ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Επανίδρυση Μεταπτυχιακού: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές

Proslipsis.gr | Αθήνα 22.4.2017, 03:14

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές», αποφάσισε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του)

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5386/18/ΓΠ (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Αν-
θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Διεπιστημονι-
κές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές
και Ανθρωπολογικές Σπουδές».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». Proslipsis.gr
2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Την αριθμ. 107320/Β7/10-07-2014 υπουργική από-
φαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15053/Β7/2004
(ΦΕΚ 753/Β΄/2004) υπουργικής απόφασης που αφο-
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο
«Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιο-
λογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» - Αναμόρφωση
προγράμματος».
6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ.
9/21-03-2018 συνεδρίασή της.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 194/28-03-2018
συνεδρίασή της αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρ-
χαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγί-
σεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές
Σπουδές» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις.
Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεπιστημονικές
Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Αν-
θρωπολογικές Σπουδές» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485 (ΦΕΚ 114,
τ.Α΄/4.8.2017).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώ-
σης και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στα
επιστημονικά πεδία της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και
της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι
η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με στόχο: α) τη διε-
ξαγωγή έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής
γνώσης, β) την επαγγελματική ειδίκευση με τρόπο που
θα διευκολύνει την απορρόφηση των επιστημόνων από
την αγορά εργασίας και γ) την αξιοποίηση των γνώσεων
και των διεπιστημονικών μεθόδων στις διαφορετικές
βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ) στις «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορι-
κές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» στις
κατευθύνσεις:
Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστο-
ρικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές»
γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με
γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις κατευθύνσεις του
Προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστο-
ρικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές»
διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα
οποία περιλαμβάνουν έξι (6) μαθήματα και εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για
την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση έξι σεμιναριακών
μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
εξειδίκευσης.
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
α/α - Υποχρεωτικά Μαθήματα - ECTS
1 Σπονδυλωτό μάθημα: Ιστορία, Αρχαιολογία,
Κοινωνική Ανθρωπολογία 15
α/α - Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή - ECTS
1 Ιστορία Ι 15
2 Ιστορία II 15
3 Αρχαιολογία Ι 15
4 Αρχαιολογία II 15
5 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 15
6 Κοινωνική Ανθρωπολογία II 15
ΣΥΝΟΛΟ
Απαιτούνται το Σπονδυλωτό Υποχρεωτικό 
και ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
2ο εξάμηνο
α/α - Υποχρεωτικά Μαθήματα - ECTS
-
α/α - Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή - ECTS
1 Ιστορία Ι 15
2 Ιστορία II 15
3 Αρχαιολογία Ι 15
4 Αρχαιολογία II 15
5 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 15
6 Κοινωνική Ανθρωπολογία II 15
ΣΥΝΟΛΟ
Απαιτούνται 2 μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ 
επιλογή (σύνολο 30 ECTS)
3ο εξάμηνο
α/α - Μαθήματα υποχρεωτικά - ECTS
-
α/α - Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή - ECTS
1 Ιστορία Ι 15
2 Ιστορία II 15
3 Αρχαιολογία Ι 15
4 Αρχαιολογία II 15
5 Κοινωνική Proslipsis.gr
Ανθρωπολογία Ι15
6 Κοινωνική Ανθρωπολογία II 15
ΣΥΝΟΛΟ
Απαιτούνται δύο (2) μαθήματα
υποχρεωτικά κατ’ επιλογή
(σύνολο 30 ECTS)
4ο εξάμηνο
α/α - Μαθήματα υποχρεωτικά - ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Ειδίκευσης 30
ΣΥΝΟΛΟ
(σύνολο 30 ECTS)
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική, εκτός
αν λάβει άλλη απόφαση κατά περίπτωση η Σ.Τ. Η γλώσσα
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, εκτός
αν λάβει άλλη απόφαση κατά περίπτωση η Σ.Τ.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Το Π.Μ..Σ. «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορι-
κές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές δέχεται
κάθε χρόνο έως σαράντα (40) φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογί-
ας, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485 (ΦΕΚ 114,
τ.Α΄/4.8.2017)

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
καθώς και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουρ-
γίας του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του
άρθρου 32 του ν. 4485 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄/4.8.2017).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο
λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουρ-
γικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων
πεντακοσίων (11.500) ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - 70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμι-
κού 3.500
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές.
3. Δαπάνες αναλώσιμων 1.000
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του
Π.Μ.Σ. 1.000
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.500
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ. Proslipsis.gr
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ.
5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-
ότητας -προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου 3.500
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δω-
ρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας νια συ-
γκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές
επιχορηγήσεις).
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.500 €
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων
Φορέων 2.000
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 8.000
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορη-
γίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ) 1.500
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) Χωρίς
τέλη φοίτησης
O ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 8.000 €.
Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβα-
ρυνθεί με το ποσό των 2.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 2 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved