ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκύκλιος για την εφαρμογή του νέου νόμου στα ΑΕΙ

 

Αθήνα 16.9.2011, 11:32

Με επιστολή που απέστειλε προς τους Πρυτάνεις και  Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων, το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει σημεία του πρόσφατου νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση ως προς τη θητεία και τη λειτουργία των υφιστάμενων μονομελών ή συλλογικών οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων και ειδικότερα των Πανεπιστημίων, των Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και των Τμημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

* Ακολουθεί η εγκύκλιος.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 195/2011 τ. Α΄ δημοσιεύθηκε ο ν. 4009/2011για τη δομή, λειτουργία - διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και τη διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με το νόμο αυτό επιφέρονται σημαντικές αλλαγές στην υφιστάμενη ακαδημαϊκή δομή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εν προκειμένω των πανεπιστημίων και κατά συνέπεια και στα συλλογικά και μονομελή όργανα διοίκησής τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία καθώς και η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα ως προς τη θητεία και τη λειτουργία των υφιστάμενων μονομελών ή συλλογικών οργάνων διοίκησής  τους.

Αναλυτικότερα και για κάθε όργανο διοίκησης επισημαίνουμε τα εξής:

Α. Λειτουργία Οργάνων Πανεπιστημίου
α. Η Σύγκλητος κάθε ιδρύματος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της, σύμφωνα με το ισχύον κατά  τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 θεσμικό πλα  ίσιο μέχρι την πρώτη συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-5 του  άρθρου 76 του ν. 4009/2011, του Συμβουλίου κάθε ιδρύματος, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί  την 16η -1-2012.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 14 του άρθρου  8 του ιδίου νόμου διαπιστωτικής πράξης  της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Σύγκλητος -διατηρώντας την υφιστάμενη  κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου σύνθεση- ασκεί τις προβλεπόμενες στην  παρ. 20 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου 4009/2011 αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται στο νόμο αυτό.

Από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων κοσμητόρων ήτοι από 1-9-2012 η Σύγκλητος συγκροτείται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 76 του νόμου 4009/2011, αποτελούμενη από τον πρύτανη, τους κοσμήτορες των σχολών, τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας κάθε σχολής έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών,  έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν των υποψηφίων διδακτόρων όπου υπάρχουν, καθώς και από έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού όπως προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του νόμου, οι εκπρόσωποι των οποίων μεταβατικά ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 76.

Ύστερα από τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων για τους οργανισμούς των πανεπιστημίων, στους οποίους μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την ακριβή σύνθεση της Συγκλήτου και τον αριθμό των μελών της με δικαίωμα ψήφου και οι σχετικές με το θέμα προϋποθέσεις, η Σύγκλητος θα συγκροτείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της  παρ. 19 του άρθρου 8 του νέου νόμου και του οικείου οργανισμού, ενώ θα ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 20 του άρθρου 8. Επιπρόσθετα θα ασκεί και όσες αρμοδιότητες θα προβλέπονται στον Οργανισμό και  τον Εσωτερικό κανονισμό κάθε ιδρύματος. .
β. Το Πρυτανικό Συμβούλιο  εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις ισχύουσες  κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου διατάξεις, μέχρι την 1η -9-2012, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από τους  νέους πρυτάνεις, οπότε και καταργείται.
γ. Η θητεία των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 ισχύον νομικό πλαίσιο ,λήγει στις 31-8-2012. Μέχρι τη λήξη της θητείας τους ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ως άνω αναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο (παρ.  1 του άρθρου 3 του ν. 2083/1992).
Οι νέοι πρυτάνεις από την ανάληψη των καθηκόντων τους  την 1η -9-2012 ασκούν τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 8  και περαιτέρω όσες θα προβλεφθούν ειδικότερα στον  Οργανισμό και Εσωτερικό κανονισμό κάθε ιδρύματος.

Β' Λειτουργία Οργάνων Σχολής
α Η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στα ιδρύματα που υπάρχουν,  εξακολουθούν να  λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου θεσμικό πλαίσιο.

Από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 7 του άρθρου 76, για τη σύσταση νέων σχολών, την κατάργηση των υφιστάμενων σχολών και τη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών, και την εκλογή των νέων κοσμητόρων, διαδικασίες που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί  μέχρι την 31η -7-2012 και την 31η -8-2012 αντίστοιχα, η Κοσμητεία συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 ή κατά περίπτωση στην παρ. 9 του  άρθρου 9 του νέου νόμου, ασκεί δε τις αρμοδιότητες που  προβλέπονται στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου. 

Από τη δημοσίευση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο διαταγμάτων και μέχρι την έκδοση του οργανισμού κάθε ιδρύματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του νέου νόμου η Γενική Συνέλευση, της Σχολής, συγκροτείται μεταβατικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 76 του ως άνω νόμου. από τους διευθυντές των τμημάτων  και ασκεί τις προβλεπόμενες στο ν. 4009/2011 αρμοδιότητες. Ύστερα από την έκδοση των οικείων οργανισμών η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 9 όπως αυτή θα εξειδικεύεται με τις ρυθμίσεις τους.
β. Οι εν ενεργεία κοσμήτορες, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με το  ισχύον  κατά τη δημοσίευση του νόμου  4009 /2011 νομικό πλαίσιο, μέχρι  την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων κοσμητόρων την 31η -8-2012.

Γ. Λειτουργία Οργάνων Τμήματος
α. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εξακολουθεί να λειτουργεί, σύμφωνα με το ισχύον κατά την έκδοση του ν. 4009 /2011, νομικό πλαίσιο, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στις  διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 76  προεδρικών διαταγμάτων, για τη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την 31η-7-2012. Τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από τη μετατροπή του Τμήματος σε Πρόγραμμα Σπουδών διαδέχεται η Συνέλευση της οποίας η  πρώτη συγκρότηση και ο μεταβατικός χρόνος λειτουργίας προβλέπονται στα ανωτέρω διατάγματα.
β Οι Πρόεδροι των Τμημάτων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου ισχύον πλαίσιο, μέχρι τη δημοσίευση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο διαταγμάτων.
Από τη συγκρότηση των σχολών και των τμημάτων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι  πρόεδροι των τμημάτων, που έχουν εκλεγεί  (πλην αυτών των Γενικών Τμημάτων των οποίων η θητεία λήγει με την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων ίδρυσης των σχολών), σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου διατάξεις, ασκούν τα καθήκοντα των διευθυντών τμημάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 10,  μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Δ. Λειτουργία Οργάνων Τομέα
α. Η Γενική Συνέλευση Τομέα συνεχίζει τη λειτουργία της σύμφωνα με το ισχύον κατά  τη δημοσίευση του νέου νόμου θεσμικό πλαίσιο, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων της παρ. 7 του άρθρου 76  με τα οποία καταργούνται οι τομείς.
β. Ομοίως οι Διευθυντές των Τομέων συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο ημερομηνία, σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου πλαίσιο.

Ε. Λειτουργία Οργάνων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τα όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ήτοι:
α. η Σύγκλητος  Ειδικής Σύνθεσης
β. η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
γ. η Συντονιστική Επιτροπή
δ. ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και
ε. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008, μέχρι την ίδρυση Σχολής ή Σχολών  Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους (παρ. 11 εδαφ.  α΄ του άρθρου 80 του ν. 4009./2011).

Επισημαίνεται ότι στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  που διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή δεν εφαρμόζονται οι  σχετικές με τα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων διατάξεις, μέχρι τη λήξη της θητείας των επιτροπών. 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΤΕΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved