ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θέσεις στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό: Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός

Proslipsis.gr | Αθήνα 1.3.2021, 01:05

Θέσεις σπουδών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός», προσφέρουν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ, οι σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ύστερα από κύκλο σπουδών τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Τα μαθήματα διεξάγονται εκτός των εργάσιμων ωρών προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι φοιτητές εργάζονται (Δευτέρα – Παρασκευή, απογευματινές ώρες, Σάββατο μέχρι το μεσημέρι).

* Ακολουθεί η προκήρυξη του ΑΠΘ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)
«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Των Τμημάτων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. και Διοίκησης
Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν
υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός
Τουρισμός», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Οι σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ύστερα από
κύκλο σπουδών τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση
μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος
ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα μερικής
φοίτησης. Τα μαθήματα διεξάγονται εκτός των εργάσιμων ωρών προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι/ες
φοιτητές/τριες εργάζονται (Δευτέρα – Παρασκευή, απογευματινές ώρες, Σάββατο μέχρι το μεσημέρι).

Η παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000 ευρώ. Οι
μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν 200 ευρώ κατά την εγγραφή τους και τα
υπόλοιπα 1.800 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 600 ευρώ πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.
Κατηγορίες υποψηφίων για το Δ.Π.Μ.Σ. Proslipsis.gr

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
- κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής,
- κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψήφιοι των οποίων
ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) δεν
γίνονται δεκτοί,
- κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των
Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
- μέλη των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ. ως
υπεράριθμοι (ένας ή μία κατΆ έτος) από τα Τμήματα των ιδρυμάτων που οργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον
ο τίτλος σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα είναι συναφή με το αντικείμενο του
Δ.Π.Μ.Σ.

Δεκτοί γίνονται, επίσης, τελειόφοιτοι/ες των ανωτέρω Τμημάτων, εφόσον όμως θα έχουν ολοκληρώσει τις
προπτυχιακές σπουδές τους ως την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. (Μάρτιος/2021).
Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 60 (εξήντα) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.
Proslipsis.gr
Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του επισπεύδοντος
Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. O/Η υποψήφιος/α υποβάλλει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Α. ή άλλης σχολής Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ή Παραγωγικών Σχολών. Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του
εξωτερικού, υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο
αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.
δ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση (επίπεδο Β2
και άνω), σύμφωνα με τα ισχύοντα στη δημόσια διοίκηση.
- Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: i)
Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου
13 του Ν. 3149/2003, ii) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της
αλλοδαπής, iii) Με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, iv)
Με απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
- Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας
(Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να
προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει
του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
- Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο
πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το Ι.Μ.Χ.Α.
ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου Ιδρύματος.
- Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, έχουν τη
δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά, από ειδική Επιτροπή καθηγητών με αντίστοιχη
γλωσσομάθεια, για να αποδείξουν την επαρκή γνώση της γλώσσας.
- Οι αλλοδαποί/ές καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο
Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι, καθώς και πτυχίο μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, όπως
παραπάνω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού
Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.
ε) Αποδεικτικά για ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
στ)Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης,
καθώς και για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.
ζ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, η
επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/α, καθώς και οι λόγοι για τους
οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του Δ.Π.Μ.Σ
η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
θ) Υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένη ψηφιακή υπογραφή, την οποία μπορεί ο υποψήφιος να εκδώσει
ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης και στην οποία
θα βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων και η γνησιότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται.
Το κείμενο που πρέπει να περιέχει η Υ.Δ. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Υποβολή δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, από 15 Φεβρουαρίου μέχρι και 15 Μαρτίου
2021, την αίτησή τους μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία pdf) στην
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.: https://msc-religioustourism.web.auth.gr/
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από φορέα εκτός Ελλάδας πρέπει να έχουν APOSTILLE. Όσα
δικαιολογητικά δεν έχουν APOSTILLE θα πρέπει να είναι επικυρωμένα πάνω στο πρωτότυπο για τη
γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει, από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από
διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Επιπλέον, όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από φορέα εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να είναι
μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας ή από δικηγόρο που έχει δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954.Proslipsis.gr

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων (με ανώτερο τα εκατό [100]) που προκύπτουν από τη
μοριοδότηση των κριτηρίων, τα οποία ορίζει η Ε.Δ.Ε. ως εξής:
α) Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια.
β) Προηγούμενη σχετική ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: δέκα (10) μόρια.
γ) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, πιστοποιημένη κατά τον παρόντα Κανονισμό: δέκα (10) μόρια
δ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου: πέντε (5) μόρια
ε) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: μέχρι δέκα (10) μόρια.
στ)Προφορική συνέντευξη: κατΆ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Ε.Δ.Ε. γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή
Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων, που έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο.

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ελέγχει την εμπρόθεσμη και πλήρη
κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.Ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν
πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την Ε.Δ.Ε. και καλεί σε συνέντευξη τους
προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου/ίας, καταρτίζεται
κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων συγκροτείται με μέριμνα της Επιτροπής
Επιλογής και Εξέτασης, την επίβλεψη της Σ.Ε. και τη διοικητική υποστήριξη της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο/η υποψήφιος/φια με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό
του πτυχίο, ή σε περίπτωση ισοβαθμίας των πτυχίων, προκρίνεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη συνάφεια
προς το Δ.Π.Μ.Σ.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε., αναρτάται στον
πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες/ούσες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν
εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα/γείσα υποψήφιο/α μέσα στην
παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους/νες επιλαχόντες/ούσες από τον σχετικό κατάλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, στη Γραμματεία
του Δ.Π.Μ.Σ.: msc-religioustourism@past.auth.gr .

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.
Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο
Κυριακούλα Παπαδημητρίου
Καθηγήτρια

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved