ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Επανίδρυση Μεταπτυχιακού: Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.4.2017, 22:43

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)» του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44  του ν. 4485/2017.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1237
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέ-
χνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)» του Τμήματος Θεωρίας και Ιστο-
ρίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 επ. και ιδίως του άρθρου
32, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 και
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
τη διευκρινιστική τής εν λόγω εγκυκλίου με αρ. πρωτ.
227378/Ζ1/22.12.2017.
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334 τ. Β') με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών». Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 τ. Α΄) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το αριθμ. πρωτ. 1087/20-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας
της Τέχνης.
9. Την υπΆ αριθμ. 140883/Β7/8-9-2014 υπουργική από-
φαση για την έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της
Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών με τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης»
(ΦΕΚ 2485 τ. Β΄).
10. Την αριθμ. πρωτ. 5094/1-12-2014 απόφαση του
Συμβουλίου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
με την οποία διορίστηκε ο Καθηγητής Παναγιώτης Χα-
ραλάμπους ως Πρύτανης της ΑΣΚΤ (ΦΕΚ 792 τ. ΥΟΔΔ).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (συνεδρία
5-3-2018) της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχο-
λής Καλών Τεχνών.
12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ
(συνεδρία 22-3-2018).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεωρίας και Ιστο-
ρίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ με
τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» («Art Theory and
History») ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της
Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ οργανώνει και επαναλει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεωρία και
Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 τ. Α') και 4007/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) όπως κάθε
φορά ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η Θεωρία και Ιστορία της
Τέχνης. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει
σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών δέσμη ειδικών μετα-
πτυχιακών μαθημάτων-σεμιναρίων που αποβλέπουν,
σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην από-
κτηση επιστημονικής ειδίκευσης στη Θεωρία και Ιστορία
της Τέχνης με βάση τις υπό το άρθρο 3 αναφερόμενες
γνωστικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται
οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης επιστημόνων οι οποίοι
στη συνέχεια θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αυ-
ξημένα εφόδια και επιδόσεις στις απαιτήσεις μιας πανε-
πιστημιακής σταδιοδρομίας ή μιας πορείας σε άλλους
τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη
«Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης», στις εξής γνωστικές
περιοχές:
• Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής
(Μ ΙΣΘΕΤΑ) και
• Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
(Μ ΦΙΤΑΕ).

ΑΡΘΡΟ 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομο-
ταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Proslipsis.gr

ΑΡΘΡΟ 5
Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσ-
σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΑΡΘΡΟ 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση
120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσα από τη συμμετο-
χή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Το σύ-
νολο των 120 Πιστωτικών Μονάδων κατανέμεται ως εξής:
Τριάντα (30) στο πρώτο εξάμηνο, τριάντα (30) στο
δεύτερο εξάμηνο, τριάντα (30) στο τρίτο εξάμηνο και
τριάντα (30) στο τέταρτο εξάμηνο στο οποίο εκπονείται
η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από σε-
μιναριακά μαθήματα. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μα-
θημάτων ορίζεται η ελληνική.
Για την απόκτηση του ΔΜΣ ο φοιτητής είναι υποχρε-
ωμένος:
1. να συμμετάσχει επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα συνο-
λικά κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών, ήτοι σε
δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, και
2. να συντάξει, να παραδώσει και να παρουσιάσει προ-
φορικά και δημοσίως μία μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία (30 ECTS).
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Στο πρώτο εξάμηνο δηλώνονται δύο (2) μαθήματα
κατ' επιλογήν υποχρεωτικά από την περιοχή «Ιστορία
και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» (15 ECTS
το καθένα, σύνολο 30 ECTS).
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Στο δεύτερο εξάμηνο δηλώνονται δύο (2) μαθήματα
κατ' επιλογήν υποχρεωτικά:
i) ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία
της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» (15 ECTS),
ii) ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Φιλοσοφία της
Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», υποπεριοχή «Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες» (15 ECTS).
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Στο τρίτο εξάμηνο δηλώνονται δύο (2) μαθήματα:
i) ένα (1) μάθημα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό από την
περιοχή «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες», υποπεριοχή «Φιλοσοφία της Τέχνης» (15 ECTS),
ii) ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής το οποίο μπορεί
να ανήκει σε οποιαδήποτε από τις δύο γνωστικές περι-
οχές του ΠΜΣ, «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της
Αρχιτεκτονικής» (ΙΣΘΕΤΑ) και «Φιλοσοφία της Τέχνης και
Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (ΦΙΤΑΕ), (15 ECTS).
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (30 ECTS).
Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των μαθημάτων:
Μάθημα - Γνωστική Περιοχή - ECTS
Μεθοδολογία έρευνας — 15
Το Μοντέρνο Κίνημα της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη: τεκμηρίωση, φιλολογία και ιστορία της κριτικής ΙΣΘΕΤΑ 15
Ιστορία και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των μουσείων ΙΣΘΕΤΑ 15
Περί του τόπου: αλλεπάλληλοι κατοπτρισμοί. Ο «τόπος» στη φαινομενολογία, την αρχιτεκτονική θεωρία και τη φιλοσοφική αισθητική ΙΣΘΕΤΑ 15
Η σύγχρονη τέχνη και ο όψιμος μεταπόλεμος ΙΣΘΕΤΑ 15
Η τέχνη στην Ελλάδα τη μεταπολεμική περίοδο ΙΣΘΕΤΑ 15
Καλλιτεχνικοί θεσμοί και η ιστορία της τέχνης: το Salon ΙΣΘΕΤΑ 15
Η ιστορία των εκθέσεων και τα θεμέλια της μοντέρνας τέχνης: από το Salon στην «Κριτική των θεσμών» ΙΣΘΕΤΑ15
Βυζάντιο: τέχνη και πολιτισμός ΙΣΘΕΤΑ 15
Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στην τέχνη του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα ΙΣΘΕΤΑ 15
Αναγέννηση και Μπαρόκ ΙΣΘΕΤΑ 15
Rubens: θεματικές επιλογές ΙΣΘΕΤΑ 15
Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις στη ζωγραφική του 17ου αιώνα ΙΣΘΕΤΑ 15
Τέχνη και όραση: Μεθοδολογίες της ιστορίας της τέχνης ΙΣΘΕΤΑ 15
Τέλη 19ου και αρχές 20ού αιώνα στην Ελλάδα: κοιτάζοντας κείμενα και διαβάζοντας εικόνες ΙΣΘΕΤΑ 15
Τεχνολογίες του βλέμματος στο δυτικό κόσμο (18ος-20ός αιώνας) ΙΣΘΕΤΑ 15
Ζητήματα ιστορίας και θεωρίας της φωτογραφίας (δεκαετία του 1960-σήμερα) ΙΣΘΕΤΑ 15
Ζητήματα νεοελληνικής τέχνης ΙΣΘΕΤΑ 15
Ζητήματα μοντέρνας τέχνης ΙΣΘΕΤΑ 15
Ζητήματα αρχαίας τέχνης ΙΣΘΕΤΑ 15
Οι αισθήσεις στην αισθητική ΦΙΤΑΕ 15
Τέχνη και φύση ΦΙΤΑΕ 15
Το υψηλό και το ανοίκειο στην αισθητική, στη λογοτεχνία και στις εικαστικές τέχνες ΦΙΤΑΕ 15
Η «φαινομενολογική στροφή» της αισθητικής θεωρίας: μια κριτική αποτίμηση ΦΙΤΑΕ 15
Γιατί μας ενδιαφέρει η Ιστορία; ΦΙΤΑΕ 15
Οι Ελληνίδες και η γραφή (εικαστική-λογοτεχνική) 1810-1880 ΦΙΤΑΕ 15
Η καλλιτεχνική έκφραση ως τρόπος πρόσβασης στη θεώρηση του πεδίου της τέχνης ΦΙΤΑΕ 15
Η μαθητεία της τέχνης ΦΙΤΑΕ 15
Τέχνες και ιστορία ΦΙΤΑΕ 15
Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας στην ιστορία ΦΙΤΑΕ 15
Συγκριτικές προσεγγίσεις τέχνης και λογοτεχνίας 1 ΦΙΤΑΕ 15
Συγκριτικές προσεγγίσεις τέχνης και λογοτεχνίας 2 ΦΙΤΑΕ 15
Τέχνη, δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα ΦΙΤΑΕ 15
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ — 30
Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον
Κανονισμό του ΠΜΣ. Proslipsis.gr

ΑΡΘΡΟ 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ κατ' έτος ορίζεται
στους δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο. Οι κατηγορίες
των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι
εξειδικεύονται στον Κανονισμό του ΠΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α'), διδάσκοντες οι οποίοι σε
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον θα προ-
έρχονται από μέλη ΔΕΠ, καθώς και από μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ
και ΕΤΕΠ, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ή αφυ-
πηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή συμβασιούχους
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 τ. Α΄) ή την παρ.
7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α'). Επί-
σης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

ΑΡΘΡΟ 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι φοιτητές του Προγράμματος θα έχουν πρόσβαση
στην υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν οι εγκατα-
στάσεις της ΑΣΚΤ.

ΑΡΘΡΟ 10
Χρονική διάρκεια
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44
του ν. 4485/2017.

ΑΡΘΡΟ 11
Κόστος λειτουργίας
Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών
είναι δωρεάν.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος που
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες αναλύεται σε κατηγο-
ρίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε ¤
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού 1.000 ¤
Δαπάνες υποτροφιών φοιτητών 1.000 ¤
Δαπάνες για αναλώσιμα 500 ¤
Δαπάνες μετακινήσεων
διδασκόντων 1.500 ¤
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000 ¤
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
κέντρων - ινστιτούτων 2.000 ¤
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού 5.000 ¤
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 2.000 ¤
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης 1.000 ¤
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου 1.000 ¤
Σύνολο 16.000 ¤
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Τμήματος ή και από άλλες πηγές
όπως χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ, καθώς και από
τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018

Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved