ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Επανίδρυση Μεταπτυχιακού: Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι

Proslipsis.gr | Αθήνα 22.4.2017, 03:30

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι», αποφάσισε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του)

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5388/18/ΓΠ (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο-
λικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δη-
μιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. 62081/Β7/23-04-2014 υπουργική από-
φαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 49507/Β7 (ΦΕΚ
1133/2004) υπουργικής απόφασης όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Παιδαγωγικό Παιχνίδι
και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία -Ανα-
μόρφωση του προγράμματος». Proslipsis.gr
6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 5/14-03-2018
συνεδρίασή της.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 194/28-03-2018
συνεδρίασή της αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά πε-
ριβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργι-
κά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στη διεπιστημονική,
εμπεριστατωμένη και κριτική διερεύνηση των παι-
δαγωγικών διαστάσεων του παιχνιδιού και της δημι-
ουργικής μάθησης, σε μια ποικιλία από εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα. Σκοπός του είναι να δώσει την ευκαιρία
σε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες αλλά και επιστήμονες
άλλων ειδικοτήτων με ενδιαφέρον για τη θεωρία και την
πρακτική της δημιουργικής μάθησης, να αποκτήσουν
τόσο θεωρητικά εφόδια όσο και μια βιωματική σχέση
με ζητήματα δημιουργικής μάθησης και διδασκαλίας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων και
σεμιναρίων τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική μελέτη
και τη βιωματική πράξη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Παι-
δαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν
κατανοήσει σε βάθος κρίσιμες παιδαγωγικές, ψυχολογι-
κές και κοινωνιολογικές πτυχές της δημιουργικής μάθη-
σης και των εκπαιδευτικών διαστάσεων του παιχνιδιού.
Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους σκοποί του προγράμματος
αυτού είναι:
- Η προβληματοποίηση της έννοιας της δημιουργικό-
τητας και του παιχνιδιού μέσα από μια σειρά διεπιστη-
μονικών θεωρήσεων.
- Η απόκτηση βιωματικής εμπειρίας της δημιουργι-
κής σχέσης με μια σειρά αντικείμενα των τεχνών και των
επιστημών.
- Η θεωρητική και εργαστηριακή εξερεύνηση της βι-
ωματικής μάθησης ως διδακτική πρακτική σε ποικίλα
περιβάλλοντα και γνωστικά αντικείμενα.
- Η ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού, υλοποίησης
και αξιολόγησης αναπτυξιακά κατάλληλων, καινοτόμων
και βασισμένων στην επιστημονική έρευνα εκπαιδευτι-
κών δράσεων και υλικού τόσο στο πλαίσιο της τυπικής
όσο και άτυπης μάθησης. Proslipsis.gr
- Η διατύπωση και επεξεργασία ερευνητικών προβλη-
μάτων, η εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων, η συλλογή
δεδομένων η ανάλυση και η διατύπωση συμπερασμά-
των τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν σε ένα ακα-
δημαϊκό πλαίσιο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) στις Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά
περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουρ-
γικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» γίνονται δε-
κτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως γνωστικού
αντικειμένου. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να γνωρίζουν
την αγγλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1. Εφόσον
υπάρχουν ισοβαθμούντες αυτοί γίνονται δεκτοί επιπλέ-
ον. Ο τελικός αριθμός εισακτέων κατ’έτος αποφασίζεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Επίσης, η Συνέλευση
του Τμήματος αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασης των
υποψηφίων της κατηγορίας ατόμων με ειδικές ανάγκες
και άλλων ειδικών κατηγοριών κατά περίπτωση.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά πε-
ριβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» διαρθρώνεται σε 4
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 6 μαθή-
ματα, 3 σεμινάρια και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του
προγράμματος είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) είναι 120 ECTS.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 6 μαθήματα
και 3 σεμινάρια και την εκπόνηση και επιτυχή κρίση της
διπλωματικής εργασίας.
Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα - Πιστωτικές μονάδες ECTS)
Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και
πρακτικές εφαρμογές του παιχνιδιού 12
Ερευνώντας τον κοινωνικό κόσμο 12
Σεμινάρια (ένα από τα παρακάτω)
Κοινωνικές κατασκευές της παιδικής ηλικίας,
της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας 6
Οπτικός γραμματισμός 6
Σύνολο ECTS A΄ Εξαμήνου 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα - Πιστωτικές μονάδες ECTS)
Ανάπτυξη και μάθηση στην παιδική ηλικία:
Σύγχρονες θεωρήσεις και παρεμβάσεις 12
Δημιουργικοί πειραματισμοί σε Μαθηματι-
κά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογίες και Πε-
ριβάλλον σε πρακτικές τυπικής και άτυπης
εκπαίδευσης 12
Σεμινάρια (ένα από τα παρακάτω)
Η φύση ως πεδίο μάθησης και δημιουργίας 6
Παιχνίδι και δημιουργικότητα στην παιδική
γλώσσα 6 Proslipsis.gr
Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα - Πιστωτικές μονάδες ECTS)
Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και
πολιτισμός:
Σύγχρονες κριτικές θεωρήσεις 12
Δημιουργική γραφή/ανάγνωση και εκπαίδευση 12
Σεμινάρια (ένα από τα παρακάτω).
Παιχνίδι και Τέχνες: Βιωματκές και αναστο-
χαστικές προσεγγίσεις 6
Διαδικασίες εμψύχωσης σε εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα 6
Σύνολο ECTS Γ’ Εξαμήνου. 30
Δ’ Εξάμηνο
Πιστωτικές μονάδες ECTS)
Διπλωματική εργασία 30
Σύνολο ECTS Δ΄ Εξαμήνου 30
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ενώ
η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελ-
ληνική ή η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν έως είκοσι
(20) φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό.
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή.
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023- 2024 (για τρεις κύκλους σπουδών διετούς
φοίτησης) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο
λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουρ-
γικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 12.900 χιλιάδων
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ - 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 200
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές 0 (δεν υπάρχουν
δίδακτρα)
3. Δαπάνες αναλωσίμων 200
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ. 1500
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέ-
ντρων και ινστιτούτων που συμμετέ-
χουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 1300
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 900
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 8000
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 800
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός
Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορη-
γίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς
και για κρατικές επιχορηγήσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 12.900€
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται
από τον προϋπολογισμό ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φο-
ρέων, τον προϋπολογισμό ΥΠΕΠΘ, πόρους ερευνητικών
προγραμμάτων και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αναλύονται
ως εξής:
ΕΣΟΔΑ 12.900€
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζό-
μενων Φορέων 2000
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 8000
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χο-
ρηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 1400
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
1500
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις)
O ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 8.000 €.
Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβα-
ρυνθεί με το ποσό των 2.000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 2 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved