ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σε διαβούλευση π.δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Πανεπιστημίων

 

Αθήνα 14.2.2011, 19:12

Από το γραφείο του υφυπουργού Παιδείας Ιωάννη Πανάρετου ανακοινώνεται ότι αναρτώνται από σήμερα και μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011 στην διεύθυνση http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4817 προς διαβούλευση σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων που εκκρεμούσαν. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, τα σχέδια θα αποσταλούν στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας για την απαιτούμενη διατύπωση γνώμης.

Τα σχέδια αυτά αφορούν τους:
1. Πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων
2. Πτυχιούχους των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων
3. Διπλωματούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος
4. Διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης
5. Πτυχιούχους του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
6. Διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Βέροια
7. Πτυχιούχους του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
8. Πτυχιούχους του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

* Ακολουθούν τα κείμενα των προεδρικών διαταγμάτων που βρίσκονται μέχρι στιγμής αναρτημένα.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος
Άρθρο 1
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος α) της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, β) του Πολυτεχνείου Κρήτης και γ) κάθε άλλου ισότιμου και αντιστοίχου Τμήματος που τυχόν ιδρυθεί ή αναγνωρισθεί στο μέλλον από το Κράτος, καθώς και οι κατέχοντες ισότιμα και αντίστοιχα διπλώματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, νομίμως αναγνωρισμένα, στην Ελλάδα, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2
1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:
α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.
Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους παράλληλα ή από κοινού με άλλους μηχανικούς και επιστήμονες δύναται να ασκήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες ενδεικτικά στα εξής πεδία:
1. Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Υδραυλική
2. Υγρά απόβλητα - Ρύπανση υδάτων
3. Στερεά απόβλητα.
4. Ποιότητα Αέρα και Κλιματική Αλλαγή,
5. Βιομηχανία και Περιβάλλον,
όσον αφορά σε σχεδιασμό, διαχείριση, λειτουργία, μέτρηση και παρακολούθηση, έλεγχο ποιότητας, συστημάτων περιβάλλοντος, εγκαταστάσεων προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος με κοινωνικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς όρους αειφορίας.
Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί περιβάλλοντος με έμφαση δύνανται να ασχολούνται και διαμορφώνουν παράλληλα ή από κοινού με άλλους μηχανικούς και επιστήμονες τις ακόλουθες δραστηριότητες:
6. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση και ειδικότερα όσον αφορά σε:
- Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
- Διαχείριση και προστασία παράκτιων περιοχών
- Σχέδια δράσης για την προστασία της ατμόσφαιρας
- Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών
- Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Πληροφορίας
- Μελέτες στρατηγικής για την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
- Νομοθεσία περιβάλλοντος
- Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
- Προγράμματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης (Local Agenda 21, Habitat Agenda)
- Περιβαλλοντικός σχεδιασμός φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
- Δημόσια υγιεινή
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- Παραγωγή ενέργειας από στερεά απόβλητα (θερμική επεξεργασία, αναερόβια χουμοποίηση), Χ.Υ.Τ.Α. (βιοαέριο) και υγρά απόβλητα
- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών
- Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για αποδοχή περιβαλλοντικών μέτρων και πολιτικών
- Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε περιβαλλοντικά προγράμματα
- Επιμόρφωση φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα
7. Περιβαλλοντική Αξιολόγηση και Έλεγχος και ειδικότερα όσον αφορά σε:
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση τεχνικών έργων, προγραμμάτων και σχεδίων
- Ειδικά θέματα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Θόρυβος, Δονήσεις, Αέρια ρύπανση, Οπτική παρείσδυση
- Έλεγχος συμμόρφωσης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία
- Δημόσια υγιεινή και ανάλυση επικινδυνότητας
- Διαμόρφωση περιβαλλοντικών δεικτών
- Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit )
- Εφαρμογές τεχνολογιών αντιρρύπανσης
- Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων και παρακολούθηση επιπτώσεων (Monitoring)
Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους ασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μισθωτοί, ως παρέχοντες υπηρεσίες, συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ενδεικτικά σε τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:
- Στη διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και Διεθνών Οργανισμών, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν με το αντικείμενο αυτό.
- Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης, αποκατάστασης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν το περιβάλλον.
- Στην εκπόνηση και/ή τον έλεγχο μελετών διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα περιβάλλοντος στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 4
1) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας παράλληλα ή από κοινού με άλλες ειδικότητες μηχανικών, σύμφωνα με τον νόμο μελέτες τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα στις κάτωθι κατηγορίες:
- «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» και συγκεκριμένα:
• τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων.
• τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.
• τις μελέτες προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. διαχείρισης ατμόσφαιρας, αερίων αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, υγρών αποβλήτων, απορριμμάτων, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, θορύβων δονήσεων και κραδασμών, βιοτόπων, οικοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων και γενικότερα συνόλων ή στοιχείων φύσης).
• τις μελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών (π.χ. επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδάφους).
• Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος εκπονούν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ιδιωτικά έργα ή δραστηριότητες, αμέσως μετά τη λήψη της Άδειας Άσκησης του επαγγέλματός τους.
- «Μελέτες Χημικών Διεργασιών» όσον αφορά σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών, υγρών και αερίων βιομηχανικών αποβλήτων, επεξεργασίας ύδατος, αστικών λυμάτων και στερεών και επικινδύνων απορριμμάτων και συγκεκριμένα την α) εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών, β) εκπόνηση και επίβλεψη εκτέλεσης μελετών και γ) υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης που αφορούν τις συγκεκριμένες χημικές εγκαταστάσεις. Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν σε μελέτες εγκαταστάσεων υγιεινής και ασφάλειας εργασιακών χώρων που έχουν σκοπό την προστασία από κινδύνους δηλητηρίασης ή μόλυνσης.
- Μελέτες Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων
- «Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων»
- «Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
- Σε «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.
- Σε «Υδρογεωλογικές Μελέτες», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με την προστασία φυσικών αποδεκτών και αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών.
- Σε «Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος για την προστασία και αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών (φυτοεξυγείανση)
- Σε «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος συγκοινωνιακών έργων, μελέτες θορύβου, αέριας ρύπανσης.
- Σε «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος για την αποκατάσταση υπαρχόντων χώρων διάθεσης απορριμμάτων (ΧΔΑ) (Θεμελίωση, ορύγματα, αναχώματα, στεγάνωση, κάλυψη).
2) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν την ευθύνη κατασκευής με τα αντίστοιχα δικαιώματα:
Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας Νερού, Υγρών και Στερεών και Αέριων Αποβλήτων καθώς και προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.
3) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους δύνανται να ασκούν καθήκοντα:
• επιθεωρητών περιβάλλοντος στη δημόσια διοίκηση, και ΟΤΑ,
• ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα σε ΑΕΙ, επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και οργανισμούς,
• επιθεωρητών ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας και εφαρμογής της συνθήκης του Κυότο.
• υπεύθυνων τήρησης περιβαλλοντικών όρων και διαχείρισης περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις, και
• τεχνικών ασφαλείας.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Άρθρο 1
1. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως «Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων», με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2
1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:
α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.
Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δύνανται να απασχολούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στους εξής ενδεικτικούς τομείς δραστηριοτήτων:
(1) Εργασίες διερεύνησης του εδάφους και υπεδάφους με: γεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, γεωτρητικές, τηλεπισκοπικές και άλλες μεθόδους και στόχο την ανίχνευση, εντοπισμό και αξιολόγηση φυσικών πόρων, την κατασκευή τεχνικών έργων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, κλπ.
(2) Εκμεταλλεύσεις ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών, μαρμάρων, διακοσμητικών λίθων και αδρανών υλικών), με επιφανειακές, υπόγειες ή υποθαλάσσιες μεθόδους.
(3) Εκμεταλλεύσεις ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ.), καθώς και στην αξιοποίηση αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων, διοξειδίου του άνθρακα κλπ.
(4) Εκμεταλλεύσεις γεωθερμικών πεδίων καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
(5) Μονάδες εμπλουτισμού ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών.
(6) Μονάδες παραγωγής δομικών και διακοσμητικών υλικών με χρήση βιομηχανικών ορυκτών ή μεταλλευμάτων, πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου.
(7) Μονάδες παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων (γύψος, κλπ.).
(8) Εξορυκτικά και τεχνικά έργα στα οποία απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών.
(9) Μονάδες παραγωγής και διαχείρισης πρωτογενούς ενέργειας.
(10) Μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης χρήσιμων υλικών με μεθόδους εμπλουτισμού.
(11) Έργα προστασίας, αποκατάστασης περιβάλλοντος και απορρύπανσης εδαφών σε μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών.
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων έχουν δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε συνεργασία, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις επιστημονικές τους γνώσεις, με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, οι εξειδικευμένες γνώσεις των οποίων αποδεικνύονται από τους τίτλους σπουδών τους, σε:
(12) Έργα εντοπισμού, διερεύνησης, άντλησης, εμπλουτισμού και προστασίας υδροφόρων σχηματισμών.
(13) Διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems, GIS) σε γεωτεχνικές, μεταλλευτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.
(14) Έργα συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης γεωδεδομένων σε μεταλλευτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Ανάλυση γεωδεδομένων με γεωστατιστικές και άλλες μεθόδους.
(15) Έργα διάνοιξης σηράγγων, μικροσηράγγων, φρεάτων και γεωτρήσεων.
(16) Διάνοιξη υπογείων έργων.
(17) Εκσκαφές, μετακινήσεις και αποθέσεις γαιών και ενισχύσεις γεωλογικών σχηματισμών σε τεχνικά έργα.
(18) Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης αστοχιών γεωλογικού χαρακτήρα.
(19) Μονάδες παρακολούθησης, συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών, υγρών και αέριων βιομηχανικών αποβλήτων.
(20) Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων, μονάδων, διαδικασιών κλπ., στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
(21) Εκπόνηση μελετών και πραγματογνωμοσύνες των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
Επιπλέον, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων έχουν δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε:
Α) Ερευνητικά κέντρα και εργαστηριακές μονάδες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
Β) Νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιους οργανισμούς καθώς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντωντων Διπλωματούχων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Βέροια

Άρθρο 1
Οι Διπλωματούχοι του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Βέροια, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2
Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:
α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.
Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3
1. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δύνανται να απασχολούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στους εξής ενδεικτικούς τομείς δραστηριοτήτων:
• Εκπόνηση χωροταξικών, ρυθμιστικών, πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών καθώς και μελετών ανάπλασης περιοχών.
• Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης ειδικών χρήσεων, εγκαταστάσεων, έργων και υπηρεσιών.
• Μελέτη της δομής, της χωρικής οργάνωσης και διαχείρισης δικτύων υποδομής και υπηρεσιών.
• Εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών, μελετών σχεδιασμού δικτύων και συστημάτων μεταφορών και των επιπτώσεών τους.
• Χρονικός και τεχνοοικονομικός προγραμματισμός έργων.
• Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού.
• Εκπόνηση, διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.
• Τεχνοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας.
• Διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών αξιοποίησης φυσικών πόρων.
• Περιβαλλοντικός χωρικός σχεδιασμός με έμφαση στο σχεδιασμό και διαχείριση εναλλακτικών μορφών και πηγών ενέργειας.
• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προγραμμάτων και έργων.
• Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών. Εφαρμογή μεθόδων Χαρτογραφίας, Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
• Εκπόνηση κοινωνικοοικονομικών μελετών και ερευνών αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης.
• Μελέτες αγοράς γης, διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων.
• Εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα σχεδιασμού του χώρου και χωρικής ανάπτυξης.
2. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, στελέχη σε επιχειρήσεις, σύμβουλοι μηχανικοί, μηχανικοί στην αυτοδιοίκηση, στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε συναφή αντικείμενα και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Άρθρο 1
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:
α) Ως επιτελικά και διοικητικά στελέχη σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι σχεδιάζουν, εποπτεύουν, αξιολογούν και υλοποιούν κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική.
β.1) Ως διοικητικά στελέχη σε διοικητικές θέσεις φορέων κοινωνικής πολιτικής (κοινωνική ασφάλιση, υπηρεσίες υγείας και νοσοκομεία, δημιουργία απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, πρόληψης και κοινωνικής αρωγής, προστασία ανηλίκων, υποστήριξη τρίτης ηλικίας κλπ.).
β.2) Ως διοικητικά στελέχη σε οργανισμούς και υπηρεσίες μεταναστευτικής πολιτικής σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

β.3) Ως διοικητικά στελέχη στις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.
β.4) Ως επιτελικά στελέχη σε θέσεις σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που εκπορεύονται από φορείς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, του τρίτου τομέα, των ΝΠΔΔ κλπ., καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β.5) Ως σχεδιαστές και εφαρμοστές προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε ειδικούς φορείς (του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα) κατάρτισης και εφαρμογής επιμέρους προγραμμάτων που εστιάζουν σε κοινωνικές παρεμβάσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους, κοινωνικά αποκλεισμένους, ανέργους κλπ.) και στην επανένταξη ατόμων (σε κέντρα ψυχικής υγιεινής, νοσοκομεία, φυλακές, κέντρα απεξάρτησης κλπ.).
γ.1) Ως επιτελικά και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης:
i) σε φορείς οι οποίοι έχουν ως έργο τον κεντρικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος, είτε συνολικά είτε ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.
ii) σε αποκεντρωμένους θεσμούς εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διοίκησης.
iii) σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
γ.2) Ως επιτελικά στελέχη της εκπαίδευσης σε φορείς και σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει η χώρα μας, και οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο τη χάραξη και τη μελέτη εκπαιδευτικής πολιτικής.
γ.3) Ως σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς, αλλά και ως επιμορφωτές των εκπαιδευτικών, σε ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διοίκησης και εκπαιδευτικής Proslipsis.gr αξιολόγησης, και γενικότερα σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.
γ.4) Ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε άτυπες και μη-τυπικές μορφές εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικές και μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού.
γ.5) Ως σχεδιαστές, παραγωγοί και εφαρμοστές πρόσθετου και εναλλακτικού εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού (έντυπου, ψηφιακού ή οπτικο-ακουστικού) για τις ανάγκες τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων και μη-τυπικών μορφών εκπαίδευσης.
γ.6) Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2-10-2008, άρθρο 20, παρ. 3, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ72 (εκπαιδευτικοί ενηλίκων) και απασχολούνται σε προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλο επίσημο κρατικό φορέα.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος «Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο 1
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης μπορούν να εργαστούν, μεταξύ άλλων, ως:
(1) Εκπαιδευτικοί στη Μέση εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια και Τ.Ε.Ε., φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ., Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και γενικότερα σε θέσεις απασχόλησης της δια βίου εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με τον κλάδο ΠΕ33 (στον οποίο έχουν ενταχθεί).
(2) Ερευνητές σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών, δεξαμενές σκέψης, τμήματα έρευνας ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, καθώς και σε τμήματα ερευνών θεσμών όπως η Βουλή των Ελλήνων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
(3) Στελέχη διοίκησης, διαχείρισης και σχεδιασμού πολιτιστικής πολιτικής, σύμβουλοι και επιμορφωτές στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, ιδρύματα με μορφωτική και πολιτισμική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τραπεζών ή επιχειρήσεων και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού.
(4) Στελέχη (κλάδου Διοικητικού & Διοικητικού/Οικονομικού) της δημόσιας διοίκησης (Υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί, ΟΤΑ, ρυθμιστικές αρχές, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως υπουργεία, νομαρχίες, κλπ.)
(5) Ειδικοί επιστήμονες (σε θέματα διαχείρισης γνώσης) σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε ιδιωτικά γραφεία.
(6) Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε μεγάλες επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
(7) Στελέχη και σύμβουλοι σε ζητήματα εφαρμοσμένης ηθικής (και ιδιαίτερα βιοηθικής και ιατρικής ηθικής) σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Κέντρα, Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικές Κλινικές, Μαιευτήρια, κλπ.)
(8) Διοικητικά στελέχη (δημόσιων και ιδιωτικών) εκπαιδευτικών και ερευνητικών θεσμών και υπηρεσιών, κυρίως πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, ιστορικών αρχείων και μουσείων.
(9) Στελέχη των θεσμών διαμόρφωσης επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής (σε κρατικές, επιχειρηματικές, ρυθμιστικές αρχές, σε Ο.Τ.Α., καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κτλ).
(10) Στελέχη μέσων μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδων, τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών σταθμών, ενημερωτικών ιστοσελίδων) σε όλους τους τομείς αλλά κυρίως στην «επικοινωνία της επιστήμης» (science communication) και στην επιστημονική δημοσιογραφία (scientific journalism).
(11) Στελέχη διαφημιστικών εταιριών και εταιριών δημοσίων σχέσεων.
(12) Στελέχη σε ιδιωτικές εταιρίες, ΜΚΟ, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved