ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς για θέσεις μελών ΠΥΣΔΕ


Αθήνα 8.12.2010, 15:32

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων και μελών ως Συμβουλίων Επιλογής, εξέδωσε το υπουργείο Παδείας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2010.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.30/15191
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΟΙΝ.: 1. Διευθυντές Εκπ/σης
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 15-17 και Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε.
Τ.Κ. – Πόλη: 115 21 Αθήνα 2. Σχολικές Μονάδες ΔΕ και Σ.Ε.Κ.
Ιστοσελίδα: attik.pde.sch.gr (μέσω Δ/νσεων και Γραφείων)
E-mail: mail@attik.pde.sch.gr 3. ΚΕΔΔΥ Αττικής
Πληροφορίες: Κολλιάκου Σοφία, 4. ΠΕΚ Αττικής
Καστανάς Παναγιώτης 5. ΚΠΕ Αττικής
Τηλέφωνο: 210-6450625, 210-6455974
Φαξ: 210-6450609

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό:
1) Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
2) Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ως Συμβουλίων Επιλογής».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1α. Tην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του Νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/29-3-2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-05-2010).
1β. Τις παραγράφους proslipsis 11 και 12 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19/05/2010).
1γ. Το αριθ. Φ.350/51/87342/Δ1/19-07-2010 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ.
1δ. Την αριθ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Απόφαση της Υπ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίσθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.
1ε. Την ανάγκη συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).
2α. Tην παράγραφο 8 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05 2010).
2β. Τις διατάξεις των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010).
2γ. Την υπ’ αριθμ. 106139/Δ1/30-8-2010 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ.
2δ. Την ανάγκη συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως Συμβουλίων Επιλογής.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
1. Τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α΄, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., διαθέτουν τα προβλεπόμενα - σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του Ν. 3839/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 - προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής μέσω των αρμοδίων Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ από 6/12/2010 μέχρι και 15/12/2010.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, στην οποία θα υπολογίζεται αναλυτικά η πραγματική διοικητική τους υπηρεσία. Ως διοικητική υπηρεσία, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του Ν. 3839/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010, νοείται ο συνολικός χρόνος άσκησης διοικητικών καθηκόντων σε θέσεις Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία αυτή έχει αποκτηθεί.

Η επιλογή γίνεται μεταξύ των δεκαπέντε υποψηφίων που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις Στελεχών Εκπαίδευσης.

Οι αρμόδιοι Διευθυντές Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε ενδιαφερόμενο, στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε κάθε μία από τις θέσεις Διευθυντή Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο συνολικός χρόνος άσκησης καθηκόντων στις προαναφερόμενες θέσεις.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου πραγματικής διοικητικής υπηρεσίας ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2010.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις δηλώσεις των υποψηφίων με την πραγματική διοικητική υπηρεσία, τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις και το συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής διοικητικής υπηρεσίας τους, το αργότερο μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2010.

Επισυνάπτονται υποδείγματα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) δήλωσης για τον υπολογισμό της πραγματικής διοικητικής υπηρεσίας, γ) βεβαίωσης και δ) συγκεντρωτικού πίνακα.

2. Τους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε., τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. με βαθμό Α΄, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., διαθέτουν τα προβλεπόμενα - σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010 - προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως συμβουλίου επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής μέσω των αρμοδίων Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ από 06/12/2010 μέχρι και 15/12/2010, εφόσον δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση, βάσει της υπ’ αριθμ. Φ.30/9699/3-9-2010 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. θα υποβάλουν την αίτησή τους απευθείας στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται:
α) για τους Σχολικούς Συμβούλους με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει.
β) για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης ή στα παιδαγωγικά, εφόσον υπάρχουν.
γ) για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α΄, με βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί καθώς και η εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία του υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι, α) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. συμμετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη σύνθεσή τους ως συμβουλίων επιλογής, εφόσον δεν υπάρχουν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων που να επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε αυτά και β) σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 13 εδαφ. α΄, μέλος Συμβουλίου (Επιλογής) που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεντρωτικό πίνακα, σε μορφή excel, με τις καταχωρισμένες υποψηφιότητες στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, προκειμένου να διαβιβαστούν στο ΥΠΔΒΜΘ, το αργότερο μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2010.

Ο συγκεντρωτικός πίνακας υποψηφίων σε μορφή excel θα αποσταλεί και ηλεκτρονικά.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι και οι Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved