ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 15.2.2021, 11:21

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενέκρινε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Aριθμ. 1618/21/ΓΠ (4)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/
2017 (Α’ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται 
από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του
Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων». Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 6 του άρθρου
85 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Τα
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».
3. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος στην
υπ’ αρ. 32/12-01-2021 συνεδρίασή της.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γενικά
Το Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας οργανώνει και
λειτουργεί Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών για την
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές τροποποιούνται και
ισχύουν.  Proslipsis.gr
Το Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας μπορεί να οργανώνει αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνει με τμήματα
του εσωτερικού και του εξωτερικού Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος (ΔΔ).

Εισαγωγή
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο
οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην 
εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την 
κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και
την εκπόνηση μιας πρωτότυπης ή καινοτόμου εργασίας
ή έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του.
Το Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας οργανώνει προγράμματα 
διδακτορικών σπουδών, και εντάσσει σε αυτά
όλους τους υποψήφιους διδάκτορες που θα εγγραφούν
στα προγράμματα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του 
Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, για όσους είναι κάτοχοι
ΔΜΣ, και (4) τέσσερα πλήρη ημερολογιακά έτη για όσους
εισάγονται (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Η μέγιστη 
διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα οκτώ (8) έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου
σπουδών ισοδυναμεί με 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS),
για όσους παρακολουθούν τριετές πρόγραμμα σπουδών
και 240 για όσους παρακολουθούν τετραετές πρόγραμμα σπουδών.

Προϋποθέσεις για την εγγραφή σε πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών
Για την εγγραφή σε πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών απαιτείται 
η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται 
από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας 
και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Στην περίπτωση αυτή,
ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει
οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από την
Συνέλευση στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης 
κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται
στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος.
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν 
να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο,
εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Αιτήσεις εγγραφής με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 
υποβάλλονται στη γραμματεία του
Τμήματος σε χρονικές περιόδους που αποφασίζει η
Συνέλευση του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται ο
προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, 
η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής και
ο προτεινόμενος ως επιβλέπων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, 
εκτός από τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα
δικαιολογητικά, θα συνοδεύονται και από ειδικό έντυπο
συμπληρωμένο από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο
έχει δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, στην
οποία θα αναφέρεται η πρόθεση του να αναλάβει την
επίβλεψη του υποψηφίου κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.

Κριτήρια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος
πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφωνα
με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
Ως κριτήρια ορίζονται τα εξής:
1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
2. Βαθμός πτυχίου
3. Διπλωματική εργασία
4. Επαγγελματική εμπειρία
5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
6. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
7. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
8. Πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης
γλώσσας
9. Δεύτερο πτυχίο

Διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος
Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται: 
Ο υποψήφιος διδάκτορας να παρακολουθήσει και
να εξεταστεί επιτυχώς, κατά τη διάρκεια της φοίτησής
του, στον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του διδακτορικού 
κύκλου σπουδών. Επίσης απαιτείται η ενεργή
συμμετοχή του σε σεμινάρια, τα οποία θα ορισθούν από
τον/τους επιβλέποντα/ες, και η δημοσίευση μίας τουλάχιστον 
πρωτότυπης δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου 
κύρους, η παρουσίαση σχετικών
με το θέμα του εργασιών σε συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες. 
Ως φορέας προέλευσης της δημοσίευσης πρέπει
να αναφέρεται το Τμήμα που ανήκει ο υποψήφιος.
Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται με εισήγηση
της Συνέλευσης Τμήματος τριμελής συμβουλευτική
επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, 
στην οποία μετέχουν ένας (1) καθηγητής του
Τμήματος, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία
μπορεί να είναι καθηγητές του ιδίου ή άλλου Τμήματος
του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές 
Πανεπιστημίου, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή
Γ’ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού 
ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην
οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.
Κάθε καθηγητής μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το
πολύ υποψήφιους διδάκτορες.
Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία
με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το θέμα της διδακτορικής
 διατριβής. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει
προς έγκριση την ερευνητική πρόταση για τη διδακτορική διατριβή. 
Ο τρόπος συγγραφής της πρότασης και
η διαδικασία υποστήριξης της είναι συγκεκριμένος για
κάθε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, όπως προβλέπεται 
από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία με τον υποψήφιο 
διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη Συνέλευση του 
Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της.

Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του
υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, 
ορίζεται με εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία
μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 
Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι καθηγητές, εκ
των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο
Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι
καθηγητές Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου
ηλικίας καθηγητές Πανεπιστημίου, ή ερευνητές των βαθμίδων 
Α’, Β’ ή Γ’ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου
του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο
υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.
Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του,
δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, 
η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και 
κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην
επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών 
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Με εισήγηση της
Συνέλευσης Τμήματος ορίζεται η γλώσσα συγγραφής ή
της διδακτορικής διατριβής.
Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται πρώτα ως επιτυχής 
ή απορριπτέα. Σε περίπτωση που θεωρηθεί επιτυχής
βαθμολογείται από το πέντε(5) μέχρι το δέκα(10). Σε περίπτωση 
απόρριψης της διδακτορικής διατριβής καθορίζεται από την 
Εξεταστική Επιτροπή νέα ημερομηνία
αξιολόγησης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη
κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος
διαγράφεται. Για τη διαγραφή απαιτείται απόφαση του
Τμήματος και έγκριση από την Κοσμητεία της Σχολής.
Η εγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, κατατίθεται στη
βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο
έντυπο και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή.
Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Προϋποθέσεις Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
α. Το Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει θέσεις για μεταδιδακτορικές
σπουδές.
β. Αρμόδια όργανα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής
έρευνας είναι η Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος
του ΠΘ. Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχει
εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία που καλλιεργεί το Τμήμα
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας και αποβλέπει στη δημιουργία 
υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας. Δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής
έρευνας έχουν κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων από
πανεπιστήμια του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από
τον ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από το εξωτερικό.
γ. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση
μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλλουν σχετική αίτηση
στην γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναφέρεται
ο καθηγητής του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου
ή της οποίας επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να εκπονήσουν 
μεταδιδακτορική έρευνα και επισυνάπτονται τίτλοι
σπουδών, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατάλογος
εργασιών και πρόταση εκπόνησης της έρευνας. Οι προτάσεις 
αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας. 
Η χρονική διάρκεια εκπόνησης
Μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη
του ενός έτους και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη
από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης από τη ΣΤ.
δ. Η έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συνιστά 
σημαντική συμβολή στην επιστημονική γνώση. Οι
μεταδιδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες οφείλουν να
επιδιώκουν ενεργή παρουσία στο διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα συμμετέχοντας σε επιστημονικά συνέδρια και
αρθρογραφώντας σε επιστημονικά περιοδικά. Μετά την
ολοκλήρωση της Μεταδιδακτορικής έρευνας συντάσσεται 
από τον υπεύθυνο καθηγητή έκθεση ολοκλήρωσης.
ε. Για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία μεταδιδακτορικής 
έρευνας αποφασίζει η Συνέλευση του
Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας και η Σύγκλητος
του Π.Θ, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Μεταδιδακτορικών Σπουδών του ΠΘ.

Λοιπές Διατάξεις Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών
1. Επικουρικό διδακτικό έργο.
Τα Τμήμα δύναται να αναθέτει στους υποψήφιους διδάκτορες επικουρικό 
διδακτικό έργο σε προπτυχιακούς
φοιτητές.
2. Αναστολή φοίτησης
Κάθε υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια αναστολής 
της εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής του. Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να είναι
περισσότερο δύο (2) έτη και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
3. Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών, οι υποψήφιοι διδάκτορες 
έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική
υποδομή του Τμήματος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, κ.λπ.).
4. Ολοκλήρωση των σπουδών
Κάτοχος του Διδακτορικού Διπλώματος θεωρείται ο
υποψήφιος διδάκτορας που έχει αναγορευθεί από την
Συνέλευση ή την Ε.Δ.Ε. Η αναγόρευση καθώς και η καθομολόγηση 
των διδακτόρων γίνεται στην Συνέλευση,
ή στην Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση διατμηματικών ή διαπανεπιστημιακών 
Προγραμμάτων από τον Πρύτανη ή Αντιπρύτανη του ιδρύματος.
5. Βεβαιώσεις
Για τη μορφή του Διδακτορικού Διπλώματος, και του
Παραρτήματος Διπλώματος, ακολουθούνται οι ισχύουσες αποφάσεις του ΠΘ.
6. Οικονομικά.
Για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών τα δίδακτρα
απαγορεύονται.
7. Υγειονομική κάλυψη - Φοιτητικά δάνεια
Οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική 
και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη που παρέχεται κάθε φορά από το Δημόσιο
σύστημα υγείας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση
και στέγαση των υποψήφιων διδακτόρων, με βάση την 
ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση
και την εντοπιότητά τους, καθώς και την έδρα του ιδρύματος 
και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό
(άρθρο 53 του ν. 4009/2011).
Στους υποψήφιους διδάκτορες παρέχονται διευκολύνσεις 
για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια
του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους
καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις η
διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τις
παροχές αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
Τουρισμού (άρθρο 53 του ν. 4009/2011).

8. Διασφάλιση ποιότητας
Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας.
Τα πνευματικά δικαιώματα των Διδακτορικών Διατριβών 
ή τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής
εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές
αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Π.Θ. Κάθε
είδους λογοκλοπή στις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των
Διδακτορικών Διατριβών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων 
και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα
απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια
να ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους διδάκτορες,
και να επιβάλλει ποινές όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς 
οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται από την
Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Θ.

Αξιολόγηση Προγραμμάτων.
Για όλα τα διδακτορικά προγράμματα ισχύουν όλες
οι διατάξεις και οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας,
σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
Ιστοσελίδα.
Κάθε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών έχει υποχρεωτικά 
την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
και προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνει
το Τμήμα, ιδιαίτερα σε προγράμματα συνεργασίας με
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η επίσημη ιστοσελίδα του
διδακτορικού προγράμματος σπουδών ενημερώνεται
διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις 
του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο
ενημέρωσης των φοιτητών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

 Βόλος, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗ


Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 574|2021.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved