ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σε διαβούλευση η διανομή και κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων

 

Αθήνα 25.6.2011, 16:32

Σε δημόσια διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1039 θέτει από σήμερα και μέχρι 4 Ιουλίου 2011 το υπουργείο Παιδείας το κείμενο με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών».

* Ακολουθεί το κείμενο της διαβούλευσης.

 

Δημόσια Διαβούλευση της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
Ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων παραγωγής και ιδιαίτερα του τρόπου διάθεσης της επιστημονικής και εκπαιδευτικής γνώσης, ειδικά στο χώρο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου διδασκαλίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω το πλαίσιο δωρεάν διάθεσης έντυπων βιβλίων με την επιτάχυνση και ηλεκτρονικοποίηση και του σταδίου της κοστολόγησης, μετά την επιτυχημένη παρέμβαση που συντελέστηκε μέσω της υπηρεσίας Εύδοξος.

Επιπλέον, η επέκταση του διαδικτύου, η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών σημειώσεων και βοηθημάτων αλλά και του ηλεκτρονικού βιβλίου αποτελούν εξελίξεις που καλούν για αλλαγές. Οι δύσκολες δημοσιοοικονομικές συνθήκες απαιτούν τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

Διανομή 2010-2011
Δαπάνη κοστολογημένων συγγραμμάτων ~ 62.000.000 εκατομμύρια ευρώ
Συνολική οφειλή σε εκδότες 56.780.000 ευρώ ή 91% της συνολικής οφειλής
Συνολική οφειλή σε αυτοεκδότες 5.850.000 ευρώ ή 9 % της συνολικής οφειλής
Το ποσό που δαπάνησαν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες το 2009, χρονιά, προ κρίσης για την απόκτηση βιβλίων ανήλθε στα 4.300.000 εκατομμύρια[1] ευρώ ή στο 7% των δαπανών για το 2010-2011. Για τα έτη 2010 και 2011 το συγκεκριμένο κονδύλι αναμένεται να έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο λόγω των δημοσιο-οικονομικών περικοπών.

Βασικός στόχος της προωθούμενης Κ.Υ.Α. είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών και η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των παραγόντων που μετέχουν στην παραγωγή και διάθεση επιστημονικής γνώσης (Διδασκόντων, Βιβλιοθηκών και Εκδοτών).

Πιο συγκεκριμένα, με την υπογραφή της εν λόγω Κ.Υ.Α αναμένεται να καθοριστούν:
- Η έννοια του συγγράμματος με τη συμπερίληψη των ηλεκτρονικών σημειώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης (Άρθρο 1).
- Η κατάργηση διανομής του βοηθήματος (Άρθρο 2) και η ενεργοποίηση της δυνατότητας προμήθειας του από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε ικανό αριθμό για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας (Άρθρο 5).
- Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση του τρόπου κοστολόγησης των έντυπων βιβλίων ελεύθερου εμπορίου με άμεσα οφέλη τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της διαφάνειας (Άρθρο 3).
- Ο τρόπος διάθεσης των ηλεκτρονικών σημειώσεων από τους διδάσκοντες μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ με στόχο την έγκαιρη διανομή τους στους φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και θέματα αμοιβών συγγραφέων (Άρθρο 4).
- Η ενεργοποίηση της δυνατότητας εκ μέρους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με τα Τμήματα των Ιδρυμάτων, συνεχούς εμπλουτισμού των συλλογών τους με απώτερο στόχο την υιοθέτηση πολιτικών μακροχρόνιου δανεισμού (Άρθρο 5).
- Λοιπά θέματα λειτουργίας της υπηρεσίας Εύδοξος (Άρθρο 6).

Το Υπουργείο Παιδείας θέτει ως στόχο την ουσιαστική αλλαγή των ισορροπιών σε όφελος των Ιδρυμάτων και των Βιβλιοθηκών, ώστε οι τελευταίες να καλύψουν οποιαδήποτε κενά δημιουργηθούν με ένα τρόπο όμως βιώσιμο στο χρόνο και όχι με τον αδιέξοδο τρόπο που γινόταν ως τώρα. Οι τελευταίες θα έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν συντονισμένα σε προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών και σπουδαστών και να οδηγήσουν στην πραγματική καθιέρωση του πολλαπλού συγγράμματος και όχι της σημερινής κατάστασης, την οποία γνωρίζουν όλοι.
Άρθρο 1 – Έννοια συγγράμματος
1. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικής απόφασης (Β΄957) τροποποιείται ως εξής: «Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ, και συντάσσεται μετά από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τομέα που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.»
2. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται ένα -και μόνο ένα- έντυπο βιβλίο ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις ή τα ηλεκτρονικά βιβλία ελεύθερης πρόσβασης, κατόπιν έγκρισής τους από τις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το νόμο και εφόσον ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και καλύπτουν κατά το δυνατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως καθορίζεται στον Οδηγό Σπουδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και του Προγράμματος Σπουδών των Α.Ε.Α. Οι διδάσκοντες-συγγραφείς των ως άνω ηλεκτρονικών σημειώσεων δικαιούνται αμοιβής υπό τις προϋποθέσεις του νόμου».

Άρθρο 2 – Κατάργηση βοηθήματος
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/2010 υπουργικής απόφασης (Β΄957) καταργείται.

Άρθρο 3 – Ηλεκτρονική κοστολόγηση
Τα διδακτικά βιβλία ελευθέρου εμπορίου τα οποία περιλαμβάνονται στους συνολικούς καταλόγους των Τμημάτων ή των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. (μη συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων) και ουδέποτε κοστολογήθηκαν, κοστολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, οι εκδότες δεν έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου Μόνου της υπ’ αριθ. Φ.12.1/137002/Β3/2010 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2226) εκ νέου κοστολόγηση των διδακτικών βιβλίων.
Εκδοτικές επιχειρήσεις και αυτοεκδότες (εκδότες), που διαθέτουν εξουσία διανομής διδακτικού βιβλίου ή άδεια εκμετάλλευσής του και που καταχωρούν μη κοστολογημένα διδακτικά βιβλία ελευθέρου εμπορίου στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ οφείλουν, εφόσον αυτά ενταχθούν στον συνολικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών, να αιτούνται την κοστολόγησή τους αποκλειστικά μέσω του ίδιου συστήματος. Στην αίτησή τους θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το νόμο, την τιμή του διδακτικού βιβλίου στο ελεύθερο εμπόριο χωρίς Φ.Π.Α., τις διαστάσεις του, το είδος του εξωφύλλου, το συνολικό αριθμό των σελίδων του, την αρίθμηση των σελίδων που περιέχουν διαγράμματα, πίνακες, μαθηματικούς τύπους, εικόνες, σχήματα και παρτιτούρες, καθώς και την αρίθμηση των σελίδων του με μονόχρωμο, δίχρωμο ή τετράχρωμο περιεχόμενο. Η καταχώρηση της αρίθμησης για τα δυο τελευταία τεχνικά χαρακτηριστικά θα πραγματοποιείται μέσω ειδικών πινάκων (π.χ. δεκαεξασέλιδα).
(α) Η τιμή κοστολόγησης κάθε διδακτικού βιβλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της τιμής του χωρίς το Φ.Π.Α. στο ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση που η τιμή ενός διδακτικού βιβλίου υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, η τιμή του μειώνεται και ορίζεται στο 70% της τιμής του χωρίς το Φ.Π.Α στο ελεύθερο εμπόριο.
(β) Διδακτικά βιβλία τα οποία αποτελούν προϊόν μεταφοράς από μια γλώσσα σε άλλη θα κοστολογούνται σε συνάρτηση με το πρωτότυπο έργο, του οποίου ο δημιουργός επιτρέπει τη μετάφραση. Η τιμή κοστολόγησης του παράγωγου έργου δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει την τιμή του πρωτότυπου έργου στο ελεύθερο εμπόριο, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τον χρόνο της αίτησης κοστολόγησης στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, προσαυξημένη κατά 60%. Εάν το παράγωγο έργο αποτελείται από περισσότερα τεύχη ή τόμους τότε το υπερβάλλον ποσό θα αφαιρείται αναλογικά από το κάθε τεύχος ή τόμο.
(α) Για την υπαγωγή ενός διδακτικού βιβλίου στην κατηγορία «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικό» προϋποτίθεται ότι αυτό περιέχει εικόνες ή μαθηματικούς τύπους ή πίνακες ή διαγράμματα ή σχήματα ή παρτιτούρες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% του συνολικού αριθμού των σελίδων του.
(β) Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 τα διδακτικά βιβλία με τετράχρωμο περιεχόμενο θα κοστολογούνται ως δίχρωμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά βιβλία στα οποία το τετράχρωμο περιεχόμενο έχει τη μορφή ένθετου στο τέλος του βιβλίου καθώς και τα διδακτικά βιβλία που υπάγονται στην κατηγορία «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικό». Η κοστολόγηση του ένθετου ή των έγχρωμων σελίδων σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στην κατηγορία Τεχνικό-Τετράχρωμο (Πίνακας 2 της παρούσης).
(γ) Το σκληρό εξώφυλλο θα λαμβάνεται υπόψη κατά την κοστολόγηση των διδακτικών βιβλίων μόνο στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των σελίδων τους υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400).
(δ) Ο συνολικός αριθμός σελίδων που θα λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία της κοστολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις χίλιες (1000). Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός σελίδων ενός διδακτικού βιβλίου υπερβαίνει τις χίλιες (1000), οι επιπλέον σελίδες δεν θα κοστολογούνται.
(ε) Τα διδακτικά βιβλία που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν σε καμιά από τις κατηγορίες διαστάσεων του Πίνακα 2 θα κοστολογούνται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.
Για τα διδακτικά βιβλία που διανεμήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και ουδέποτε κοστολογήθηκαν, οι εκδότες δύνανται να επιλέξουν την ηλεκτρονική διαδικασία κοστολόγησης ή την κοστολόγηση από την Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση οι εκδότες οφείλουν να προσκομίζουν την αίτηση κοστολόγησης που υποβάλλεται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ στη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή στη Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνοδευμένη από: (i) Ένα (1) αντίτυπο του διδακτικού βιβλίου (ii) Επίσημο τιμοκατάλογο των εκδόσεων του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο υποβάλλεται προς κοστολόγηση το διδακτικό βιβλίο. Τα διδακτικά βιβλία αυτής της κατηγορίας θα κοστολογούνται με βάση την κλίμακα τιμών κοστολόγησης που παρατίθεται ενδεικτικά στον Πίνακα 1. Στην περίπτωση αυτή, ένσταση ως προς την τιμή κοστολόγησης μπορεί να υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής Κοστολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης κοστολόγησης στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν εξετάζονται.
Οι τιμές κοστολόγησης των διδακτικών βιβλίων που προκύπτουν από την ηλεκτρονική διαδικασία κοστολόγησης υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων προβαίνει σε τακτικό δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού τουλάχιστον 10% επί του συνολικού αριθμού των αιτήσεων σύμφωνα με το νόμο και δύναται να διενεργεί και έκτακτους ελέγχους. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί ψευδής δήλωση των στοιχείων διδακτικού βιβλίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο εκδότης θα υφίσταται εκτός των άλλων και τις κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ενώ παράλληλα θα αναστέλλεται η διαδικασία πληρωμής του και ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης θα επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική διαγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου ή του εκδότη από το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κοστολόγησης, με τις οποίες καθορίζονται οι τιμές κοστολόγησης των βιβλίων, όπως και οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες αυτές εγκρίνονται, γνωστοποιούνται στους εκδότες αναρτώμενες στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και περιλαμβάνουν τα στοιχεία του εκδότη, του συγγραφέα, τον τίτλο, τον κωδικό του διδακτικού βιβλίου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, το ISBN και την τιμή κοστολόγησης.
Αιτήσεις για κοστολόγηση των διδακτικών βιβλίων υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους διανομής τους. Ειδικά για τα διδακτικά βιβλία που διανεμήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι αιτήσεις κοστολόγησης είναι δυνατό να υποβάλλονται μέχρι 31-10-2011.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, σε περίπτωση διανομής συγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου κατά το ίδιο ακαδημαϊκό εξάμηνο σε αριθμό αντιτύπων μεγαλύτερο του χίλια πεντακόσια (1500), η τιμή του, όπως ορίζεται με τις ανωτέρω διατάξεις, μειώνεται ως ακολούθως: (i) Για αριθμό αντιτύπων από 1501 έως 2000 η τιμή κοστολόγησης μειώνεται κατά 5%, (ii) Για αριθμό αντιτύπων από 2001 και άνω η τιμή κοστολόγησης μειώνεται κατά 10%.
Στη δωρεάν διανομή διδακτικών βιβλίων δεν περιλαμβάνονται και ούτε καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ διδακτορικές διατριβές, βιβλιογραφίες, μονογραφίες περιορισμένου αντικειμένου, άρθρα και λοιπά δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο (εξαιρουμένων των επιστημονικών περιοδικών), κασέτες, δισκέτες, CD, DVD, ντοσιέ εργασίας, παιχνίδια, εκδόσεις τέχνης (συλλογές εικόνων, συλλογές σχεδίων κ.λ.π.), περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, πανδέκτες, συνεντεύξεις, και γενικά υλικό που δεν μπορεί να θεωρηθεί διδακτικό βιβλίο, καθώς επίσης ανακοινώσεις συνεδρίων, ανακοινώσεις συμποσίων, πρακτικά συνεδρίων ή ημερίδων, πρακτικά σεμιναρίων, (εκτός εκείνων που έχουν υποστεί επιστημονική επεξεργασία, όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου Τομέα).
Τεύχη ή τόμοι ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων κοστολογούνται ξεχωριστά. Οι εκδότες πολύτομων διδακτικών βιβλίων, τα οποία έχουν κοστολογηθεί κατά το παρελθόν με ενιαία τιμή, οφείλουν, εφόσον αυτά συμπεριληφθούν στους καταλόγους των Τμημάτων ή των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., να υποβάλλουν αίτηση εκ νέου κοστολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης και να τα καταχωρούν ως ξεχωριστές εγγραφές στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/2010 (Β΄ 957) υπουργικής απόφασης.
Οι κλίμακες τιμών κοστολόγησης παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες 1 και 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
(ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)
ΑΠΛΟ   ΙΑΤΡΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΕΧΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΣ   ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ CD
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ 1 ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
14χ21 0,030-0,040 0,040-0,050 0,050-0,062 0,040-0,050 0,050-0,060 0,060-0,072 1,00-1,30 1,00-1,20
17χ24 0,035-0,048 0,040-0,058 0,060-0,070 0,040-0,058 0,050-0,068 0,060-0,080 1,00-1,30 1,00-1,20
21χ29 0,040-0,080 0,050-0,100 0,070-0,124 0,050-0,100 0,060-0,120 0,070-0,144 1,50-2,10 1,00-1,20
ΑΠΛΟ   ΙΑΤΡΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΕΧΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΣ   ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ CD
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ 1 ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ  
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ
14χ21 0,030-0,050 0,040-0,060 0,050-0,072 0,045-0,060 0,050-0,070 0,060-0,082 1,00-1,30 1,00-1,20
17χ24 0,030-0,058 0,040-0,068 0,060-0,080 0,050-0,068 0,060-0,078 0,060-0,090 1,00-1,30 1,00-1,20
21χ29 0,060-0,100 0,070-0,120 0,070-0,145 0,070-0,120 0,080-0,140 0,080-0,165 1,50-2,10 1,00-1,20

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ)1
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ)
ΑΠΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ -
ΤΕΧΝΙΚΟ – ΤΕΧΝΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ2
DΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ3 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ 
14×21 0,035 0,044 0,054 0,044 0,054 0,065 1,00
17×24 0,042 0,049 0,063 0,048 0,057 0,068 1,00
21×29 0,057 0,072 0,090 0,070 0,080 0,098 1,50

1.Ο συνολικός αριθμός σελίδων που θα λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία της κοστολόγησης ενός διδακτικού βιβλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις χίλιες (1000)
2.Λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων άνω των τετρακόσιες (400) σελίδων
3.Οι τιμές για τετράχρωμη εκτύπωση αφορούν μόνο τα απλά βιβλία που διανεμήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Άρθρο 4 – Ηλεκτρονικές σημειώσεις
Η παράγραφος 14 του άρθρου Μόνου της υπ’ αριθ. Φ.12.1/137002/Β3/2008 (Β΄2226) κοινής υπουργικής απόφασης για τη «Ρύθμιση θεμάτων διάθεσης, διακίνησης, κοστολόγησης και πληρωμής διδακτικών συγγραμμάτων» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ακαδημαϊκές σημειώσεις είναι δυνατόν να αναρτώνται από τους διδάσκοντες-συγγραφείς τους σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα Εύδοξος σύμφωνα με τους όρους διάθεσης που προβλέπονται στο σύστημα, κατόπιν έγκρισής τους από τις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το νόμο. Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές σημειώσεις πρέπει να ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, καθώς και να καλύπτουν κατά το δυνατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως καθορίζεται στον Οδηγό Σπουδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και του Προγράμματος Σπουδών των Α.Ε.Α.
2. Προϋπόθεση για τη διανομή ηλεκτρονικών σημειώσεων αποτελεί η προηγούμενη καταχώριση τους στο γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ.
3. Στην περίπτωση που παρέχεται το δικαίωμα επιλογής ταυτόχρονα βιβλίων και ηλεκτρονικών σημειώσεων σε ένα μάθημα του προγράμματος σπουδών ο διδάσκων-συγγραφέας των ηλεκτρονικών σημειώσεων δεν δικαιούται αμοιβής, ενώ στην περίπτωση εκείνη που διανέμονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικές σημειώσεις, ο διδάσκων-συγγραφέας δικαιούται αμοιβής για τα συγγραφικά του δικαιώματα εφόσον σωρευτικά:
Α) ο συνολικός αριθμός σελίδων των ηλεκτρονικών σημειώσεων που προτείνει προς ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των εκατόν πενήντα (150)
Β) οι ηλεκτρονικές σημειώσεις δηλώθηκαν-επιλέχθηκαν από τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος και
Γ) η ανάρτηση των ηλεκτρονικών σημειώσεων του μαθήματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕύδοξοΣ γίνεται υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτό.
4.Εφόσον συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, το ύψος της καταβλητέας αμοιβής κυμαίνεται μεταξύ του ελάχιστου ποσού των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ και του μέγιστου ποσού των τριακοσίων (300) Ευρώ ,ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων και καθορίζεται σε ένα (1) Ευρώ ανά σελίδα. Κατά τον υπολογισμό της αμοιβής δεν λαμβάνονται υπόψη οι σελίδες που περιέχουν ηλεκτρονικές παρουσιάσεις.
5. Ο διδάσκων-συγγραφέας ηλεκτρονικών σημειώσεων δικαιούται άπαξ ανά ακαδημαϊκό έτος αμοιβής ανεξαρτήτως του αριθμού μαθημάτων στις οποίες αυτές διανέμονται. Στην περίπτωση που ο διδάσκων-συγγραφέας διανέμει διαφορετικές ηλεκτρονικές σημειώσεις, τότε δικαιούται αμοιβή, για μέγιστο αριθμό τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών σημειώσεων, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό των ηλεκτρονικών σημειώσεων που αναρτά στο πληροφορικό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.»

Άρθρο 5 – Ενίσχυση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Α. οι βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων έχουν το δικαίωμα να προμηθεύονται ικανό αριθμό αντιτύπων βιβλίων καταχωρημένων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.

Άρθρο 6 – Λοιπά θέματα λειτουργίας Εύδοξου
Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/2010 (Β΄ 957) υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής: «Με το πέρας της διαδικασίας διανομής των συγγραμμάτων συντάσσονται βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των διανεμηθέντων συγγραμμάτων τα οποία θα πληρωθούν».

Σας καλούμε να συμβάλετε στην προσπάθειά μας, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved