ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εργαστήριο παλαιάς μουσικής ιδρύεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (22/3/06)


Κέρκυρα 22.3.2006, 21:00
Εργαστήριο Παλαιάς Μουσικής ιδρύεται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το εργαστήριο θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές ανάγκες του Τμήματος και ιδίως στα αντικείμενα της ιστορικά τεκμηριωμένης εκτέλεσης και ερμηνείας, Αισθητικής της Παλαιάς Μουσικής, Μουσικής Θεωρίας και Ανάλυσης της Μεσαιωνικής Αναγεννησιακής και Μπαρόκ μουσικής, σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Ως αποστολή θα έχει:
- Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
- Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
- Την υποστήριξη παραγωγή και προώθηση πρωτότυπης μορφής έρευνας που έχει ως αντικείμενο την Παλαιά μουσική.
- Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, των πορισμάτων των ερευνών και των μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
- Την οργάνωση και την ερευνητική και τεχνική υποστήριξη συναυλιών Παλαιάς μουσικής και συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
- Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων καλλιτεχνικών αγαθών και δραστηριοτήτων με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με συναφείς στόχους.

Το εργαστήριο θα στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη ΕΤΕΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του ν. 2083/1992 (159) και 13 παρ. 3 (β) ν. 2817/2000 αντίστοιχα.

Το εργαστήριο θα διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, που θα ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

Ο διευθυντής θα έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 1268/1982 (Α 87), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του, ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξoπλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη θα ανατίθεται σε διοικητικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του ν. 2817/2000.

Το εργαστήριο θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.

Ο διευθυντής θα ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, και θα καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
Επίσης, θα έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου θα επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία θα παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, θα επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος θα είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 18 ν.1268/1982, 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ΄ του ν. 1674/1986 (Α΄ 203), όπως αυτά ισχύουν.

Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου θα προέρχονται από:
- Την εκτέλεση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
- Τη διάθεση ερευνητικών προγραμμάτων ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
- Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984.
- Τις ειδικές προσφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
- Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου θα τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
Βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενης − εξερχόμενης αλληλογραφίας και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδική διάταξη ή κρίνεται απαραίτητο ύστερα από απόφαση του διευθυντή.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved