ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αλλαγές στο Μεταπτυχιακό: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Αθήνα 21.6.2017, 03:16

Αλλαγές επιφέρει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιφέρει με απόφασή του ο πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Πετράκος.

Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 7854/17/ΓΠ (2)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 140602/
Β7/5-09-2014 (ΦΕΚ 2463 τ.Β΄/16-09-2014) που
αφορά στο ΠΜΣ με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκη-
ση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/
16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου-
δές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 24
του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄ /25.8.2008, του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του άρ-
θρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και του άρθρου
34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4301/2014.
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α/5-6-2013) Μετονομασία
κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνε-
δρίαση 13η/6-04-2017).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
67/26-5-2017).
8. Το με αριθμ. πρωτ. 401/29-01-2014 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 140602/
Β7/5-09-2014 (ΦΕΚ 2463 τ.Β΄/16-09-2014) που αφορά το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Οργά-
νωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει από το
ακαδ. έτος 2017-2018 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοί-
κηση της Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685 (ΦΕΚ 148,
τ.Α΄/16-8-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) είναι η εξειδίκευση των φοιτητών/τριών σε
θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Το
ΠΜΣ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές
σπουδές των εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών
προσφέροντας εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρ-
κτές και ουσιαστικές ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος για στελέχη. Σκοποί του προγράμματος
είναι:
α) Η προετοιμασία στελεχών που διαθέτουν τη γνωστι-
κή βάση του επιστημονικού αντικειμένου της Εκπαιδευ-
τικής Διοίκησης καθώς και τις σχετικές ικανότητες, ώστε
να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση της
εκπαίδευσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες προκλήσεις.
β) Η προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας γενικά και
της έρευνας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης της
εκπαίδευσης ειδικότερα.
Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι θα είναι σε θέση να:
• Αναπτύσσουν ένα όραμα και σχέδιο δράσης για το σχολείο.
• Δημιουργούν θετικό σχολικό κλίμα.
• Δημιουργούν ένα δημοκρατικά οργανωμένο και πολιτισμικά ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον.
• Προωθούν την ισότητα ευκαιριών για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
• Αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο.
• Προωθούν αλλαγές και καινοτομίες για σχολική βελτίωση.
• Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για συνεργατική μάθηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας.
• Προωθούν την ερευνητική κουλτούρα και τη λειτουργία του σχολείου ως “οργανισμού που μαθαίνει”.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕ.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που έχουν παιδαγωγική επάρκεια.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων,
οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων (60 πιστωτικές μονάδες)
και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες). Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες
πιστωτικές μονάδες/ECTS ορίζονται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΞΑΜΗΝΟ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Proslipsis.gr
ΑΥ1 Οργανωτική Ψυχολογία με εφαρμογές στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων Α΄ 7,5
ΑΥ2 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στη
διοίκηση της εκπαίδευσης Α΄ 7,5
ΑΥ3 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας- Στατιστική Α΄ 7,5
ΑΥ4 Βασικές αρχές διοίκησης - Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων Α΄ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΒΥ5 Ηγεσία και Σχολική αποτελεσματικότητα Β΄ 7,5
ΒΥ6 Εκπαιδευτική αξιολόγηση - Σχεδιασμός και προγραμματισμός Β΄ 7,5
ΒΥ7 Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα Β΄ 7,5
ΒΥ8 Εκπαιδευτική Πολιτική - Δομή και Διοίκηση εκπαιδευτικών συστημάτων Β΄ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΥ9 Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Διοικητικής και Οργανωσιακής Ανάπτυξης του
Σχολείου Γ΄ 5
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ΄ 25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γενικό Σύνολο 90

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
0 αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τριάντα
τρεις (33) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και
άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α΄).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η
διοικητική δομή του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Οργάνωση
και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» θα λειτουργήσει μέχρι
και το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας που αφορά
λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των
53.625 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως
εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ ευρώ
Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 37.625
Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό,
πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια -
ανανέωση - συντήρηση
5.000
Μετακινήσεις 6.000
Γενικά έξοδα 5.000
ΣΥΝΟΛΟ 53.625
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από Δίδακτρα, Χο-
ρηγίες, Δωρεές, Ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που έχουν εισα-
χθεί στο Πρόγραμμα μέχρι το Ακαδ. Έτος 2016-2017 θα
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις
της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 31 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved