ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Πατρών | Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Βιοϊατρική Μηχανική

Proslipsis.gr | Αθήνα 7.6.2021, 15:05

To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική» του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα λειτουργήσει με ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Οι βασικότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής σημεία:
1. Ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα σε θέματα και τεχνολογίες αιχμής της Βιοϊατρικής Μηχανικής
2. Ενίσχυση εργαστηριακής εκπαίδευσης και εκπόνησης εφαρμοσμένων εργασιών σε όλα τα αντικείμενα του μεταπτυχιακού.
3. Διεθνή συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια, ιδρύματα και αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού, με αμοιβαίες και προσκεκλημένες ομιλίες/μαθήματα, κινητικότητα φοιτητών και διπλωματικές εργασίες με διεθνή συνεργασία.
4. Ισχυροποίηση της συνεργασίας με τη βιομηχανία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών από εκπροσώπους της βιομηχανίας, πρακτική άσκηση φοιτητών και εφαρμοσμένες διπλωματικές εργασίες.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι 9 Ιουλίου 2021 και μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2021.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοιατρική  Μηχανική» στην υπΆ αριθμ. 6/19-5-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη  τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχουν τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ), 2) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ), 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΑΜ) και 4) το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοϊατρική Μηχανική οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS).
To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοϊατρική Μηχανική από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα λειτουργήσει με ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι βασικότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής σημεία:
 
1. Ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα σε θέματα και τεχνολογίες αιχμής της Βιοϊατρικής Μηχανικής
2. Ενίσχυση εργαστηριακής εκπαίδευσης και εκπόνησης εφαρμοσμένων εργασιών σε όλα τα αντικείμενα του μεταπτυχιακού.
3. Διεθνή συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια, ιδρύματα και αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού, με αμοιβαίες και προσκεκλημένες ομιλίες/μαθήματα, κινητικότητα φοιτητών και διπλωματικές εργασίες με διεθνή συνεργασία.
4. Ισχυροποίηση της συνεργασίας με τη βιομηχανία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών από εκπροσώπους της βιομηχανίας, πρακτική άσκηση φοιτητών και εφαρμοσμένες διπλωματικές εργασίες.

Σκοποί του ΔΠΜΣ−ΒΙΜ είναι:
α) Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στην προαγωγή της υγείας.
β) Η σε βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η εξειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

Κατηγορίες Πτυχιούχων:
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών .−Βιοιατρική Μηχανική  γίνονται δεκτοί μετά από προκήρυξη απόφοιτοι των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών: Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών/Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Αεροσκαφών, Επιστήμης Υλικών, Ιατρικής, Βιολογίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Ψηφιακών Συστημάτων, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΠΕ/ΤΕ, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ).

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων/Σχολών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μέχρι και τη λήξη προθεσμίας των εγγραφών. 

Διαδικασία υποβολής, επιλογής και προθεσμίες:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 
1. το γενικό βαθμό του διπλώματος/πτυχίου 
2. τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ.
3. το βαθμό της διπλωματικής εργασίας 
4. την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
5. την συνέντευξη του υποψήφιου.

Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2021. Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα. Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις:  
- 1η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.
- 2η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 φάσεων:
1η Φάση:  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 9-7-2021, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουλίου. Για όσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τ΄ανωτέρω κριτήρια δεν θα υπάρξει συνέντευξη. Για τους υποψηφίους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου 2021 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλεγέντων εισακτέων. Ο αριθμός των εισακτέων της 1ης Φάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού εισακτέων. Κατά την αξιολόγηση της 1ης Φάσης κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να κριθούν ως Επιλαχόντες. Οι αιτήσεις των Επιλαχόντων θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο.

2η Φάση: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 10-7-2021 μέχρι και 10-9-2021, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια δεν θα υπάρξει συνέντευξη. Για τους υποψηφίους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2021 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο δεύτερος και τελευταίος κατάλογος των Εισακτέων.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά το διάστημα υποβολής. 

Χρονική διάρκεια:
Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Το Δ.Π.Μ.Σ. – «ΒΙΜ» απονέμει Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ) στη «Βιοϊατρική Μηχανική». Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, καθώς και στην επιτυχή εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνονται στην Αγγλική γλώσσα.

Η έναρξη των μαθημάτων προσδιορίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2021.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# 
1. Αίτηση (η οποία βρίσκεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση)
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
4. Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδου Β2 ή μεγαλύτερο του κρατικού τίτλου γλωσσομάθειας).
5. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές να αποσταλούν από τους συντάκτες ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση secretary-postgrad@ece.upatras.gr 
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)
7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής κατάστασης βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (αν υπάρχουν). Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει βαθμό αποφοίτησης της τάξης 7/10 ή ισοδύναμο αυτού. Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής προέλευσης υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές, και σε περίπτωση που η αίτησή τους γίνει αποδεκτή πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα και μεταφρασμένα (στην Ελληνική γλώσσα) από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Για την αποφοίτηση τους απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
8. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
9. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 
Πληροφορίες:
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
α) http://www.biomed.upatras.gr 
(β)  από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ.: 2610-996493 
secretary-postgrad@ece.upatras.gr 
http://www.ece.upatras.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved