ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

 

Αθήνα 28.8.2011, 14:-2

Δημοσιοποιηθήκε πριν από λίγο από το υπουργείο Παιδείας το σχέδιο νόμου "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις".

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός  του παρόντος νόμου  είναι η ρύθμιση του πλαισίου για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευση στο εξωτερικό από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για:
α) τη διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και  του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου,
β) την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ελλήνων μαθητών στο εξωτερικό με τη διατήρηση των στοιχείων της ελληνικής τους ταυτότητας και την ταυτόχρονη ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρηνικής συμβίωσης και της συνεργασίας ατόμων και ομάδων διαφορετικής προέλευσης,
γ) την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων, της ιστορίας, της γνώσης και της εμπειρίας της ελληνικής διασποράς και την αξιοποίηση τους, ιδιαίτερα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος,
δ) την  αμοιβαία ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ όλων των κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς με βάση την ελληνική ιστορία, γλώσσα και πολιτισμό,
ε) την  οικοδόμηση, παγκόσμιων δικτύων ελληνικής παιδείας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη γλωσσική, εκπαιδευτική και πολιτισμική ανταλλαγή και δράση,
στ) την  αναβάθμιση των μονάδων, που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ισότιμη ένταξη των μαθητών τους  στην χώρα υποδοχής,
ζ) την υποστήριξη των μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που: αα) είναι ενταγμένες ή θεσμικά συνδεμένες με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και ββ) αποτελούν πρότυπα αριστείας και ποιοτικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
 1. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται από εκπαιδευτικές μονάδες στο εξωτερικό και ειδικότερα:
α) από υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος σχολεία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, στους αποφοίτους των οποίων χορηγούνται τίτλοι σπουδών, που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
β) από  αα) δίγλωσσα σχολεία ξένων χωρών κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, στους αποφοίτους των οποίων χορηγούνται τίτλοι σπουδών του ξένου σχολείου ββ)  τάξεις, τμήματα ή προγράμματα ελληνικής γλώσσας, που είναι ενταγμένα σε σχολεία ξένων χωρών,  στους αποφοίτους των οποίων χορηγούνται τίτλοι σπουδών του ξένου σχολείου  γγ) από λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες επιχορηγούνται, έστω και μερικώς, από το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών, εφόσον όλα τα παραπάνω έχουν ιδρυθεί ή ιδρύονται ή  έχουν αναγνωριστεί ή αναγνωρίζονται στο πλαίσιο διεθνών ή διακρατικών συμφωνιών ή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
γ) από ελληνικά τμήματα των ευρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων διεθνών οργανισμών,
δ) από τμήματα ελληνικών σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης,
ε) από εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης ή δίγλωσσης εκπαίδευσης, οι οποίες παρέχουν κάθε είδους  επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική και εξασφαλίζουν στους  εκπαιδευόμενους αντίστοιχα προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων και οι χορηγούμενοι από αυτές  τίτλοι σπουδών  αναγνωρίζονται, ως ισότιμοι με τους τίτλους αντιστοίχου διάρκειας φοίτησης ινστιτούτων και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης της ημεδαπής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
στ) από τμήματα διδασκαλίας ενηλίκων και κέντρα διδασκαλίας από απόσταση με όλες τις μορφές,
ζ) από εκπαιδευτικές μονάδες, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των προηγουμένων εδαφίων και δεν χορηγούν τίτλο σπουδών, που αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικό σύστημα. 
2. Με  διεθνείς και διακρατικές συμφωνίες μπορεί να ιδρύονται δίγλωσσα σχολεία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης σε ξένες χώρες ή τάξεις, τμήματα ή προγράμματα ελληνικής γλώσσας, ενταγμένα σε σχολεία ξένων χωρών, τα οποία ακολουθούν τους κανόνες, που ορίζονται σε αυτές καθώς και να  καθορίζονται  ιδιαίτεροι τύποι εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που επίσης, ακολουθούν τους κανόνες, που ορίζονται στις συμφωνίες.
Διεθνείς και διακρατικές συμφωνίες, που έχουν καταρτιστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος με αντικείμενο που εμπίπτει σε αυτόν διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 3
Φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό «Κέντρα  - Λόγος»
1. Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης το εξωτερικό μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές ξένων χωρών, ελληνικές κοινότητες της διασποράς, μορφωτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία  και άλλα φυσικά ή  νομικά πρόσωπα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από πρόταση των διπλωματικών η προξενικών αρχών, εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 2, οι οποίες  παρουσιάζουν ιδιαίτερα ποιοτικό, σημαντικό και με χρονική διάρκεια έργο ή δραστηριότητα, ως προς την προώθηση των σκοπών του παρόντος νόμου, χαρακτηρίζονται ως  «Κέντρα - Λόγος» και  τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία ο παραπάνω χαρακτηρισμός μπορεί να ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας διάταξης.
3. Στα Κέντρα - Λόγος μπορεί να παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και μέσα διδασκαλίας. Τα Κέντρα - Λόγος μπορεί, κατ΄ εξαίρεση και μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για τη συνέχιση της δραστηριότητας τους,  να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αποκλειστικά  για μέρος του κόστους πρόσληψης από αυτά εκπαιδευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, με ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του αποδεδειγμένου συνολικού κόστους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και κάθε σχετικό θέμα, που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της. Το ύψος των επιχορηγήσεων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και  αυτές καταβάλλονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων.
4. Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό που εκπονείται από Κέντρα - Λόγος μπορούν, μετά από αίτημα των Κέντρων και σχετική γνωμοδότηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, να αναρτώνται στην  Ψηφιακή Πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού  του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και να χρησιμοποιούνται  από  φορείς  ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και από φορείς της Δια Βίου Μάθησης.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
Άρθρο 4
Εφαρμογή διατάξεων
Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους Β΄ αναφέρονται στις εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και εφαρμόζονται σε αυτές.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Άρθρο 5
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης - Ψηφιακή Πλατφόρμα - Ηλεκτρονικό Σύστημα εποπτείας - Δίγλωσση εκπαίδευση - Κατάργηση εκπαιδευτικών μονάδων
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ενισχύει εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α),  β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, κατά  τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Η ενίσχυση γίνεται με:
α) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα με απόσπαση και την πρόσληψη ομογενών και ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού ως εκπαιδευτικών στις άλλες χώρες,
β) την επιχορήγηση των  εκπαιδευτικών μονάδων,
γ) τη συγγραφή σχολικών βιβλίων καθώς και  τη διάθεση και αποστολή σχολικών βιβλίων και μέσων διδασκαλίας σε όποιες εκπαιδευτικές μονάδες  είναι αναγκαίο εξαιτίας τοπικών εκπαιδευτικών συνθηκών,
δ) τη μόρφωση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και ομογενών και άλλων εκπαιδευτικών, 
ε) τη διάθεση  ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
στ) τη σύνταξη προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των άλλων χωρών από μεικτές επιτροπές και με συνεργασία ειδικών επιστημόνων του εσωτερικού και εξωτερικού, 
ζ) τη χορήγηση χρηματικών βραβείων και επαίνων σε αριστεύοντες μαθητές και φοιτητές στην ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και σε ομογενείς και αλλογενείς, που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,
η) τη βράβευση των εκπαιδευτικών που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου στο εξωτερικό,
θ) την οργάνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και  λειτουργία ενιαίας Ψηφιακής Πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού με στόχο  να αναπτυχθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης για: αα) την κάλυψη των αναγκών γλωσσομάθειας των μαθητών σε όλο το φάσμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες που δημιουργούνται σε σχέση με τη χρήση και την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας ββ) τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης από μαθητές, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη γγ) την εξ αποστάσεως εκπαίδευση  του εκπαιδευτικού προσωπικού  και των μαθητών. Αντικείμενο της Ψηφιακής Πλατφόρμας είναι οι διαρκείς ανταλλαγές στοιχείων για ζητήματα εκπαίδευσης  όπως εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικών εργαλείων διδακτικού σχεδιασμού, οπτικού και ακουστικού υλικού αναρτημένου στο διαδίκτυο και εν γένει κάθε στοιχείου που υποβοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
3. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  δημιουργεί και λειτουργεί Βάση Δεδομένων Ενίσχυσης  της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης  στο εξωτερικό με φορέα λειτουργίας την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου, στην οποία καταχωρούνται όλα τα δεδομένα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων. Σκοπός της Βάσης Δεδομένων είναι: α) η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της ενίσχυσης  των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο  εξωτερικό  και στην εποπτεία της χρήσης  των μέσων αυτών από τις παραπάνω β) η άσκηση εποπτείας και ο συντονισμός ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών  ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων  ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό γ) η υποστήριξη του συντονισμού μεταξύ του Υπουργείου  Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  και των συναρμόδιων για την παιδεία και τον πολιτισμό στο εξωτερικό  υπουργείων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε  σχετικό  θέμα,  αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 
4.  Από τα σχολεία του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
α)  Λύκεια που έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του  ν.δ 695/1970 (ΦΕΚ 221 Α΄) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται  σταδιακά από το σχολικό έτος 2012-2013, από την έναρξη του οποίου παύουν να δέχονται μαθητές για αρχική εγγραφή σε κάθε μονάδα. Οι παραπάνω μονάδες μέχρι την οριστική λήξη της λειτουργίας τους μπορεί να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
β) Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, που έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του  ν.δ 695/1970 (ΦΕΚ 221 Α΄) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, εφαρμόζουν δίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει την κινητικότητα  των μαθητών τους προς όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής και μπορεί να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Για την υποβοήθηση της κινητικότητας των μαθητών, που φοιτούν στις παραπάνω μονάδες,  προς τις βαθμίδες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής , το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά τα σχολικά έτη 2011 - 2012 και 2012-2013 οργανώνει και μεριμνά να πραγματοποιηθούν  μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας εντός και εκτός των παραπάνω μονάδων, ιδίως για τους μαθητές της τρίτης τάξης του γυμνασίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται για τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας η μέθοδος, η διαδικασία, ο χρόνος, το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό προσωπικό και η απασχόλησή του καθώς και  κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας. 
γ) Λοιπά σχολεία εφαρμόζουν, επίσης δίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  και μπορεί να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Άρθρο 6
Εκπαιδευτικές μονάδες
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, μπορεί να ιδρύονται σε ξένες χώρες  εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, με  φορέα τις  ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, συγχωνεύονται ή καταργούνται εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2,  που φορέας τους είναι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, εφόσον ο αριθμός των μαθητών, που φοιτούν ή έχουν εγγραφεί ή το εκπαιδευτικό τους επίπεδο δεν δικαιολογεί τη διατήρησή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και εισήγηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να αναγνωρίζονται και να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του Μέρους Β΄, εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων  β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που ιδρύονται και λειτουργούν από τους λοιπούς φορείς του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
2. Από τα σχολεία του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
α) Στα  σχολεία,  των οποίων φορέας είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, παρέχεται ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει την κινητικότητα  των μαθητών τους προς όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής, διαμορφώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας υποδοχής  και εγκρίνεται με απόφαση του  Υπουργού  Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία  εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
β) Στα  σχολεία,  των οποίων φορέας είναι τρίτοι παρέχεται ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώνεται από τον φορέα αυτών σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας υποδοχής  και εγκρίνεται ανά τριετία με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία  εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
3. Στα  σχολεία της προηγούμενης παραγράφου  εφαρμόζονται κατ` αρχήν τα ισχύοντα στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, διάρκεια και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, τα προγράμματα διδασκαλίας, τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Τα θέματα της παρούσας παραγράφου διαμορφώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής.
4. Στους απόφοιτους των σχολείων της παραγράφου 2 χορηγούνται απολυτήριοι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
5. Στα δίγλωσσα σχολεία ξένων χωρών και σε τάξεις, τμήματα ή προγράμματα ελληνικής γλώσσας, που είναι ενταγμένα σε   σχολεία ξένων χωρών, εφαρμόζεται το πρόγραμμα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών μονάδων των ξένων χωρών και διδάσκεται σε αυτές η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός και κατά περίπτωση και άλλα μαθήματα στην ελληνική γλώσσα.
6. Στους μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων  της προηγούμενης παραγράφου   χορηγείται  ο τίτλος σπουδών του ξένου σχολείου, που περιλαμβάνει και τη βαθμολογία των μαθημάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να αναγνωρίζεται η ισοτιμία των τίτλων αυτών με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής, εφόσον οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα είναι τουλάχιστον οκτώ (8) κάθε εβδομάδα.
Τίτλοι σπουδών εκπαιδευτικών μονάδων της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής, διατηρούν την αναγνώρισή τους.
7. Στις εκπαιδευτικές μονάδες του εδαφίου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που επιχορηγούνται έστω και μερικώς από το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών, εφαρμόζεται το πρόγραμμα, που αναγνωρίζεται από την ξένη χώρα και στους αποφοίτους χορηγείται αποδεικτικό έγγραφο, που περιλαμβάνει τη βαθμολογία των μαθημάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
8. Ιδιαίτερο τύπο εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν τα ελληνικά τμήματα των ευρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων των διεθνών οργανισμών, που ακολουθούν τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων ή μονάδων αυτών.
9. Τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.

Άρθρο  7
Σύνοδος Συνεργασίας
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία, για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό.
2. Για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών ιδρύεται Σύνοδος Συνεργασίας ως όργανο μόνιμης συνεργασίας, η οποία συγκαλείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που προεδρεύει σε αυτήν  και  συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Στη Σύνοδο  μετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος κάθε Υπουργείου που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Η Σύνοδος έχει ως έργο τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό της κοινής δράσης των τριών υπουργείων αναφορικά με την προώθηση  της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού στο εξωτερικό και συντάσσει ετήσια Έκθεση Προγραμματισμού και Απολογισμού κοινής δράσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων.

Άρθρο 8
Προγράμματα ανταλλαγών
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, μπορεί να οργανώνει προγράμματα ανταλλαγών Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες.
2. Οι εκπαιδευτικοί, που επισκέπτονται την Ελλάδα στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών μπορεί να αναλαμβάνουν και διδακτικό έργο στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε προγράμματα επιμόρφωσης ή να συμμετέχουν στην κατάρτιση προγραμμάτων των σχολείων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και διδακτικού υλικού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών καθορίζεται το κοινό πλαίσιο ενεργειών και οι όροι και  προϋποθέσεις των προκηρύξεων των προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και καταβάλλονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
4. Με διεθνείς ή διακρατικές συμφωνίες καθορίζεται η ανάληψη διδακτικού έργου σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής από έλληνες  εκπαιδευτικούς,  που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής ή επιμόρφωσης.
Με όμοιες συμφωνίες καθορίζεται το πλαίσιο συμμετοχής μαθητών στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Άρθρο 9
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνομάθειας σε ομογενείς και αλλογενείς και να καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών, οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη πλαισίου προδιαγραφών και προσδιορισμού επιπέδων γλωσσομάθειας και επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.
3. Η διαδικασία πιστοποίησης και οι φορείς που χορηγούν τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
4. Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος και της υπουργικής απόφασης  των παραγράφων 1 και 3, τα σχετικά θέματα  ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 10
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα  ΙΕΚ
  1. Τα τμήματα και οι σχολές των ημεδαπών ΑΕΙ και ΤΕΙ ή τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής μπορεί να δέχονται, με διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά ορισμένο αριθμό Ελλήνων του εξωτερικού, που έχουν φοιτήσει επί δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε σχολεία του εξωτερικού, ομογενών και αλλογενών, οι οποίοι έχουν για όλες τις περιπτώσεις απολυτήριο ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου. Ο αριθμός των δυναμένων να εγγραφούν, ο τρόπος επιλογής τους και το ύψος της συμμετοχής τους στις δαπάνες σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των ιδρυμάτων, των τμημάτων ή των σχολών.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3. Οι εγγραφόμενοι στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ, ομογενείς και αλλογενείς, λαμβάνουν άδεια παραμονής στη χώρα μας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται με το ν. 3386/2005 ( ΦΕΚ Α’ 212), όπως ισχύει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 11
Διοίκηση και Εποπτεία
1. Η διοίκηση και εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό ασκείται με τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές μονάδες,  των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές,
β) από τον Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  και από τους συντονιστές εκπαίδευσης  στις εκπαιδευτικές μονάδες των οποίων φορείς είναι άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού  αποσπάται ή προσλαμβάνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές,
γ) στις εκπαιδευτικές μονάδες που είναι ενταγμένες στα σχολεία ξένων χωρών ή διεθνών οργανισμών ή αναγνωρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών ασκείται από τις αρμόδιες αρχές αυτών.
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιδιώκουν, στο πλαίσιο  διεθνών και διακρατικών συμφωνιών, τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές  των χωρών υποδοχής για την καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
3. Όργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, είναι ο διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α`). 

Άρθρο 12
Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας
1. Όργανα συντονισμού, διοίκησης και  εποπτείας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι οι συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην περιοχή ευθύνης τους ασκούν  καθήκοντα σε θέματα που αφορούν:
α) τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων των εδαφίων α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11,
β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται ή προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
γ) το συντονισμό των δράσεων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων αποσπώνται στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, μέχρι δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί, που ασκούν καθήκοντα συντονιστών εκπαίδευσης.
3. Το έργο των συντονιστών εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:
α. Συμβουλευτικός - επιστημονικός τομέας.
αα) Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για τους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης,
ββ) Διοργάνωση κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών σεμιναρίων επιμόρφωσης  δια ζώσης ή και με μεθόδους εξ αποστάσεως ψηφιακής διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.
β. Διοικητικός - κοινωνικός - μορφωτικός τομέας.
αα) Διοίκηση και συντονισμός των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής. 
ββ) Συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
γγ) Συνεργασία με τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντονισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
δδ) Συνεργασία με τις ξένες διοικητικές - σχολικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.
εε) Τήρηση στοιχείων και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
γ. Εποπτικός τομέας
αα) Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Υπουργείου με κατάλληλες εισηγήσεις για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης τους.
ββ)  Μέριμνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων ετήσιων Εκθέσεων των συλλόγων γονέων και  των φορέων των εκπαιδευτικών μονάδων για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού της περιοχής ευθύνης τους.
γγ) Μέριμνα για τη σύνταξη από τον υπεύθυνο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο οποίο έχει αποσπαστεί  εκπαιδευτικός, ετήσιας έγγραφης έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του έργου του και  διαβίβαση  στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Οικονομικών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορεί να ανατίθεται σε συντονιστή εκπαίδευσης ο συντονισμός του έργου των συντονιστών εκπαίδευσης μιας ή περισσοτέρων χωρών υποδοχής.
7. Στους συντονιστές εκπαίδευσης απονέμεται με την απόφαση της παραγράφου 2 ο βαθμός του σχολικού συμβούλου του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ Α΄  144) για το χρονικό διάστημα της θητείας τους.
8. Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν, στην περιοχή ευθύνης τους, πειθαρχικές αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς και  στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται  για τις εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1  του άρθρου 2, αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης της ημεδαπής.
9. Με διακρατική συμφωνία μπορεί να οριστεί θέση έλληνα Ειδικού  Συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης   και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού ή άλλου αρμόδιου Υπουργείου ή Οργανισμού της χώρας υποδοχής για την εφαρμογή ελληνόγλωσσων προγραμμάτων. Ο Ειδικός Σύμβουλος επιλέγεται από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 14. Τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 13
Διευθυντές και προϊστάμενοι
1. Στις εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 τοποθετούνται Διευθυντές ως εξής:
α) στα τετραθέσια και πάνω δημοτικά σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α`.
β) στα γυμνάσια και λύκεια εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α`.
2. Τα καθήκοντα των διευθυντών και το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι ανάλογα με αυτά που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις της χώρας υποδοχής, άλλως είναι ανάλογα με αυτά που ορίζονται για τη χώρα υποδοχής. Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτό  επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες.
Οι διευθυντές κάθε εκπαιδευτικής μονάδας μεριμνούν για την καταγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα της μονάδας και για τη διαβίβαση στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης κάθε στοιχείου αναγκαίου για  τον  προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για την απόσπαση εκπαιδευτικών, καθώς και  για την επικαιροποίησή του, όποτε επέλθει μεταβολή,  όπως τα τμήματα, που λειτουργούν, τον αριθμό των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, τις θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης  και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, τον αριθμό των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και τον αριθμό των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, την τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και τις κενές θέσεις, που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα  για την εφαρμογή της παρούσας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται ενιαία διεύθυνση γυμνασίων και λυκείων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους, από τις τοπικές συνθήκες  ή σε ολιγοδύναμα σχολεία.
4. Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις της άλλης χώρας.
5. Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να επιλέγονται και ομογενείς εκπαιδευτικοί ή έλληνες κάτοικοι εξωτερικού, που υπηρετούν σε αυτές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Άρθρο 14
Επιλογές και τοποθετήσεις
1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής, η σύνθεση του οποίου ορίζεται ως εξής:
α) ένα μέλος ΔΕΠ παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα τμήματος  πανεπιστημίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή  του από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
β) ένας σύμβουλος Β’ ή σύμβουλος Γ’ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται  με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών,
δ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,
ε) ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ορίζεται  με τον Αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
στ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και δύο (2) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οικεία κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με αναπληρωτές τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2. Το Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων. Η θητεία των μελών είναι διετής. Τα υπό στοιχείο στ) μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Επιλογής, όταν κρίνονται και αξιολογούνται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας.
3. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής ασκεί το υπό στοιχείο α) μέλος αυτού, αναπληρούμενο από τον αναπληρωτή του.
4. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.
5. Το Συμβούλιο Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
6. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:
α) Δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
7. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτικό δίπλωμα, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η ικανότητα συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και η αξιόλογη συγγραφική εργασία.
8. Οι επιλεγόμενοι με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου συντονιστές εκπαίδευσης τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, μετά τη συμπλήρωση των  οποίων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, για δύο (2) έτη ακόμη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και  η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης ως συντονιστές εκπαίδευσης.
Οι αποσπάσεις και παρατάσεις της παρούσας παραγράφου καταχωρίζονται  στη Βάση Δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανάκριση για παράταση της απόσπασης, στη μετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσεων στη Βάση Δεδομένων και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Μέχρι τη δημοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης, τα σχετικά θέματα  ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.
10. Η επιλογή των διευθυντών της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου  γίνεται από ειδικό συλλογικό όργανο, που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση του συλλογικού οργάνου, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του, η αναπλήρωση των μελών του, η γραμματειακή υποστήριξή του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
11. Υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις διευθυντών μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, που είναι αποσπασμένοι σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν:
α) Πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, σε δημόσια σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας,
β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης τους .
12. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα του εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και μορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και η αξιόλογη συγγραφική εργασία.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής διευθυντών, τα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.
13. Οι επιλεγόμενοι με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων υπηρετούν με την ιδιότητα αυτή στις θέσεις στις οποίες έχουν τοποθετηθεί μέχρι τη λήξη της αρχικής τους απόσπασης ή της τυχόν παράτασης αυτής εφόσον έχουν επιλεγεί ως διευθυντές κατά τη διάρκεια της παράτασης.
14. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
Για τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ` παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 όπως εκάστοτε ισχύει
15. Κατ` εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για τους συντονιστές εκπαίδευσης και τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.
16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Επιλογής της παραγράφου 1, μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για: α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και β) για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.
17. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορεί να αναπροσδιορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των συντονιστών εκπαίδευσης και των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού και να τροποποιείται η  διαδικασία επιλογής τους.

Άρθρο 15
Αναπλήρωση
1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τον επόμενο υποψήφιο στον ισχύοντα πίνακα επιλογής συντονιστών εκπαίδευσης  και αν αυτό δεν είναι εφικτό  από τον μεθεπόμενο και ούτω καθεξής.
2. Αν η κατά τα παραπάνω αναπλήρωση είναι ανέφικτη, τότε αναπληρώνονται από   δημόσιο εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  που έχει τα προσόντα της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι  αναπληρωτές των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου.
3. Όταν δεν υπάρχουν, λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, ορίζονται αναπληρωτές αυτών από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της ίδιας ή άλλης εκπαιδευτικής μονάδας, με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης.

Άρθρο 16
Λοιπά θέματα διοίκησης και εποπτείας
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.   
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων μπορούν να συγκροτούνται στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης ομάδες εργασίας για την υποβοήθηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων  στη σύνταξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και στην οργάνωση σεμιναρίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μελών των ομάδων αυτών. Για τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών των ομάδων εργασίας ισχύουν  οι διατάξεις του ημεδαπού δικαίου.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των συναρμόδιων υπουργών μπορεί να ανατίθενται νομικές υποθέσεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό  σε νομικό που διαμένει στην ξένη χώρα, με αμοιβή κατά περίπτωση, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος στην οικεία ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή ή αυτός που υπάρχει δεν επαρκεί.
4. Στους αποσπώμενους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη μετάβασή τους στην  Ελλάδα  χορηγείται ειδική  άδεια μέχρι επτά (7) ημέρες κάθε έτος. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας είναι:
α) για τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
β) για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ο συντονιστής εκπαίδευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 17
Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού
1. Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν:
α) Έλληνες δημόσιοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, με απόσπαση,
β) Ομογενείς και Έλληνες  κάτοικοι  εξωτερικού, κάτοχοι του απαιτούμενου κατά κλάδο και ειδικότητα  πτυχίου ελληνικών ή ξένων αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι  προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, η ειδικότερη μορφή και η διάρκεια της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου λαμβανομένου υπόψη και του δικαίου της χώρας υποδοχής,  το ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών καθώς και τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των παραπάνω.  Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων,
γ) Αλλοδαποί εκπαιδευτικοί, στις περιπτώσεις που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, κάτοχοι τίτλου ανώτατων σχολών,  οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη της σύμβασης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής,  η μορφή και η διάρκεια της σχέσης εργασίας λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της χώρας υποδοχής, και το ύψος των αποδοχών τους. 
2. Οι προσλήψεις και οι συμβάσεις των εδαφίων β) και γ) της παρούσας παραγράφου καταχωρίζονται  στη Βάση Δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών.  
3. Οι εκπαιδευτικοί των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1 επιμορφώνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως ψηφιακής διδασκαλίας πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζεται το περιεχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης.
4. Για την εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές μονάδες του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 12 του ν. 1566/1985.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και  για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό.

Άρθρο 18
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α),  β)  και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν: 
α) έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β)  έχουν  επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. 
2. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για την απόσπαση εκπαιδευτικών σε  κάθε εκπαιδευτική μονάδα της παραγράφου 1 με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα  του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, αντιστοίχως, και όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται στοιχεία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση  όπως τα τμήματα, που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης  και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης. Τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά κατά την έναρξη του σχολικού έτους με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στην Διεύθυνση  Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  και καταχωρίζονται  στη Βάση Δεδομένων Μέσων  Ενίσχυσης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά και επικαιροποιημένα εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα  για την εφαρμογή της παρούσας.
3. α) Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του Α΄ τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους παρατείνεται μέχρι τη λήξη αυτού. 
β) Παράταση  της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, που υποβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου  του έτους, για δύο (2) ακόμη έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν  εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται. 
Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης.  
γ) Κατ΄ εξαίρεση παράταση της απόσπασης  μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας όταν:  αα) επιβάλλεται από διακρατικές συνθήκες  ββ) είναι αδύνατη η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Στην παραπάνω περίπτωση ββ)  η παράταση χορηγείται για ένα (1) μόνο σχολικό έτος κατόπιν  εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης και δεν μπορεί να παραταθεί περαιτέρω ή να ανανεωθεί.
δ)  Ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες της παραγράφου 1 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού   Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης   και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία για την απόσπαση, οι όροι, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές  και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 15 του ν. 1566/1985 μπορεί να εφαρμόζονται και για το διορισμό  εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα, προκειμένου να αποσπαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος  για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη σε σχολεία του εξωτερικού με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το εδάφιο β) της παραγράφου 3. Η επιλογή αυτών γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 14. Οι διοριζόμενοι, εφόσον αποχωρήσουν, για οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί αυτοδικαίως από την οργανική θέση τους. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου  ισχύουν τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄ του παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται,  εκπαιδευτικοί ιερωμένοι (δάσκαλοι ή καθηγητές), ασκώντας παράλληλα, μετά τη λήξη του ωραρίου διδασκαλίας, όπως ορίζεται στο παρόν, και τα ιερατικά τους καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις αυτών και την παράταση απόσπασης  ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος και επιπλέον απαιτείται άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής καθώς και η σύμφωνη γνώμη του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου  ισχύουν τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄ του παρόντος.
6. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης. 7. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο απασχόλησης των αντίστοιχων εκπαιδευτικών της ημεδαπής, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία  της χώρας υποδοχής, άλλως σύμφωνα με  το ωράριο της χώρας υποδοχής.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται παρεκκλίσεις, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο και με ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του προγράμματος.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 33 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών μονάδων των εδαφίων α), β) και γ) του άρθρου 2.  Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ως εκπαιδευτικός και ο διευθυντής  του Γραφείου Παιδείας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.  
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων αποσπώνται  στα ευρωπαϊκά σχολεία και  στα σχολεία διεθνών οργανισμών, ύστερα από αίτηση τους, δημόσιοι  εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα  τυπικά  και ουσιαστικά προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας  στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διεθνών οργανισμών ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, εφόσον δεν προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική συμφωνία άλλως οι διατάξεις της συμφωνίας.
10. Οι αποσπάσεις κατά την προηγούμενη  παράγραφο στα ευρωπαϊκά σχολεία διαρκούν επτά (7) σχολικά έτη μετά από  δοκιμαστική  περίοδο  δύο (2) ετών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων. Παράταση της απόσπασης  επιτρέπεται μόνο αν επιβάλλεται από διεθνή ή διακρατική συμφωνία και για το χρόνο, που ορίζεται σε αυτήν. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου  ισχύουν τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄ του παρόντος.
11. Η ισχύς των  πινάκων επιλογής υποψηφίων για απόσπαση στα ευρωπαϊκά σχολεία, που έληγε το  σχολικό έτος 2008-2009, παρατείνεται μέχρι το σχολικό έτος 2012-2013.
12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία και  στα σχολεία διεθνών οργανισμών, τα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, η διάρκεια της απόσπασης, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης αυτών με αποδοχές  και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
13.α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε  μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που  υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,   επιτρέπεται να αποσπώνται, με αίτησή τους, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια  την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα  διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης   και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν. 
β) Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί του εδαφίου: α) δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας  αλλοδαπής, αλλά μόνον τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες τους  καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.
γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών του εδαφίου α)  δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6)  έτη στη  διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην  εκπαίδευση. Παράταση των αποσπάσεων αυτών αποκλείεται.
δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.3072/2002 (ΦΕΚ 294 Α΄) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στο εδάφιο  α` της παραγράφου αυτής.
Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου  ισχύουν τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄ του παρόντος.
14. Η απόσπαση εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς της  ή της παράτασης στις περιπτώσεις:
α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα  καθήκοντά του,
β) συχνής και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του,
γ) υποβολής σχετικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικά και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας.
δ) όταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης δεν δικαιολογείται  από υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
ε) για την εξυπηρέτηση επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών  αναγκών της ημεδαπής.
Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση για τις προηγούμενες περιπτώσεις των εδαφίων α) και β) του κατά το εδάφιο δ) της παραγράφου 3 οργάνου επιλογής, το οποίο εκτιμά πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες Εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού του συντονιστή εκπαίδευσης, του φορέα της εκπαιδευτικής μονάδας και των συλλόγων γονέων αυτή.
15. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή η απόσπασή τους παρατείνεται υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για  όλη τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασης.
Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τα εδάφια α) και β)  της παραγράφου 14 κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασής της, ο εκπαιδευτικός  επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής  στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά το εδάφιο γ) της παραγράφου 14 κατά τη  διάρκεια των τριών (3)  ετών της απόσπασης του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής  στην Ελλάδα. 
16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και η απόσπαση τους ή η παράτασή της διακόπτεται κατά τα εδάφια α) και β) της παραγράφου 14 δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης και εκπαιδευτικοί, που η απόσπαση τους ή η παράτασή της διακόπτεται κατά το εδάφιο γ) της ίδιας παραγράφου δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τα δύο (2) μετά  τη διακοπή  σχολικά έτη.
17. Οι αποσπάσεις, παρατάσεις, αποφάσεις διακοπής, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, ωράρια υπηρεσίας, αιτήσεις απόσπασης και λοιπά στοιχεία   του παρόντος άρθρου  καταχωρίζονται στη Βάση Δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 5, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών.

Άρθρο 19
Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης - Διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
 1. Τα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης στελεχώνονται με εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται για το σκοπό αυτό και δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από τρεις (3) ανά γραφείο και με διοικητικούς υπαλλήλους. Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών προς στελέχωση των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης ισχύουν ανάλογα οι παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15 16 και 17  του άρθρου 18.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων σε γραφεία  συντονιστών εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο.
Οι αποσπώμενοι διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν ικανή διοικητική εμπειρία, επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή μιας από τις γλώσσες  αγγλική, γαλλική ή γερμανική, εφόσον αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης,  και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 7, 14,15, 16 και 17 του άρθρου 18 εφαρμόζονται ανάλογα  για τους διοικητικούς υπαλλήλους και για τις αποσπάσεις αυτών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ή έργου λοιπού προσωπικού, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της χώρας υποδοχής.
4. Για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου και για κάθε σχετικό στοιχείο ισχύει η παράγραφος 17 του άρθρου 18.

Άρθρο 20
Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών
1. Οι εκπαιδευτικοί των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρχουν συντονιστές και τοποθετούνται σε εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της περιοχής ευθύνης τους.
 2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής, ορκίζονται ενώπιον του συντονιστή εκπαίδευσης ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, αν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης και αποσπώνται στη θέση που κατέχουν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, μετά το πέρας του οποίου επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Δυνατότητα παράτασης  της απόσπασης και ανανέωσης της παράτασης υπάρχει χωρίς υποχρέωση καταβολής των τακτικών αποδοχών του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και  επιμίσθιου. Για την παράταση υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό  αίτηση. Η παράταση της απόσπασης χορηγείται για δύο (2) έτη κατόπιν  εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού και μπορεί να ανανεώνεται για δύο (2) έτη κάθε φορά με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις. 
3. Ο χρόνος της απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική  θέση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού.

Άρθρο 21
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, συντονιστών και εκπαιδευτικού έργου
1) Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄), που αναφέρονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμόζονται και στις εκπαιδευτικές  μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις μονάδες  αυτές με απόσπαση ή με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα γραφεία αυτών.
2) Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2986/2002 αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του  εξωτερικού, με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές ανατίθεται στον συντονιστή εκπαίδευσης.
3) Η κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2986/2002 διαδικασία ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1  διαμορφώνεται ως εξής:
α) Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και  ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό έργο του, εφόσον ο διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί ως διευθυντής και είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.
 Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης του εξωτερικού.
β) Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογείται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό  παιδαγωγικό έργο του. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του εδαφίου α) και του διευθυντή  της σχολικής μονάδας  λαμβάνονται υπόψη και οι ετήσιες Εκθέσεις της περ. ββ) του εδ. γ της παραγράφου 3 του άρθρου 12.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο γραφείο του συντονιστή  εκπαίδευσης του εξωτερικού αξιολογούνται από τον οικείο συντονιστή  εκπαίδευσης και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό τους έργο.
δ) Ο συντονιστής εκπαίδευσης αξιολογείται  ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του  από τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο των ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών αρχών της περιοχής ευθύνης του συντονιστή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών  και έναν σύμβουλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής, ως μέλη. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη των μελών της και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου  Μάθησης και Θρησκευμάτων και στο Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14.
 Η επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου  Μάθησης  και Θρησκευμάτων, με την οποία μπορεί να ορίζονται και  αναπληρωματικά μέλη καθώς και ο γραμματέας της από τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου  Μάθησης  και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην ίδια υπηρεσία.
Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η αξιόπιστη και πλήρης τήρηση και  διαβίβαση των δεδομένων της παραγράφου 2 του άρθρου 18, η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της περίπτωσης ββ) του εδαφίου α) της παραγράφου 3 του άρθρου 12,  η διεξαγωγή της και   η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτήν, ο αριθμός των εκπαιδευομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο των μονάδων της περιοχής ευθύνης του συντονιστή, η εύρυθμη διοικητική λειτουργία και ο συντονισμός τους, το επίπεδο σχέσεων με τις εκπαιδευτικές και λοιπές αρχές της χώρας υποδοχής, η απασχόληση των εκπαιδευτικών και οι πρωτοβουλίες μαθησιακής υποβοήθησης των μαθητών και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
4) Η τριμελής επιτροπή του εδαφίου δ` της προηγούμενης παραγράφου  ασκεί παράλληλα και το κατά το άρθρο 5 του ν. 2986/2002 έργο των επιτροπών ενστάσεων.
5) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου  Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά  από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθώς και η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό για την αξιολόγηση του έργου και των εκπαιδευτικών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε `
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 22
Σχολικά Συμβούλια - Σχολικές Επιτροπές
1. Για καθεμία ή για περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1  του άρθρου 2 συγκροτείται και λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο. 
 2. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η κατά τον προσφορότερο τρόπο στήριξη της λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας και η επικοινωνία του με την τοπική κοινωνία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ορίζονται οι φορείς, που  συμμετέχουν στο όργανο της παραγράφου 1, η διαδικασία εκλογής ή επιλογής και ο αριθμός των εκπροσώπων τους, η διάρκεια της θητείας, ο χρόνος συγκρότησής του σε σώμα, ο τρόπος λειτουργίας του, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Για καθεμία ή για περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1  του άρθρου 2   συγκροτείται και λειτουργεί Σχολική Επιτροπή. Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της μονάδας και η φροντίδα για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων και γενικότερα ο εφοδιασμός αυτής με τα απαραίτητα μέσα για τη λειτουργία τους. Οι Σχολικές Επιτροπές, στις οποίες απαραιτήτως συμμετέχουν ο διευθυντής της μονάδας, ένας εκπαιδευτικός της μονάδας και ένας κηδεμόνας, συγκροτούνται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης.
5. Όργανα, που έχουν συγκροτηθεί με βάση διακρατικές συμφωνίες και ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού, εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ `
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 23
Ειδικό επιμίσθιο και αποζημιώσεις
1. Στους συντονιστές εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, μπορεί  να καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο, επιπλέον των τακτικών αποδοχών τους και, πάντως, μόνο μέχρι τα πρώτα τρία (3) έτη της απόσπασης ειδικό επιμίσθιο σε τοπικό νόμισμα της χώρας απόσπασης ή σε ευρώ ή σε δολάρια ΗΠΑ, εφόσον επιτρέπεται αυτό από το νομισματικό καθεστώς της χώρας απόσπασης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων διπλωματικών ή προξενικών αρχών καθορίζονται: α) οι περιπτώσεις καταβολής του ειδικού επιμισθίου β) οι προϋποθέσεις καταβολής γ ) το ύψος αυτού σε κάθε περίπτωση δ) ο τρόπος και η διάρκεια καταβολής του ε) οι λόγοι διακοπής ή μείωσής του και στ) κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
3. Στους συντονιστές εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους της παραγράφου 1 μπορεί να καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης στο εξωτερικό και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ίδιων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους. Επίσης μπορεί να καταβάλλονται και δαπάνες μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας εντός της χώρας απόσπασης ή σε άλλη χώρα ή στην Ελλάδα και αποζημιώσεις για συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες  εργασίας, που συγκροτούνται στη χώρα απόσπασης ή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την  ημεδαπή.
4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται: α) οι περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις, το ύψος και η διαδικασία καταβολής των εξόδων και δαπανών της προηγούμενης παραγράφου β) οι προϋποθέσεις και το ύψος των καταβαλλόμενων νοσηλίων στο εξωτερικό ή της χορήγησης δανείων για την αντιμετώπιση επείγουσας εισαγωγής σε νοσοκομείο της αλλοδαπής γ) οι προϋποθέσεις και το ύψος των δαπανών για μεταφορά στην Ελλάδα της σορού αποθανόντων εκπαιδευτικών ή προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους και δ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 3 καταχωρίζονται στη Βάση Δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο  24
Λοιπές δαπάνες
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κάθε είδους έξοδα, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικά φιλοξενιών, συνεδρίων, διακρατικών συναντήσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, μετεκπαιδεύσεων, για την ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων και ο τρόπος καταβολής των εξόδων αυτών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το έξοδα λειτουργίας των γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και τις προμήθειες στο εξωτερικό επίπλων και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων αυτών.
3. Τα έξοδα και οι δαπάνες των παραγράφων 1 και 2 καταχωρίζονται  στη Βάση Δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 25
Επιχορηγήσεις εκπαιδευτικών μονάδων
1. Με  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να επιχορηγούνται οι εκπαιδευτικές μονάδες του Μέρους Β΄ του παρόντος νόμου για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εξόδων λειτουργίας τους.
2. Οι επιχορηγήσεις αυτές καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα ή σε ευρώ ή  σε δολάρια ΗΠΑ στις Σχολικές Επιτροπές του άρθρου 22 και καταχωρίζονται στη Βάση Δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης των σχετικών λογαριασμών  και  τα δικαιολογητικά. που απαιτούνται.
Μέχρι τη δημοσίευση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης, τα σχετικά θέματα  ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 26
Γενική ΓραμματείαΑπόδημου Ελληνισμού
  Οι αποφάσεις των άρθρων 6  παρ.1, 22 παρ. 3 του παρόντος νόμου εκδίδονται μετά από γνώμη του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας  Απόδημου Ελληνισμού. Η γνώμη αυτή διατυπώνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Εάν παρέλθει άπρακτος η παραπάνω προθεσμία, η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη διατύπωση της γνώμης αυτής.

Άρθρο 27
Εκπαιδευτικές μονάδες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας  της Γερμανίας
Κατ΄ εξαίρεση των οριζομένων στο Μέρος Β΄,  για τους αποσπασμένους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διατηρείται σε ισχύ  η  παράγραφος 15 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄78), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118).

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 28
Εκπαιδευτικές μονάδες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Ενίσχυση - Αποσπάσεις - Εισηγητική Επιτροπή
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή με ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού και εν γένει με τις εκπαιδευτικές μονάδες του εδαφίου δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, τις  οποίες μπορεί να  ενισχύει με επιχορήγηση:
α) για την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων ή άλλων μορφών σπουδών ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού καθώς και εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και
β) για την πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας και προγραμμάτων  σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό καθώς και τη διδασκαλία τους. Για το σκοπό αυτόν  εγγράφονται δαπάνες στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ενισχύει ειδικά τους παραπάνω φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού,  με τη χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές τους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία  και το ύψος των χορηγούμενων υποτροφιών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων του εξωτερικού για προσφορά διδακτικού έργου στα σχολεία του εξωτερικού.
3. α) Σε τμήματα ελληνικών σπουδών ή σε άλλες μορφές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  ύστερα από αίτησή τους εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  εφόσον έχουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά επιστημονικά προσόντα κατά την έννοια της  παραγράφου  2β)  του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 15 του ν 1566/1985 και άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας,  στην οποία λειτουργούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα ερευνών, ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
Για τις αποσπάσεις αυτές ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις  των παραγράφων  1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15,16 και 17  του άρθρου 18 και του άρθρου 23.
Η απόσπαση αποκλείεται σε περίπτωση που έχει ανακληθεί άλλη απόσπαση του εκπαιδευτικού για τους λόγους των εδαφίων α) και β) της παραγράφου 14 του άρθρου 18.
β) Η τοποθέτηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου στη θέση για την οποία έχουν επιλεγεί γίνεται από τον συντονιστή εκπαίδευσης, ο οποίος ασκεί σε αυτούς πειθαρχικές αρμοδιότητες αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης της ημεδαπής. 
4.  Συνιστάται Εισηγητική Επιτροπή με αρμοδιότητα: α) τη διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων  προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τα θέματα: αα) ενίσχυσης με επιχορήγηση κατά την παράγραφο 1 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ανάλογων ιδρυμάτων ερευνών του εξωτερικού και εν γένει των εκπαιδευτικών μονάδων του εδαφίου δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 , ββ) αναζήτησης πόρων για την υλοποίηση  της παραπάνω ενίσχυσης και β) την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται σε τμήματα ελληνικών σπουδών ή σε άλλες μορφές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού.
5. Η Εισηγητική  Επιτροπή είναι πενταμελής και  αποτελείται από πρόσωπα με εμπειρία στα θέματα των αρμοδιοτήτων της ως εξής : α) τον Πρόεδρο και δύο  (2) μέλη που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων β) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού και γ) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Τα μέλη μπορεί να ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
Η Εισηγητική  Επιτροπή συγκροτείται με κοινή  απόφαση των υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και  Τουρισμού και Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  καθορίζεται  ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής.
6. Η επιχορήγηση της παραγράφου 1 χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση της Εισηγητικής Επιτροπής και καταχωρίζεται  στη Βάση Δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης των σχετικών λογαριασμών  και  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας παραγράφου τα σχετικά θέματα  ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.
8. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και το εκπαιδευτικό τους έργο αξιολογείται κατ΄ έτος από την Εισηγητική Επιτροπή της παραγράφου 4. Κατά την ετήσια αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη  έγγραφη  έκθεση για τον εκπαιδευτικό και το έργο του, η οποία,  με μέριμνα του συντονιστή εκπαίδευσης, συντάσσεται από τον υπεύθυνο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο έχει αποσπαστεί ο εκπαιδευτικός και   διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την απόσπαση εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου, τη διαδικασία απόσπασης, την έκδοση προκηρύξεων για την παραπάνω, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όργανα και  τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών, τα κριτήρια επιλογής και την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, το ωράριο και του όρους διδασκαλίας, τη δυνατότητα και τον τρόπο συμπλήρωσής του, τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα  για την εφαρμογή της παρούσας.
10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που αφορούν  τις ανταλλαγές φοιτητών και διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ειδικών προγραμμάτων σπουδών, τη διάθεση υποτροφιών, την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε συναφή λεπτομέρεια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 29
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης  Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
1. Το εδάφιο θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 147/1976 (ΦΕΚ  Α΄56)  αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Διεύθυνση  Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
2. Η διάταξη του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος 147/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
1. Η Διεύθυνση  Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Α΄ Σπουδών και Μαθητικής Μέριμνας
β) Τμήμα Β΄ Διοικητικών Θεμάτων και ανθρώπινου δυναμικού
γ) Τμήμα Μειονοτικών σχολείων και
δ) Τμήμα Ξένων και Ιδιωτικών Σχολείων
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης  κατανέμονται στα ανωτέρω Τμήματα ως εξής:
α) Τμήμα Α΄ Σπουδών και Μαθητικής Μέριμνας
Τα θέματα που αφορούν:
- στην ίδρυση,  οργάνωση, λειτουργία, συγχώνευση και κατάργηση εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, στην αναγνώριση υφιστάμενων εκπαιδευτικών μονάδων ως Κέντρα - Λόγος, στις εγγραφές, μετεγγραφές, προγράμματα σπουδών, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών, εξετάσεις καθώς και θέματα φοίτησης μαθητών, στην έγκριση αποστολής διδακτικού υλικού, στην εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης, στις εγκρίσεις διενέργειας ερευνών σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, στη χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιμίας - αντιστοιχίας ξένων τίτλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, στην έκδοση περιοδικού για μαθητές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού.
- στην τήρηση αναλυτικών αρχείων και φακέλων και ιδίως ψηφιακών αρχείων για όλα τα παραπάνω
- στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού του εδαφίου θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5.
- στη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς για τη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό.
- στην συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για θέματα αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και άλλων συναφών αντικειμένων.
- στην πιστοποίηση καταλληλότητας των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών κέντρων.
- στην σύγκληση και προετοιμασία της Συνόδου Συνεργασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και την επεξεργασία της έκθεσης Προγραμματισμού και Απολογισμού αυτής.
- στη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Σχολείων, στην προετοιμασία φακέλων για τα θέματα προς συζήτηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών σχολείων.
- στις εγκρίσεις για το χαρακτηρισμό μαθητών του εξωτερικού ως «κατ’ οίκον  ή κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αρμοδιότητα.
- στην επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, τη φοίτηση μαθητών κ.λ.π. σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών  της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου .Μάθησης και Θρησκευμάτων.
β) Τμήμα Β΄ Διοικητικών Θεμάτων
Τα θέματα που αφορούν
- στη στελέχωση των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με την απόσπαση μονίμων δημοσίων εκπαιδευτικών,  στην πρόσληψη εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό, στη σύσταση θέσεων, επιλογή και πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης, στην έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, στη μετακίνηση εκτός έδρας συντονιστών εκπαίδευσης  και αποσπασμένων εκπαιδευτικών για εκτέλεση υπηρεσίας, στη δημιουργία και τήρηση υπηρεσιακών φακέλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διευθυντών  και συντονιστών εκπαίδευσης  για το χρονικό διάστημα της απόσπασής τους, στην έκθεση απόψεων και παροχή στοιχείων επί διαφορών για τα ανωτέρω θέματα ενώπιον των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων.
- στην διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 21, στην υποστήριξη των προσώπων και οργάνων, που πραγματοποιούν αυτήν, τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου για την πραγματοποίηση και από την πραγματοποίηση αυτής και την τήρηση σχετικών φακέλων και αρχείων. 
- στις  αποσπάσεις εκπαιδευτικών, διευθυντών και υποδιευθυντών και στη  σχετική διαδικασία για τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων διεθνών Οργανισμών, στην επιλογή Εθνικών Επιθεωρητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, στην επιλογή καθηγητών-μελών επιτροπής για την επιλογή θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έγκριση μετακίνησής τους.
- στις απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα ελληνικών σπουδών ή σε άλλες μορφές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού και στην εξέταση αιτημάτων των φορέων αυτών για απόσπαση εκπαιδευτικών,  στην τήρηση αρχείου επιχορηγήσεων φορέων του άρθρου 27 και τη συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς που παρέχουν τέτοιες επιχορηγήσεις, στη δημιουργία και τήρηση φακέλων των αποσπασμένων και λοιπών εκπαιδευτικών στους παραπάνω φορείς, στην υποστήριξη της Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 27, στη συγκέντρωση των εκθέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 27.
- στην εν γένει τήρηση και ιδίως στην ψηφιακή τήρηση για όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 2  κάθε  αρχείου και δεδομένου αναγκαίου για τη διαχείριση και τον έλεγχο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως την πραγματοποίηση και παρακολούθηση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών, της διάρκειας, της ανανέωσης, των επιμισθίων, οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων, των στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και κάθε άλλου ανάλογου δεδομένου.
- στη δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία της Βάσης Δεδομένων παραγράφου 3 του άρθρου 5 και τη μέριμνα για την καταχώριση σε αυτήν για όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 2 κάθε στοιχείου, που αναφέρεται ρητά στον νόμο ως περιεχόμενο της Βάσης Δεδομένων και κάθε άλλου  στοιχείου αναγκαίου για την άσκηση ελέγχου και εποπτείας επί των πάσης φύσεως διατιθεμένων πόρων για τους φορείς  της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό όπως ενδεικτικά επιχορηγήσεων, κάθε είδους δαπανών ενίσχυσης, εκπαιδευτικού υλικού,  αποσπάσεων και προσλήψεων εκπαιδευτικών.
- στην επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, τη φοίτηση μαθητών κ.λπ. σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας  του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου .Μάθησης και Θρησκευμάτων.
- στην τήρηση Αρχείου και Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης
γ) Τμήμα Γ’ Μειονοτικών Σχολείων
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται  θέματα που αφορούν:
- Στην ίδρυση, αναγνώριση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θράκης, στη σύνθεση εκπαιδευτικού προσωπικού, στον διορισμό εκπαιδευτικών για την κάλυψη του τουρκόφωνου προγράμματος, στο λοιπό διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, στους μαθητές των σχολείων αυτών και στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων, στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης και στο Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης καθώς και  στην τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου.
- Στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (ΥΣΜΕ).
- Στη λειτουργία, εποπτεία και σύσταση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ιεροσπουδαστήρια Κομοτηνής και Ξάνθης.
- Στην παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων για τη φοίτηση μαθητών και άλλων δεδομένων στα μειονοτικά σχολεία. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται και υφίστανται επεξεργασία από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων βάσει των προδιαγραφών της Διεύθυνσης.
δ) Τμήμα Δ’ Ξένων και ιδιωτικών Σχολείων
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν:
-Στην ίδρυση, αναγνώριση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των ξένων σχολείων και του Διεθνούς Σχολείου Λάρισας, στις παρεκκλίσεις των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων κατόπιν εισηγήσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην εγγραφή και φοίτηση μαθητών, στη χορήγηση εκπαιδευτικών και γονικών αδειών στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στη χορήγηση άδειας διδασκαλίας στους αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς.
- Στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) του Ηρακλείου Κρήτης για θέματα σχετικά με την ίδρυση, την πιστοποίηση, την οργάνωση, τη λειτουργία και εποπτεία, τη σύνθεση και τον καθορισμό θέσεων και ορισμό προσόντων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, τον ορισμό προσόντων Διευθυντού και Υποδιευθυντών ΣΕΠ και τη διαδικασία και τα όργανα επιλογής τους, την προκήρυξη θέσεων για αποσπάσεις ελλήνων εκπαιδευτικών, θέματα εκπαιδευτικών ξενόγλωσσου προγράμματος, έναρξη-λήξη σχολικού διδακτικού έτους, εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση μαθητών, ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά σχολεία, μετακινήσεις εκτός έδρας μελών του συμβουλίου επιθεωρητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΣΕΠ.
-Στη χορήγηση αδειών ίδρυσης, στην άρση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Στην έκδοση αποφάσεων χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτικών αδειών και λοιπών αδειών του εκπαιδευτικού προσωπικού του οποίου οι αποδοχές καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ), στην έκδοση αποφάσεων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των ισοτίμων σχολείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Στην τήρηση επετηρίδας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής στην επετηρίδα, στην εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων για το διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη συμμετοχή στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) για θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης.
- Στην παρακολούθηση  στατιστικών στοιχείων, τα οποία συγκεντρώνονται από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις προδιαγραφές του Τμήματος, που αφορούν στα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
- Στην εποπτεία των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας και Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
- Στη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΘΙΕ).
- Στη χορήγηση «Επάρκειας Προσόντων Διδασκαλίας» ξένης γλώσσας, στη χορήγηση άδειας οικοδιδασκαλίας στον νομό Αττικής, στην έγκριση άδειας εργασίας αλλοδαπών εκπαιδευτικών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
-Στην παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων, τα οποία συγκεντρώνονται από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις προδιαγραφές του Τμήματος, που αφορούν τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τη φοίτηση μαθητών και άλλων δεδομένων στα ξένα σχολεία και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.
- Στην τήρηση αρχείου ξένων και ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών».

Άρθρο 30
Αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές μονάδες
1. Εκπαιδευτικές μονάδες, που έχουν αναγνωριστεί, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά τις διατάξεις του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄), και δεν χορηγούν τίτλο, που αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικό σύστημα,  μπορεί να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του Μέρους Β΄.
2. Οι μονάδες της παραγράφου 1 υποχρεούνται: α)  να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα έξι (36) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορούν να είναι λιγότερες από είκοσι (20) β) να εφαρμόζουν συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας, το οποίο μαζί με τα στοιχεία του χρόνου λειτουργίας τους του εδαφίου α) οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως πριν από την έναρξη του σχολικού έτους στη  Διεύθυνση  Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γ) να τηρούν και να διαβιβάζουν κατά τη λήξη του σχολικού έτους σε ψηφιακή μορφή στην παραπάνω  Διεύθυνση  αρχείο των μαθητών τους και ημερήσιο παρουσιολόγιο αυτών ανά ώρα διδασκαλίας δ)  να τηρούν και να διαβιβάζουν κατά τη λήξη του σχολικού έτους σε ψηφιακή μορφή στην παραπάνω Διεύθυνση  αρχείο των μαθητών τους, που μετείχαν στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποιητικού ελληνομάθειας.
Αν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου η αναγνώριση των μονάδων αυτών ανακαλείται με  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
3. Για τις εκπαιδευτικές μονάδες αυτές και για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αυτές ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος. 
Ο συντονιστής εκπαίδευσης ασκεί τις αρμοδιότητές του και στις μονάδες αυτές καθώς και στους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται σε αυτές.  

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
1. Συντονιστές εκπαίδευσης, που έχουν επιλεγεί κατά το σχολικό έτος 2011-2012  διατηρούνται στις θέσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί ανεξαρτήτως του συνολικού χρόνου απόσπασης, που έχουν διανύσει και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, μετά τη συμπλήρωση των  οποίων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, για δύο (2) έτη ακόμη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν  από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και  η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 2 του ν. 2413/1996 και τοποθετήσεις  σε αυτές κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, διατηρούνται κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Μετά τη λήξη του παραπάνω σχολικού έτους οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, εφόσον διαρκεί η απόσπασή τους, τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης και τοποθετούνται από αυτούς σε εκπαιδευτικές μονάδες των εδαφίων α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 στην περιοχή ευθύνης τους για το σχολικό έτος 2012-2013.  Εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου, μετά την κάλυψη των αναγκών των παραπάνω εκπαιδευτικών μονάδων, μπορεί να τοποθετούνται από τον συντονιστή εκπαίδευσης  σε μονάδες της παραγράφου 2 της περιοχής ευθύνης του ή να συμπληρώνουν το ωράριο εργασίας τους σε αυτές ή στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται  κάθε σχετικό θέμα, που είναι αναγκαίο  για την εφαρμογή της παρούσας.
3. Αποσπάσεις ιερωμένων εκπαιδευτικών κατά τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος  υπερβαίνουν την πενταετία  διατηρούνται κατά το σχολικό έτος 2011-2012, μετά το οποίο μπορούν να παραταθούν κατά τη διάταξη του εδαφίου β) της παραγράφου 3 του  άρθρου 18, άλλως λήγουν.
4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ιδρύματα και τμήματα της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάταξη της παραγράφου  13 του άρθρου 23 του ν.2413/1996, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος  υπερβαίνουν την πενταετία διατηρούνται κατά το σχολικό έτος 2011-2012, μετά το οποίο  μπορούν να παραταθούν κατά τη διάταξη του εδαφίου β) της παραγράφου 3 του  άρθρου 18, άλλως λήγουν.
5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπερβαίνουν την πενταετία επειδή είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους,  κατά τη διάταξη του εδαφίου γ) της παραγράφου 2 το άρθρου 23 του ν. 2413/1996, διατηρούνται κατά το σχολικό έτος 2011-2012, μετά το οποίο μπορούν να παραταθούν κατά τη διάταξη του εδαφίου β) της παραγράφου 3 του  άρθρου 18, άλλως λήγουν.
6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία διεθνών οργανισμών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος  υπερβαίνουν την πενταετία διατηρούνται κατά το σχολικό έτος 2011-2012, μετά το οποίο μπορούν να παραταθούν  κατά τη διάταξη του εδαφίου β) της παραγράφου 3 του  άρθρου 18, άλλως λήγουν.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 εφόσον οι αποσπασμένοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επιμίσθιο πέραν της πενταετίας κατά τις διατάξεις του ν.2413/1996 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων συνεχίζουν να λαμβάνουν αυτό κατά το σχολικό έτος 2011-2012.
8. Εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, που έχουν αποσπαστεί  στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού κατά τις διατάξεις του ν.2413/1996 και διανύουν το τέταρτο και πέμπτο έτος της απόσπασής τους, μετά από παράταση, κατά το σχολικό έτος 2011-2012,  συνεχίζουν να λαμβάνουν επιμίσθιο μέχρι τη λήξη ή τη διακοπή της παράτασης της απόσπασής τους.
9. Συμβάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που καταρτίστηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος  βάσει των διατάξεων του ν. 2413/1996 διατηρούνται μέχρι τη λήξη της διάρκειάς τους.
10. Η εφαρμογή του δίγλωσσου εκπαιδευτικού προγράμματος των εδαφίων β) και γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των εδαφίων α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013.
11. Τίτλοι σπουδών σχολείων του  εδαφίου α)  της παραγράφου 1 του άρθρου 2, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής, διατηρούν την αναγνώρισή τους.
Οι φορείς των παραπάνω σχολείων, πλην των ελληνικών προξενικών και διπλωματικών αρχών, προκειμένου να διατηρήσουν την αναγνώριση των τίτλων τους, υποχρεούνται κατά το σχολικό έτος 2011-2012 να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το αναλυτικό και ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους προς επανέγκριση με τη διαδικασία που ορίζεται στο εδάφιο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
12. Οι εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 30 υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τα στοιχεία του εδαφίου  β) της παραγράφου 2  του άρθρου 30  εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 32
Λοιπές διατάξεις

1. Το άρθρο 8 του ν.3696/08 (ΦΕΚ 177 Α΄ ) αντικαθίσταται ως εξής: 
« Άρθρο 8
Υποχρέωση ενημέρωσης - Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
1. Επί ποινή ανάκλησης της άδειας τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων της άδειας ίδρυσης ή των κριτηρίων και στοιχείων των  παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους εντός δέκα (10) ημερών από την επέλευσή της υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτηση για τροποποίηση της άδειας ως προς τα  μεταβληθέντα. Η αίτηση συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου  από τα κατά περίπτωση  ανάλογα έγγραφα των άρθρων 2, 3, 4 και 6 του παρόντος. Η τροποποιημένη άδεια  χορηγείται εφόσον προκύψει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια  έκδοσης αυτής κατά τα οριζόμενα στα  άρθρα 2, 3, 4 και 6 και ισχύει μέχρι τη λήξη της αρχικής άδειας. Η απόρριψη της αίτησης επάγεται την ανάκληση της άδειας.
2. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως και αμέσως το αρμόδιο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης: του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  για κάθε περίπτωση συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων οπότε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανακαλείται.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται  και για τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως για κάθε μεταβολή και να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης άδειας κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο προς το ΕΚΕΠΙΣ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.»
2. Το άρθρο 12 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:
α) παραλαμβάνει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3, 4 και 6. Παραλαμβάνει, επίσης, την έγγραφη ενημέρωση και τις αιτήσεις για τροποποίηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του  άρθρου 8.
β) εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση και τροποποίηση  άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2,3, 4 και 8  και εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ) τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14.
δ)  τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.
ε) ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των όρων της άδειας ίδρυσής τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και  διαρκής και στο πλαίσιό του τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν τα κατά περίπτωση έγγραφα των άρθρων 2, 3 και 4 εφόσον ζητηθούν.
στ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας ίδρυσης  Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον συντρέχουν οι όροι του  άρθρου 5 ή της παραγράφου 1 του άρθρου  8.
2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.:
α) εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση και την τροποποίηση άδειας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και. 8. Παραλαμβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για την έκδοση  και τροποποίηση άδειας λειτουργίας των λοιπών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 και την έγγραφη ενημέρωση αυτών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8.
β) διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση και την τροποποίηση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ) ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και  διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο περιλαμβανόμενης της αυτοψίας και στο πλαίσιό του τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν τα έγγραφα του άρθρου 6  εφόσον ζητηθούν.  Η παραπάνω εποπτεία και έλεγχος ασκείται επίσης από το ΕΚΕΠΙΣ και επί των λοιπών παρόχων  υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων  βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια αυτής.
δ)  εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον συντρέχουν οι όροι της παρ.3 του άρθρου 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
ε) ανακαλεί την άδεια λειτουργίας λοιπών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 εάν συντρέξει περίπτωση παράβασης του παρόντος νόμου ή όρου της άδειας λειτουργίας τους.
στ)  τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του άρθρου 14».

Άρθρο 33
Κατάργηση των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
1. Οι παρακάτω  αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται:
α) Τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται στα άρθρα 2, 5, και 8 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
β) Τα γραφεία φυσικής αγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 1304/1982, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, και την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).
γ) Τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως μετονομάστηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) τα γραφεία τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79).
2. Οι αρμοδιότητες, οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1 μεταφέρονται, αυτοδικαίως, ως εξής:
α) των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και
β) των γραφείων φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
3. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η περαιτέρω κατανομή των θέσεων που μεταφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 καθώς και η τοποθέτηση του προσωπικού στις οικείες υπηρεσιακές μονάδες. Η τοποθέτηση του προσωπικού γίνεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1 ανατίθενται ως εξής:
α) των προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και
β) των προϊσταμένων των γραφείων φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
5. Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1 λύονται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να παραταθεί υφιστάμενη μίσθωση έως και ένα έτος, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λύση των μισθώσεων.
6. Οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, οι θέσεις και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1 ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στους χώρους στέγασης των καταργούμενων υπηρεσιακών μονάδων καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δημόσια περιουσία. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκδίδουν νομικές πράξεις και αναθέτουν την πραγματοποίηση υλικών ενεργειών σε υπαλλήλους των καταργούμενων μονάδων.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται:
α)  το γραφείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοούνται η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982, όπως είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, αντίστοιχα.
β) ο προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο προϊστάμενος του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοούνται ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στις παραγράφους 2 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982, όπως οι τελευταίες είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, αντίστοιχα.
γ) το γραφείο φυσικής αγωγής και το γραφείο επαγγελματικής εκπαίδευσης νοείται η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1304/1982, όπως είχε τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985.
δ) ο προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής και ο προϊστάμενος του γραφείου επαγγελματικής εκπαίδευσης νοείται ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 1304/1982, όπως η τελευταία είχε τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985.

Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Τα άρθρα 1 έως και 33 και το άρθρο 72 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ  124 Α’)
2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7 και 13 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 87 Α’ ).  
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 του ν. 3194/03 (ΦΕΚ  267 Α’ ).
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 και το  άρθρο 8 του ν. 2909/01 (ΦΕΚ 90 Α’ ).
5. Οι παράγραφοι  3, 37 και 38 του άρθρου 13 του  Ν. 3149/03 (ΦΕΚ 141 Α’ ).
6. Τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 9, όπως έχουν τροποποιηθεί του ν. δ. 695/1970 (ΦΕΚ  221 Α’).
7. Το  ν. δ. 154/1973 (ΦΕΚ 219 Α’ ).
8. Η με αριθμό  Φ.821/2200Π/96421/Ζ1/2008 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  «Πρόσληψη ομογενών καθώς και Ελλήνων μεταναστών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού»  (ΦΕΚ 1469 Β΄).
9. Η με  αριθμό Φ.821/25080/67844/Ζ1 /2002  κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού θέσεων για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ομογενών και Ελλήνων μεταναστών μονίμων κατοίκων εξωτερικού σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού» (ΦΕΚ 824 Β΄) .
10. Η με αριθμό Φ.821/Α323/Ζ1/447/1997 υπουργική απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνων επιλογής των αποσπασμένων και περιπτώσεων καταβολής ή μη αποδοχών και επιμισθίου» (ΦΕΚ 106 Β΄).
11. Το π.δ 272/1999 «Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας  απόσπασης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ιδρύματα ερευνών του  εξωτερικού»  (ΦΕΚ 228 Α΄)
12. Τα άρθρα 40 και 42 του π.δ 147/1986 (ΦΕΚ 56 Α΄)  
13. α) Τα άρθρα 2, 12, η παράγραφος 1 του άρθρου 13 και το άρθρο 15, κατά το μέρος που αφορούν τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι παράγραφοι 2 των άρθρων 4 και 7 και τα άρθρα 5, 8 και 9 του ν. 1304/1982, όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985.
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002.
γ) Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992.
δ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146).
ε) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
στ) Κάθε διάταξη που αφορά την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων στις υπηρεσιακές μονάδες που καταργούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 33.
ζ) απαλείφεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 η φράση «των προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευσης,».
14. Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του.

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved