ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 







 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Επανίδρυση Μεταπτυχιακού: Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες

Proslipsis.gr | Αθήνα 22.4.2017, 03:19

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες», αποφάσισε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του)

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5390/18/ΓΠ (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνο-
λογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Προηγμένες Πειρα-
ματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». Proslipsis.gr
2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Την αρ. 7852/17/ΓΠ/31-05-2017 Πρυτανική πράξη
με την οποία ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
με τίτλο «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές
Βιοεπιστήμες».
6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην αριθμ. 72/14-03-2018 συνεδρίασή της.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 194/28-03-2018
συνεδρίασή της αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Προηγμένες Πειραματι-
κές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες», από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 ως εξής:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις.
Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες
Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» (ΠΥΒ)
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν.4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός.
Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστή-
μες» (ΠΥΒ) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πρακτική
εκπαίδευση στις Βιοεπιστήμες, η ανάπτυξη ερευνητικών
δεξιοτήτων των υποψηφίων και η προετοιμασία τους για
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης
ερευνητικών κέντρων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ) στις Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές
Βιοεπιστήμες.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογι-
στικές Βιοεπιστήμες» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμη-
μάτων Βιολογικών Επιστημών (π.χ. Βιολογίας, Βιοχημείας
και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, αλλά και Ιατρικών Σχολών).
Η επιλογή των ΜΦ γίνεται με την συνεκτίμηση των
εξής κριτηρίων: (α) εξετάσεων σε θέματα Βιοχημείας,
Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας (στην
αγγλική γλώσσα), (β) του γενικού βαθμού πτυχίου,
(γ) της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που εί-
ναι σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (δ) της επίδοσης
στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στο
προπτυχιακό επίπεδο, (ε) της τυχόν ερευνητικής δρα-
στηριότητας του υποψηφίου, (στ) των συστατικών επι-
στολών, (ζ) της άριστης γνώσης της Αγγλικής και τέλος
(η) της γενικότερης παρουσίας του κατά την προφορική
συνέντευξη που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής
στην αγγλική γλώσσα. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστι-
κές Βιοεπιστήμες» διαρθρώνεται σε 2 έτη/4 ακαδημαϊ-
κά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 5 μαθήματα και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι
2 έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περι-
λαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε διαλέξεις
μαθημάτων, των προχωρημένων εργαστηριακών ασκή-
σεων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Κωδικός Μαθήματος - Τίτλος Μαθήματος - Αριθμός
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
ΠΥΒ-101 Τεχνικές Βιοχημικής ανάλυσης 10
ΠΥΒ-102 Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής 10
ΠΥΒ-103 Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-1 10
ΠΥΒ-201 Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις 20
ΠΥΒ-202 Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-2 10
ΠΥΒ-301 Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας - Διατριβή 30
ΠΥΒ-401 Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας - Διατριβή (συνέχεια) 10
ΠΥΒ-402 Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης 20
Σύνολο 120
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. Η
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός των ΜΦ που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Πειραματικές
και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» ΠΥΒ κατ’έτος ορίζεται
κατ’ανώτατο όριο δέκα (10). Ο ακριβής αριθμός καθορί-
ζεται από την ΣΕ μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτή-
των ανάλογα με το επίπεδο των υποψηφίων.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν κατεξοχήν μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες
Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» θα λειτουρ-
γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο
λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουρ-
γικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 11500 χιλιάδων
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού. 4.000 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές.
3. Δαπάνες αναλωσίμων 5.750 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. -
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των
ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 750 €
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-
ότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες ερ-
γασιών πεδίου 1.000 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών,
Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκεκριμένο
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.500 €
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
ΕΣΟΔΑ Ποσό
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων
Φορέων 2.000 €
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 8.000 €
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορη-
γίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων -
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ) 1.500 € Proslipsis.gr
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία -
8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) -
Συνολικό Ποσό Εσόδων 11.500 €
O ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 8.000 €.
Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβα-
ρυνθεί με το ποσό των 2.000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 2 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ



-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved