ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.3.2021, 16:00

Θέσεις σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υπηρεσίες Υγείας», το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προκηρύσσει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΔΜΣ στις κατευθύνσεις - εξειδικεύσεις: α) Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), β) Υπηρεσίες Υγείας.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 27 Μαΐου 2021.

* Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
UNIVERSITY OF CRETE
SCHOOL OF MEDICINE
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ηράκλειο, 16 Μαρτίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 4176/385

Θέμα: Προκήρυξη Εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» 
της Ιατρικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υπηρεσίες Υγείας (ΦΕΚ Επανίδρυσης: 2139 τ. ΒΆ 11.06.2018, ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών: 2585 τ. ΒΆ 3.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΔΜΣ στις εξής κατευθύνσεις / εξειδικεύσεις: 
(α) Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
(β) Υπηρεσίες Υγείας

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
στο επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Υπηρεσιών 
Υγείας, το οποίο θα προετοιμάσει τους φοιτητές για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία και να 
ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία, την ΠΦΥ και τις Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο της έρευνας, της 
εκπαίδευσης και της διοίκησης.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα 
οποία τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο εξάμηνο 
αφορά στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η 
παρακολούθηση υποχρεωτική. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Τα μαθήματα διεξάγονται με φυσική παρουσία των φοιτητών και όχι εξ' αποστάσεως.

Δεκτοί γίνονται: πτυχιούχοι α) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της 
αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, 
Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας, β) Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα 
Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών 
αντικειμένων, γ) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής 
προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, (δ) T.Ε.Ι. συναφών 
αντικειμένων και (ε) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π. καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 8. του ν. 4485/2017.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό 
έτος.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν 
λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα 
δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. Αίτηση συμμετοχής: στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr
και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

2. Για πτυχιούχους:
2.1. Αντίγραφο Πτυχίου ή πτυχίων και
2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού
Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του 
πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της 
αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ).

Για τελειόφοιτους:
Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση 
περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό 
Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες
4. Κατάλογο δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών, εφόσον υπάρχουν (σε αρχείο pdf)
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές
6. Φωτογραφία

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB
Για τη Φωτογραφία
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
Διαστάσεις: 200px x 200px
7. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Στην πλατφόρμα των αιτήσεων υπάρχει πεδίο με τίτλο "ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ" στο οποίο καλείται ο υποψήφιος να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους 
επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Για τις Συστατικές Επιστολές
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την 
εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Τα άτομα που θα αναγράψει ο υποψήφιος μέσα στην αίτησή 
του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. 

Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας: 
α) η διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
β) η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Η υποβολή των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις
30/5/2021.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής
Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν 1) βαθμό πτυχίου, 2) βαθμολογία 
στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος, 3) επίδοση στη 
διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, 4) τυχόν 
ερευνητική και σχετική επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, 5) αξιολόγηση 
συστατικών επιστολών, 6) γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το 
Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, και 7) επίδοση στην προσωπική 
συνέντευξη. Στόχος των συνεντεύξεων είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να 
ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και 
το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση 
με το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, της ΠΦΥ και των Υπηρεσιών Υγείας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) ολοκληρώνεται με 
τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία συνεκτιμώντας τα κριτήρια επιλογής που 
αναφέρονται στην προκήρυξη καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων 
βάσει σειράς κατάταξης. Proslipsis.gr

Σε περίπτωση που ΜΦ, αν και έχει επιλεγεί, δεν εγγράφεται στο Πρόγραμμα, η θέση του 
καλύπτεται από τον πρώτο στη σειρά διαθέσιμο επιλαχόντα. Ωστόσο, για την εύρυθμη 
λειτουργία του Προγράμματος, ο κατάλογος των επιλαχόντων έχει ισχύ μόνο για τις 3 εβδομάδες 
από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Προγράμματος. Μετά τη λήξη αυτής της 
περιόδου οποιαδήποτε αποχώρηση δεν αναπληρώνεται και η θέση μένει κενή. 
Τέλη Φοίτησης 

Το Πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 2000¤ για το σύνολο των σπουδών. 

Ενδεικτική καταβολή των τελών φοίτησης:
Ποσό Περίοδος καταβολής
1η δόση - προκαταβολή 200 ¤ Εγγραφή: Σεπτέμβριος 2021
2η δόση 200 ¤ Οκτώβριος 2021
3η δόση 400 ¤ Δεκέμβριος 2021
4η δόση 400 ¤ Φεβρουάριος 2022
5η δόση 400 ¤ Απρίλιος 2022
6η δόση 400 ¤ Ιούνιος 2022

Χρονοδιάγραμμα
- 27/5/2021 - Λήξη υποβολής αιτήσεων
- 2/6/2021: Συνέντευξη 
Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων θα διεξαχθούν συνεντεύξεις και την Πέμπτη 
3/6/ 2021.
Για την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη 
Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail, μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων.
- Σεπτέμβριος 2021
Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
– Έντυπο εγγραφής
– Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον σε όσους 
δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή 
βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο 
τους κατά την περίοδο των εγγραφών
– Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους 
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ
θα είναι εφικτή η εγγραφή.
- Πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για την αναγνώριση τίτλου σπουδών/αναγνώρισης ομοταγούς που έχει υποβληθεί 
στον ΔΟΑΤΑΠ (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα παραπάνω κατά τη διάρκεια 
των αιτήσεων). 
- Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2021
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 2810394868, 4615, postgradsecr@med.uoc.gr)

Ο Διευθυντής
του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία -
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υπηρεσίες Υγείας»
Καθηγητής Χ. Λιονής

Ο Κοσμήτορας
της Ιατρικής Σχολής 
Καθηγητής 
Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved