ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Proslipsis.gr | Αθήνα 19.2.2021, 16:17

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει θέσεις σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 5 Απριλίου 2021 για τον πρώτο κύκλο σπουδών και μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 για τον δεύτερο κύκλο.

* Ακολουθεί η Προκήρυξη στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. 

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

- Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:
- Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
- Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.
- Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μια από τις ακόλουθες τρεις προσφερόμενες κατευθύνσεις:
α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
β) Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management)
γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης (περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dept.aueb.gr/el/master.accfin/content/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82). 

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 3529/τ’ Β/21-8-2018) και του Ν.4485/2017.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:
- Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Δευτέρα 5/4/2021.
- Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 31/5/2021.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:
1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο, 
2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης 
4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
5. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη. Επίσης απαιτείται να αναρτήσετε και να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική σας αίτηση όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών: Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 913, τηλ. 210-8203633, 210-8203630.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Εκτυπωμένη Αίτηση.
2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (αποκλειστικά από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης) .
6. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).
7.  Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για φοιτητές μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).
8. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).
Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης***   ***   ***   ***   ***


CALL FOR APPLICATIONS – INTAKE SEPTEMBER 2021
The MSc program in Financial Management of the Athens University of Economics and Business is now accepting applications for the intake September 2021. The program is addressed to university graduates as well as to business executives who wish to upgrade their knowledge in the field of Financial Management via an English-speaking graduate course.

The postgraduate program leads to the award of a Master’s of Science (MSc) degree and offers: 
- A 12-months full-time program, designed to meet the needs of graduates, with lectures taking place mainly during the morning or in the afternoon.
- A 24-months part-time program, designed to meet the needs of business executives, where lectures are conducted in the evenings.

Participating in the program requires the payment of certain tuition fees (further info can be found at https://dept.aueb.gr/el/MSc-FM/content/tuition-fees-and-financial-aid ). 
 
The Program operates in accordance with the Regulation of Postgraduate Programs (Bulletin B' of the Greek Government Gazette No. 3998/17-9-2018) and Law 4485/2017.

The program has a rolling admissions procedure, conducted in two rounds, with the following deadlines:
- 1st round, Monday 5th of April 2021
- 2nd round, Monday 31st of May 2021
Places are subject both to an upper and lower limit of participants, based on accreditation criteria and the regulations of postgraduate programs.

CRITERIA AND SELECTION PROCEDURE
Applications are submitted electronically through: https://e-graduate.applications.aueb.gr/?lang=en_US
Submission process:
1. register and login to the link above 
2. find in the list of available Postgraduate Programs, the ‘MSc in Financial Management’ 
3. select ‘full-time’ or ‘part-time’ program
4. Select and complete the form in English language. Make sure to double check that the English language form is used.
5. complete all required fields in the application form with Capital letters

Notice: you should complete the online application and click "Submit". You will also have to upload all supporting documents. If any personal data is not applicable (for example VAT, which is not applicable for foreign students), please type “- “.

Within a period of five (5) days, applicants have to send by post to the Secretariat’s office the signed printed copy of the electronic application along with all required supporting documents. 
Contact Details: 
Secretariat, MSc in Financial and Management, AUEB’s Centre for Postgraduate Studies, Room 913, 9th floor, 
47A Evelpidon and 33 Lefkados St, 11362, Athens, Greece. 
Tel. +30 210-8203 633, 2108203 630, Email: master.fm@aueb.gr 


Documents that must be submitted with the application:
1. The signed printed copy of the application. 
2. Copies of all University Degrees / Diplomas (Recognition by the Hellenic National Academic Recognition Information Centre (DOATAP) is required) 
3. Official Transcripts of marks received (with certified translation in English in case the transcripts are not in Greek)
4. CV in English 
5. Certified copy of the English language certification verifying very good command of the language (at least level C1, as determined by a TOEIC , IELTS, TOEFL score) or Advanced (CAE) or Proficiency
6. One recent passport size photograph
7. Two confidential recommendation letters (for FT program academic references, for PT program from Employers)
8. Proof of employment record, if any – required for part time applicants 

The Program’s Director
Professor Apostolos Ballas

The Rector
Professor Dimitrios Bourantonis

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved