ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Με το ΕΚΔΔΑ θα συνεργάζονται τα Αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

 

Αθήνα 5.2.2011, 13:30

Θέματα των Αυτοτελών Τμημάτων Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ρυθμίζει απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Γεωργίου Ντόλιου.

Η απόφαση προβλέπει ότι τα Τμήματα θα συνεργάζονται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης - Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό του και με σκοπό την επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των καταργούμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠ).

Τα Τμήματα Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 280 παρ. VIII 2α του ν. 3852/2010, έχουν ως αποστολή την υποστήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στην εδαφική τους περιφέρεια, στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων του ΕΚΔΔΑ. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους συνεργάζονται με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ΕΚΔΔΑ για την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιμόρφωσης που αναπτύσσει και υλοποιεί το ΕΚΔΔΑ στην εδαφική τους περιφέρεια, καθώς και για την ενημέρωση και πληροφόρηση των φορέων του δημοσίου σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής τους, τα Τμήματα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του ΕΚΔΔΑ για τη διενέργεια ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών στους δημόσιους φορείς της εδαφικής τους περιφέρειας, καθώς και τη διαμόρφωση των αναγκαίων σχεδίων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ΕΚΔΔΑ υποδεικνύει. Η συνεργασία μπορεί να συνίσταται είτε στην αυτοπρόσωπη παρουσία του επιστημονικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ κατά τη διενέργεια της ανίχνευσης είτε στην υπόδειξη της κατάλληλης μεθοδολογίας και στην παροχή της απαιτούμενης συνδρομής για την υλοποίηση της.
β) Δημοσιοποιούν τις δραστηριότητες και ενημερώνουν τους φορείς της εδαφικής τους περιφέρειας σχετικά με την πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων καθώς και τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα.
γ) Διατυπώνουν προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων στην εδαφική τους περιφέρεια.
δ) Υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στην εδαφική τους περιφέρεια.
ε) Προτείνουν εκπαιδευτικό προσωπικό από την εδαφική τους περιφέρεια, στις περιπτώσεις που ζητείται από το ΕΚΔΔΑ.
στ) Δύναται να υποστηρίζουν οργανωτικά και επικοινωνιακά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΚΔΔΑ και καταρτίζουν περιοδικές εκθέσεις σε σχέση
με τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των επιμορφωτικών δράσεων.
Η δαπάνη σχετικής μετακίνησης καθώς και διαμονής των υπάλληλων του Αυτοτελούς Τμήματος στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος, βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος.
ζ) Υποστηρίζουν την αξιολόγηση των υλοποιούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ΕΚΔΔΑ υποδεικνύει.
η) Υποστηρίζουν τις αναγκαίες ενέργειες του ΕΚΔΔΑ για την αποτίμηση των επιδράσεων της επιμόρφωσης στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων που εδρεύουν στην εδαφική περιφέρεια των Αυτοτελών Τμημάτων.
θ) Συντάσσουν περιοδικές αναφορές, σε σχέση με τα αποτελέσματα των επιμορφωτικών δράσεων.
ι) Έχουν την ευθύνη δημιουργίας, τήρησης και επικαιροποίησης αρχείου με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης της εδαφικής τους περιφέρειας.
ια) Δύνανται να συνεργάζονται με το ΕΚΔΔΑ για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που εκτελείται στις περιοχές ευθύνης τους, μέσα από κοινές ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ.

Υλικοτεχνική υποδομή
Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των καταργούμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠ), μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ να διατεθεί προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, εν μέρει ή στο σύνολο του, για τις ανάγκες υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην εδαφική περιφέρεια τους.

Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξασφαλίζονται οι αναγκαίες κτιριακές υποδομές για την εγκατάσταση του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ., με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιμορφωτικών δράσεων στην εδαφική τους περιφέρεια. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μπορούν να διατηρήσουν τις τυχόν υφιστάμενες κτιριακές υποδομές των καταργούμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε αυτές. Οι τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση των κτιριακών υποδομών βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Το ΕΚΔΔΑ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των υλικοτεχνικών και κτιριακών υποδομών που διατίθενται για τα καταργούμενα Π.ΙΝ.ΕΠ. μέχρι την εφαρμογή του άρθρου 280, κεφ. VIII, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης» και πάντως όχι πέραν της 31/3/2011.

 Η ευθύνη καλής λειτουργίας και διατήρησης της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής ανήκει στα Αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που συνεργάζονται για το σκοπό αυτό με τις Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονομικού, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ιδιοκτησία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού παραμένει στο ΕΚΔΔΑ.

Με ευθύνη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ο παραχωρούμενος από το ΕΚΔΔΑ σε αυτές υλικοτεχνικός εξοπλισμός και υποδομές θα πρέπει να είναι διαθέσιμος προς οποιονδήποτε έλεγχο διενεργηθεί από εθνικές ή κοινοτικές αρχές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved