ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Αθήνα 28.9.2010, 16:00

Θέματα λειτουργίας του νεοσύστατου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) ρυθμίζει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

Αριθ. 11162 (2)
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄) και
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ) και εξασφάλισης της ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθήκοντα και αναπλήρωση του Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση. Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 2
Συνεδριάσεις
Το Ε.Σ.Ε.Τ. συνεδριάζει:
α) τακτικά, ύστερα από πρόσκληση όλων των μελών του από τον Πρόεδρο, τρεις φορές κατ’ έτος, και
β) έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου για την εξέταση και λήψη απόφασης επί ειδικότερων θεμάτων που παραπέμπονται στο Ε.Σ.Ε.Τ. από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αν το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.

Άρθρο 3
Απαρτία
Το Ε.Σ.Ε.Τ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά μέλη του.

Άρθρο 4
Πρόσκληση, λειτουργία και λήψη αποφάσεων
1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου, σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από αυτόν.
2. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι επιμέρους πληροφορίες και τα έγγραφα που διευκολύνουν ή αφορούν τη συζήτηση.
3. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τον Γραμματέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας στα μέλη, πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση.
4. Τη σύγκληση του Ε.Σ.Ε.Τ. μπορεί να ζητεί οποτεδήποτε ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζοντας τα προς συζήτηση θέματα και παρευρισκόμενος, κατά την κρίση του, στη συνεδρίαση.
5. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή εμπειρογνώμονα για την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τα συζητούμενα θέματα.
6. Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ λαμβάνονται ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 5
Πρακτικά
Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ διατυπώνονται στα πρακτικά που τηρούνται από τον Γραμματέα κατά τη συζήτηση, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση μελών, η ημερήσια διάταξη, το περιεχόμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου και καταχωρίζεται η γνώμη της μειοψηφίας.
Τα πρακτικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη από τον Γραμματέα και επικυρώνονται από το Συμβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.

Άρθρο 6
Αλληλογραφία - τηρούμενοι φάκελοι και βιβλία
1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αλληλογραφεί απ’ ευθείας με όλες τις δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες, καθώς και με νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
Όλα τα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο.
2. Με μέριμνα του Γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Τ. και της οργανικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που ασκεί τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου τηρούνται τα εξής:
α) βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων,
β) φάκελος έντυπου αρχείου,
γ) φάκελοι πρακτικών των συνεδριάσεων,
δ) φάκελος διαχείρισης ταξιδιών των μελών του Συμβουλίου,
ε) φάκελος οικονομικής διαχείρισης και
στ) ηλεκτρονικός φάκελος αρχείου.

Άρθρο 7
Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄) εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved