ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα 21.6.2017, 03:46

Aντικατάσταση του Κανονισμού Λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιφέρει με απόφασή του ο πρύτανης του Ιδρύματος Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3702
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, (Β' 1078/09.04.2012).
(Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/18.05.2017)

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 80, παρ. 11, εδάφιο πρώτο, 81, παρ. 25 και
παρ. 22 εδάφιο τρίτο του ν. 4009/2011, (Α' 195), «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. τον ν. 3685/2008, (Α' 148), «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές»,
3. τον Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών (Β' 1078/
9.04.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. την με αριθμ. 4277/30.06.2016, (Β' 2250) απόφαση
Συγκλήτου (αριθμ. Συνεδρίασης 5η/30-06-2016) περί
Οργάνωσης Γραμματειών Μεταπτυχιακών Σπουδών,
5. την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
Ο.Π.Α. (2η/30.03.2017 Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2016-17),
με θέμα: «Έκθεση της Επιτροπής για την Εξέλιξη και Ανα-
βάθμιση Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α. (1η/ΣΕΣ/2015-
16/26.05.2016) και λήψη σχετικών αποφάσεων»,
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την αντικατάσταση του Κανονισμού Λειτουργίας Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
του Ο.Π.Α. ως ακολούθως:

Προοίμιο
1. Η λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει
στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην
έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη), στην ανάπτυξη της
οικονομίας, τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών,
καθώς και στη μετάδοση και την εφαρμογή των εξειδικευ-
μένων γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες έχει ανάγκη η
σημερινή κοινωνία της γνώσης και των πληροφοριών στα
επιστημονικά πεδία που καλλιεργεί το Ίδρυμα.
Ο χαρακτήρας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων,
που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο Ο.Π.Α. διαμορφώνεται με βάση
τις παρακάτω αρχές:
α) Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστι-
κά πεδία των αντίστοιχων προγραμμάτων.
β) Τη συνεχή προσαρμογή των προγραμμάτων σπου-
δών και των μεθόδων διδασκαλίας στις εξελίξεις της επι-
στήμης και της τεχνολογίας. Proslipsis.gr
γ) Τη δυνατότητα των φοιτητών να αποκτούν διεπι-
στημονικό υπόβαθρο, που να τους επιτρέπει ευελιξία και
γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες
της αγοράς εργασίας.
δ) Την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς
και γνώσεων σχετικά με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι
στην Ελλάδα και διεθνώς.
ε) Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών
με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες
τεχνολογίες.
στ) Την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των
διδασκόντων και των διδασκομένων με στόχο τη συνεχή
βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών.
ζ) Τη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική
διαδικασία.
η) Τη συστηματική συνεργασία καθηγητών και φοιτητών.
θ) Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με
τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.
ι) Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δρα-
στηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προ-
σφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
ια) Την προετοιμασία των φοιτητών για τυχόν συνέχιση
των σπουδών τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.
2. Γενικές Αρχές που διέπουν τα Προγράμματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
α) Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) έχουν
την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των
μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Τα Πανε-
πιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν
Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ).
β) Τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να οργανώνουν
αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους ή με
ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού Προγράμματα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για τη χορήγηση Μ.Δ.Ε.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος
έγκρισης Π.Μ.Σ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων είναι η συνυποβολή της έκθεσης
αξιολόγησης του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με το
ν. 3374/2005, (Α' 189), από την οποία προκύπτει η ύπαρ-
ξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία
του Προγράμματος, όπου αυτό προβλέπεται.
γ) Τα Π.Μ.Σ αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγω-
γή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών και στην
προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών
ανάπτυξης της χώρας.
δ) Π.Μ.Σ. οργανώνονται μόνο σε Τμήματα στα οποία
παρέχονται προπτυχιακές σπουδές και αναφέρονται στις
ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικεί-
μενα του οικείου Τμήματος.
ε) Σε κάθε Π.Μ.Σ., βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 3685/2008, (Α' 148), επιπλέον του αριθμού εισακτέ-
ων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλο-
δαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί
να αυξάνεται. Οι ανωτέρω υπότροφοι υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται
στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ο.Π.Α.
Σε περίπτωση που υποβάλουν αιτήσεις περισσότεροι
του ενός, η διαδικασία αξιολόγησης θα εφαρμόζεται
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον παρό-
ντα Κανονισμό.
στ) Στο Π.Μ.Σ. μπορεί να μετέχουν περισσότερα του
ενός Τμήματα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένα
ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Στην περίπτωση
διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. το πρόγραμμα
καταρτίζεται από όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα και
εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. των οικείων Ιδρυμάτων. Στην
περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. κα-
ταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μετα-
ξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων το οποίο εγκρίνεται
από τις οικείες Σ.Ε.Σ. (βλ. άρθρο 6 παρ. 1β του 3685/2008,
τ.Α' 148) των Πανεπιστημίων και στο οποίο καθορίζονται
πλην των άλλων θέματα που ορίζονται στο άρθρο 6 του
ν. 3685/2008 (Α' 148).
ζ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με
αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής για
την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ. για χορή-
γηση Μ.Δ.Ε καθώς και για την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών με συνεπίβλεψη όπως προσδιορίζεται από
το ν. 3685/2008, (Α' 148). Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζεται
μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων Ειδικό Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) στο οποίο μπορεί να ορίζεται
κάθε θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. ή της συνεργασίας για την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών, σύμφωνα με τις διατάξεις που
προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3685/2008, (Α' 148).
Με το Ε.Π.Σ. μπορούν να ορίζονται πλην των άλλων και
τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών. Το
Ε.Π.Σ καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα,
εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. αυτών και υποβάλλεται από τα
Ελληνικά Ιδρύματα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφα-
σης με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του προγράμ-
ματος τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 3685/2008, (Α' 148). Μ.Δ.Ε και Δ.Δ. που χορηγούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
10 του ν. 3685/2008, (Α' 148), θεωρούνται αυτοδικαίως
ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα
ιδρύματα στα οποία λειτουργούν τα κοινά Π.Μ.Σ.
3. Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
συμπληρώνει τις διατάξεις του ν. 3685/2008, (Α' 148), ο
οποίος διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, που διακρίνο-
νται στα δύο παρακάτω επίπεδα:
Α' επίπεδο: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Β' επίπεδο: Διδακτορικό Δίπλωμα.
α) Ο παρών Κανονισμός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας
των Μεταπτυχιακών Σπουδών, των δυο ανωτέρω επιπέ-
δων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.).
Είναι συμπλήρωμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του Ο.Π.Α. και βασίζεται στις ισχύουσες νομο-
θετικές διατάξεις και στις αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων του Ο.Π.Α.
β) Ο παρών Κανονισμός δεν αντικαθιστά τους επι-
μέρους κανονισμούς των Τμημάτων για τα διάφορα
προγράμματα τους, αλλά όλοι οι επιμέρους κανονισμοί
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημί-
ου οφείλουν να εναρμονίζονται με τις διατάξεις του, με
παράλληλη διατήρηση των κατάλληλων βαθμών ελευ-
θερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας, που προκύ-
πτουν εξ αιτίας των ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού
προγράμματος.
Περιεχόμενα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1. Όργανα Λειτουργίας Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Άρθρο 2. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προτά-
σεων για Προγράμματα ή Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών
Σπουδών
Άρθρο 3. Διάρθρωση και Οδηγός Σπουδών Προγραμ-
μάτων που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. Πλήρους και Με-
ρικής Φοίτησης
Άρθρο 4. Κατηγορίες υποψηφίων για Φοίτηση σε Προ-
γράμματα που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε
Άρθρο 5. Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής
Άρθρο 6. Όροι Φοίτησης- Διδασκόμενα Μαθήματα -
Διάρκεια
Άρθρο 7. Δίδακτρα - Υποτροφίες
Άρθρο 8. Έλεγχος Γνώσεων - Εξετάσεις - Διαγραφή
Λόγω Ανεπαρκούς Επίδοσης
Άρθρο 9. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο - Ωρολόγιο Πρό-
γραμμα
Άρθρο 10. Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Έργου - Καθή-
κοντα Διδασκόντων
Άρθρο 11. Διοικητική Υποστήριξη των Π.Μ.Σ.
11.1. Διεύθυνση Προγραμμάτων
11.2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Άρθρο 12. Διεθνής Προσανατολισμός
Άρθρο 13 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Δ.Δ.)
Άρθρο 14. Στόχος των Διδακτορικών Σπουδών
Άρθρο 15. Οδηγός Σπουδών Διδακτορικών Προγραμ-
μάτων
Άρθρο 16. Διαδικασία Εισαγωγής
Άρθρο 17. Κριτήρια Εισαγωγής στα Προγράμματα Δι-
δακτορικών Σπουδών
Άρθρο 18. Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης
Άρθρο 19. Εκπόνηση Διατριβής
Άρθρο 20. Διαδικασίες Επιβλεπόμενης Έρευνας
Άρθρο 21. Διάρκεια Σπουδών - Όροι φοίτησης - Έλεγ-
χος Προόδου
Άρθρο 22. Τελική Κρίση της Διδακτορικής Διατριβής
Άρθρο 23. Δίδακτρα και Όροι Απαλλαγής
Άρθρο 24. Υποτροφίες
Άρθρο 25. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος
Άρθρο 26. Διεθνής Προσανατολισμός


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ Μ.Δ.Ε.
Άρθρο 27. Έσοδα Προγραμμάτων
Άρθρο 28. Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
28.1. Έναρξη Νέου Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη Μ.Δ.Ε
28.2. Έναρξη Νέας Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη Μ.Δ.Ε..
28.3. Λήξη Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη Μ.Δ.Ε
Άρθρο 29. Κρατήσεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Π.Μ.Σ.) ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
(Μ.Δ.Ε.)
Άρθρο 1
Όργανα Λειτουργίας Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Σπουδών του ΟΠΑ
1. Αρμόδια όργανα οργάνωσης και λειτουργίας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Σπουδών του ΟΠΑ είναι:
α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.).
β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του
οικείου Τμήματος και σε περίπτωση Διατμηματικού ή
Διιδρυματικού προγράμματος η Ειδική Διατμηματική
Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).
δ) Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα:
α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύμα-
τος, η οποία περιλαμβάνει τα Καθηγητές που με οποια-
δήποτε ιδιότητα είναι μέλη της και δύο (2) εκπροσώπους
των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα όργανα αυτά είναι αρ-
μόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρα-
κτήρα, που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.
β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του
οικείου Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόε-
δρο ή Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Καθηγητές και
Λέκτορες της Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης του
Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχια-
κών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για
την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον
ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των
εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής,
την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότη-
ση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα
που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε πε-
ρίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της
Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η
οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γενικών
Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, τα
οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος. Στην
περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ., το Τμήμα στο οποίο
ανήκει το Π.Μ.Σ., αναλαμβάνει και τη διοικητική υπο-
στήριξη του προγράμματος για το αντίστοιχο διάστημα.
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία
απαρτίζεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος,
τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επί-
βλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολού-
θηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
δ) Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε.,
ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος ή στην
περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. της Ε.Δ.Ε, για τριετή
θητεία. Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι μία (1) συ-
νεχόμενη φορά. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από την
έναρξη ισχύος του παρόντος για κάθε ανανέωση θητείας
που πραγματοποιείται. Το ίδιο ισχύει και για τους επιστη-
μονικούς υπεύθυνους.
δα) Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή
ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο
του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση Δια-
τμηματικού Π.Μ.Σ., και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύμα-
τος. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέλη της Σ.Ε. μπορούν να
επικουρούν το έργο του Διευθυντή αναλαμβάνοντας
την ευθύνη για το συντονισμό της λειτουργίας του επι-
στημονικού μέρους του Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος. Τα μέλη αυτά θα ονομάζονται
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Ο Διευθυντής μπορεί να είναι
και Επιστημονικός Υπεύθυνος,
δβ) Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται
στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. και σε περίπτωση Διατμηματικού ή Διιδρυ-
ματικού προγράμματος η Ε.Δ.Ε., συνεδριάζει τακτικώς
με τήρηση πρακτικών μια φορά το μήνα εάν υπάρχουν
θέματα και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, από το Δι-
ευθυντή των Π.Μ.Σ. ή μετά από αίτηση του 25% των με-
λών της. Ως απαρτία θεωρείται η παρουσία τουλάχιστον
του 50% του αριθμού των μελών της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, η
οποία γίνεται ονομαστικά ή με ανάταση της χειρός, εκτός
εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι αποφάσεις λαμβά-
νονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.Ε.Σ.
ή της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 2
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
προτάσεων για Προγράμματα ή
Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. Το πρόγραμμα/κατεύθυνση πρέπει να εμπίπτει στο
γνωστικό πεδίο του Τμήματος από το οποίο προτείνεται.
2. (α) Ο τίτλος νέου Π.Μ.Σ. δεν επιτρέπεται να έχει επι-
κάλυψη με τίτλο υφιστάμενου Π.Μ.Σ.
(β) Δεν επιτρέπεται να υπάρχει επικάλυψη μεταξύ τίτ-
λου κατεύθυνσης νέου ΠΜΣ με τίτλο υφιστάμενου ΠΜΣ.
(γ) Νέα ΠΜΣ, το περιεχόμενο τους και οι κατευθύνσεις
τους δεν επιτρέπεται να έχουν επικαλύψεις που υπερβαί-
νουν το 30% με υπάρχοντα Π.Μ.Σ. ή κατευθύνσεις τους.
3. Η πρόταση για το Πρόγραμμα πρέπει:
α) Να αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης του νέου προ-
γράμματος. Να περιέχει ανάλυση αναγκών/ζήτησης στην
αγορά, ανάλυση ανταγωνιστικών προγραμμάτων σε
άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια και πρόβλεψη αναμενό-
μενου αριθμού αιτήσεων/συμμετεχόντων.
β) Να αναφέρεται σε παρόμοια προγράμματα τα οποία
προσφέρονται σε άλλα υψηλής ποιότητας Πανεπιστήμια
στην Αμερική ή στην Ευρώπη.
γ) Να αποδεικνύει τη δυνατότητα κάλυψης των διδα-
κτικών αναγκών σε σημαντικό βαθμό (2/3) από Καθη-
γητές και Λέκτορες του επισπεύδοντος Τμήματος αλλά
και Καθηγητές και Λέκτορες του Ο.Π.Α. εν γένει και σε
περίπτωση Διιδρυματικού Προγράμματος, Καθηγητές
και Λέκτορες όλων των συμμετεχόντων πανεπιστημίων.
δ) Να αποδεικνύει την οικονομική του βιωσιμότητα,
καθώς και την αυτονομία του αναφορικά με θέματα δι-
οικητικής υποστήριξης.
ε) Να προσδιορίζει επακριβώς τις ανάγκες του όσον
αφορά χώρους και υποδομές.
στ) Να μην στοχεύει πρωτίστως στην ανάπτυξη ικανο-
τήτων μιας επαγγελματικής ομάδας, αλλά στην παροχή
ευρύτερης επιστημονικής γνώσης, την οποία οι εκπαι-
δευόμενοι θα μπορούν να εφαρμόσουν σε διαφορετικές
εργασίες/καθήκοντα στο μέλλον. Αν το προτεινόμενο
νέο πρόγραμμα δεν ικανοποιεί αυτό το κριτήριο, θα εξε-
τάζεται η δυνατότητα να λειτουργήσει ως Πρόγραμμα
Κατάρτισης στο Κ.Ε.Κ. του Ο.Π.Α.
4. Δυνητικές συνέργειες με άλλα υπάρχοντα προγράμ-
ματα ή κατευθύνσεις Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. συνεκτιμώνται.
5. Διαδικασία
α) Το Τμήμα διαμορφώνει (ή τα Τμήματα σε περίπτωση
Διατμηματικού Π.Μ.Σ. διαμορφώνουν) την πρόταση για
κάθε Π.Μ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια.
β) Κάθε πρόταση για Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από αναλυ-
τική περιγραφή όλων των προσφερόμενων μαθημάτων.
γ) Μετά την έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος (ή
των Τμημάτων σε περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ.), το
επισπεύδον Τμήμα αποστέλλει την πρόταση στη Σύγκλη-
το Ειδικής Σύνθεσης η οποία αποφασίζει για την έγκρι-
ση του λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια. Στην
περίπτωση Διιδρυματικού Προγράμματος από διαφο-
ρετικά ΑΕΙ απαιτείται η έγκριση των Συγκλήτων Ειδικής
Σύνθεσης κάθε Ιδρύματος που συμμετέχει στο Π.Μ.Σ.
δ) Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. δίδεται από τον Πρύ-
τανη, σύμφωνα με την παρ. 11 (α) του άρθρο. 80 του
ν. 4009/2011 όπως ισχύει ο οποίος εκδίδει απόφαση,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3
Διάρθρωση και Οδηγός Σπουδών
Προγραμμάτων που οδηγούν στη λήψη
Μ.Δ.Ε. Πλήρους και Μερικής Φοίτησης
1. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ο.Π.Α. διακρί-
νονται σε προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης.
2. Τα Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης απευθύνονται
σε υποψηφίους που οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα
εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων, που διεξάγεται κυρίως
τις πρωινές και απογευματινές ώρες και είναι διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους.
3. Τα Προγράμματα Μερικής Φοίτησης απευθύνονται
σε υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία
και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα
παράλληλα με την εργασία τους κατά τις βραδινές ώρες
ή ακόμη και ημέρες αργιών, σύμφωνα με το εκάστοτε
πρόγραμμα.
4. Η διάρκεια σπουδών ενός προγράμματος Μερικής
Φοίτησης ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε., και πρέπει
να είναι τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο μεγαλύτερη από
αυτή των Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης. Οι σπουδαστές και
των δύο κατηγοριών προγραμμάτων λαμβάνουν ισότιμα
διπλώματα. Proslipsis.gr
5. Κάθε Π.Μ.Σ. του ΟΠΑ μπορεί να προσφέρει κατά μέ-
γιστο δυο (2) κατευθύνσεις σπουδών. Για να διατηρείται
η λειτουργία μιας κατεύθυνσης είναι αναγκαία η ύπαρξη
επαρκών δηλώσεων επιλογής της κατεύθυνσης από φοι-
τητές των Π.Μ.Σ. Εάν ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων
στην κατεύθυνση φοιτητών κατά την προηγούμενη τρι-
ετία είναι μικρότερος του δέκα (10), τότε με ευθύνη των
αρμοδίων οργάνων κινείται διαδικασία επανεκτίμησης
της σκοπιμότητας λειτουργίας της κατεύθυνσης η οποία
οδηγεί αιτιολογημένα είτε στην κατάργηση της είτε στην
παράταση λειτουργίας κατά ένα έτος και εκ νέου επανε-
κτίμηση σκοπιμότητας λειτουργίας.
6. Στα Π.Μ.Σ. προσφέρονται κατευθύνσεις μόνο εφό-
σον το ποσοστό των πιστωτικών μονάδων των μαθη-
μάτων των κατευθύνσεων (υποχρεωτικών και επιλογής,
διπλωματικής εργασίας εξαιρουμένης) υπερβαίνει το
25% των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ.
7. Επιτρέπεται η ολοκλήρωση ενός Π.Μ.Σ. που προσφέ-
ρει κατευθύνσεις χωρίς υποχρέωση επιλογής κατεύθυν-
σης από τους φοιτητές που το παρακολουθούν. Σε αυτή
τη περίπτωση δεν αναφέρεται κατεύθυνση σπουδών
στην αναλυτική βαθμολογία ή το Παράρτημα Διπλώμα-
τος (Diploma Supplement).
8. Η κατεύθυνση σπουδών έκαστου Π.Μ.Σ. αναγράφε-
ται μόνο στην αναλυτική βαθμολογία και στο Παράρτη-
μα Διπλώματος του Π.Μ.Σ. των φοιτητών που την έχουν
παρακολουθήσει και όχι στο πτυχίο.
9. Τα Π.Μ.Σ. που δεν προσφέρουν κατευθύνσεις, δύ-
νανται να προσφέρουν γνωστική εμβάθυνση σε επι-
λεγμένες επιστημονικές περιοχές (concentrations) στις
οποίες προσφέρουν μαθήματα. Τέτοιες γνωστικές/επι-
στημονικές περιοχές δεν αποτελούν κατευθύνσεις και
δεν αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία ούτε στο
Παράρτημα Διπλώματος των αποφοίτων.
10. Κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συντάσσει Οδηγό
Σπουδών (Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.) ο οποίος
διέπεται από τις αρχές του παρόντος και περιλαμβάνει
επιπλέον ειδικότερους για κάθε Π.Μ.Σ. όρους. Ο Οδηγός
Σπουδών, καθώς και η ιστοσελίδα του κάθε Π.Μ.Σ., επι-
καιροποιείται τακτικά με αναλυτικές πληροφορίες για
τα προσφερόμενα μαθήματα (περιγραφή μαθημάτων,
πιστωτικές μονάδες, μαθησιακά αποτελέσματα, βιβλι-
ογραφία μαθήματος) με συνακόλουθη ανάρτηση των
Οδηγών Σπουδών στις ιστοσελίδες του εκάστοτε Π.Μ.Σ.
11. Το Τμήμα, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ή
της Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση Διατμηματικών Π.Μ.Σ., εγκρίνει
τον Οδηγό Σπουδών ο οποίος καθορίζει τις κατηγορίες
υποψηφίων, τον τρόπο εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής,
τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των ενδιαφερο-
μένων, τις υποχρεώσεις των φοιτητών που επιλέγονται,
τις επιμέρους λεπτομέρειες και όρους φοίτησης, καθώς
και άλλες διευκρινήσεις που θεωρούνται απαραίτητες.
Ο Οδηγός Σπουδών του κάθε Π.Μ.Σ. κατατίθεται στη
Γραμματεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Προσωπικού.
12. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ένα Π.Μ.Σ.
θα πρέπει να κυμαίνεται συστηματικά (δηλαδή άνω των
τριών (3) ετών προ του έτους αναφοράς), κατά μέσο όρο
στους είκοσι (20) φοιτητές. Σε περίπτωση συστηματι-
κής παρακολούθησης ενός Π.Μ.Σ. από αριθμό φοιτητών
κάτω από τα προαναφερθέντα όρια το αρμόδιο κατά
περίπτωση όργανο εισηγείται στη Σύγκλητο Ειδικής Σύν-
θεσης επί της διατήρησης, τροποποίησης ή κατάργησης
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση
σε Προγράμματα που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε.
1. Στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ο.Π.Α. μπο-
ρούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
του εξωτερικού.
2. Οι αλλοδαποί φοιτητές που γίνονται δεκτοί σε Προ-
γράμματα στα οποία η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική
γλώσσα, πρέπει να αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της
(αν δεν έχουν ολοκληρώσει το Λύκειο θα πρέπει να έχουν
το πιστοποιητικό ελληνομάθειας GAT).

Άρθρο 5
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής
1. Η επιλογή των εισακτέων στα Προγράμματα που
οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. γίνεται από Επιτροπή Καθηγη-
τών και Λεκτόρων του οικείου Τμήματος ή των οικείων
Τμημάτων, που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
ή της Ε.Δ.Ε. Τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά
και ποιοτικά.
2. Τα Τμήματα μπορούν να έχουν ανοιχτή διαδικασία
προκηρύξεων (και επομένως θα μπορούν να δέχονται
αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους) με δύο ή περισσότερες καταληκτικές ημερομηνίες
στις οποίες θα γίνεται επιλογή (π.χ Ιανουάριο και Ιούνιο).
Εναλλακτικά, ένα Π.Μ.Σ. μπορεί να έχει μια ετήσια προ-
κήρυξη με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή αιτήσεων.
3. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβά-
νουν: α) Βαθμό πτυχίου/(ων).
β) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία
είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
γ) Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
δ) Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, ανάλογα με το πρό-
γραμμα, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.
ε) Ελάχιστος βαθμός εξετάσεων (π.χ. GMAT, GRE, εσω-
τερικών εξετάσεων, κ.λπ.).
στ) Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας, καθώς
και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια όπως:
ζ) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
η) Είδος ερευνητικής εμπειρίας.
θ) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο, που ορίζε-
ται από την εκάστοτε Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.Δ.Ε., αλλά δε μπορεί να
είναι κατώτερο επιπέδου Γ1/C1 (Certificate in Advanced
English πανεπιστημίου του Cambridge).
ι) Γνώση άλλης ξένης γλώσσας, που απαιτείται από το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
ια) Συνέντευξη.
ιβ) Συστατικές επιστολές από Καθηγητές και Λέκτορες
ή εργοδότες, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
ή της Ε.Δ.Ε.
4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων (π.χ. μό-
ρια, συντελεστές κ.λπ.) καθορίζονται με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε.
5. Διαδικασία επιλογής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατ' αρχήν έναν
πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν
τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. (π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, ή
GMAT, κ.λπ.).
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψήφιους αποφασι-
σθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον
δύο (2) Καθηγητές ή Λέκτορες.
δ) Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τη κατη-
γορία των υποψηφίων για την οποία προβλέπεται αυτό.
ε) Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική
επιλογή η οποία πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.
6. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλα-
χόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε.
7. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που
γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Οδηγό
Σπουδών του Π.Μ.Σ., καθώς και από άλλες σχετικές πλη-
ροφορίες και οδηγίες, και δίνει περιθώριο τουλάχιστον
15 ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υπο-
ψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή για να κρατή-
σει τη θέση του στο Π.Μ.Σ. Εάν παρέλθει το καθορισθέν
διάστημα, ο Διευθυντής ή ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Π.Μ.Σ. μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή των
επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Η επιστολή αποδοχής
θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει ρητά ότι υποψήφιοι
που έχουν γίνει δεκτοί σε Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. και έχουν
καταβάλει τη σχετική προκαταβολή, έχουν τη δυνα-
τότητα να μεταφέρουν την προκαταβολή αυτή έναντι
της προκαταβολής άλλου Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α., στο οποίο
έγιναν δεκτοί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η δυνατότητα
αυτή εξαντλείται στις 10 Ιουλίου του έτους εισαγωγής
τους στο πρόγραμμα.

Άρθρο 6
Όροι Φοίτησης - Διδασκόμενα Μαθήματα -
Διάρκεια
1. Οι όροι φοίτησης περιλαμβάνονται στον Οδηγό
Σπουδών κάθε προγράμματος. Ο υποψήφιος, θα πρέ-
πει πριν εγγραφεί να λάβει γνώση του Οδηγού και να
δηλώσει ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του
προγράμματος.
2. Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται στον Οδηγό
Σπουδών του προγράμματος και διακρίνονται σε υπο-
χρεωτικά και κατ' επιλογήν.
3. Επιτρέπεται σε φοιτητές η επιλογή συναφών μα-
θημάτων επιλογής από άλλα Π.Μ.Σ. του ΟΠΑ, μέχρι
ανώτατου ορίου που προσδιορίζεται από τη Σύγκλητο
Ειδικής Σύνθεσης και αναφέρονται ονομαστικά στον
Οδηγό Σπουδών εκάστου Π.Μ.Σ. Τη συνάφεια μετα-
ξύ των προσφερόμενων μαθημάτων την καθορίζει με
απόφαση του το αρμόδιο για κάθε Π.Μ.Σ. όργανο. Τα
μαθήματα επιλογής στα οποία επιτρέπεται η συμμετοχή
σε φοιτητές εκτός του οικείου Π.Μ.Σ. πρέπει να δύναται
να διδαχθούν αυτοδύναμα και χωρίς τη συμμετοχή φοι-
τητών άλλων Π.Μ.Σ., και να είναι συμβατά όσον αφορά
τη γλώσσα, τη διάρκεια και το περιεχόμενο τους. Σε πε-
ρίπτωση μη επίλυσης του ζητήματος του καθορισμού
της συνάφειας των μαθημάτων μεταξύ των Π.Μ.Σ. από
τα κατώτερα αρμόδια όργανα επιλαμβάνεται απευθείας
η Σ.Ε.Σ. η οποία και αποφασίζει δεσμευτικά. Proslipsis.gr
4. Τα αρμόδια όργανα των Π.Μ.Σ. οφείλουν να εφαρ-
μόσουν συστηματικά την συνδιδασκαλία κοινών μαθη-
μάτων κορμού και επιλογής μεταξύ διαφορετικών Π.Μ.Σ.
για εξοικονόμηση πόρων και αποδοτικότερη χρήση απα-
ραίτητων υποδομών. Κοινά μαθήματα κορμού ή επιλο-
γής διαφορετικών Π.Μ.Σ., μπορούν να προσφερθούν σε
συνθήκες συνδιδασκαλίας με απόφαση των Κοσμητειών
των εμπλεκόμενων Σχολών κατόπιν γνώμης των Γ.Σ.Ε.Σ.
ή των Ε.Δ.Ε. εκάστου Π.Μ.Σ. Κοινά μαθήματα κορμού ή
επιλογής διαφορετικών Π.Μ.Σ., μπορούν να προσφερ-
θούν σε συνθήκες συνδιδασκαλίας με απόφαση των Κο-
σμητειών των εμπλεκόμενων Σχολών κατόπιν γνώμης
των Γ.Σ.Ε..Σ ή των Ε.Δ.Ε. εκάστου Π.Μ.Σ. Οι γνώμες και
οι αποφάσεις περί συνδιδασκαλίας λαμβάνουν υπόψη
τις ιδιαίτερες συνθήκες εκάστου μαθήματος και Π.Μ.Σ.
όπως η γλώσσα στην οποία πραγματοποιείται το κάθε
μάθημα, οι χρονικοί περιορισμοί των Π.Μ.Σ. πλήρους
και μερικής φοίτησης, το περιεχόμενο τους καθώς και
η διάρκεια του μαθήματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης
εφαρμογής της παρούσας παραγράφου από τα όργανα
των Π.Μ.Σ., του ζητήματος επιλαμβάνεται η Σύγκλητος
Ειδικής Σύνθεσης, η οποία αποφασίζει δεσμευτικά.
5. Είτε πρόκειται για Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης είτε για
Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης αποδίδεται αριθμός πιστωτι-
κών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστα-
τικά στοιχεία που τα συνθέτουν και που απαιτούνται για
την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. (είτε πρόκειται για μαθήματα
ή άλλες υποχρεώσεις, π.χ. πτυχιακή εργασία). Οι πιστω-
τικές μονάδες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαι-
τείται για την ολοκλήρωση των στόχων του ακαδημαϊ-
κού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου από κάθε
φοιτητή. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει το χρόνο που
απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμα-
τισμένων δραστηριοτήτων μάθησης, στο πλαίσιο ενός
ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, όπως η παρα-
κολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη
μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση,
η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας. Σημειώνεται ότι για τα προγράμματα μερικής
φοίτησης, κάθε φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τον
ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτείται για τα
αντίστοιχα προγράμματα πλήρους φοίτησης. Αρμόδια
για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε αυτο-
τελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο και δραστηριό-
τητα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι
η Γ.Σ.Ε.Σ, ή Ε.Δ.Ε., η οποία προβαίνει σε απόδοση των
πιστωτικών μονάδων με ανάλογη αντιστοίχηση του
φόρτου εργασίας που εκτιμάται ότι απαιτείται για την
επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών
αποτελεσμάτων, όπως καθορίζονται εκάστοτε από τους
οικείους διδάσκοντες ή υπεύθυνους για καθένα από τα
αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστη-
ριότητες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Οι
πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται σε κάθε αυτοτελές
εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του
προγράμματος σπουδών δεν επιτρέπεται σε καμία πε-
ρίπτωση να υπολογίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγο με βάση τις ώρες διδασκαλίας ή παρακολούθη-
σης ή τις διδακτικές μονάδες των μαθημάτων και τον
ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του
μεταπτυχιακού διπλώματος. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται
να περιλαμβάνονται σε κανένα πρόγραμμα σπουδών
αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστη-
ριότητες στα οποία μπορούν να αποδοθούν λιγότερες
από δυο (2) πιστωτικές μονάδες.
6. Η γλώσσα μέρους ή του συνόλου των μαθημάτων
μπορεί να είναι η Ελληνική ή άλλη επίσημη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω-
τική και διαπιστώνεται με ευθύνη της Γραμματείας του
προγράμματος. Τα στατιστικά στοιχεία της παρακολού-
θησης ανά μάθημα κοινοποιούνται στο διδάσκοντα του
μαθήματος.
8. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών σε
ένα μάθημα (το όριο αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την
Ε.Δ.Ε. και αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών, δεν μπο-
ρεί όμως να είναι μεγαλύτερο από το 1/3 του συνόλου
των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα, του προκύπτοντος
αριθμού στρογγυλοποιούμενου στον προηγούμενο ή
επόμενο ακέραιο ως εξής: από 0,1 έως 0,4 στον προη-
γούμενο και από 0,5 έως 0,9 στον επόμενο), ο φοιτητής
θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό. Σε πολύ ειδικές
περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα επανεξέτα-
σης του θέματος αυτού, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. ή
της Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
9. Η χρονική διάρκεια κάθε Προγράμματος που οδηγεί
στη λήψη Μ.Δ.Ε. ορίζεται από την ιδρυτική Απόφαση
του Προγράμματος, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από ένα πλήρες ημερολογι-
ακό έτος.

Άρθρο 7
Δίδακτρα - Υποτροφίες
1. Με απόφαση της Σ.Ε.Σ. του οικείου ή των οικείων
Ιδρυμάτων, μετά από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή
της Ε.Δ.Ε., μπορεί να προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων
και το ύψος αυτών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
συγκεκριμένου προγράμματος.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, μετά
από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ καθορίζεται κάθε χρόνο το ύψος
των διδάκτρων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε
προγράμματος.
3. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε καθορισμένες
ημερομηνίες σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της
Ε.Δ.Ε. και πάντως πριν το τέλος του προγράμματος. Σε
περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώ-
σεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
4. Το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έναν αριθμό
υποτροφιών ή βραβεία αριστείας, σε φοιτητές πλήρους
φοίτησης ή μερικής φοίτησης, σύμφωνα με απόφαον\
της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση
ακαδημαϊκά ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. και εγγράφονται στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος. Τυχόν
υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζο-
νται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 8
Έλεγχος Γνώσεων - Εξετάσεις -
Διαγραφή Λόγω Ανεπαρκούς Επίδοσης
1. H τελική αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα του
Προγράμματος κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται με
γραπτές εξετάσεις ή/και προφορικές εξετάσεις, εκπόνη-
ση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω σύμφωνα με
τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.
2. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή
συνθετικής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή ορίζεται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην
οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δυο (2) άλλα μέλη
Δ.Ε.Π ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ', οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτρο-
πής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ει-
δικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
3. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν
(0) έως δέκα (10). Οι επιτυχείς επιδόσεις των φοιτητών
ή σπουδαστών κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε πέ-
ντε υπο-ομάδες σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν
το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων (ν. 3374/2005/Α' 189) και τα ορισθέντα στις
διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ5/89656/
Β3/13 Αυγούστου 2007 (Β' 1466).
4. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ-
σης καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του
Προγράμματος και το βαθμό της διπλωματικής εργασίας
με τρόπο που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.Δ.Ε. Ο βαθμός
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, με ευθύνη
της Γραμματείας, καταχωρείται στον ατομικό φάκελο
του φοιτητή.
5. Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με απόφα-
ση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη, και
τον Γραμματέα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σε περιπτώσεις απουσίας, κωλύματος ή ελλείψεως του
Γραμματέα του Ο.Π.Α. τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά
διπλώματα πέραν του Πρυτάνεως υπογράφονται από
τον Δ/ντή Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. ή τον νόμιμο ανα-
πληρωτή του.
6. Επιπλέον του τίτλου του Μ.Δ.Ε χορηγείται παράρτη-
μα διπλώματος το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγρα-
φο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών
ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορη-
γούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το παράρτη-
μα διπλώματος επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο,
το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και
το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν
με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά
στο πρωτότυπο του τίτλου. Στο παράρτημα δεν γίνονται
αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας
ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώρι-
ση του τίτλου στο εξωτερικό. Το παράρτημα διπλώμα-
τος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,
και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας
που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών.
Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπί-
πτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του
τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγε-
νέστερη από αυτή.
7. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε Πρόγραμ-
μα που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης του Ο.Π.Α., ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν
επιτρέπεται να αποτύχει ανά εξάμηνο σε περισσότερα
από δύο μαθήματα.
Για θέματα επανεξέτασης σε οφειλόμενα μαθήματα
ή διαγραφής από το Πρόγραμμα, σχετικές αποφάσεις
λαμβάνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ ή την Ε.Δ.Ε.
8. Σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας,
κ.λπ.) είναι δυνατόν ο φοιτητής να ζητήσει την αναστολή
ή τη διακοπή της φοίτησης του είτε την επαναπαρακο-
λουθηση με την επόμενη σειρά, ή ακόμη και την απο-
χώρηση του από το Πρόγραμμα. Η περίπτωση επαναπα-
ρακολουθησης με την επόμενη σειρά εξετάζεται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. και εάν εγκριθεί, ισχύει μόνο για την
επόμενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα
ισχύοντα κατά την επόμενη σειρά (πρόγραμμα σπουδών,
δίδακτρα, κά.). Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθη-
σης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται κατα-
βληθέντα δίδακτρα, ούτε και δεν καταβάλλονται εκ νέου.
9. Η γενική παρουσία και συμπεριφορά του φοιτητή
κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών είναι
προϋπόθεση για την συνέχιση της παρακολούθησης.
Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρμο-
στη συμπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το
Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.
10. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού
φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδα-
κτρα, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.Ε.Σ.
μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 9
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο - Ωρολόγιο Πρόγραμμα
1. Με την εγγραφή του σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα,
ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία το ετήσιο
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, το οποίο
περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των
διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αρ-
γίες, κ.λπ.
2. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρο-
λόγιο Πρόγραμμα της περιόδου στο οποίο περιλαμβά-
νονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων,
καθώς και οι αντίστοιχες αίθουσες, οι ημερομηνίες άλ-
λων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.λπ.
3. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο καθώς και το Ωρολό-
γιο Πρόγραμμα καταρτίζονται με ευθύνη του Διευθυντή
κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 10
Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Έργου - Καθήκοντα Διδασκόντων
1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα
Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν:
α) Καθηγητές ή Λέκτορες του οικείου Τμήματος ή
άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρή-
σαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες κα-
θηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του
π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α'), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώματος.
β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυ-
μάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική σχετική
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
2. Σε κάθε περίπτωση, από το σύνολο των διδακτικών
ωρών κάθε Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α., τουλάχιστον τα 2/3 πρέπει
να διδάσκονται από Καθηγητές και Λέκτορες του Ο.Π.Α.
3. Καθηγητές, Λέκτορες και Ε.Π., δεν επιτρέπεται να
απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ.
4. Η διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων των
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την
Ε.Δ.Ε. με απόφαση της, ύστερα από εισήγηση της Συ-
νέλευσης Καθηγητών και Λεκτόρων του Τμήματος. Σε
περίπτωση που οι αναθέσεις αυτές γίνονται σε εξωτε-
ρικούς ή άλλους συνεργάτες, μη μέλη του Διδακτικού
Προσωπικού του Ο.Π.Α. ή των άλλων ΑΕΙ, απαιτείται ειδι-
κά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε., μετά
από πρόταση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η αιτιολόγηση
πρέπει να συμπεριλαμβάνει βιογραφικά σημειώματα των
εξωτερικών συνεργατών.
5. Οι διδάσκοντες προτείνουν για κάθε μάθημα της αρ-
μοδιότητας τους κατάλογο διδακτικών βιβλίων, άρθρων
και βοηθημάτων, προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών
φοιτητών. Επίσης υποχρεούνται στην αρχή κάθε περιό-
δου να δίνουν στους φοιτητές περιγραφή του μαθήμα-
τος, των διαλέξεων καθώς και των ασκήσεων που θα δο-
θούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι διδάσκοντες
οφείλουν, όπου υπάρχει, να χρησιμοποιούν την ψηφιακή
πλατφόρμα του Πανεπιστημίου ή του Π.Μ.Σ. στο οποίο
διδάσκουν, στην οποία θα περιλαμβάνουν σημειώσεις,
παρουσιάσεις, βοηθήματα, κ.λπ.
6. Φροντιστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια μαθημάτων
του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω
και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού, καθώς και σε
υποψηφίους διδάκτορες των οικείων προς το Πρόγραμ-
μα Τμημάτων του Ο.Π.Α. ή άλλων συναφών Τμημάτων
του Ο.Π.Α.

Άρθρο 11
Διοικητική Υποστήριξη των Π.Μ.Σ.
1. Διεύθυνση Προγραμμάτων
α) Ο Διευθυντής, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και τα
μέλη της Σ.Ε. έχουν την ευθύνη για την οργάνωση, τη
λειτουργία και την αποτελεσματική εφαρμογή των δια-
τάξεων σχετικά με το Π.Μ.Σ.
β) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση,
σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους,
του προϋπολογισμού του Προγράμματος, τον οποίο
υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε., στην
περίπτωση Διατμηματικού Προγράμματος και στη συ-
νέχεια στη Σ.Ε.Σ.
γ) Επίσης, οι Διευθυντές των Π.Μ.Σ. εποπτεύουν την εύ-
ρυθμη λειτουργία των Γραμματειών, συγκροτούν επιτρο-
πές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμά-
των, εγκρίνουν, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς
Υπευθύνους, τις δαπάνες του προγράμματος σύμφωνα
με τον ετήσιο εγκεκριμένο από την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε.
προϋπολογισμό. Περαιτέρω, μεριμνούν για την έγκαιρη
λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων συλλογικών οργά-
νων (Γ.Σ.Ε.Σ., Σ.Ε.Σ., κ.λπ.) και επιβλέπουν την τήρηση της
υπουργικής απόφασης που αφορά σε κάθε πρόγραμμα,
των νόμων, του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και
του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου.
2. Υποχρεώσεις Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Δι-
δακτορικών Σπουδών
α) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των
προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπου-
δών της κάθε Σχολής παρέχεται από το Τμήμα Γραμμα-
τείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της
εκάστοτε Σχολής. Προκειμένου να συντονιστούν οι δρα-
στηριότητες των Τμημάτων Γραμματείας Μεταπτυχιακών
και Διδακτορικών Σπουδών κάθε Σχολής, συνέρχονται
με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. οι
Προϊστάμενοι των επιμέρους Τμημάτων σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα και συζητούν βασικά θέματα λειτουρ-
γίας που αφορούν όλες τις Σχολές. Ο Κοσμήτορας της
κάθε Σχολής ασκεί εποπτεία επί των δραστηριοτήτων
του αντίστοιχου Τμήματος Γραμματείας Μεταπτυχιακών
και Διδακτορικών Σπουδών ώστε να λειτουργούν απο-
τελεσματικά και να εναρμονίζονται με τους στόχους και
τα πρότυπα της Σχολής.
β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματείας Με-
ταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών κάθε Σχολής
είναι κυρίως οι ακόλουθες:
βα) Η παρακολούθηση τού σχετικού με τον τομέα αυ-
τόν κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου
φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
ββ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των
μονομελών και συλλογικών διοικητικών οργάνων των
μεταπτυχιακών και των διδακτορικών προγραμμάτων
της Σχολής, για όλα τα θέματα που αφορούν τα προ-
γράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.
βγ) Η επεξεργασία και η μέριμνα για την νομική τεκμη-
ρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συλλο-
γικών Οργάνων της Σχολής και των Τμημάτων αυτής, που
αφορούν τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
βδ) Η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση κάθε νέου προ-
γράμματος σπουδών ή την τροποποίηση εγκεκριμένου
προγράμματος σπουδών.
βε) Η υποστήριξη των Διευθυντών μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών για τη σύνταξη των προϋπολο-
γισμών και απολογισμών και την οικονομική διαχείριση
των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για
την οικονομική διαχείριση υπηρεσίες.
βστ) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης
των προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτή ασκείται από
τον αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση φορέα και η
ενημέρωση του για κάθε σχετική μεταβολή στα οικονο-
μικά τους στοιχεία.
βζ) Η παροχή διοικητικής υποστήριξης στο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό των μεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών της Σχολής.
βη) Η μέριμνα για τη σύνταξη των Οδηγών Σπουδών,
των Προγραμμάτων Σπουδών, των Ακαδημαϊκών Ημε-
ρολογίων, των Ωρολογίων Προγραμμάτων και των Προ-
γραμμάτων Εξετάσεων.
βθ) Η διεξαγωγή της αξιολόγησης του διδακτικού έρ-
γου από τους φοιτητές με τη συνεργασία του Τμήματος
Υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π. και η καταχώρηση στοιχείων
στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.
βι) Η μέριμνα για τη διαδικασία προκήρυξης κάθε νέας
σειράς μεταπτυχιακού προγράμματος και διδακτορικού
προγράμματος της Σχολής, η συγκέντρωση των αιτή-
σεων υποψηφιοτήτων με τα σχετικά δικαιολογητικά, η
οργάνωση της διαδικασίας επιλογής, και η εγγραφή των
μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
βια) Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και ελέγ-
χων που αφορούν τους μεταπτυχιακούς και διδακτορι-
κούς φοιτητές από την ημέρα της εγγραφής τους μέχρι
τη λήψη του πτυχίου τους, όπως η εγγραφή, σύνταξη κα-
ταλόγου εγγραφόμενων ανά πρόγραμμα και μάθημα, και
η ενημέρωση του στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου,
η τήρηση και ενημέρωση ατομικού φακέλου για κάθε
εγγεγραμμένο φοιτητή, η έκδοση δελτίου βαθμολογίας,
έκδοση πτυχίου, η έκδοση παραρτήματος διπλώματος,
η ορκωμοσία πτυχιούχων.
βιβ) Η μέριμνα για την έκδοση ακαδημαϊκών ταυτοτή-
των και βιβλιαρίων υγείας κ.λπ.
βιγ) Η διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν στη
χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς φοιτητές.
βιδ) Η προετοιμασία της τελετής αποφοίτησης - ορκω-
μοσίας σε ότι αφορά την έκδοση αντιγράφων πτυχίου,
περγαμηνών, αναλυτικών βαθμολογιών και του Παραρ-
τήματος Διπλώματος για τους πτυχιούχους.
βιε) Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, η επι-
κύρωση αντιγράφων και του γνησίου της υπογραφής,
και η εν γένει διεκπεραίωση αιτημάτων φοιτητών και
πολιτών καθώς και η παροχή πληροφοριών σε ενδια-
φερόμενους σε σχέση με τις μεταπτυχιακές και διδα-
κτορικές σπουδές. Proslipsis.gr
βιστ) Η υποστήριξη των Διευθυντών των προγραμ-
μάτων μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής για την δι-
ενέργεια εκδηλώσεων με σκοπό την προβολή των με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, καθώς
και την οργάνωση δράσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, για τη δημοσιότητα
και διαφήμιση τους στον τύπο, την προβολή τους στον
ιστότοπο του Ιδρύματος, τη στοχευμένη επικοινωνία με
φορείς και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, και την
προσωπική πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
βιζ) Η αλληλογραφία με άλλα Ιδρύματα, οργανισμούς,
επιμελητήρια ή άλλους φορείς στην Ελλάδα ή και το εξω-
τερικό για διάφορα θέματα που αφορούν τους μεταπτυ-
χιακούς και διδακτορικούς φοιτητές όπως η επαλήθευση
τίτλων σπουδών, η έκδοση και αποστολή πιστοποιητι-
κών ή/και πτυχίων, κ.λπ.
βιη) Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερ-
χόμενων εγγράφων που αφορούν τα μεταπτυχιακά και
διδακτορικά προγράμματα της Σχολής και ο χαρακτη-
ρισμός αυτών.
βιθ) Η έκδοση στατιστικών στοιχείων με αποδέκτες την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία, τη ΜΟ.ΔΙ.Π. ή κατά περίπτωση και
άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
3. Το Τμήμα Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδα-
κτορικών Σπουδών της κάθε Σχολής πρέπει να τηρεί τα
ακόλουθα αρχεία:
α) Πρόγραμμα διδασκαλίας, ωρολόγιο πρόγραμμα και
κατάσταση διδασκόντων των ΠΜΣ της Σχολής
β) Αρχείο πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.Δ.Ε.
γ) Πρωτόκολλο διακινουμένων εγγράφων.
δ) Ατομικό φάκελο φοιτητών-πτυχιούχων (που περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων τις βαθμολογίες ανά μάθημα και
τους τελικούς βαθμούς των φοιτητών).
ε) Αντίγραφα πτυχίων.
στ) Αντίγραφα βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί με τις
σχετικές υπογραφές και σφραγίδες.
ζ) Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων (όπου
απαιτείται).
η) Οικονομικές υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοι-
τητών.
θ) Προκηρύξεις προγραμμάτων (στις οποίες πρέπει να
αναφέρονται περιληπτικά οι όροι φοίτησης).
ι) Αρχείο εισακτέων φοιτητών ανά σειρά του Προγράμ-
ματος.
ια) Κατάσταση εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης ή την Ε.Δ.Ε.
ιβ) Μητρώο υποψηφίων διδακτόρων, επιβλεπόντων
καθηγητών και 3μελών ή 7μελών επιτροπών.
ιγ) Κατάσταση διπλωματικών εργασιών ή διδακτορι-
κών διατριβών που έχουν υποβληθεί.
ιδ) Χρήση αιθουσών διδασκαλίας.
ιε) Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και παρουσίες
του φοιτητή.
ιστ) Πρόγραμμα εξετάσεων ανά εξεταστική περίοδο.
ιζ) Στατιστικά στοιχεία.
4. Πέραν των ανωτέρω αρχείων μπορεί να τηρούνται
και άλλα με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής μετά
από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Γραμ-
ματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της
Σχολής.
5. Η υποστήριξη που παρέχει η Γραμματεία Μεταπτυχι-
ακών και Διδακτορικών Σπουδών κάθε Σχολής καλύπτει
ιδίως τις ακόλουθες ενέργειες:
α) Τήρηση πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.Δ.Ε.
β) Διαδικασία προκήρυξης του Προγράμματος ανά
έτος.
γ) Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων Μετα-
πτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.).
δ) Εγγραφές Μ.Φ. (μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασία επιλογής).
ε) Σύνταξη καταλόγου εγγεγραμμένων ανά πρόγραμ-
μα και μάθημα και ενημέρωση των σχετικών καταλόγων
στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου.
στ) Τήρηση ατομικού φακέλου, για κάθε εγγεγραμμένο
Μ.Φ. και ενημέρωση του κατά τη διάρκεια των σπουδών
του.
ζ) Έκδοση δελτίου βαθμολογίας των Μ.Φ.
η) Σύνταξη προγραμμάτων (ωρολογίων και εξετάσεων).
θ) Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαι-
ώσεων που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδια-
φερομένων, υπογράφονται από τον /την Προϊστάμενο
Γραμματείας των Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή από τον Προ-
ϊστάμενο Γραμματείας του Ο.Π.Α. στην περίπτωση που
ο/η Προϊστάμενος Γραμματείας των Π.Μ.Σ. του Τμήματος
δεν είναι μόνιμος/η δημόσιος υπάλληλος ή συμβασιού-
χος αορίστου χρόνου.
ι) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου Μ.Φ.
ια) Γραμματειακή στήριξη των Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων
και των Ε.Δ.Ε. των προγραμμάτων.
ιβ) Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχεί-
ων σχετικά με τα Προγράμματα που οδηγούν στη λήψη
Μ.Δ.Ε. της αρμοδιότητάς της.
ιγ) Διαδικασίες απονομής τίτλου και αναγόρευσης πτυ-
χιούχων Μ.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων του Ο.Π.Α.
ιδ) Ενημέρωση αρχείου Μ.Φ.
ιε) Μέριμνα για ενημέρωση των ιστοσελίδων του Προ-
γράμματος της αρμοδιότητάς της.
ιστ) Ενημέρωση του διαχειριστή του προγράμματος
στον Ε.Λ.Κ.Ε. /Ο.Π.Α. σχετικά με:
ιστα) κάθε μεταβολή στον κατάλογο των Μ.Φ. που πα-
ρακολουθούν το πρόγραμμα (π.χ. αποχωρήσεις),
ιστβ) κάθε μεταβολή στο πρόγραμμα που έχει σχέση
με την οικονομική διαχείριση του και
ιστγ) τις οικονομικές υποχρεώσεις των Μ.Φ. του προ-
γράμματος. Η ενημέρωση αυτή γίνεται σε συνεργασία
με το Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
ιζ) Έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος Μ.Φ.

Άρθρο 12
Διεθνής Προσανατολισμός
1. Το Ο.Π.Α. μπορεί να δημιουργεί, μόνο του ή σε
συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αυτοδύναμα
αυτοχρηματοδοτούμενα Π.Μ.Σ. στο εξωτερικό. Για τα
προγράμματα αυτά, το ίδρυμα ή τα συνεργαζόμενα
ιδρύματα της ημεδαπής οφείλουν να υποβάλουν μελέτη
σκοπιμότητας και βιωσιμότητας στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου θα παρουσιάζονται
αναλυτικά ο προϋπολογισμός, οι πηγές χρηματοδότη-
σης, οι διαδικασίες εγκατάστασης, οι ενδεχόμενες συνερ-
γασίες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετε-
χόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού
προσωπικού, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η οργά-
νωση και λειτουργία του προγράμματος, η συγκρότηση
συντονιστικού οργάνου, η γλώσσα διδασκαλίας και κάθε
άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπου-
δές της χώρας υποδοχής. Proslipsis.gr
2. Επιπλέον, το Ο.Π.Α. μπορεί να συνεργάζεται με ανα-
γνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την
οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ. για χορήγηση
Μ.Δ.Ε. Για τα κοινά αυτά Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρω-
τόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμε-
νων ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο
του προγράμματος, η διάρκεια της συνεργασίας, οι πη-
γές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του
διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση
ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε ίδρυμα, ο
τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση συντο-
νιστικού οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχε αυτών
της ειδικής διατμηματικής επιτροπής των διιδρυματικών
προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες
διδασκαλίας ή συγγραφής και κάθε άλλο θέμα που κρί-
νεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο
της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές
κάθε συνεργαζόμενης χώρας.
3. Το Ε.Π.Σ. καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύ-
ματα, εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. αυτών και υποβάλλεται
από τα Ελληνικά Ιδρύματα στο Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής
απόφασης, με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του
προγράμματος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου
6 του ν. 3685/2008, (Α' 148).
4. Τα Μ.Δ.Ε. που χορηγούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω
θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα
από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα στα οποία λειτουργούν
τα κοινά Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13
Αξιολόγηση Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. Τα Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. αξιολογούνται συστηματικά
σε επίπεδο Ιδρύματος υπό την οργάνωση και εποπτεία
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του
Πανεπιστημίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Δ.Δ.)
Άρθρο 14
Στόχος των Διδακτορικών Σπουδών
1. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές
διατάξεις του ν. 3685/2008, (Α' 148).
2. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν αφενός στην
παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού
επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της
εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδα-
κτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν
το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό
της Ελλάδας και του εξωτερικού.
3. Παράλληλα, τα διδακτορικά προγράμματα αποτε-
λούν για τα Τμήματα, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά,
πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης
και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ερευνητικής πα-
ραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής
εργασίας που συντελείται στα πλαίσια τους.

Άρθρο 15
Οδηγός Σπουδών Διδακτορικών Προγραμμάτων
1. Στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος περιλαμβάνονται και τα θέματα που αφορούν στα
Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 16
Διαδικασία Εισαγωγής
1. Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη
Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπου-
δών της Σχολής που υπάγεται το Τμήμα, στο οποίο
ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή,
προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της.
Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων διδακτορικών
φοιτητών είναι συνεχής. Προκηρύξεις μπορεί να επανα-
λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:
α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών
και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής που υπάγεται
το Τμήμα, στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη δι-
δακτορική διατριβή.
β) Βιογραφικό Σημείωμα.
γ) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων
και προτεραιοτήτων.
δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον
επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προ-
τίμηση της Αγγλικής.
ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγη-
τές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από το συστήνο-
ντα. Συστατική επιστολή από εργοδότη θα ζητείται σαν
επιπρόσθετη ανάλογα με το Τμήμα.
στ) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προ-
ηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών.

Άρθρο 17
Κριτήρια Εισαγωγής στα Προγράμματα
Διδακτορικών Σπουδών
1. Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμ-
μάτων πρέπει να έχουν τα εξής κατ' ελάχιστον τυπικά
προσόντα:
α) Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγούς Πανεπι-
στημίου του εξωτερικού,
β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι.
ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού, αναγνω-
ρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα γνωστικά αντικείμενα
του Τμήματος.
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και
άλλα κριτήρια όπως ερευνητικό έργο, εξετάσεις, προϋ-
πηρεσία, συνέντευξη, κ.λπ.
3. Με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να προ-
βλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής
περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες
συναφείς δραστηριότητες.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα
αν ο υποψήφιος έχει κάποια εξαιρετικής ποιότητας και
επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία) και
μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να
γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος
Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών
μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες
μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Για τους υποψήφι-
ους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση δίχως
να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε, υποχρεούνται να περατώσουν
οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από την
Γ.Σ.Ε.Σ στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθη-
σης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται
στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος.

Άρθρο 18
Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης
1. Εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας ικανοποιεί τα κρι-
τήρια του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού, συντάσ-
σει και υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ προτεινόμενο αντικείμενο
της διδακτορικής του έρευνας.
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, εξετάζει αν ο υποψήφιος
πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής, εξετάζει την επιστημονική επάρκεια της
ερευνητικής του πρότασης, συνεκτιμά τη δυνατότητα
επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής από Καθηγητές
του Τμήματος και αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρ-
ριψη της αίτησης εισαγωγής. Σε περίπτωση αποδοχής
της αίτησης, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για
την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην
οποία μετέχουν ένας Καθηγητής του οικείου Τμήματος
της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή
ή Επίκουρου Καθηγητή ως επιβλέπων και άλλα δυο (2)
Καθηγητές, οι οποίοι μπορεί να είναι Καθηγητές του ίδιου
ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές Α.Ε.Ι.
ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' αναγνωρισμένου
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη
της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επι-
στημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος
διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.
3. Η ημερομηνία κατά την οποία ορίζεται η τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή, καθορίζει την έναρξη της εκ-
πόνησης της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου
διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Η
τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με
τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το ακριβές θέμα της
διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 19
Εκπόνηση Διατριβής
1. Μετά από την ικανοποίηση των οποιωνδήποτε
άλλων προϋποθέσεων και υποχρεώσεων εκ μέρους
του υποψήφιου διδάκτορα, το διδακτορικό πρόγραμ-
μα εστιάζεται στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Η διδακτορική διατριβή πρέπει να αποτελεί μία σημα-
ντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.
2. Ο επιστημονικός και ερευνητικός χαρακτήρας της
διδακτορικής διατριβής τη διαφοροποιεί ουσιαστικά και
καθοριστικά από την αντίστοιχη εργασία του μεταπτυ-
χιακού προγράμματος, που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η πρωτοτυπία και η συμβολή της
διατριβής στην επιστήμη αποδεικνύεται με τη δημοσί-
ευση μέρους της σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα
κριτών ή/και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.
3. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνι-
κή, ή κατόπιν αδείας της Γ.Σ.Ε.Σ. σε επίσημη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση
θα πρέπει να συντάσσεται και ευρεία περίληψη στην
Ελληνική. Η διδακτορική διατριβή και η περίληψη της
κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 20
Διαδικασίες Επιβλεπόμενης Έρευνας
1. Τα καθήκοντα του Επιβλέποντος Καθηγητή, της συμ-
βουλευτικής επιτροπής και της Εξεταστικής Επιτροπής
διέπονται από τις κείμενες διατάξεις του ν. 3685/2008,
(Α' 148).
2. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει
την έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα. Η λειτουργία της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής είναι σημαντική,
αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέπο-
ντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμε-
νη έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι
τακτική και συνεχής.
3. Ο Επιβλέπων Καθηγητής ανήκει στις βαθμίδες του
Καθηγητή, ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκου-
ρου Καθηγητή του Τμήματος.

Άρθρο 21
Διάρκεια Σπουδών - Όροι φοίτησης -
Έλεγχος Προόδου
1. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να έχει ως κύρια
απασχόληση του τις διδακτορικές σπουδές.
2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτο-
ρικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η
μέγιστη παραμονή του φοιτητή σε Πρόγραμμα Διδα-
κτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά την
ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής /τρία
δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω
ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει
πάρει αναστολή φοίτησης από τη Γ.Σ.Ε.Σ). Μετά την
παρέλευση των τριών (3) ετών χρειάζεται ειδική δικαι-
ολόγηση από την συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και
υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη
δυνατότητα ολοκλήρωσης σε τρία (3) το πολύ ακόμη έτη.
Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες που γίνονται
δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το
ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτο-
ρικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη
ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμ-
βουλευτικής επιτροπής, ενώ -σε αυτή τη περίπτωση- η
μέγιστη παραμονή του φοιτητή στο πρόγραμμα ορίζεται
στα τέσσερα συν τρία (4+3) έτη.
3. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία
με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου
στη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από
τον ορισμό της.
4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρου-
σιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας σε
σεμινάρια, τα οποία οργανώνονται από το ή τα οικεία
Τμήματα κάθε ακαδημαϊκό έτος για το σκοπό αυτό.
5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που προσφέρουν εκπαι-
δευτικές υπηρεσίες, μπορεί να απαλλάσσονται των δι-
δάκτρων. Proslipsis.gr
6. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή από
το διδακτορικό πρόγραμμα υποψηφίου διδάκτορα, του
οποίου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής ή σε περίπτωση
που ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις
εκπαιδευτικές υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το
Τμήμα ή αρνείται να καταβάλει τα δίδακτρα που ισχύουν.
7. Ο υποψήφιος διδάκτωρ δικαιούται να ζητήσει ανα-
στολή σπουδών μία φορά κατά τη διάρκεια των σπου-
δών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει τη
σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής
και εφ' όσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να
συνεχίσει τις σπουδές του μετά το χρονικό διάστημα της
αναστολής αλλά σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος διαγράφεται από
το Διδακτορικό Πρόγραμμα.
8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής υποψηφί-
ου διδάκτορα δεν επιστέφονται τυχόν καταβληθέντα
δίδακτρα.

Άρθρο 22
Τελική Κρίση της Διδακτορικής Διατριβής
1. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής
του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των
υποχρεώσεων του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής
εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4)
τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτρο-
πής πρέπει να είναι Καθηγητές, εκ των οποίων τουλάχι-
στον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα
υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι Καθηγητές
πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, ή αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας
καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ'
αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού
ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική
ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας
εκπόνησε τη διατριβή του.
2. Ο υποψήφιος διδάκτωρ αναπτύσσει τη διατριβή
του δημόσια, ενώπιον της επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της
διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην
επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) με-
λών της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η Εξεταστι-
κή Επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία περιέχονται οι
γνώμες όλων των μελών της σχετικά με την πρωτοτυπία
και συμβολή της διατριβής, η αιτιολογημένη θετική ή
αρνητική ψήφος κάθε μέλους και η τελική απόφαση της
Επιτροπής. Η επίσημη αναγόρευση του υποψηφίου σε
διδάκτορα γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. με βάση τα πρακτικά
της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
3. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής
ή ως ανεπιτυχής.

Άρθρο 23
Δίδακτρα και Όροι Απαλλαγής
1. Ο υποψήφιος διδάκτωρ καταβάλλει τα εκάστο-
τε ισχύοντα δίδακτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις της
Γ.Σ.Ε.Σ. Τα δίδακτρα κυμαίνονται εντός των ορίων που θέ-
τει η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης. Ο χρόνος τμηματικής
καταβολής ή του συνόλου των διδάκτρων αποφασίζεται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφά-
σεων αυτών της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
2. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και η επικουρική εργα-
σία που προσφέρει ο υποψήφιος διδάκτωρ, περιγράφο-
νται στην ετήσια έκθεση προόδου της συμβουλευτικής
επιτροπής.

Άρθρο 24
Υποτροφίες
1. Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών μπορεί
να προβλέπουν την παροχή υποτροφιών ή αναστολής
διδάκτρων (με ή χωρίς αντίστοιχη παροχή επικουρικής
εργασίας) σύμφωνα με ακαδημαϊκά ή άλλα κριτήρια, τα
οποία αποφασίζει η Σ.Ε. Proslipsis.gr

Άρθρο 25
Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος
1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δη-
μόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα από τα γνωστικά
αντικείμενα του οικείου Τμήματος (ή των οικείων Τμη-
μάτων στην περίπτωση Διατμηματικών ή διεπιστημο-
νικών Προγραμμάτων) στο οποίο διεξάγεται το σχετικό
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
2. Ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος (Τμηματικό,
Διατμηματικό ή Διιδρυματικό) ορίζεται με απόφαση της
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ο.Π.Α. Το Διδακτορικό
Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Γραμ-
ματέα του Ο.Π.Α. Σε περιπτώσεις απουσίας, κωλύματος
ή ελλείψεως του Γραμματέα του Ο.Π.Α. τα μεταπτυχιακά
και διδακτορικά διπλώματα πέραν του Πρυτάνεως υπο-
γράφονται από τον Δ/ντή Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. ή τον
νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Σε περίπτωση Διιδρυματικού Διδακτορικού Διπλώ-
ματος ισχύουν κατ' αναλογία όσα αναφέρονται στο άρ-
θρο 10 του ν. 3685/2008 (Α' 148) άρθρο 10 (Παράγραφος
6) για Διιδρυματικό Μ.Δ.Ε.
4. Επιπλέον του τίτλου του Διδακτορικού Διπλώματος,
χορηγείται παράρτημα διπλώματος.

Άρθρο 26
Διεθνής Προσανατολισμός
1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να επιδεικνύ-
ουν εξωστρεφή προσανατολισμό και επικοινωνία με τη
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
2. Ο υποψήφιος διδάκτωρ οφείλει να επιδιώκει την
ενεργή παρουσία του στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστη-
μα, συμμετέχοντας, όσον είναι δυνατόν, σε σεμινάρια
διδακτορικών φοιτητών ή επιστημονικά συνέδρια και
επιδιώκοντας την αναγνώριση της έρευνας του με δημο-
σιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.
3. Το Ο.Π.Α. μπορεί να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα
ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την συνεπίβλεψη
διδακτορικών διατριβών (βλ. Στοιχείο 2 του Προοιμίου,
παρ. στ του παρόντος κανονισμού). Στις περιπτώσεις
αυτές ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο
ίδρυμα. Οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλε-
πόμενη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Τη διοικητική
και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορι-
κής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων
ιδρυμάτων που ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας (Ε.Π.Σ.) σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 10
του ν. 3685/2008, (Α' 148). Η διαδικασία εκπόνησης της
διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει
τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. Στο ίδρυμα αυτό
γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου
από την επταμελή εξεταστική επιτροπή του νόμου αυτού
για την ελληνική πλευρά, ή την αντίστοιχη επιτροπή του
ιδρύματος της αλλοδαπής, στην οποία συμμετέχουν όλοι
οι συνεπιβλέποντες. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή
μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες
της αλλοδαπής και ένας ή περισσότεροι Καθηγητές που
ορίζονται από το συνεργαζόμενο ίδρυμα της αλλοδαπής,
εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ε.Π.Σ. Στις περιπτώσεις
αυτές μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα,
στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων
ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους
κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται μνεία των συνερ-
γαζόμενων ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ. Διδακτορικά Δι-
πλώματα που χορηγούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω,
θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα
από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.
 Proslipsis.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ Μ.Δ.Ε.
Άρθρο 27
Έσοδα Προγραμμάτων
1. Τα έσοδα των προγραμμάτων που οδηγούν στη
λήψη Μ.Δ.Ε. προέρχονται από δίδακτρα, λοιπούς πό-
ρους, παράβολα αιτήσεων συμμετοχής και χορηγίες.
2. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων οι φοιτητές συμμετέχουν
στο κόστος καταβάλλοντος ποσό διδάκτρων το οποίο
ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. στα πλαίσια των απο-
φάσεων της Συγκλήτου. Εξαιρούνται τα προγράμματα
που χρηματοδοτούνται από λοιπούς πόρους και για όσο
διάστημα διαρκεί η χρηματοδότηση τους. Το εύρος των
διδάκτρων όλων των Προγραμμάτων για κάθε ακαδημα-
ϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.
3. Για ορισμένες κατηγορίες φοιτητών, που προέρχο-
νται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για
ξενόγλωσσα Τμήματα, η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης
μπορεί να ορίζει υψηλότερα δίδακτρα.
4. Οι υποψήφιοι εάν δεν μπορέσουν να ικανοποιήσουν
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί ή εάν
αποχωρήσουν από το Πρόγραμμα οποτεδήποτε μετά
την αποδοχή της αιτήσεως τους και την εκ μέρους τους
αποδοχή της θέσεως τους στο Πρόγραμμα, δε δικαιού-
νται να ζητήσουν επιστροφή των χρηματικών ποσών
που κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
5. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων (δόσεις) ορίζε-
ται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Οι φοιτητές που
δεν έχουν καταβάλει τα δίδακτρα ή δεν έχουν νομίμως
απαλλαγεί από αυτά δεν δικαιούνται της απονομής τίτ-
λου (Μ.Δ.Ε. ή Δ.Δ.).
6. Τα ποσά των διδάκτρων κατατίθενται στις Τράπεζες
με τις οποίες συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ο.Π.Α. Αντίγραφο του απο-
δεικτικού στοιχείου της κατάθεσης πρέπει να προσκομί-
ζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο (π.χ. μέσω της Γραμματείας του Προγράμματος,
ταχυδρομείο, fax, κ.λπ.). Ο Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. τηρεί ξεχωρι-
στούς λογαριασμούς για κάθε Πρόγραμμα.

Άρθρο 28
Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
1. Η οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπο-
λογισμού των Προγραμμάτων που οδηγούν στη λήψη
Μ.Δ.Ε. εκτελείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο Διευθυντής κάθε
προγράμματος, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς
Υπευθύνους, έχει την ευθύνη τήρησης των αποφάσεων
των αρμοδίων οργάνων, αναφορικά με τις επιλέξιμες
δαπάνες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
2. Ο Διευθυντής του προγράμματος έχει τη βοήθεια
των υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. για τη σύνταξη του
οικονομικού απολογισμού. Proslipsis.gr
3. Έναρξη Νέου Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε.
Για την έναρξη της οικονομικής διαχείρισης νέου
Προγράμματος υποβάλλονται από το Διευθυντή του
Προγράμματος προς τον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. τα παρακάτω
στοιχεία:
α) Τίτλος Προγράμματος - Τμήμα.
β) Απόφαση Συγκλήτου περί ιδρύσεως του νέου Προ-
γράμματος.
γ) Φ.Ε.Κ. με την υπουργική απόφαση ίδρυσης του νέου
Προγράμματος.
δ) Απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. για
τον ορισμό του Διευθυντή ή του Επιστημονικού Υπεύ-
θυνου και των μελών της Επιτροπής του Προγράμματος
(εφ' όσον υπάρχει).
ε) Απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. για
τον ορισμό Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμ-
ματος έναντι του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. σε περίπτωση που δεν
ταυτίζεται με τον Διευθυντή του προγράμματος.
4. Έναρξη Νέας Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη
Μ.Δ.Ε. Proslipsis.gr
Εντός εξαμήνου από την έναρξη νέας σειράς Προγράμ-
ματος υποβάλλονται από το Διευθυντή ή Επιστημονικό
Υπεύθυνο του προγράμματος στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. τα
παρακάτω στοιχεία:
α) Ο τίτλος και η σειρά του προγράμματος.
β) Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σειράς.
γ) Εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος
από Γ.Σ.Ε.Ε. ή Ε.Δ.Ε. και Σ.Ε.Σ.
δ) Ο κατάλογος των επιλεγέντων φοιτητών. Για οποια-
δήποτε αλλαγή του καταλόγου των φοιτητών που μπορεί
να συμβεί κατά την διάρκεια ενός προγράμματος ενη-
μερώνεται άμεσα ο Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. από την αντίστοιχη
Γραμματεία του προγράμματος.
5. Λήξη Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε.
Η Οικονομική Διαχείριση του προγράμματος από τον
Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. ολοκληρώνεται και λήγει δώδεκα (12)
μήνες μετά την τελετή αποφοίτησης των φοιτητών μιας
σειράς.

Άρθρο 29
Κρατήσεις
1. Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. κατανέμονται ως εξής:
α) 65% για τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος
και για αμοιβές - αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού
και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει
τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορή-
γηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από
πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε.
β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος που αφορούν το Π.Μ.Σ. και οι κατηγορίες των οποίων
ορίζονται με απόφαση της Σ.Ε.Σ.
γ) 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.
2. Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση
χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και
για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved