ση του επιβλέποντα καθηγητή και σύμφωνη γνώμη του
διευθυντή του προγράμματος. Ο αθροιστικός χρόνος
παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβεί του 48 μήνες. Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διατριβής.
Κάθε μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μο-
νάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακο-
λουθήσει συνολικά δέκα πέντε (15) μαθήματα. Στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσονται
και η παρακολούθηση σεμιναρίων και η συμμετοχή σε
εκπαιδευτικές εκδρομές. Η μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές μονάδες οι οποίες ισομερώς κατανέμο-
νται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ: (5 Μαθήματα Υποχρεωτικά)
Α/Α - ΜΑΘΗΜΑ - Υποχρεωτικό (Υ) - Μονάδες (ECTS)
1 Καλλιέργεια Αρωματικών και
Φαρμακευτικών Φυτών Υ 6
2 Αξιολόγηση – Διαχείριση Εδαφών και
Σχεδιασμός Εγκατάστασης Αρωματικών
και Φαρμακευτικών Φυτών Υ 6
3 Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού,
Βελτίωση και Ταυτοποίηση Αρωματι-
κών και Φαρμακευτικών Φυτών Υ 6
4 Συγκομιδή και Μετασυλλεκτική
Τεχνολογία Υ 6
5 Χημεία Οργανικών Ενώσεων στα
Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Υ 6
Σύνολο 30
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: (5 Μαθήματα Υποχρεωτικά)
Α/Α - ΜΑΘΗΜΑ - Υποχρεωτικό (Υ) - Μονάδες (ECTS)
1 Διαχείριση Φαρμακευτικών
και Δηλητηριωδών Φυτών
της Ελληνικής Χλωρίδας Υ 6
2 Παραγωγή Αιθέριων Ελαίων Υ 6
3 Ποιοτικός Έλεγχος Δρογών
και Αιθέριων Ελαίων Υ 6
4 Χρήση Αρωματικών και
Φαρμακευτικών Φυτών στη Ζωοτεχνία Υ 6
5 Εφαρμογές Αιθέριων Ελαίων στη
Φυτοπροστασία Υ 6
Σύνολο 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: (5 Μαθήματα 5 Υποχρεωτικά)
Α/Α - ΜΑΘΗΜΑ Υποχρεωτικό (Υ) - Επιλογής (Ε) 
- Μονάδες (ECTS)
1 Καλλυντικά – Παραφαρμακευτικά
ΣκευάσματαΥ 6
2 Εφαρμογές των Αρωματικών και
Φαρμακευτικών Φυτών και Αιθέ-
ριων Ελαίων ως Βιολειτουργικά
Συστατικά στα Τρόφιμα Υ 6
3 Ίδρυση, Οργάνωση και Διαχείριση
Μονάδας Επεξεργασίας Αρωματι-
κών και Φαρμακευτικών Φυτών Υ 6
4 Καινοτόμα υποδείγματα επιχειρη-
ματικότητας με βάση τα Αρωματικά
Φυτά Υ 6
5 Βιοστατιστική – Γεωργικός Πειρα-
ματισμός- Σεμινάρια – Επισκέψεις
σε Μονάδες Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης ΑΦΦ Υ 6
Σύνολο 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Α/Α - Μάθημα - Υποχρεωτικό (Υ) -
Μονάδες (ECTS)
1 Μεταπτυχιακή Διατριβή Υ 30
Σύνολο 30
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατά την πρώτη εκπαιδευτική
περίοδο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) ανέρχεται έως είκοσι (20) άτομα. Καθ΄υπέρ-
βαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνο-
νται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ), ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα κριτήρια,
έως τρεις υπότροφοι που πέτυχαν σε σχετικό διαγωνι-
σμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνω-
στικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήμα-
τος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, μέλη
Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, μέλη Ε.Π. ή
Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. επισκέπτες Καθηγητές, ερευνητές με
δραστηριότητα στο αντικείμενο των Αρωματικών και
Φαρμακευτικών Φυτών καθώς και άλλες κατηγορίες δι-
δασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδα-
σκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός του
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Τα εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι βιβλιοθήκες
του Ιδρύματος υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜ.Σ.).
Ειδικότερα στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων υπάρχουν:
- Πειραματικές εκτάσεις με καλλιέργειες ΑΦΦ
- Αποστακτικό συγκρότημα τύπου Clevenker για πα-
ραγωγή αιθέριων ελαίων Proslipsis.gr
- Βιομηχανική συσκευή απόσταξης χωρητικότητας
100 λίτρων
- Μηχανή συσκευασίας δρόγης
- Αέριος χρωματογράφος Agilent συνδεδεμένος με
φασματογράφο μάζας
- Σύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος
- Εργαστήρια εντομολογίας – φυτοπαθολογίας
- Εργαστήρια ζωοτεχνίας – γαλακτοκομίας

Άρθρο 10
Κόστος λειτουργίας
1. Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ανά πρόγραμμα σπουδών
(24 μήνες) και με έως είκοσι (20) σπουδαστές υπολογί-
ζεται έως 80.000 €, και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός (ευρώ) Ποσοστό %
Κόστος Εκπαιδευτικού Έργου 33.400 41,75
Αμοιβή Ακαδημαϊκού
Υπευθύνου 4.000 5,0
Αμοιβή Διοικητικού και βοη-
θητικού προσωπικού (2 άτομα) 2.000 2,5
Αμοιβή μελών συντονιστικής
επιτροπής (2 άτομα) 2.000 2,5
Προβολή – Διαφήμιση 2.100 2,62
Διαμονή – Διατροφή
Εκπαιδευτών 1.600 2,00
Μετακινήσεις 1.000 1,25
Διδακτικό υλικό 400 0,5
Δαπάνες Ταξιδίων 500 0,62
Έξοδα αναλωσίμων
Διπλωματικών εργασιών 5.000 6, 25
ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 8. 000 10
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 20.000 25
ΣΥΝΟΛΟ 80.000 100
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας, το οποίο αντιστοι-
χεί στον μέγιστο αριθμό σπουδαστών είκοσι (20), ανα-
προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τον αριθμό
των σπουδαστών που επιλέγεται σε κάθε πρόγραμμα
σπουδών.
2. Οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα είναι κυρίως τα δί-
δακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές
και άλλες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄). Proslipsis.gr
3. Η αποπληρωμή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά σε
τέσσερις (4) δόσεις ως εξής: το τέλος εγγραφής ανέρχεται
στο 30% του τελικού ποσού και καταβάλλεται με την
εγγραφή. Το δεύτερο και τρίτο εξάμηνο καταβάλλονται
από δύο ισόποσες δόσεις, κάθε μία εκ των οποίων ανέρ-
χεται στο ποσοστό 30% του τελικού ποσού. Το τέταρτο
εξάμηνο εξοφλείται το υπόλοιπο 10% με τη δήλωση του
θέματος της μεταπτυχιακής διατριβής.

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 27 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved