ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Αρμοδιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων

 

Αθήνα 26.4.2011, 15:32

Με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας καθορίζει τις αρμοδιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων.

Σύμφωνα με αυτήν, οι διευθυντές των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων είναι αρμόδιοι ιδίως για την ομαλή λειτουργία των σχολείων αυτών και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών των οργάνων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 41 του ν. 3848/2010, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχουν στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, συνεργάζονται με τους σχολικούς συμ− βούλους και ασκούν κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στο πλαίσιο των γενικών αυτών αρμοδιοτήτων, οι διευθυντές ασκούν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εκπροσωπούν τα εκκλησιαστικά σχολεία ενώπιον κάθε δημόσιας ή δικαστικής αρχής καθώς και έναντι παντός τρίτου.
β. Συγκροτούν τις επιτροπές για τις εξετάσεις, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων στην περίπτωση που το εκκλησιαστικό λύκειο ορίζεται ως εξεταστικό κέντρο, καθώς και όσες άλλες επιτροπές προβλέπονται για τη λειτουργία των σχολείων.
γ. Ενημερώνουν τους διδάσκοντες, τους γονείς και τους μαθητές για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο των σχολείων καθώς και για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3432/2006.
δ. Μεριμνούν, στο πλαίσιο των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα και των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των εκκλησιαστικών λυκείων.
ε. Έχουν την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της εκκλησιαστικής σχολικής μονάδας και φροντίζουν για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της.
στ. Προεδρεύουν των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη των θεμάτων, εισηγούνται τα θέματα οι ίδιοι ή οι υποδιευθυντές ή άλλοι εκπαιδευτικοί και μεριμνούν μαζί με τους υποδιευθυντές για την υλοποίηση των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων.
ζ. Συντάσσουν τα ωρολόγια προγράμματα του γυμνασίου και του λυκείου τα οποία υποβάλλουν για έγκριση στο σύλλογο διδασκόντων και μεριμνούν για την τροποποίηση του ημερήσιου προγράμματος διδασκαλίας σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών.
θ. Εκδίδουν και υπογράφουν τους τίτλους σπουδών τους οποίους συνυπογράφουν ο συντάξας εκπαιδευτικός και οι διδάσκοντες.
ι. Μεριμνούν σε συνεργασία με τους υποδιευθυντές για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων.
ια. Συγκροτούν τα τμήματα κάθε τάξης καθώς και τις κατευθύνσεις στο λύκειο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
ιβ. Συμμετέχουν στη σχολική εφορεία καθώς και στην εφορεία της περιφερειακής εκκλησιαστικής εστίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 16 του π.δ. 1025/1977 και 11 της υ.α. 107370/Α2/2007 αντίστοιχα και
ιγ. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με εξαίρεση εκείνες που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους υποδιευθυντές.

Αρμοδιότητες υποδιευθυντών
Οι υποδιευθυντές των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων αναπληρώνουν τους διευθυντές όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, σε όλες τις αρμοδιότητές τους και επιπρόσθε− τα έχουν την ευθύνη για τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων. Ειδικότερα οι υποδιευθυντές ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εποπτεύουν, ελέγχουν και καθοδηγούν το πάσης φύσης διοικητικό προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.
β. Διαχειρίζονται τις πιστώσεις για τις λειτουργικές δαπάνες και έχουν την ευθύνη της μισθοδοσίας του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, σε συνεργασία με το διατάκτη και τον εκκαθαριστή των αποδοχών του προσωπικού, καθώς και με την κεντρική διοίκηση του υπουργείου Παιδείας, κατά περίπτωση.
γ. Μεριμνούν για την προμήθεια των πάσης φύσεως αναλώσιμων ειδών αλλά και των εποπτικών μέσων διδασκαλίας των σχολείων, σε συνεργασία με τη σχολική εφορεία.
δ. Υπογράφουν τα έγγραφα που αφορούν διοικητικής και οικονομικής φύσης ζητήματα.
ε. Μεριμνούν για την ενημέρωση και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και μεριμνούν για την αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου για καταχώρηση στο προσωπικό τους μητρώο.
στ. Μεριμνούν για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των σχολείων.
ζ. Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία της βιβλιοθήκης και για την προμήθεια των απαραίτητων βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων.
2. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται οι υποδιευθυντές, οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από τους διευθυντές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved