ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες

Αθήνα 21.6.2017, 03:33

Την ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Πετράκος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 7852/17/ΓΠ (4)
Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη μίου
Θεσσαλίας με τίτλο «Προηγμένες Πειραματικές
και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ-
θρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του αρθρ. 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177
τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156 τ.Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19.5.2010) και του άρθρου
34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄/7.10.2014).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄
του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄/2.11.2011) και του άρ-
θρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/10.8.2012)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24
τ.Α΄/30.1.2013), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 34
του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄/7.10.2014).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
τ.Α΄/22.4.2005).
5. Το π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131 τ.Α΄/5.6.2013) «Μετονο-
μασία κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και
ίδρυση- συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτε-
χνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
121/10.5.2017).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
67/26-5-2017).
8. Το υπ’ αριθ. 975/4.7.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Proslipsis.gr
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με τίτλο
«Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπι-
στήμες», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει από το ακαδ. Έτος
2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπι-
στήμες», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 3685 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16.8.2008),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός
Η παροχή υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στις
Βιοεπιστήμες, η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των
υποψηφίων και η προετοιμασία τους για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέ-
ντρων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στις «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές
Βιοεπιστήμες» στις εξής κατευθύνσεις:
1. Γενετική, εξελικτική και συγκριτική βιολογία
2. Φυσιολογία - Τοξικολογία
3. Δομική και Λειτουργική Βιοχημεία
4. Βιοοργανική Χημεία
5. Μοριακή Μικροβιολογία
6. Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωματική
7. Βιοτεχνολογία Φυτών και Περιβάλλοντος
8. Βιοπληροφορική

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών Επι-
στημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επι-
στημών και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιού-
χοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει-
δίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/ECTS ορίζονται ως εξής:
Κωδικός μαθήματος - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α’ Εξάμηνο
ΠΥΒ-101 Εμβάθυνση σε Τεχνικές Βιοχημικής ανάλυσης 10
ΠΥΒ-102 Εμβάθυνση σε Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και
Γονιδιωματικής 10
ΠΥΒ-103 Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-1 10
Β’ Εξάμηνο
ΠΥΒ-201 Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις 20
ΠΥΒ-202 Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-2 10
Γ’ Εξάμηνο
ΠΥΒ-301 Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας – Διατριβή 30
Δ’ Εξάμηνο
ΠΥΒ-401 Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας - Διατριβή (συνέχεια) 10
ΠΥΒ-402 Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης 20
Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 120

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
0 αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε 10 ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός
και η διοικητική δομή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, το οποίο στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Βιόπολη της Λάρισας. Το παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας που λειτουργεί στη Βιόπολη καθώς και το Κέντρο Δικτύων του Πανεπιστημίου θα προσφέρει στους
φοιτητές πρόσβαση στην απαραίτητη βιβλιογραφία.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας, που αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ, ανέρχεται στο ποσό των 30.000
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ευρώ
Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 0
Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια - ανανέωση - συντήρηση 28.800
Μετακινήσεις 0
Γενικά έξοδα 1.200
ΣΥΝΟΛΟ 30.000
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται κατά κύριο λόγο από Ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, καθώς επίσης και από επιχορηγήσεις, δωρεές και τον προϋπολογισμό του Τμήματος.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις Proslipsis.gr
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 31 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved