ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Nέο μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά από το ΤΕΙ Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Coventry (7/1/07)


Αθήνα 7/1/2007, 22:21
Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών (MSc in
Finance) εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας και θα λειτουργήσει το Τμήμα Λογιστικής του TEI Λάρισας σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχει και την ευθύνη της οργάνωσης και εκτέλεσης.

Το ΠΜΣ έχει σκοπό να παρέχει σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, καθώς συνθέτει τη σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία με τις άριστες τεχνικές και πρακτικές στο πλαίσιο της διοίκησης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία, αξιολόγηση και επικοινωνία χρηματοοικονομικών πληροφοριών για στρατηγικούς και διοικητικούς στόχους. Με το πρόγραμμα αυτό οι πτυχιούχοι θα αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, νέες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, για σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στο αντικείμενο αυτό.

Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον τομέα των Χρηματοοικονομικών (M.Sc in Finance), εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου του Coventry και στην έγγραφη συμφωνία των δύο Ιδρυμάτων. Οι τίτλοι Σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Coventry και αναγνωρίζονται και ισοτιμώνται από το αρμόδιο όργανο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι τίτλοι του αντίστοιχου προγράμματος του Πανεπιστημίου του Coventry που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην έδρα του Πανεπιστημίου χωρίς τη σύμπραξη του TEI.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, αφού προσκομίσουν την ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αγγλική γλώσσα. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε εικοσιπέντε φοιτητές κατ’ έτος και η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Coventry. Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου του Coventry.

Πρόγραμμα σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του Πανεπιστημίου του Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα θέματα των εξετάσεων και οι ώρες διεξαγωγής τους είναι κοινές ενώ η πρόοδος των φοιτητών ελέγχεται από κοινού σε τακτικά συμβούλια που προγραμματίζονται κάθε περίοδο στην έδρα του ενός εκ των δύο Ιδρυμάτων. Οι αλλαγές των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών ακολουθούν τις αντίστοιχες αλλαγές μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου του Coventry που γίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες ακαδημαϊκών ελέγχων του Πανεπιστημίου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες:
1. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Financial Statement Analysis) 12
2. Χρηματοοικονομική διαχείριση εταιρειών (Corporate Financial Management) 24
3. Διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές (International Financial Markets) 12
4. Ποσοτικές μέθοδοι (Quantitative Methods) 12
5. Μεθοδολογίες έρευνας (Research Methods) 12
6. Χρηματοοικονομική στρατηγική των επιχειρήσεων (Corporate Financial Strategy) 12
7. Χρηματοοικονομική των αναδυόμενων αγορών (Emerging Markets Finance)
8. Επενδύσεις στις αγορές κεφαλαίου (Stock Market Investment) 12

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει δύο από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:
1. Διαχείριση χαρτοφυλακίου (Portfolio Management) 12
2. Χρηματοοικονομικά προθεσμιακά συμβόλαια (Financial Features) 12
3. Χρηματοοικονομικά δικαιώματα (Financial Options) 12
Μεταπτυχιακή Εργασία (Dissertation) 48
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται σε 180.

Προσωπικό
Τα δύο Ιδρύματα θα διαθέσουν από κοινού το ανάλογο και κατάλληλων ακαδημαϊκών και επιστημονικών προσόντων εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διενέργεια τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και των φροντιστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με την έγγραφη συμφωνία αλλά και με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 της με αριθμ. 60671/Ε5/12.6.2002 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 771).

Στο Πρόγραμμα μπορούν να διδάξουν επίσης και μέλη Ε.Π. και Δ.Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του T.E.I. Λάρισας και άλλων T.E.I, (με τις ίδιες προϋποθέσεις) και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σύμφωνα με την έγγραφη συμφωνία των Ιδρυμάτων και την παραπάνω αναφερόμενη υπουργική απόφαση.

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και λοιπού Εργαστηριακού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι., εφόσον αυτά διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Λογιστικής του T.E.I. Λάρισας, επικουρούν στην εκτέλεση εργαστηριακών και λοιπών συναφών εργασιών του Π.Μ.Σ. Επιστημονική Επιτροπή οριζόμενη από το Συμβούλιο του T.E.I. Λάρισας θα παρακολουθεί και θα επικουρεί την εκτέλεση του Προγράμματος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου και βάσει της συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων. Το Τμήμα Λογιστικής του T.E.I. Λάρισας έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.

To T.E.I. Λάρισας θα διαθέσει τις αναγκαίες κτηριακές εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος καθώς και ελεύθερη χρήση του διαδικτύου του. Το Πανεπιστήμιο του Coventry και το T.E.I. Λάρισας θα διαθέσουν το απαραίτητο διδακτικό υλικό και τα λοιπά διδακτικά βοηθήματα. Επίσης, θα παράσχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές τους βιβλιοθήκες.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Κονδυλίων του T.E.I. Λάρισας και από δίδακτρα των φοιτητών, βάσει της συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων. Επίσης, οι πόροι θα προκύψουν και από την από κοινού μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved