ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό του Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 13/7/09


Αθήνα 13.7.2009, 23:02
Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2009 -2010.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με πέντε κατευθύνσεις. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 θα εισαχθούν από 10 φοιτητές στις εξής τρεις κατευθύνσεις: 
α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές).
β) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας.
γ) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη.

Το διδακτικό σκέλος του ΜΔΕ διαρκεί δύο διδακτικά εξάμηνα και ακολουθείται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών μηνών και όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που καθίστανται πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2009 και με την προϋπόθεση ότι έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "λίαν καλώς" (δηλαδή 6,5 και μεγαλύτερο). Ειδικά για τη συμμετοχή των πτυχιούχων Σεπτεμβρίου 2009 στη διαδικασία επιλογής αρκεί σχετικό πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου και ότι εκκρεμεί απλώς η ορκωμοσία, για την οριστικοποίηση όμως της εγγραφής τους, σε περίπτωση επιτυχίας, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών, εφόσον η μεταπτυχιακή διατριβή ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο μέγιστο διάστημα. Απαλλάσσονται ολικώς ή μερικώς της καταβολής διδάκτρων: α) όσοι είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών (δηλαδή με 4 παιδιά), β) όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης Β6/1504/2001 – ΦΕΚ 659Β΄), και γ) όσοι συντηρούν μονογονεϊκές οικογένειες με την προϋπόθεση ότι δεν καταβάλλεται διατροφή για τα τέκνα από τον άλλο γονέα.

Και στις τρεις περιπτώσεις το οικείο οικογενειακό (ή το ατομικό) εισόδημα θα πρέπει να είναι χαμηλότερο των 20.000 ευρώ ετησίως. Επίσης, απαλλάσσονται ολικώς ή μερικώς της καταβολής διδάκτρων (με απόφαση που λαμβάνεται κατά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος) όσοι έχουν οικογενειακό (ή ατομικό) εισόδημα χαμηλότερο των 10.000 ευρώ ετησίως ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση από 1 έως 25 Σεπτεμβρίου 2009, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (υπόψη κας Βασιλικής Φλώρου), Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος.

Για να γίνει δεκτή μία αίτηση, θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι της 25ης Σεπτεμβρίου 2009. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή να το εκτυπώνουν απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού (με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων για τους πτυχιούχους περιόδου Σεπτεμβρίου 2009).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Πέραν των ανωτέρω πιστοποιητικών, γίνεται δεκτό και πιστοποιητικό TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 75 με μίνιμουμ για Reading το 21 (βλ. σχετικό παράρτημα στο τέλος της παρούσας προκήρυξης).
5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής), εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (βλ. σχετικό παράρτημα στο τέλος της παρούσας προκήρυξης).
6. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
7. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους).
8. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
9. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου.
10. Υπόμνημα - Δήλωση Ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο συγκεκριμένο Τμήμα, σε συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του.

Τα ανωτέρω υπ’ αριθ. 9 και 10 στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θα γραφούν σε κείμενο word και θα σταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, το ανωτέρω υπ’ αριθ. 10 στοιχείο θα πρέπει να έχει έκταση που θα κυμαίνεται μεταξύ 250 και 300 λέξεων.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερες από μία κατευθύνσεις του ΜΔΕ. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται χωριστές αιτήσεις συνοδευόμενες η κάθε μία από τον αντίστοιχο φάκελο υποψηφιότητας.

Διαδικασία επιλογής
Κατά το τριήμερο 28 - 30 Σεπτεμβρίου 2009 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις επιλογής για την κάθε κατεύθυνση χωριστά. Το περιεχόμενο και η βιβλιογραφία για τις εξετάσεις κάθε κατεύθυνσης παρατίθενται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2009.

Τέλος, από 12 μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2009 θα διενεργηθούν οι συνεντεύξεις με όσους υποψήφιους συγκεντρώσουν στις εξετάσεις επιλογής βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5). Θα ακολουθήσει η διαδικασία τελικής επιλογής των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί στην κάθε μία από τις τρεις κατευθύνσεις, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
- Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 50%
- Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 15%
- Γενικός βαθμός πτυχίου, με συντελεστή 10%
- Βαθμολογία σε συναφή προπτυχιακά μαθήματα, με συντελεστή 5%
- Επίδοση σε διπλωματική εργασία, με συντελεστή 5%
- Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, με συντελεστή 5%
- Ερευνητική δραστηριότητα / επιστημονικές δημοσιεύσεις, με συντελεστή 5%
- Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής μόνο), με συντελεστή 5%.

Εγγραφές - Μαθήματα
Οι εγγραφές όσων θα επιλεγούν τελικώς θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου μέχρι και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), το καθένα από τα οποία διαρκεί 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα αρχίσουν στις 26 Οκτωβρίου 2009, ενώ τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσουν στις 22 Φεβρουαρίου 2009. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr αμέσως μετά την έγκριση των τροποποιήσεων που θα ισχύσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος, τηλ. 27410-74992, e-mail pmssep-secr@uop.gr , υπεύθυνη Γραμματείας κ. Βασιλική Φλώρου).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved