ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σε δημόσια διαβούλευση η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

 

Αθήνα 17.6.2010, 12:45

Σε δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=239 θέτει από 17 μέχρι 27 Ιουνίου 2010 την πρόταση για τις διαδικασίες που αφορούν στην  αυτοαξιολόγηση στη σχολική μονάδα το υπουργείο Παιδείας.

* Ακολουθούν σχετικό εισαγωγικό σημείωμα της υπουργού Άννας Διαμαντοπούλου και το κείμενο της διαβούλευσης.

 

 

Εισαγωγικό σημείωμα της υπουργού Παιδείας

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου - Διαδικασίες Αυτο-αξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Οι  σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές αλλαγές απαιτούν συστηματικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, προκειμένου το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί, άμεσα και με επιτυχία, στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Η μορφή του, η οργάνωσή του, το περιεχόμενό του, τα μέσα του, το ανθρώπινο δυναμικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές πρακτικές του και τα αποτελέσματά του είναι σήμερα αντικείμενα μελέτης, κριτικής και αναθεώρησης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η αυτοαξιολόγηση και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας αποτελεί μια ισχυρή αναγκαιότητα συνδεδεμένη σε ένα βαθμό με την τάση της ενίσχυσης της σχολικής μονάδας ως φορέα κριτικής και γόνιμης υποδοχής, διαμόρφωσης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η αυτοαξιολόγηση προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολικής μονάδας, υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Αποβλέποντας, αφενός στην ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου και αφετέρου στη διάδοση και εδραίωση μιας μορφής αξιολόγησης στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είναι ταυτόχρονα «φιλική» και ουσιαστική στην κατεύθυνση της αλλαγής ή βελτίωσης του σχολείου, των πρακτικών του και των μορφωτικών επιτευγμάτων του, κατατίθεται το πλαίσιο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τον κάθε πολίτη  για την αυτοαξιολόγηση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη διαβούλευση.

Η Υπουργός
Άννα Διαμαντοπούλου


 

Το κείμενο της διαβούλευσης

Ποια μορφή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου θεωρείτε ως καταλληλότερη να εφαρμοστεί στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και γιατί;
Α. Εσωτερική αξιολόγηση με έμφαση στην Ιεραρχική Εσωτερική Αξιολόγηση
Β. Εσωτερική αξιολόγηση με έμφαση στη Συλλογική Εσωτερική Αξιολόγηση ή Αυτοαξιολόγηση
Γ. Εξωτερική αξιολόγηση βασισμένη σε σύστημα αξιολογητών
Δ. Μεικτό σύστημα εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης
Ε. Άλλο:
Αναφερθείτε σε λόγους που τεκμηριώνουν την άποψή σας:

Ποιους θεωρείτε ως βασικούς στόχους την επίτευξη των οποίων θα πρέπει να επιδιώκει ένα σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα;
Δημιουργία κουλτούρας, αρχών και κανόνων αξιολόγησης στο σχολείο
Ενεργοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας
Ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας
Συνειδητοποίηση από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας του σχολείου
Καλλιέργεια της συμμετοχικής ευθύνης και της αυτοδέσμευσης των εκπαιδευτικών σε κοινά αποφασισμένες δράσεις
Δημιουργία προϋποθέσεων για πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόμων δράσεων
Εντοπισμός αδυναμιών, διαπίστωση προβλημάτων και δημιουργία συνθηκών για βελτίωση
Διάχυση καλών πρακτικών
Υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού με υποδείξεις και προτάσεις προς την εκπαιδευτική ιεραρχία για το περιεχόμενο των παρεμβάσεων
Άλλο … :

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα και την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα
Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του περιεχομένου  και των διαδικασιών του προγράμματος της Αυτοαξιολόγησης
Η ανάδειξη της Σχολικής Μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου
Η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και η αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού
Η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης μαθητών και γονέων στο έργο των εκπαιδευτικών και του σχολείου
Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στα ζητήματα της αξιολόγησης
Η διαμόρφωση κουλτούρας ανάληψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων και την επίλυση προβλημάτων
Η διάχυση των καλών πρακτικών
Η δυνατότητα της συνεχούς ανατροφοδότησης του σχεδιασμού και των πολιτικών του ΥΠΔΒΜΘ για συγκεκριμένες παρεμβάσεις (υποστηρικτικού, ενισχυτικού, αντισταθμιστικού, επιμορφωτικού χαρακτήρα)
Άλλο … :

Άλλες προτάσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα;
Άλλες προτάσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα;

Εφόσον το ερωτηματολόγιο αυτό απηχεί τις επίσημες επιστημονικές θέσεις του συλλογικού σας φορέα, παρακαλούμε να αναφέρετε εάν και τι είδους διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης έλαβαν χώρα, προκειμένου να καταλήξετε στη διαμόρφωση της τελικής σας στάσης απέναντι στο πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης και τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου.
Εφόσον το ερωτηματολόγιο αυτό απηχεί τις επίσημες επιστημονικές θέσεις    του συλλογικού σας φορέα, παρακαλούμε να αναφέρετε εάν και τι είδους διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης έλαβαν χώρα, προκειμένου να καταλήξετε στη διαμόρφωση της τελικής σας στάσης απέναντι στο πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης και τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου.

Τι προτείνετε προκειμένου να βελτιωθεί η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία της διαβούλευσης;
Τι προτείνετε προκειμένου να βελτιωθεί η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία της διαβούλευσης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved